เบอร์ติดต่อบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี


ลำดับ ชื่อ - นามสกุล คณะ / สังกัด เบอร์คณะ/ศูนย์ต้นทุน เบอร์ภายใน
1 ธเณศ ขาวสุขดี คณะเกษตรศาสตร์ 1600
2 อุไรวรรณ กาสา คณะเกษตรศาสตร์ 1600
3 ปรีชา ลาภูธร คณะเกษตรศาสตร์ 1600 -
4 ขนิษฐา หวังดี คณะเกษตรศาสตร์ 1600 1609
5 เต็มสิริ ธานี คณะเกษตรศาสตร์ 1600 1616
6 วุฒิชัย ชาลี คณะเกษตรศาสตร์ 1600 บ้านยางน้อย
7 นฤดล(ธันย์ธนัช) มุงคุณดา คณะเกษตรศาสตร์ 1600 1625/1612
8 ศิวาพร พันธ์สุข คณะเกษตรศาสตร์ 1600 -
9 กัลย์ลภัส ประสานเสียง คณะเกษตรศาสตร์ 1600
10 กิตติศักดิ์ ผุยชา คณะเกษตรศาสตร์ 1600 1622
11 ศศิมล มุ่งหมาย คณะเกษตรศาสตร์ 1600 1617
12 สุนิดา เมืองโคตร คณะเกษตรศาสตร์ 1600 1606
13 วันวิสา แอ่งสุข คณะเกษตรศาสตร์ 1600 1614
14 สุชาดา เลาหศิลป์สมจิตร์ คณะเกษตรศาสตร์ 1600 1613
15 กิตติ วิรุณพันธุ์ คณะเกษตรศาสตร์ 1600 1622
16 วิหค ถนอมพันธ์ คณะเกษตรศาสตร์ 1600 1614
17 วรรษชน สีหบุตร คณะเกษตรศาสตร์ 1600 1107 ผช.
18 ศิริจิตร มั่นใจ คณะเกษตรศาสตร์ 1600 1600/2088
19 เทพพิทักษ์ ศรีใส คณะเกษตรศาสตร์ 1600
20 สุภัชญา ธานี คณะเกษตรศาสตร์ 1600 1613
21 ประนอม บุตรบาล คณะเกษตรศาสตร์ 1600 -
22 เปลวทิพย์ นาคา คณะเกษตรศาสตร์ 1600
23 ประวิทย์ กุแก้ว คณะเกษตรศาสตร์ 1600 บ้านยางน้อย
24 กิตติพร สุพรรณผิว คณะเกษตรศาสตร์ 1600 1609
25 วิระชัย บุญธรรม คณะเกษตรศาสตร์ 1600 โรงบดขยะ
26 รังสี บุญเจือ คณะเกษตรศาสตร์ 1600
27 อนัญญา วรรณา คณะเกษตรศาสตร์ 1600 1623
28 เสกสรร ชินวัง คณะเกษตรศาสตร์ 1600 1622
29 นงลักษณ์ พยัคฆศิรินาวิน คณะเกษตรศาสตร์ 1600 1603
30 รัชตาภรณ์ ลุนสิน คณะเกษตรศาสตร์ 1600 1608
31 ดรุณี วงค์สุข คณะเกษตรศาสตร์ 1600 1620
32 จิราภา มานพ คณะเกษตรศาสตร์ 1600 1624
33 เกชา คูหา คณะเกษตรศาสตร์ 1600 1605
34 วิรญา (วิชชยา) ครองยุติ คณะเกษตรศาสตร์ 1600 1607
35 อุไรวรรณ กุแก้ว คณะเกษตรศาสตร์ 1600 -
36 เวียงทอง ประดา คณะเกษตรศาสตร์ 1600 อาคารพยาบาล
37 จารุบุตร สมรักษ์ คณะเกษตรศาสตร์ 1600 (บ้านยางน้อย)
38 จุฑามาศ สิทธิวงศ์ คณะเกษตรศาสตร์ 1600 1608
39 ดำรงชัย โสกัณทัต คณะเกษตรศาสตร์ 1600 1629
40 สังวาล สมบูรณ์ คณะเกษตรศาสตร์ 1600 1604
41 จงรัก เอกรักษา คณะเกษตรศาสตร์ 1600
42 สุกัลยา นันตา คณะเกษตรศาสตร์ 1600 1623
43 วิภา มะลา คณะเกษตรศาสตร์ 1600 1610
44 รัชดา อุยยืนยงค์ คณะเกษตรศาสตร์ 1600 1617
45 กฤษฎา บูรณารมย์ คณะเกษตรศาสตร์ 1600 1624
46 ธิดารัตน์ จันทุมา คณะเกษตรศาสตร์ 1600 5700/2088
47 ประภัสสร สมบัติศรี (น้อยทรง) คณะเกษตรศาสตร์ 1600 1603
48 ธรรมรักษ์ ละอองนวล คณะเกษตรศาสตร์ 1600 5102
49 นิราศ กิ่งวาที คณะเกษตรศาสตร์ 1600 1610/1619
50 สุจิตรา สืบนุการณ์ คณะเกษตรศาสตร์ 1600 1603
51 ภาสกร นันทพานิช คณะเกษตรศาสตร์ 1600 1610
52 พิศาล มนัส คณะเกษตรศาสตร์ 1600
53 เกียรติชัย ศรีพลาย คณะเกษตรศาสตร์ 1600 บ้านยางน้อย
54 กิตธวัช บุญทวี คณะเกษตรศาสตร์ 1600 1606
55 สุรีรัตน์ บุตรพรหม คณะเกษตรศาสตร์ 1600 5144 /1605
56 อนุธิดา ผายพันธ์ คณะเกษตรศาสตร์ 1600 1606
57 DANIEL RAYMOND DAVIS คณะครุศาสตร์ 1200
58 อรุณรัตน์ เดชสุวรรณ คณะครุศาสตร์ 1200 1229
59 จำลอง วงษ์ประเสริฐ คณะครุศาสตร์ 1200 1430
60 ชูชีพ ประทุมเวียง คณะครุศาสตร์ 1200 1217
61 ศุภพิชญ์(สโฬธร) อุดบุญ(รักวรวงษ์) คณะครุศาสตร์ 1200 1234
62 ปรีดา กังแฮ คณะครุศาสตร์ 1200 1229
63 NERAMIT KACHITVICHYANUKUL คณะครุศาสตร์ 1200
64 ถิรนันท์ สวัสดี คณะครุศาสตร์ 1200
65 อรรถพร วรรณทอง คณะครุศาสตร์ 1200 1229
66 ปริญา ปริพุฒ คณะครุศาสตร์ 1200 3001
67 โสภณ ยศรักษา คณะครุศาสตร์ 1200 1240
68 มนทยา ศีรษะภูมิ คณะครุศาสตร์ 1200 1225
69 สุเนตร ชัยป่ายาง คณะครุศาสตร์ 1200 1253
70 วรรธนา นันตาเขียน คณะครุศาสตร์ 1200
71 รัตนะ ปัญญาภา คณะครุศาสตร์ 1200 1509
72 ไพวุฒิ ลังกา คณะครุศาสตร์ 1200 1234
73 นวลจันทร์ กาฬสุวรรณ คณะครุศาสตร์ 1200 1213 (อนุบาล)
74 อัจฉรีย์ พิมพิมูล คณะครุศาสตร์ 1200 1701
75 มาลี ไชยเสนา คณะครุศาสตร์ 1200 1104
76 ณรัช ไชยชนะ คณะครุศาสตร์ 1200 1240
77 ขรรค์เพชร คำสัตย์ คณะครุศาสตร์ 1200 ไปสังกัดคณะครุศาสตร์
78 นลินญา (มัลลิกา) ทำบุญ (พงษ์พานิช) คณะครุศาสตร์ 1200 3009
79 ภาสกร นิลแสง คณะครุศาสตร์ 1200 1226
80 ณัฏฐา ศรีธรรม คณะครุศาสตร์ 1200 1240
81 จิรพงศ์ โกศัลวิตร์ คณะครุศาสตร์ 1200 -
82 ภาณุพงศ์ บุญรมย์ คณะครุศาสตร์ 1200 1229
83 ดำรงค์ สาริบุตร คณะครุศาสตร์ 1200
84 อรวรรณ ภาคแก้ว คณะครุศาสตร์ 1200 -
85 วชิระ โมราชาติ คณะครุศาสตร์ 1200 1203
86 วรชิต พรหมน้อย คณะครุศาสตร์ 1200 1207
87 สมฤทัย เตาจันทร์ (ประสานพิมพ์) คณะครุศาสตร์ 1200 1234
88 ดิศพล บุปผาชาติ คณะครุศาสตร์ 1200 1240 /1203
89 วรารัตน์ ธุมาลา คณะครุศาสตร์ 1200 1208
90 กชกร ธิปัตดี คณะครุศาสตร์ 1200 3001 / 1204
91 ธาษิช(ธนชาติ) บุญเต็ม คณะครุศาสตร์ 1200 1209
92 นเรศ ขันธะรี คณะครุศาสตร์ 1200 1234
93 วิไลวรรณ พรมสีใหม่ คณะครุศาสตร์ 1200 1238
94 วรรณภา โคตรพันธ์ คณะครุศาสตร์ 1200 1214
95 ณรงค์ฤทธิ์ อินทนาม คณะครุศาสตร์ 1200 1200
96 ประกายทิพย์ พิชัย คณะครุศาสตร์ 1200
97 สิริสุดา ทองเฉลิม คณะครุศาสตร์ 1200 1225
98 ณัฐฐิตาภรณ์ ชาตรี คณะครุศาสตร์ 1200 1214
99 อุดมเดช ทาระหอม คณะครุศาสตร์ 1200 6514
100 ชวนคิด มะเสนะ คณะครุศาสตร์ 1200 1234
101 ทิพวรรณ สายป้อง คณะครุศาสตร์ 1200
102 อภิรักษ์ คำเสนาะ คณะครุศาสตร์ 1200 -
103 เศวตาภรณ์ ตั้งวันเจริญ คณะครุศาสตร์ 1200 1224
104 ประนอม หินผา คณะครุศาสตร์ 1200 -
105 ปภาดา (บัวลา) จันทร์แรม (แก้วใส) คณะครุศาสตร์ 1200 1221
106 สมสนิท วงษาพรหม คณะครุศาสตร์ 1200
107 สุจิตรา ธรรมชอบ คณะครุศาสตร์ 1200 1213 (อนุบาล)
108 ทวีศักดิ์ บุญพั่ว คณะครุศาสตร์ 1200 1200
109 สมจิตร์ บุญพั่ว คณะครุศาสตร์ 1200 ผู้ปฏิบัติงานอาคาร
110 วัฒนา สุตาสุข คณะครุศาสตร์ 1200
111 สุวิมล นามสิงห์ คณะครุศาสตร์ 1200 1232
112 สมัย ทวีสุข คณะครุศาสตร์ 1200 -
113 ภูมิพงศ์ จอมหงษ์พิพัฒน์ คณะครุศาสตร์ 1200 3001
114 ชุติมันต์ (นุชนาถ) อัครสินธีรโชค(ขาว) คณะครุศาสตร์ 1200 1213
115 ชนารักษ์ เวชสวัสดิ์ คณะครุศาสตร์ 1200 1214
116 มนฤดี ทรัพย์ลาภ คณะครุศาสตร์ 1200 1213
117 ทิพากร บุญยกุลศรีรุ่ง คณะครุศาสตร์ 1200 1208
118 ธรรฒน์ศฤณ อินทนาม คณะครุศาสตร์ 1200 1219
119 ปณิชา วงษ์ฐราภัทร คณะครุศาสตร์ 1200 1240
120 พิทักษ์ สุรินทร์วัฒนกุล คณะครุศาสตร์ 1200 1229
121 ธิดารัตน์ จันทะหิน คณะครุศาสตร์ 1200 1208
122 ปิยาภรณ์ พิชญาภิรัตน์ (พุ่มแก้ว) คณะครุศาสตร์ 1200 3001
123 ไพรินทร์ ทองกลม คณะครุศาสตร์ 1200
124 มาลีรัตน์ ขจิตเนติธรรม คณะครุศาสตร์ 1200 3011
125 สิรายุทธ พับเพลิง คณะครุศาสตร์ 1200 1207
126 ถวัลย์ สุนทรา คณะครุศาสตร์ 1200 1246
127 พัฒนพร โพธิปัตย์ คณะครุศาสตร์ 1200
128 ยุทธการณ์ ฝอยทอง คณะครุศาสตร์ 1200 1223
129 ธีรวุฒิ เอกะกุล คณะครุศาสตร์ 1200 1210
130 พัศมณฉัตร ปาคุต คณะครุศาสตร์ 1200
131 ภณชล อัศมนศักดา คณะครุศาสตร์ 1200 1240
132 ปุญชิดา สอนวงค์ คณะครุศาสตร์ 1200 1243
133 ศิริวรรณ จันทร์แจ้ง คณะครุศาสตร์ 1200
134 เกริกศักดิ์ เบญจรัฐพงศ์ คณะครุศาสตร์ 1200 1203
135 อัญชลี แสงทอง คณะครุศาสตร์ 1200
136 เริงชล พุฒกลาง คณะครุศาสตร์ 1200 1229
137 สุภาพร บุตรศรี คณะครุศาสตร์ 1200 3011
138 ชนากร ปรีชา คณะครุศาสตร์ 1200
139 กฤติน ขันละ คณะครุศาสตร์ 1200 -
140 อาคม มูลโพนงาม คณะครุศาสตร์ 1200 -
141 สมาพร วรรณกาล คณะครุศาสตร์ 1200 1240
142 ประภารัตน์ ผิวอ่อน คณะครุศาสตร์ 1200 1240
143 กนกวรรณ บุญอุ้ม คณะครุศาสตร์ 1200 1240
144 ณัฎชนัญชิดา วิรัตน์ไชย คณะครุศาสตร์ 1200 1240
145 เอกชัย จิตรักษ์ คณะครุศาสตร์ 1200 1243
146 อรุณโรจน์ อุ่นใจ คณะครุศาสตร์ 1200 1243
147 วิรัตน์ สุริเย คณะครุศาสตร์ 1200 1240
148 วรรษมน คำดุ้ง (อุดมแก้ว) คณะครุศาสตร์ 1200 1240
149 อภิญญา สุขช่วย คณะครุศาสตร์ 1200
150 วิลาสินี จันทร์วัติ คณะครุศาสตร์ 1200 1240
151 ฤทัย ดอกคำ คณะครุศาสตร์ 1200 1213
152 พณณกร การินทร์ คณะครุศาสตร์ 1200 -
153 ศิรินันท์ สุนทรทิพย์ คณะครุศาสตร์ 1200 1213 (อนุบาล)
154 ประภัสสร ผิวอ่อน คณะครุศาสตร์ 1200 1240
155 ลลิตพรรณ กลมเกลี้ยง คณะครุศาสตร์ 1200 1240
156 ศักดา สวัสดิ์วร คณะครุศาสตร์ 1200
157 ธนพัฒน์ ศรีศักดา คณะครุศาสตร์ 1200 1243
158 วิศรุต (ณัฐวุฒิ) วิลัยพุด คณะครุศาสตร์ 1200 1213 (อนุบาล)
159 ปริญพร พิมพ์วงค์ คณะครุศาสตร์ 1200 1240
160 อุทัย หอมจันทร์ คณะครุศาสตร์ 1200
161 ต้นสัก หารวย คณะครุศาสตร์ 1200 1240
162 พัชราภรณ์ วรรณพราหมณ์(จิตต์บรรเทิง) คณะครุศาสตร์ 1200 1213 (อนุบาล)
163 ฐานิยา มอร์ริส(ทองไทย) คณะครุศาสตร์ 1200 1225
164 อัญชลี โพทวี คณะครุศาสตร์ 1200
165 ปวีณา จันทาทอง คณะครุศาสตร์ 1200 -
166 วีระศักดิ์ แก่นอ้วน คณะครุศาสตร์ 1200
167 ขจรศักดิ์ แฝงโกฎิ คณะครุศาสตร์ 1200 1240
168 วราพร หงษ์ทอง คณะครุศาสตร์ 1200 1243
169 รัชฎาพรรณ แก้วดี คณะครุศาสตร์ 1200 1213
170 อุไรวรรณ กะนะหาวงศ์ คณะครุศาสตร์ 1200 1213 (อนุบาล)
171 นฤมล พรมดี คณะครุศาสตร์ 1200
172 ดั่งฤทัย นาชัยฤทธิ์ คณะครุศาสตร์ 1200
173 พีรญา (เกษศิริ) ทองเฉลิม (การะเกษ) คณะครุศาสตร์ 1200 1201
174 ภาณุพงศ์ กิ่งแสง คณะครุศาสตร์ 1200 1243
175 จุฬารัตน์ ไชยนา คณะครุศาสตร์ 1200 1243
176 ศิริลักษณ์ วัฒนสิริน (บุญมาพันธ์) คณะครุศาสตร์ 1200
177 ศศิธร บุญไพโรจน์ (ชมภูเกษ) คณะครุศาสตร์ 1200 1240
178 สุพัตรา โคตะวงค์ คณะครุศาสตร์ 1200 1229
179 โสภา สีหาพงษ์ คณะครุศาสตร์ 1200 1213
180 ปวริศร ภูมิสูง คณะครุศาสตร์ 1200
181 ภัทรา วงศ์บา คณะครุศาสตร์ 1200 1243
182 อรนุช ตามสีวัน คณะครุศาสตร์ 1200 3001
183 วุฒิศักดิ์ จารุแพทย์ คณะครุศาสตร์ 1200 1033
184 มนตรี แว่นแคว้น คณะครุศาสตร์ 1200 1223
185 สาวิตรี เถาว์โท คณะครุศาสตร์ 1200 3001
186 ศริญญาภัทร พับเพลิง(ห่อสี) คณะครุศาสตร์ 1200 1240
187 วัชรพล ศิริปี คณะครุศาสตร์ 1200 1240
188 จารุวรรณ ดวงศิริ คณะครุศาสตร์ 1200 1240
189 อุไร จงอุตส่าห์(ดอกคำ) คณะครุศาสตร์ 1200 1240
190 ชัยวัฒน์ พนาจันทร์ คณะครุศาสตร์ 1200 1243
191 ปิยาพัชญ์ นิธิศอัครานนท์ คณะครุศาสตร์ 1200 1238
192 สุรศักดิ์ โพธิขำ คณะครุศาสตร์ 1200 1243
193 ธิฎารัตน์ รุจิราวินิจฉัย คณะครุศาสตร์ 1200
194 เขมมุกดา หลวงนา คณะครุศาสตร์ 1200 1240
195 วันเฉลิม ยอดสิงห์ คณะครุศาสตร์ 1200 1240
196 สุภาพร ดอมไธสง(ดวนใหญ่) คณะครุศาสตร์ 1200 1213
197 กฤษชัย คำผง คณะครุศาสตร์ 1200 1243 /มัธยม
198 อัสนี อำนวย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1715
199 วรัญญู ทิพย์โพธิ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 -
200 วนษา สินจังหรีด คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1737
201 ชานนท์ จังกาจิตต์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1737
202 ณัฐวุฒิ ภูงามเงิน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1712
203 ดุสิต ไชยโย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1715
204 ปิยะวัฒน์ อัฒจักร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1737
205 ภัทรกิติ ไชยสิงห์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1712
206 เฉลิมเกียรติ สุตาชา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1737
207 จริยา พันธา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 -
208 กษมา ดอกดวง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1737
209 ฐิติอาภรณ์ หวังดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1700
210 มริษา สุดอุดม (แขค้างพลู) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1720
211 ปฐมพงศ์ เศวตศิริ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1704
212 สุระเจตน์ อ่อนฤทธิ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1749
213 อัจฉรา เชยเชิงวิทย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1723
214 ภัทระ เกิดอินทร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1749 /1703
215 ศิริภิญญา อาสา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1737
216 สุทิพย์ เป้งทอง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1728
217 ศักดิ์ทนงค์ วงศ์เจริญ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1712
218 กชกร เจตินัย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1106
219 วีรวัตร คำภู คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1728
220 บริบูรณ์ ดีกา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1712
221 ปิยวิทย์ เอี่ยมพริ้ง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1737
222 ประมาณ สุทธิเวสน์วรากุล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1713
223 ธัญลักษม์ ดีกา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1712
224 ณะรินทร์ศาล ศิริผล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 โดมกิจกรรม
225 เกียรติศักดิ์ พระเนตร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1705
226 สุพรรณี ธงสันเทียะ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1700
227 จุมพลภัทร์ สีทากุลเศรษฐ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1715
228 ฐชาดา โคตมงคล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1705
229 ชาญชัย นามพล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1714
230 รุ่งวิชา ไชยยศ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1715
231 กิตติพงษ์ พันธุ์ทอง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 -
232 รัตน์ชฎาพร ศรีสุระ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1726
233 อรอุมา เนียมหอม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1726
234 ปนัดดา พันธุ์ทอง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1700
235 ทศพล วงษาบุตร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 -
236 อุรา จันใด คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 -
237 ธงชัย (วีระชัย) หอมจันทร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 -
238 ณัฐวัตร คมเฉียบ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1737
239 สุรศักดิ์ นิยมพานิชพัฒนา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1748/1726
240 ชัยรัตน์ พิมพบุตร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1704
241 สุเทพ นระมาตย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1712
242 กมลทิพย์ ดวงมาลา (สุขไชย) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1700
243 ณัฐภัค พละพันธุ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1723
244 กนกวรรณ สุภักดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 -
245 ยุทธศักดิ์ สัณฑมาศ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1704
246 อโศก ศรีทองธรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1715
247 ดำรงค์ฤทธิ์ วิบูลกิจธนากร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1727
248 ปกรณ์ กัลปดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1726 /1129
249 ดนุ วิโรจน์อุไรเรือง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1733
250 ภีม พรประเสริฐ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1705
251 จักรกฤช เหล่าสาย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 -
252 อชินี พลสวัสดิ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1727
253 ณัฐพร พันธุ์เพ็ง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1715
254 ชัยวุฒิ วุทธิสิทธิ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1737
255 เอกรินทร์ วทัญญูเลิศสกุล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1737
256 วจิราภรณ์ ประชุมรักษ์ (บุญใหญ่) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1737
257 นพพร อำนาจบุดดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1718
258 อัจฉริยา เหล่าศิริ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1726
259 นริศรา สารีบุตร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1704
260 เชษฐ์ ศรีไมตรี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 -
261 ปิยภัทร โกษาพันธุ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1712
262 สาริศา นันธะศัย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1700
263 ณชลนิภา นามลาย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700
264 คลอเคลีย วจนะวิชากร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 -
265 ปานจิต ศรีสวัสดิ์ (แก้วคำแพง) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 -
266 พัฒนา ศรีชาลี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1737
267 นิรันดร์ พันคะชะ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 -
268 ปวิณญดา บุญรมย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1723
269 ประภาพร กิติศรีวรพันธุ์ (เชิดชู) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1723
270 วรารัตน์ บุญทศ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 -
271 คณาธิศ เนียมหอม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1704
272 เจษฎา สายสุข คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1704
273 กันยากร บุพะกิจ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1717
274 ปริญญา ทุมมาลา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1718
275 กันย์สินี (จิระภา) จาฏุพจน์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1718
276 นัทธพงศ์ นันทสำเริง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1723
277 นิกร เห็นงาม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 -
278 พิรุณฤทธิ์ (จิระศักดิ์) วินสนธิ (คำบุญ) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 -
279 นงลักษณ์ บุญมา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 -
280 ภัทรา สวนโสกเชือก คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1714
281 วิเชียร โสมณวัฒน์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1718
282 ธนกฤต(พรพิทักษ์) สายยศ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 -
283 กติยาภรณ์ เรืองสถาน (ทองแก้ว) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1700
284 เอกราช ธรรมษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1712
285 สนธยา เกาะสมบัติ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1715/1107
286 เมธาสิทธิ์ โชคฤทัย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1715
287 อุทัย ใจทอง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1715
288 อรทัย ปัญญามี (วงเขียว) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1750
289 สรายุทธ พรเจริญ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 -
290 วรัชยา พรหมน้อย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1700
291 โสภา สารคณา คณะนิติศาสตร์ 2400
292 เปรมสุรางค์ ศักดิ์ศรี คณะนิติศาสตร์ 2400
293 ไวกูณฐ์ ครองยุทธ คณะนิติศาสตร์ 2400 2407/5126
294 ฉัตรวรินท์ ภูวัชร์พิบูล คณะนิติศาสตร์ 2400 2406
295 ประพาฬรัตน์ สุขดิษฐ์ คณะนิติศาสตร์ 2400 2404
296 เลอพร ศุภสร(มหิพันธุ์) คณะนิติศาสตร์ 2400 2409
297 นิโรธรี จุลเหลา คณะนิติศาสตร์ 2400 2409
298 อัครพงศ์ บุญแท้ คณะนิติศาสตร์ 2400 -
299 ธนพร มนัสธรรมกุล คณะนิติศาสตร์ 2400 2400
300 เอื้องแก้ว คำถาวร คณะนิติศาสตร์ 2400 2411
301 เกริกเกียรติ ทิพย์ชัย คณะนิติศาสตร์ 2400 -
302 มาณพ สารธิเสน คณะนิติศาสตร์ 2400 2406
303 ไกรสร พันพงค์แข็ง คณะนิติศาสตร์ 2400 2411
304 ขนิษฐา คำน้อย คณะนิติศาสตร์ 2400 2410
305 วีรพงศ์ อ่อนน้ำคำ คณะนิติศาสตร์ 2400
306 มานัส สมสวย คณะนิติศาสตร์ 2400 2404
307 ชวนากร (เจนณรงค์) โพธิมงคล คณะนิติศาสตร์ 2400 2403
308 พิชยา ศิลาวงษ์ คณะพยาบาลศาสตร์ 4337 4337
309 อุไรวรรณ เที่ยงสมบูรณ์ คณะพยาบาลศาสตร์ 4337
310 โชติกา สมสุวรรณ คณะพยาบาลศาสตร์ 4337 4337
311 อภิญญา เยาวบุตร คณะพยาบาลศาสตร์ 4337 4337
312 กมล คุณมี คณะพยาบาลศาสตร์ 4337
313 ชลิตตา เท่าสิงห์ คณะพยาบาลศาสตร์ 4337 4337
314 เดือนเพ็ญ บุญมาชู คณะพยาบาลศาสตร์ 4337 4337
315 พิชชาภรณ์ ยืนยง (เอี้ยวถาวร) คณะพยาบาลศาสตร์ 4337 4337
316 จิรวัฒน์ ประคองพันธ์ คณะพยาบาลศาสตร์ 4337
317 สุณิสา บุญศักดิ์ คณะพยาบาลศาสตร์ 4337 4337
318 ศรายุทธ จำปี คณะพยาบาลศาสตร์ 4337
319 คมกริช สุทธศรี คณะพยาบาลศาสตร์ 4337 4337
320 ภัชราภรณ์ วงศ์อาสา (ไชยรัตน์) คณะพยาบาลศาสตร์ 4337 4337
321 บษพร วิรุณพันธุ์(โตหนึ่ง) คณะพยาบาลศาสตร์ 4337 4337
322 ชลลดา ไชยกุลวัฒนา คณะพยาบาลศาสตร์ 4337 4337
323 วนิดา สายทอง คณะพยาบาลศาสตร์ 4337
324 มยุรา เรืองเสรี คณะพยาบาลศาสตร์ 4337 4337
325 ประกายรุ่ง จวนสาง คณะพยาบาลศาสตร์ 4337 4337
326 เสาวนีย์ โสบุญ คณะพยาบาลศาสตร์ 4337 4337
327 พรรณงาม วรรณพฤกษ์ คณะพยาบาลศาสตร์ 4337 4337
328 ปาริชาต รัตนราช คณะพยาบาลศาสตร์ 4337 4336
329 ลลิดา ปักเขมายัง คณะพยาบาลศาสตร์ 4337 4337
330 ขวัญประภัสร จันทร์บุลวัชร์ คณะพยาบาลศาสตร์ 4337 4336
331 สิริมาดา โมราชาติ คณะพยาบาลศาสตร์ 4337 4337
332 แพรวทิพฑ์ สุธีรประเสริฐ คณะพยาบาลศาสตร์ 4337 4337
333 เพ็ญศรี จิตต์จันทร์ คณะพยาบาลศาสตร์ 4337 4337
334 ดรุณี ใจสว่าง คณะพยาบาลศาสตร์ 4337 4337
335 จารวี คณิตาภิลักษณ์ คณะพยาบาลศาสตร์ 4337
336 ณัฐธยาน์ วิสารพันธ์ คณะพยาบาลศาสตร์ 4337 4337
337 วิลาวัณย์ อาธิเวช คณะพยาบาลศาสตร์ 4337
338 ณัชชา ตระการจันทร์ คณะพยาบาลศาสตร์ 4337
339 ปิยะนันท์ นามกุล คณะพยาบาลศาสตร์ 4337 4338
340 นันทัชพร เนลสัน คณะพยาบาลศาสตร์ 4337
341 วราทิพย์ แก่นการ คณะพยาบาลศาสตร์ 4337 4336
342 มนทิรา คำแสน คณะพยาบาลศาสตร์ 4337
343 กชพงศ์ สารการ คณะพยาบาลศาสตร์ 4337 4336
344 ปิยะวดี ทองโปร่ง คณะพยาบาลศาสตร์ 4337
345 มะลิสา งามศรี คณะพยาบาลศาสตร์ 4337
346 หงษ์ บรรเทิงสุข คณะพยาบาลศาสตร์ 4337 4337
347 ปรัชญา เงาสวรรค์ คณะพยาบาลศาสตร์ 4337 4337
348 ไพรวัลย์ โคตรตะ คณะพยาบาลศาสตร์ 4337 4336
349 เสาวนีย์ กิตติพิทยานนท์ คณะพยาบาลศาสตร์ 4337 4337
350 ประกาศิต เศวตธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1526
351 ยุทธยา ทองพิทักษ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500
352 GARY DAUBNEY คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500
353 กาญจนา ชินนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1512
354 ยุทธชัย บุ้งทอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1551
355 นันทิพา หนูพัฒน์ (สันทัดการ) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1552
356 วรนุช ศรีพลัง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1503
357 TIA RENGMA คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500
358 ถนอมพรรณ ตริวณิชชากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500
359 LORIEJANE QUEVARA GUEVARA คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500
360 LI DAN คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500
361 ปริเทพ โคตรคำ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1504
362 กัญญารัตน์ ศรีสวัสดิ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500
363 แวว ดอกดวง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 -
364 บังอร ผาดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1547
365 วราภรณ์ ศิรินัย(ศรีทะลับ) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1524
366 ชลชญา (รัตนาภรณ์) ศรไชย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1550/1505
367 สมัย นนทการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1500
368 เสงี่ยม ศรีธรรมมา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1502
369 ประภัสสร กองสุข คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1200
370 มนูญ เงาวรรณ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1552
371 ภิชญาพร อยู่คล้ำ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1502
372 ไพศาล พากเพียร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1520
373 สุนทร วรหาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1527
374 กนกศักดิ์ ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1527/2065
375 สุทธิพงษ์ สุทธิลักษมุนีกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1043 (1040)
376 ปรีดี ทุมเมฆ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1520
377 กอบชัย รัฐอุบล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1559
378 ถวัลย์ บุญภักดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500
379 ศักดา บุญยืด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1103
380 สาคร ฉลวยศรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1559
381 ชญาณ์นันท์ ปิติกรพวงเพชร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1551
382 ธิดารัตน์ เขียวสวัสดิ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1501
383 พรหมมินทร์ กองแก้ว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1504/1505
384 วิจิตร อินทนาม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1500
385 ประสิทธิ์ กุลบุญญา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1116
386 กนิษฐา จัตุพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1504/1552/2065
387 กันทิยา ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1527
388 ประยุทธ สารัง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1522
389 วันชนะ บุญชม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1550/1505
390 จักรวาล วงศ์มณี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1529
391 ศรัณย์ ศรีพุทธรินทร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1516
392 วรารัตน์ อารียะธนวัลย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1500
393 อุทร บุญมั่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1507
394 กันต์ชิมา คำตา (เวียงคำ) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1500
395 กัญญา พรรณภพ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1549
396 ศุทธินี พลหาญ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1551
397 พิกุล กุลสว่าง(สายดวง) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1504
398 วิลาสินี คำห่อ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1549
399 อานันท์ ทาปทา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 2065 / 1512
400 จารุณี อนุพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1500
401 จันทรา พุกชัยวานิชย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500
402 กุลวดี ละม้ายจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1529
403 ธิดารัตน์ ดวงสินธุ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1509
404 รฐา จันทวารา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1510
405 ประวิตร ศิลธรรมพานิช คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500
406 รติรส พิพิธภักดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1552/1547
407 วิโรจน์ เซมรัมย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500
408 อาภารัตน์ ประทีปะเสน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1564 1529
409 จุฑามาส ชมผา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1526
410 จตุพล รักเปี่ยม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1507
411 ปัทมา จรัสรุ่งรวีวร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1503
412 สรรพสิริ ส่งสุขรุจิโรจน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500
413 พายุ นาวาคูระ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1526
414 เนียนนิภา สำเนียงเสนาะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1529
415 จุฑามณี ทิพราช คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1547
416 วรวรรณ บูรณะกิจภิญโญ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1551
417 เพียงพล เจริญพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 -
418 สุชาดา แม้นพยัคฆ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1512
419 นิศานาจ โสภาพล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1543 / 3016
420 ปิ่นมณี สาระมัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1508
421 จักรพงษ์ ทองผาย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1551
422 สุรพล ซาเสน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1523
423 สิริภาพรรณ ลี้ภัยเจริญ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 -
424 บุญมี โททำ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1523
425 จิดาภา โชคหิรัญนาคิน (ศรียะวงษ์) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1551
426 สุมาลินี ไชยศรีสุข คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1552
427 ดิฐพงษ์ อุเทศธำรง (อุเทศ) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1516
428 พัทธนันท์ (ปาณิศา) สุจริตจันทร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1501
429 ณัฐธิดา สุจริตจันทร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1551
430 ภาณุเดช เพียรความสุข คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1140/1512
431 วรางคณา วุฒิช่วย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1508
432 สริยกานต์ ยี่เก็งเอี่ยม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1543
433 ดอกรัก เชี่ยวชาญ (แท่นศิลา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1500
434 อนันต์ แม้นพยัคฆ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1512
435 กฤษณะ ทิพย์อักษร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1516
436 สุชาดา ชัยวิวัฒน์ตระกูล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1552
437 WILLIAM JOSEPH JOSLIN คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500
438 ชนันรัตน์ (วิมานพร) รูปใหญ่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1503
439 นุชประภา กงเพชร เดนนิส คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500
440 ชัยโรจน์ ธนสันติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500
441 นันท์นภัส อยู่ประยงค์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1549
442 ศศิธร อดิศรเมธากุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1526
443 สุชาติ บุษย์ชญานนท์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1509
444 อรทัย เลียงจินดาถาวร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1526
445 วิชัย ลุนสอน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1526/1035
446 บุรินทร์ ศิริเนตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1510
447 เชี่ยวชาญ ศิริศักดิ์เสนา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500
448 ณณฐ (อดิศักดิ์) วิโย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1516
449 ชัชฎาภรณ์ ไชยสัตย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1520
450 ปรียาพรรณ ละอองนวล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1539
451 กรรณิกา นาคพันธ์ แก้วสมุทร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1549
452 สุพัตรา โพธิสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1505 / 1552
453 กรรณิดา ทาระหอม (ภาชู) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1505/1549
454 สิริวรัญญา (อรปรียา) เลิศสกุลรุ่งเรือง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1520
455 กนกวรรณ วงศ์ทอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1504
456 วีรวัฒน์ ทองสุทธิ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500
457 นิติรัตน์ อุทธชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1547
458 สิริลักษณ์ พลนอก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500
459 ขวัญสุดา เพียรความสุข คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 2037
460 สุปิยา ทาปทา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1514/2094
461 กิติรัตน์ สีหบัณฑ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500
462 ภูษิต ฉัตรวิริยาวงศ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 2077 / 1513
463 วาสนา ขาวผ่อง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1504
464 ศิริวรรณ ประสพสุข คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1502
465 นิสิต ภาคบุบผา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1516 (สาขาวิชาดนตรี)
466 พลวัฒน์ โตสารเดช คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1508 / 1160
467 ขวัญสุปาณัฏฐ์ พันธ์เกษม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1512
468 ศิวัชญา (รวีวรรณ) ธงศรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1531 / 1535
469 กุสุมา ศักดิ์ศินานนท์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1531
470 สุมิตรชา ซาเสน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1500
471 มณีกาญจน เขียวรัตน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1510
472 สถาพร ยังประยูร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1510
473 คณิต พรมนิล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500
474 ธนินท์รัฐ คำมาธีรวิทย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500
475 ณัฐวุฒิ อนุพัฒนกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500
476 ธนาวัฒน์ พละวงษ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1521
477 รังสรรค์ นัยพรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1559
478 พันธ์ทิพย์ ศรีธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 -
479 เพียรอักษร นามโสภา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500
480 รพี ทาปทา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500
481 วันวิสา อุดาหน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500
482 วิสุดา แก้วหยด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1511
483 เกษมศิริ วัฒโน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1549
484 สุทธิดา จารุแพทย์ จินาพร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1552
485 ณัฐสุดา ภาระพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1502
486 สันติ หวังชื่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1507/1522
487 จุฬาลักษณ์ วารินสิทธิกุล (ชอบงาม) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1511
488 เนตรน้ำทิพย์ บุดดาวงศ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1511
489 สหรัฐ อำนวย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 2065
490 จิรวัฒน์ พลสวัสดิ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500
491 เบญจพณ คงบุญ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1516
492 ภัทรขวัญ ทองเถาว์ (ลาสงยาง ) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1502
493 พุทธพร โคตรภัทร คำมาธีรวิทย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1529
494 วิราณี แว่นทอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1508
495 วัชราภรณ์ จันทนุกูล (ทวีกุล) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1520
496 ณัชชา ฉันทรุจิกพงศ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1549/1552/1504
497 ปานรดา(อุษาวดี) วรรณประภา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1502
498 กิติราช พงษ์เฉลียว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1527
499 บัวบาน กองสุข คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1500
500 ณัฐวิภานันท์ โนนแก้ว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500
501 นครินทร์ พลศักดิ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500
502 ปภาตพงศ์ วันภักดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500
503 พัทธ์ธีรา ทองอ้ม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500
504 พิชิต ทองชิน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500
505 ชวฤทธิ์ ใจงาม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500
506 สุนันทา ผาสมวงค์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1507
507 วัชรินทร์ สินไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1552
508 ภูวดล งามมาก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 2036
509 บุญวลัญชณ์พร นุ่มยองใย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500
510 วารีรัตน์ แสนมาโนช คณะวิทยาศาสตร์ 1400 1407
511 สโรชา นามบุญลือ(อยู่ยงสินธุ์) คณะวิทยาศาสตร์ 1400 1400
512 วิภา ราศิวงค์ คณะวิทยาศาสตร์ 1400 1600
513 ลัดดา ศรีมะณี คณะวิทยาศาสตร์ 1400
514 บุญนริน อินราช คณะวิทยาศาสตร์ 1400 2069
515 กิดาการ แสงเดือน คณะวิทยาศาสตร์ 1400
516 คัชรินทร์ เวชชากุล คณะวิทยาศาสตร์ 1400 1421
517 พัชรี วงษาสน คณะวิทยาศาสตร์ 1400 วิทย์-กีฬา
518 นวลใย ญารักษา คณะวิทยาศาสตร์ 1400 1404
519 นฤพล ไพเราะ คณะวิทยาศาสตร์ 1400
520 เศวตฉัตร วันนา คณะวิทยาศาสตร์ 1400 วิทย์-กีฬา
521 สุกัญญา อุปนิสากร คณะวิทยาศาสตร์ 1400 1408
522 สุมีนา บุญประสม คณะวิทยาศาสตร์ 1400 6600
523 ธีร์ธานิศ(ภาคภูมิ) พันธ์นิกุล คณะวิทยาศาสตร์ 1400 -
524 กฤตมุข หล่าบรรเทา คณะวิทยาศาสตร์ 1400 1400
525 ช่อนภา สิทธิ์ธัง คณะวิทยาศาสตร์ 1400 -
526 ณัฎฐกานต์ โททัย(วงศ์พุทธะ) คณะวิทยาศาสตร์ 1400 1430
527 ญาณศรณ์(เกสร) พูลเพิ่ม คณะวิทยาศาสตร์ 1400
528 นิภาพร พูลเพิ่ม คณะวิทยาศาสตร์ 1400
529 อัจฉริยา นิลสระคู (นามไพร) คณะวิทยาศาสตร์ 1400 1440
530 กันญา เทียบมา คณะวิทยาศาสตร์ 1400 2069
531 บุญเย็น ทองคำ คณะวิทยาศาสตร์ 1400 1401
532 พักพล มุ่งลือ คณะวิทยาศาสตร์ 1400 1442
533 จิตติมา ใจสุข คณะวิทยาศาสตร์ 1400 วิทย์- กีฬา
534 ไชยวัฒน์ นามบุญลือ คณะวิทยาศาสตร์ 1400
535 ภควัฒน์ วงศ์วรรณวัฒนา คณะวิทยาศาสตร์ 1400 1411
536 เสริฐ เขียนนอก คณะวิทยาศาสตร์ 1400 1160
537 ณัฐพงศ์ วงษ์ชุ่ม คณะวิทยาศาสตร์ 1400 1406
538 ถนัด ธนะฉัตรชัยรัตนะ คณะวิทยาศาสตร์ 1400 1432
539 อ๊อด ศรีมะณี คณะวิทยาศาสตร์ 1400 1423
540 ศุภมิตร พิมพ์ศรี คณะวิทยาศาสตร์ 1400 1440
541 ขจิตา สมเนตร(มัชฌิมา) คณะวิทยาศาสตร์ 1400 1430
542 สงวนศักดิ์ นาครินทร์ คณะวิทยาศาสตร์ 1400 1415
543 จิรัญญา ฤกษ์พิบูลย์(สุราวุธ) คณะวิทยาศาสตร์ 1400 1440
544 ขวัญเดือน รัตนา คณะวิทยาศาสตร์ 1400 1442
545 ธานินท์ บัวทอง คณะวิทยาศาสตร์ 1400 1423
546 สมถวิล ขันเขตต์ คณะวิทยาศาสตร์ 1400 1401
547 ขจรพงศ์ ดาศรี คณะวิทยาศาสตร์ 1400 1407
548 กัญญา สิริลาภโภคิน (เกิดศิริ) คณะวิทยาศาสตร์ 1400 1404
549 สิรินันท์ วิริยะสุนทร คณะวิทยาศาสตร์ 1400 1405
550 ศิวพร หอมหวล คณะวิทยาศาสตร์ 1400 1406
551 หนูเพียร แสงกล้า คณะวิทยาศาสตร์ 1400
552 ศศิธร ธงชัย คณะวิทยาศาสตร์ 1400 1441
553 ฐิติพงษ์ อุ่นใจ คณะวิทยาศาสตร์ 1400 1421
554 ปริญ(ภูดิท) สิริลาภโภคิน(เกิดศิริ) คณะวิทยาศาสตร์ 1400 1404
555 เกศินี จันทรโสภณ คณะวิทยาศาสตร์ 1400 1407
556 ปิยวงค์ ภูปัญญา คณะวิทยาศาสตร์ 1400 1421
557 ประกิต สมัครค้า คณะวิทยาศาสตร์ 1400 1429
558 ศศิวิมล พรประไพ คณะวิทยาศาสตร์ 1400 1440
559 รณฤทธิ์ นาโควงศ์ คณะวิทยาศาสตร์ 1400 1421
560 กิตติชัย โสพันนา คณะวิทยาศาสตร์ 1400 1411
561 ทัศนัย รังผึ้ง คณะวิทยาศาสตร์ 1400 1440
562 สงวนศักดิ์ ศรีพลัง คณะวิทยาศาสตร์ 1400 1425
563 ศิริพร ร่วมสุข คณะวิทยาศาสตร์ 1400 2135/1400
564 ประวีรณ์ สุพรรณอ่วม คณะวิทยาศาสตร์ 1400 1406
565 นันทพร สุทธิประภา (มณีรัตน์) คณะวิทยาศาสตร์ 1400 1415
566 ธีรวรรณ บุญโทแสง คณะวิทยาศาสตร์ 1400 1412
567 กุลวรรณ โสรัจจ์ คณะวิทยาศาสตร์ 1400 1412
568 นงเยาว์ มุสิกสาร คณะวิทยาศาสตร์ 1400 1409
569 อมรรัตน์ วงษ์กลม คณะวิทยาศาสตร์ 1400 1405
570 เอกชัย ปัทมะ คณะวิทยาศาสตร์ 1400 1421
571 สัมฤทธิ์ ประวิทย์ธนา คณะวิทยาศาสตร์ 1400 1407
572 ตระหนัก สมเนตร คณะวิทยาศาสตร์ 1400 1407
573 กฤติเดช จันทวารา คณะวิทยาศาสตร์ 1400 1440
574 วรพล สุรพัฒน์ คณะวิทยาศาสตร์ 1400 1407
575 เจนจิรา มาหา คณะวิทยาศาสตร์ 1400 1429
576 จักรพงค์ แท่งทอง คณะวิทยาศาสตร์ 1400 1406
577 สุพรรณี ไขแสง คณะวิทยาศาสตร์ 1400 1421
578 รมย์ธีรา เชื้อโชติ คณะวิทยาศาสตร์ 1400 1405
579 สุดาพร ตังควนิช คณะวิทยาศาสตร์ 1400 1425
580 ศุภาวีร์ แสงจันทร์จิรเดช คณะวิทยาศาสตร์ 1400 1442
581 วรรณา สายแก้ว คณะวิทยาศาสตร์ 1400 1413
582 หทัยชนก นันทพานิช คณะวิทยาศาสตร์ 1400 2067/1426
583 ศิริภา วงศ์พุทธะ คณะวิทยาศาสตร์ 1400
584 สุนิดา ทองโท (เถาว์โท) คณะวิทยาศาสตร์ 1400
585 นิสากร นาครินทร์(พละศักดิ์) คณะวิทยาศาสตร์ 1400 2069
586 เยาวรักษ์ ทองพุ่ม คณะวิทยาศาสตร์ 1400 1440
587 สุดาพร ธรรมสาร คณะวิทยาศาสตร์ 1400 1425
588 มาฆบดี รวยทรัพย์ คณะวิทยาศาสตร์ 1400 1404
589 วัฒนาชัย มาลัย คณะวิทยาศาสตร์ 1400 1415
590 เกษา แสงพุฒ คณะวิทยาศาสตร์ 1400
591 สมใจ โพธิปัตย์ คณะวิทยาศาสตร์ 1400 -
592 ยุภาพร อำนาจ คณะวิทยาศาสตร์ 1400 1413
593 อรุณ จันทร์คำ คณะวิทยาศาสตร์ 1400 1404
594 จาตุรงค์ จงจีน คณะวิทยาศาสตร์ 1400 1441
595 เผ่าไทย วงศ์เหลา คณะวิทยาศาสตร์ 1400 1430 (ไปช่วยราชการที
596 จาณียา ขันชะลี คณะวิทยาศาสตร์ 1400 1425
597 ชาญชัย สุกใส คณะวิทยาศาสตร์ 1400 3016
598 อนุวัฒน์ ยินดีสุข คณะวิทยาศาสตร์ 1400 1412
599 ธนัสนี สมบูรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ 1400 1413
600 ปริญญา มูลสิน คณะวิทยาศาสตร์ 1400
601 ปรีชา มูลสิน คณะวิทยาศาสตร์ 1400 1432
602 สายสมร ทาศิริ คณะวิทยาศาสตร์ 1400
603 รัชฎาภรณ์ ถนอมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ 1400 1424
604 สุประวีณ์(สุจินดา) เลิศนาวีพร คณะวิทยาศาสตร์ 1400 1440 / 1401
605 สมพร เทพฉิม คณะวิทยาศาสตร์ 1400 1430
606 ประพันธ์ ไตรยสุทธิ์ คณะวิทยาศาสตร์ 1400 1429
607 ธนกร สุทธิสนธ์ คณะวิทยาศาสตร์ 1400 1430
608 อรทัย สายสะอาด คณะวิทยาศาสตร์ 1400 1425
609 พรทิพย์ ธรรมรักษ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 4361 4366
610 เพ็ญมาศ สุคนธจิตต์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 4361 -
611 นพรัตน์ ส่งเสริม คณะสาธารณสุขศาสตร์ 4361 -
612 ชนฏ์พงศ์ (ณัฐพงค์) เคลือศิริ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 4361 -
613 สุภาพร ใจการุณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 4361
614 สุมาพร อารยะมั่นคง(ทองปรุง) คณะสาธารณสุขศาสตร์ 4361 4364
615 เด่นดวงดี ศรีสุระ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 4361 -
616 สุรัตน์ หารวย คณะสาธารณสุขศาสตร์ 4361
617 กุลชญา ลอยหา คณะสาธารณสุขศาสตร์ 4361
618 ภัทรภร เจริญบุตร คณะสาธารณสุขศาสตร์ 4361 -
619 นภัทร(ธันยาภักค์) พิมพบุตร คณะสาธารณสุขศาสตร์ 4361 1132
620 คมสันต์ ธงชัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ 4361 -
621 เนตรทราย ทองคำ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 4361 4367
622 ญาณิฐา แพงประโคน คณะสาธารณสุขศาสตร์ 4361
623 ปัทมา ล้อพงค์พานิชย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 4361
624 ชัยกฤต ยกพลชนชัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ 4361 -
625 สุจิตรา แสงบุญเรือง คณะสาธารณสุขศาสตร์ 4361 -
626 มณฑิชา รักศิลป์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 4361 4368
627 ดวงดาว สุดาทิพย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 4361
628 วิลาวัณย์ ชาดา คณะสาธารณสุขศาสตร์ 4361 -
629 กฤษฎา ธานี คณะสาธารณสุขศาสตร์ 4361 4366
630 ปิยะพร กงเงิน(เฉลิมรัตน์) คณะสาธารณสุขศาสตร์ 4361 4361
631 กรวิกา หาระสาร คณะสาธารณสุขศาสตร์ 4361 -
632 ณัฐวดี สงวนล้ำ(สมสี) คณะสาธารณสุขศาสตร์ 4361 4361
633 ศิรินภา เชื้อท้าว คณะสาธารณสุขศาสตร์ 4361 4361
634 รัชนี จูมจี คณะสาธารณสุขศาสตร์ 4361 -
635 กีรติ อุปนิสากร คณะสาธารณสุขศาสตร์ 4361 -
636 จารุพร ดวงศรี คณะสาธารณสุขศาสตร์ 4361
637 ชยากร แก่นจักร คณะสาธารณสุขศาสตร์ 4361 -
638 ปณิดา ธรรมวงค์ บัณฑิตวิทยาลัย 3016 3016
639 สุธาทิพย์ จำปา บัณฑิตวิทยาลัย 3016 3016
640 ชลญา สังข์ทรัพย์ บัณฑิตวิทยาลัย 3016 3014
641 ศุภศิลป์ พันธ์งาม บัณฑิตวิทยาลัย 3016 3016
642 คำพรรณ์ จำปา บัณฑิตวิทยาลัย 3016 3016
643 บัวทอง บุตรทองพิมพ์ บัณฑิตวิทยาลัย 3016 -
644 ณัฐธวัช จันทะเวช กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1022
645 นรินทร์ คงศรี กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 อาคารวิทย์สุขภาพ (พย
646 ไพวรรณ์ ไชยโกฏิ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
647 สันติ ชมภูวงศ์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
648 พรรณี เงาเพ็ชร กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1017
649 วิสูตร จันทร์สว่าง กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1030
650 จันนา อินทร์เลิศ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 2400
651 เกียรติศักดิ์ สายมา กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
652 นพดล เลขะวัฒนะ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1005
653 จิตรพล รักเปี่ยม กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1023
654 โสภณ มุนมินท์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1030
655 นเรศ วงศาโรจน์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1030
656 วารุณี วรรณรัตน์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 ดรงอาหาร 3
657 อนิรุทย์ แดนสีแก้ว กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1033
658 สำรวย สิงห์แก้ว กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1030
659 สุรเชษฐ์ ณ อุบล กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
660 ธาร ปัญญามี กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 5106
661 ณิษฐา จุทะแสง กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1113
662 อรุณรัตน์ เชื้อคำจันทร์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
663 มยุเรศ พันทะ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 -
664 ธงชัย ลีแสน กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
665 อังครา เจริญจิตต์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
666 สายัณห์ น้อยวังคลัง กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 อาคาราเรียนฯ (27)
667 ชัยณรงค์ รัตนวงษ์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 บ้านยางน้อย
668 บังอร ศรีพลาย กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
669 เพ็ญภรณ์ ตรีภพ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1119
670 ประทีป สุขกวี กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1030
671 ไชยา สุภกรรม กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 -
672 สุริยา รัตนิล กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 ด้านหลังอาคาร 100 ปี
673 นครินทร์ สนุกพันธ์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1023
674 สัญชัย หมอนิล กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 5106
675 สุรณี โสวรรณี กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 5102
676 ทรงภูมิ กลมเกลี้ยง กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1199
677 ปราโมทย์ ปรัสพันธ์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 5106
678 อดิฐชัย ประสานเสียง กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 -
679 คทา อินธิรัตน์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1023
680 นวมินทร์ ลาภสาร กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 5106
681 พิศมัย สมไชย กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1110/5100
682 สุวรรณ รันคำภา กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 โรงเพาะชำ
683 สุภาณี นามธรรม กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
684 สงคราม บุอ่อน กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1030
685 นำชัย คำกุณา กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 -
686 ณัฐนันท์ ทองแรง กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 อาคาร 27
687 ประคอง ผิวอ่อน กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1038
688 มานิต ผิวอ่อน กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 5106
689 สุรศักดิ์ พิมพ์พัฒน์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 -
690 ชลธิชา สีหา กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 -
691 อนิรุทธ์ หลุมทอง กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1022
692 ณรงค์เดช วิลามาศ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1010
693 วนิดา โพธิ์ศิริ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 3016 (บัณฑิต)
694 ชำนาญ แสงกล้า กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 โรงเพาะชำ
695 นันทชิต แสงกล้า กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 สนาม อาคารวิทย์สุขภา
696 สมยศ โคตะรักษ์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 5106
697 ทรงกรต เอกพันธ์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1022
698 จิราณี ดารา กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
699 มนตรี ธิโกศรี กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
700 ชาคริต บำรุงสานต์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 5106
701 สมศักดิ์ บรรมณี กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1030/1802
702 ไพจิตร นักรำ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 0/1008
703 เอื้อมพร พวังคาม กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1010
704 พงพิทักษ์ อุปไชย กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1007
705 สิริลภัส เดชา กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
706 สายสุดา อุทคำกอง กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 -
707 สมพร ผิวทอง กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
708 จันมะณี มุสิกวัน กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 หอกุลภัทร์
709 สุวิภา กาญจนารักษ์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 หอเรือนธิดา
710 คำหม่อน นุ่มนวล กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 อาคารเรียน ชั้น 4
711 ยุทธนา อุกาพรหม กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 5106
712 วิวรรณ หินผา กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 อาคารเรียนฯ ชั้น 3
713 ปิติสันต์ หินผา กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 -
714 ปราณี สำราญวงศ์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 อาคารววิทย็สุขภาพ
715 เผด็จ พินธุโท กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 -
716 นภาพร สัมพะวงศ์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 หอกุลภัทร์
717 ชาญณรงค์ เพชรฤทธิ์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1030
718 สมพงษ์ เพชรฤทธิ์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1030
719 สุพัตรา นามรมย์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1112
720 ประสิทธิ์ ผุดผ่อง กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1400
721 คำพอง สบายใจ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1010
722 ทวีชัย กากแก้ว กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 -
723 จิตติคม สิมมา กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 บ้านยางน้อย
724 วัลลภา ศรีพลาย กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1110
725 สมศักดิ์ ศรีพลาย กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 บ้านยางน้อย
726 สุรสิทธิ์ มนัส กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 บ้านยางน้อย
727 สุลักคณา บุญประสิทธิ์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 บ้านยางน้อย
728 สุภาพร มนัส กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 บ้านยางน้อย
729 ธีระชัย มนัส กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 บ้านยางน้อย
730 พรประเสริฐ มนัส กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 บ้านยางน้อย
731 กรณิการ์ มนัส กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
732 บุษบา การุณย์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 บ้านยางน้อย
733 บุญโฮม กองสา กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 5106
734 สง่า ส่งเสริม กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 ไพรพะยอม
735 จันทร สัตย์ธรรม กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 -
736 อรุณี สุภนิกร กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 -
737 พรรณรัตน์ สัตย์ธรรม กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 อาคารวิทยสุขภาพฯ
738 นงคราญ ธรรมสัตย์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 อาคารพยาบาล
739 สุภาคภูมิ ดอกรักษ์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 โรงอาหาร 2
740 บุญมี อยู่สุข กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 สนามบริเวณประตู 1
741 สมศรี สุภนิกร กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 อาคาร ศว.
742 บุญมี สุภนิกร กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 ด้านหน้าอาคาร 100 ปี
743 สุพรรณิการ์ ทาศิริ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 โรงอาหาร 1
744 จิราพัชร พันธ์กว้าง กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1010
745 บังอร เชิดชู กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
746 ทองเบิ้ม ถนอมพันธ์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1022
747 สมัย สารทอง กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 5106
748 ไพโรจน์ วรรณรัตน์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 5106
749 น้อม แก่นจันทร์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1024
750 ธวัฒน์ จันทร์ดี กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
751 พุดชา ถนอมพันธ์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 5106
752 รฐา อักษรศรี กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1113
753 สันติชัย เท่าสิงห์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
754 มงกุฎ ไชยสัตย์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
755 รุ่งเจริญ สวัสดี กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 หอไตรเทพฯ
756 รจนา สินสมุทร กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1111
757 มงคล ศรไชย กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 เพาะชำ
758 ศักรินทร์ บริคุต กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 บ้านยางน้อย
759 อิฐธินนท์ สบายใจ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
760 วรวุฒิ ดอนใหญ่ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 -
761 ศิวกร พรมลา กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
762 ภมรกิตต์ ผาสุขใจ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 -
763 ธัญพิสิษฐ์ พลอำนวย กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
764 วราวุฒิ สารทอง กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1023
765 ณัฏฐธิดา รัตนวงษ์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1010
766 สัญญา อุดาหน กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1010
767 ลลิตา ผุยชา (หินเทา) กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
768 รุ่งทิวา นะราวัง กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 5104
769 ณัฎฐ์พัชร์ พันธ์มุก กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1005
770 ศรัณย์ภัทร บุตรบาล กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 อาคาร 100 ปี
771 เฉลิมชัย ชมภูพื้น กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 บ้านยางน้อย
772 วีระชัย สว่างงาม กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
773 พงศธร ผิวทอง กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
774 ณภัทร มุนมินท์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
775 ธนากร อุทัยศรี กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 -
776 จันทรินทร์ อินทอร กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 -
777 สิทธิเดช อุดมศรี กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 ปฏิบัติงานอาคารวิทยา
778 ธีรวุฒิ ศรีสมุทร กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1010
779 ยุทธพิชัย จันทร์สว่าง กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
780 ทรงวุฒิ มีธรรม กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1023
781 พรหมมา แก่นจันทร์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
782 จักรตุพล พงษ์ด้วง กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1022
783 นราธิป โพธิ์สมบูรณ์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1022
784 อาคม บุญยอ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 บ้ายางน้อย
785 สรัญญา พิลาศาสตร์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1166
786 อัจฉราวดี ตละทา กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1023
787 ศรราม ศิริวงค์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1033
788 บุญล้อม อินทอร กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1033
789 จุติภูมิ บุญจริง กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 บ้านยางน้อย
790 ชัชวาล พวงจันทร์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 บ้านยางน้อย
791 มยุรี สว่างงาม กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
792 วีระชัย ศรไชย กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
793 จิราวรรณ แสงไชย กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1010
794 สิทธิศักดิ์ กุแก้ว กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
795 วรนิษฐา ธรรมานุชิต กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
796 สุชีราวรรณ สีทากุลเศรษฐ์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1010
797 องอาจ บุอ่อน กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1030
798 ขนิษฐา ชาลี กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
799 ถิตย์ธิศักดิ์ คำวัน กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1023
800 ศิรินยา ลาภูธร กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 4361
801 ประจักษ์ สิทธิสัตย์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 -
802 อรญา ดารา กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
803 ศราวุทธ ส่งเสริม กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 -
804 นันทนากร ก้อนคำบา กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 -
805 จีรศักดิ์ โพทวี กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
806 วุฒิพงษ์ สุภาพงษ์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 5106
807 อัครพล พันธุ์วงศ์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1023
808 ฐิตวัฒน์ แก้วกิ่ง กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 -
809 ธิดารัตน์ กอมะณี กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 บ้านยางน้อย
810 ภาสวัชร์ พงษ์แสนพันธ์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 -
811 พรพิมล แสงสว่าง กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 บ้านยางน้อย
812 ศรัทธา ปากวิเศษ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 -
813 สิริวิมล พุทธขิณ(บุญตา) กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1023 ( ฝ้าย)
814 ขวัญฤทัย สิทธิภักดิ์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 -
815 วิศวกร ผิวทอง กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1022
816 ณรงค์ ปานะศรี กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1033
817 สถิตย์ พรมน้อย กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
818 จาตุรันต์ กันยะลา กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1030
819 อรพรรณ บุญกาญจน์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
820 ณัฐพร ธงสันเทียะ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 4361
821 สุขสันต์ มาลัย กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 อาคาริทย์คอมฯ
822 ธนายุทธ์ สวัสดิ์มงคล กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1030
823 ขวัญชัย ทองถม กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1022
824 เจษฎา ประกอบแสง กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1023/วิศวกรงานสถาปัต
825 เอกชัย อ่อนผิว กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1033
826 ชาญชัย ประทัด กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 บ้านยางน้อย
827 จีระศักดิ์ เกษหอม กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 5106
828 เกียรติศักดิ์ สุติบุตร กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 -
829 วรพล พวังคาม กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1008
830 ชลวัฒน์ พวังคาม กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1022
831 นรภัทร จิตต์หนัก กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
832 ดลวัฒน์ วรรณคำ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1030
833 ชาติสิงห์ สุระอำมาตย์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1030
834 ศุภิดา มุ่งสูงเนิน กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1006 (งานประชาสัมพัน
835 ชัยชุมพล ภาชนะพูล กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1033
836 ธีระพันธ์ หลุมทอง กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1010
837 รมณีย์ สายธนู กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 -
838 ดาราวรรณ โสคันธิกอุบล กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 -
839 ธนภัทร อนันต์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
840 ณรงค์เดช หลุมทอง กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
841 อพิเรก พิมพ์ตรา กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
842 อนันต์ชนา มากดี กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
843 เจษฎากร คณะพันธ์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1010
844 จิตธิญา ลาภูธร กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 4361
845 ณัฐพงษ์ ต้นคำ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 บ้านยางน้อย
846 ปิยะธิดา พวงพุฒ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1114
847 กรรณิกา ศิลาโชติ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1010
848 สุดารัตน์ ธรรมสัตย์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 -
849 อรทัย พันธ์โสม กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
850 พิศมัย หินผา กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 -
851 บรรจง สบายใจ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1022
852 ยุวรี คงศรี กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 -
853 อรปรียา ไพรสิงห์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 -
854 พัชรา สารภาพ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 -
855 ยงยุทธ ทำนุ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 สนาม กองสวัสดิการ
856 วรรณกิจ จานเขื่อง กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
857 เอกลักษณ์ จันทพรม กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 5106
858 ชัชญา กลิ่นสุวรรณ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1023
859 ศักดา พิชัย กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
860 ศุภฤกษ์ กาญจนพันธ์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1030
861 วิสิทธิ์ โอภาพ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 -
862 ทนงศักดิ์ พวงพุฒ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1022
863 สุพจี ศรีพลาย กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 บ้านยางน้อย
864 ยุทธพงษ์ พวงพุฒ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
865 วรจิตร ศรีพลาย กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 บ้านยางน้อย
866 สงัด กำทรัพย์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1010
867 นิรุทธ เกตุสิริ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 -
868 วิสันต์ บุตรสิงห์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1901
869 นิกร พิลาศาสตร์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 5106
870 วิสรรณ บุญล้อม กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 -
871 ชยุต บุญรอด กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 -
872 ปาจารีย์ ผงผ่าน (กิตติคุณเมธา) กองคลัง (สำนักงานอธิการบดี) 1130
873 สุพัตรา พงษ์ด้วง กองคลัง (สำนักงานอธิการบดี) 1131
874 นภาพร ธรรมสาร กองคลัง (สำนักงานอธิการบดี) 1131
875 สายใจ ผกาลา กองคลัง (สำนักงานอธิการบดี) 1131
876 กัญจิญา(ปราวีณา) จิรกาลสิริ(เข็มคุณ) กองคลัง (สำนักงานอธิการบดี) 1133
877 สุนันทา ผาลา(พาลี) กองคลัง (สำนักงานอธิการบดี) 5132
878 อมรพรรณ จิตเสนาะ กองคลัง (สำนักงานอธิการบดี) 1131
879 กมลทิพย์ พันธ์โชติ กองคลัง (สำนักงานอธิการบดี) 5130 (บี/ พัสดุ)
880 อรทัย คำศรี (อภิบาล) กองคลัง (สำนักงานอธิการบดี) 1134
881 ธันย์ชนก วงษ์เตียวตระกูล กองคลัง (สำนักงานอธิการบดี) 1131
882 ณฤณัฐ จิรกาลสิริ กองคลัง (สำนักงานอธิการบดี) 1133
883 ธัญวรัตน์ นาเวียง กองคลัง (สำนักงานอธิการบดี) 1130
884 เทวัญ มณีปกร กองคลัง (สำนักงานอธิการบดี) 5133
885 สุจิราพร เหิมฉลาด กองคลัง (สำนักงานอธิการบดี) 1133
886 กฤษณา เทศธรรม กองคลัง (สำนักงานอธิการบดี) 5160
887 อภิชาติ สาธุจรัญ กองคลัง (สำนักงานอธิการบดี) 5136
888 สุปราณี สุขโท กองคลัง (สำนักงานอธิการบดี) 1136
889 ธัญนันท์ ผาติทองอินทร์ กองคลัง (สำนักงานอธิการบดี) 1132
890 ณรัญญา ประเสริฐศรี กองคลัง (สำนักงานอธิการบดี) 1130
891 พงศ์สุริยา ดำพะธิก กองคลัง (สำนักงานอธิการบดี) 5135
892 คำแพง เขียวขำ กองคลัง (สำนักงานอธิการบดี) 5131 (พัสดุ)
893 นิภาพร เขียวขำ กองคลัง (สำนักงานอธิการบดี) 1135
894 สิริศักดิ์ สารส กองคลัง (สำนักงานอธิการบดี) 5133
895 วัชรพงษ์ เวชพันธ์ กองคลัง (สำนักงานอธิการบดี) 5134
896 วันเฉลิม พรจันทร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ (สำนักงานอธิการบดี) 3200 3209
897 ธนกฤต ผงผ่าน ศูนย์คอมพิวเตอร์ (สำนักงานอธิการบดี) 3200 6520
898 ศาสตร์ศิลป์ ทองแรง ศูนย์คอมพิวเตอร์ (สำนักงานอธิการบดี) 3200 6520
899 มะลิวรรณ นาคำมูล ศูนย์คอมพิวเตอร์ (สำนักงานอธิการบดี) 3200 3200
900 พัชรพงษ์ สุดถนอม ศูนย์คอมพิวเตอร์ (สำนักงานอธิการบดี) 3200 6520
901 เอกภพ บุตรศรี ศูนย์คอมพิวเตอร์ (สำนักงานอธิการบดี) 3200 3210
902 จักรพงศ์ หอมเย็น ศูนย์คอมพิวเตอร์ (สำนักงานอธิการบดี) 3200 3203
903 อรอนงค์ อารีกุล ศูนย์คอมพิวเตอร์ (สำนักงานอธิการบดี) 3200 3212
904 พิษณุ อุตราศรี ศูนย์คอมพิวเตอร์ (สำนักงานอธิการบดี) 3200 3202
905 รัชวุฒิ รักษ์มณี ศูนย์คอมพิวเตอร์ (สำนักงานอธิการบดี) 3200 ศว.
906 ศรัณย์ ศรีทานันท์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ (สำนักงานอธิการบดี) 3200 3211
907 ทิวัตถ์ บุตรศรี ศูนย์คอมพิวเตอร์ (สำนักงานอธิการบดี) 3200 6520
908 ภุชงค์ พรหมลาศ ศูนย์คอมพิวเตอร์ (สำนักงานอธิการบดี) 3200 3204
909 ทองเสี่ยน จันทร์พูล สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1911 1922
910 เพียงกมล บุตรแก้ว สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1911 1924
911 ยุพดี ดวงพิทักษ์พงศ์ (แพงทรัพย์) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1911 1911
912 ภาวิณี ปุราชะนัย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1911 1924
913 อรทัย ทองอินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1911 1916
914 มะลิวัลย์ แผ่นทอง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1911 1916
915 กุลธิดา ทาระหอม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1911 1911
916 ปิยธิดา สิงห์ธรรม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1911 1916
917 วทัญญู หินผา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1911 1920
918 นิชาภา ทาระหอม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1911 1915
919 วิลาวรรณ ศรีสมุทร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1911 1924
920 อนุชิต สินทรัพย์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1911 1919
921 ประกรณ์ อินทพันธ์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1911 1922
922 ทนัศมน กาญจนภักดิ์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1911 1911
923 อธิกา พรพรหม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1911 1914
924 หนูเพียร สัตย์ธรรม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1911 1915
925 จี ทัศบุตร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1911 1917
926 วิรัตน์ รูปแข็ง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1911 6914
927 สุมิตย์ อินปาว สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1911 1924
928 สมพร สุชาตะประคัลภ์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1911 1920
929 กมลพักตร์ โสภา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1911 1916
930 เอกชัย เจริญราษฎร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1911 1924
931 สาริกา แสงสุวรรณ์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1911 1924
932 กัญญาณี แก้วพิกุล สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1911 1911
933 จุรีพร ศรีธัญรัตน์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1911 1916
934 คณิต มณีเนตร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1911 1920
935 เมธา พิมพะกรรณ์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1911 1919
936 ปัญชลี จันทร์แรม สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน - 2147
937 พัชรินทร์ ไชยธรรม สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน - 2146
938 ประภัทร พยุงวงษ์ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน - 1142
939 เบญจะ ศิริแก้ว สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน - 2146
940 รยาพร สู่สุข สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน - 1143
941 ศิริรักษ์ รัตนศรี สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน - 2148
942 สมปอง อินปาว สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน - 2149
943 ดวงจันทร์ อุตมังค์ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน - 1129
944 สุริยา แก้วใส สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน - 5600
945 วิพุธ พละสกุล สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน - -
946 ภานุวัฒน์ สมภาวะ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน - 1141
947 ณรงค์ชัย อุณาวงค์ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน - 2144
948 วสันต์ ผิวทอง สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน - 1143
949 พงศกร ช่างทอง สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน - 2145
950 เกษจิดาภา สินศิริ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน - 2144
951 สดใส ไพฑูรย์ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน - 2144
952 สุภัตรา เสพสวัสดิ์ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน - 1127
953 ปิยดา บั้งทอง (มีอรุณ) สำนักงานตรวจสอบภายใน 5155
954 จริยา ทองแสง สำนักงานตรวจสอบภายใน 5155
955 ตุลนรี ชุมแสง สำนักงานตรวจสอบภายใน
956 สุจิตรา ศิริวรรณ สำนักงานตรวจสอบภายใน 5155
957 อนุรักษ์ สายแวว สำนักงานตรวจสอบภายใน 1175
958 ดาริน ศิริคูณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม - 1034
959 นริสรา เจริญผล(พุ่มจันทร์) สำนักศิลปะและวัฒนธรรม - 1040
960 รัตนภรณ์ ภาเรือง สำนักศิลปะและวัฒนธรรม - 1040
961 ศุภกิตติ์ สุขทอง สำนักศิลปะและวัฒนธรรม - 1040
962 ปฏิพล คุณมี สำนักศิลปะและวัฒนธรรม - 1040
963 ปัฐมาภรณ์ บุญประครอง (คงมั่น) สำนักศิลปะและวัฒนธรรม - 1040
964 พิชญธิดา ผิวละมุล สำนักศิลปะและวัฒนธรรม - 1040
965 Juvan Hermann Karsten โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ 1200
966 ดวงตา ยุตวัน สถาบันวิจัยและพัฒนา 1021 5144
967 อภินันท์ กลิ่นแก้วณรงค์ สถาบันวิจัยและพัฒนา 1021 5142
968 เกศรา แก้วดี สถาบันวิจัยและพัฒนา 1021 5141
969 ภูวไนย ใจหาญ สถาบันวิจัยและพัฒนา 1021 1543
970 วารุณี สุกใส สถาบันวิจัยและพัฒนา 1021 1123
971 ปนัดดา นนทะการ กองพัฒนานักศึกษา (สำนักงานอธิการบดี) 1032
972 บัณฑิตย์ บุญสิงห์ กองพัฒนานักศึกษา (สำนักงานอธิการบดี) 1033
973 ณรงค์ แก่นการ กองพัฒนานักศึกษา (สำนักงานอธิการบดี) สนาม
974 หนูจันทร์ ดอนใหญ่ กองพัฒนานักศึกษา (สำนักงานอธิการบดี)
975 จรรยา ศรีสวัสดิ์ กองพัฒนานักศึกษา (สำนักงานอธิการบดี)
976 เอกชัย ต้นโพธิ์ กองพัฒนานักศึกษา (สำนักงานอธิการบดี) 6905 /สนาม
977 ภัทร์นรินทร์ ประกอบแสง กองพัฒนานักศึกษา (สำนักงานอธิการบดี) 1036
978 เจริญ ด้วงทอง กองพัฒนานักศึกษา (สำนักงานอธิการบดี) 1018
979 อุทัย พันธะนู กองพัฒนานักศึกษา (สำนักงานอธิการบดี) โรงยิม
980 สุภารัตน์ ผัดโพธิ์ กองพัฒนานักศึกษา (สำนักงานอธิการบดี)
981 นาคิน กากแก้ว กองพัฒนานักศึกษา (สำนักงานอธิการบดี) 1020 /4391
982 เกียรติศักดิ์ รัตนบำรุง กองพัฒนานักศึกษา (สำนักงานอธิการบดี) 1181
983 หทัยกาญจน์ พลโกษฐ์ กองพัฒนานักศึกษา (สำนักงานอธิการบดี) 1032
984 กิติศักดิ์ ขันอาสา กองพัฒนานักศึกษา (สำนักงานอธิการบดี) บ้านยางน้อย
985 อัศวิน บุญมั่น กองพัฒนานักศึกษา (สำนักงานอธิการบดี) 1181
986 สุรศักดิ์ สีคราม กองพัฒนานักศึกษา (สำนักงานอธิการบดี) 1181
987 สุกัญญา อ่อนผิว กองพัฒนานักศึกษา (สำนักงานอธิการบดี)
988 ธีรยุทธ พิมพ์กิจ กองพัฒนานักศึกษา (สำนักงานอธิการบดี) 1017
989 สิริพร พันธ์เหนือ กองพัฒนานักศึกษา (สำนักงานอธิการบดี)
990 ชลธิชา ศรีสว่าง กองพัฒนานักศึกษา (สำนักงานอธิการบดี) 1029
991 วรรณพร กานารักษ์ กองพัฒนานักศึกษา (สำนักงานอธิการบดี) 1181
992 รุ่งทิพย์ หอมขจร กองพัฒนานักศึกษา (สำนักงานอธิการบดี) 1020
993 จุฑารัตน์ ศรีอุไร กองพัฒนานักศึกษา (สำนักงานอธิการบดี) 5113
994 การะเกด เพชรพิพัฒน์ กองพัฒนานักศึกษา (สำนักงานอธิการบดี) 1020
995 วีรยา ตุมกา (โพธิ์ดี) กองพัฒนานักศึกษา (สำนักงานอธิการบดี) 1239
996 จักร ขัมภรัตน์ กองพัฒนานักศึกษา (สำนักงานอธิการบดี) 1125
997 พชร ทองอินทร์ กองพัฒนานักศึกษา (สำนักงานอธิการบดี) 1010
998 เจษฎากร เหมแดง กองพัฒนานักศึกษา (สำนักงานอธิการบดี) 1110
999 สมคิด ชูหา กองพัฒนานักศึกษา (สำนักงานอธิการบดี)
1000 วิชิต คำจันทร์ลา กองพัฒนานักศึกษา (สำนักงานอธิการบดี) 06 4410 8316
1001 วีรยุทธ เมียดธิมาตร์ กองพัฒนานักศึกษา (สำนักงานอธิการบดี)
1002 อดิเรก พิมพ์ตรา กองพัฒนานักศึกษา (สำนักงานอธิการบดี) 1181
1003 ชื่นใจ คล่องแคล่ว กองพัฒนานักศึกษา (สำนักงานอธิการบดี) 1239
1004 บุณยานุช ศรีธัญรัตน์ กองพัฒนานักศึกษา (สำนักงานอธิการบดี)
1005 กฤษณพงศ์ โฉมดี กองพัฒนานักศึกษา (สำนักงานอธิการบดี) 1239
1006 กรรณิการ์ สมเสียง กองพัฒนานักศึกษา (สำนักงานอธิการบดี) 1020
1007 รภัสพล สดชื่น กองพัฒนานักศึกษา (สำนักงานอธิการบดี) ฟิเน็ส
1008 ยุทธนา เหล่าโก้ก กองพัฒนานักศึกษา (สำนักงานอธิการบดี)
1009 จักรี บูรภา กองพัฒนานักศึกษา (สำนักงานอธิการบดี)
1010 ธนวรรต โพธิ์แก้ว กองพัฒนานักศึกษา (สำนักงานอธิการบดี) 1010
1011 จริยา วรรณรัตน์ กองพัฒนานักศึกษา (สำนักงานอธิการบดี)
1012 ณัฐวุฒิ กิ่งพิลา กองพัฒนานักศึกษา (สำนักงานอธิการบดี)
1013 เมืองแมน (วัฒนชัย) ศิริญาณ กองพัฒนานักศึกษา (สำนักงานอธิการบดี) 2170/1020
1014 วริษฐ์ กิจจะวัฒนะ กองพัฒนานักศึกษา (สำนักงานอธิการบดี)
1015 สืบพงศ์ เจริญพร กองพัฒนานักศึกษา (สำนักงานอธิการบดี) (สนาม)
1016 ชาญชัย คุณมี กองพัฒนานักศึกษา (สำนักงานอธิการบดี) 1017
1017 วิจิตรตรา สายสุด กองพัฒนานักศึกษา (สำนักงานอธิการบดี) 1239
1018 ณัฐนนท์ สินเทา กองพัฒนานักศึกษา (สำนักงานอธิการบดี)
1019 ธวัช สืบจันทา กองพัฒนานักศึกษา (สำนักงานอธิการบดี)
1020 สิรภัทร เจริญราช (ไชยอุไร) กองพัฒนานักศึกษา (สำนักงานอธิการบดี) 1018
1021 นันทิชา วิปุละ กองพัฒนานักศึกษา (สำนักงานอธิการบดี) 1172
1022 มัทธนา พันธะนู กองพัฒนานักศึกษา (สำนักงานอธิการบดี) 1196
1023 ณัฐวุฒิ สินศิริ กองพัฒนานักศึกษา (สำนักงานอธิการบดี) 1181
1024 ก้องเกียรติ สหายรักษ์ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1323
1025 อุมารินทร์ ราตรี คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1302
1026 ภิมภ์วิมล ปรมัตถ์วรโชติ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 2075
1027 อนันต์ สุนทราเมธากุล คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1317
1028 ยุภา จำปี คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 2074
1029 กษมาพร ลาผ่าน คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300
1030 วิชุดา กาญจนารักษ์ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 อาคาร 8 ไปช่วยคณะบริ
1031 ปราโมชย์ นามวงศ์ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1314
1032 หทัยรัตน์ ไชยสัตย์ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1323 / 1311
1033 นิธิกร บริพันธ์ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1341
1034 สุจิตตรา หงษ์ยนต์ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1323
1035 รัตติยา พื้นนวล คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1321
1036 วิกานดา เกษตรเอี่ยม คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1309
1037 ประยูร ล้อมไธสง คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 -
1038 ประนอม คำผา คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1320
1039 บุษยมาส ชื่นเย็น คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1302
1040 ประกายดาว พันธ์พิพัฒน์(เศวตนนท์) คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1308
1041 ไมตรี ริมทอง คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1314
1042 วิชุดา สวัสดี สังข์ทองหลาง คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1308
1043 มาลิณี ศรีไมตรี คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1317
1044 อมรรัตน์ พรประเสริฐ (ธีโรภาส) คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 2075
1045 ธนศิตา (ส่งศรี) ลี้หิรัญญพงศ์ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1314
1046 บดินทร์ภัทร์ สุนบุญรัตน์ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1304
1047 วิลารักข์ อ่อนสีบุตร คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1337
1048 นวลปราง ขันเงิน คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1302
1049 นิภา ชุณหภิญโญกุล คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1328
1050 ปิยกนิฏฐ์ โชติวนิช คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1335
1051 พงษ์ศิริ ลาฤทธิ์ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1318
1052 ณัฐชนน พิชาดุลย์ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300
1053 ปณิสญา อธิจิตตา คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1308
1054 ภารวี เกตุสิริ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300
1055 กนกกาญจน์ คำมงคล คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1318
1056 อรพินท์ วงศ์ก่อ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1323
1057 ศุภเทพ สติมั่น คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1314
1058 กฤตยกมล ธานิสพงศ์ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1323
1059 ขนิษฐา ศิลาโชติ(คนกล้า) คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1314
1060 ธัชสินี กำแมด คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1300
1061 รติ ท่าโพธิ์ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1314
1062 วรนุช กุอุทา คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1323
1063 มัลลิกา บุตรทองทิม คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1337
1064 พัชราวดี กุลบุญญา คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1337
1065 ฐิติพร อุ่นใจ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 2075
1066 อโนชา สุวรรณสาร คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1323
1067 เอมีลี่ (วรลักษณ์) เวสท์บรุค (อ่อน ณ นัยน์) คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1308
1068 ศิโรรัตน์ พลไชย คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1308
1069 เบญจมาภรณ์ ถวิลไพร คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1300
1070 อัยรดา พรเจริญ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1339
1071 โชฒกามาศ พลศรี คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1317
1072 วิไลวรรณ รัตนวรรณ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1300
1073 วันวิสา มากดี คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 2075
1074 พิมุกต์ สมชอบ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1302
1075 วลัยพร สุขปลั่ง คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1338
1076 เจริญ โสภา คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 2075
1077 พรชัย วีระนันทาเวทย์ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1334
1078 ดลฤดี พลมิตร(จันทร์แก้ว) คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 2075
1079 สัณชัย ยงกุลวณิช คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1319
1080 รัตนภรณ์ แซ่ลี้ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1302
1081 กิตติมา จึงสุวดี คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1306
1082 เกรียงศักดิ์ รักภักดี คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1314
1083 ศุภกัญญา เกษมสุข คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1317
1084 จตุรงค์ ศรีวงษ์วรรณะ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1309
1085 ภราดา บุญรมย์ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 2075
1086 บัวสอน คำงาม คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1343
1087 อดุลยเดช ตันแก้ว คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1316
1088 วรรณณา ปิยะรัตน์มานนท์ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1322
1089 ประไพพิศ เลียบสื่อตระกูล คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1323
1090 ศราวุธ ชินาภาษ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1319
1091 วาสนา สิทธิผล คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1037
1092 อุทัย หวานใจ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1305
1093 อโณทัย หาระสาร คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 2075
1094 รวิ กลางประพันธ์ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1323
1095 วิทยา พรมพานิชย์ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 สนามรอบอาคาร 15
1096 ปิยนุช วรบุตร คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1314
1097 พัฒนศักดิ์ ปทุมวัน คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1314
1098 อัญญาณี อดทน คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1317
1099 อำไพ ยงกุลวณิช คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1336
1100 ฤติมา มุ่งหมาย คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1323
1101 อังคาร ดอนใหญ่ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 -
1102 นรีนุช ยุวดีนิเวศ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1301
1103 อรศรี ล้อมไธสง คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 -
1104 ประไพ ใจเพียร คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 2074
1105 พิศมัย หลักรัตน์ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 -
1106 เฉลิม พูลเพิ่ม คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1316
1107 รัชนิกร วรรณสถิตย์ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1323
1108 พิไลวรรณ ดอนเตาเหล็ก คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1344
1109 วิลาสินี ผกานนท์(คงสมโอษฐ์) สำนักงานสภามหาวิทยาลัย 1168
1110 วิษณุ หินผา กองบริหารงานบุคคล (สำนักงานอธิการบดี) - 5125
1111 กิตติสุดา ศรีสาร กองบริหารงานบุคคล (สำนักงานอธิการบดี) - 5123
1112 ศันศนีย์ สีโสม กองบริหารงานบุคคล (สำนักงานอธิการบดี) - 5123
1113 เบญจวรรณ จันใด กองบริหารงานบุคคล (สำนักงานอธิการบดี) - 1153
1114 ประภาศิริ แสงวงค์ กองบริหารงานบุคคล (สำนักงานอธิการบดี) -
1115 อธิราช จันทร์ส่อง กองบริหารงานบุคคล (สำนักงานอธิการบดี) - 5127/5128
1116 ศิริพงษ์ บั้งทอง กองบริหารงานบุคคล (สำนักงานอธิการบดี) - 5127 / 5128
1117 นฤษร(นฤสรณ์) พื้นผา(โคนะบาล) กองบริหารงานบุคคล (สำนักงานอธิการบดี) - 1154
1118 สายฝน แสนมั่น กองบริหารงานบุคคล (สำนักงานอธิการบดี) - 5123
1119 เมธีภวัต สิทธิกุล กองบริหารงานบุคคล (สำนักงานอธิการบดี) - 1155
1120 บังอร ธรรมสาร กองบริหารงานบุคคล (สำนักงานอธิการบดี) - 5122
1121 อัษฎากรณ์ ลำงาม กองบริหารงานบุคคล (สำนักงานอธิการบดี) -
1122 จินตนา พรมพานิชย์ กองบริหารงานบุคคล (สำนักงานอธิการบดี) - 1152
1123 จันทิมา วงศ์วรรณ กองบริหารงานบุคคล (สำนักงานอธิการบดี) - 5120 /1150
1124 วิริศรา คำงาม กองบริหารงานบุคคล (สำนักงานอธิการบดี) - 5124
1125 ขนิษฐา บุ้งทอง กองบริหารงานบุคคล (สำนักงานอธิการบดี) - 5126
1126 ธีระยุทธ์ พั่วพันธ์ กองนโยบายและแผน (สำนักงานอธิการบดี) 1711
1127 รังสรรค์ วงค์สุข กองนโยบายและแผน (สำนักงานอธิการบดี) 1170
1128 กำจอน สืบสนิท กองนโยบายและแผน (สำนักงานอธิการบดี) 5115
1129 เสาวลักษณ์ ภูสมสาย กองนโยบายและแผน (สำนักงานอธิการบดี) 5112
1130 ลดาวัลย์ ชุ่มเชื้อ กองนโยบายและแผน (สำนักงานอธิการบดี) 5114
1131 ชยพล วุฒิช่วย กองนโยบายและแผน (สำนักงานอธิการบดี) 1160
1132 ไปรยา กอแก้ว กองนโยบายและแผน (สำนักงานอธิการบดี) 1026
1133 นันท์ธิดา หินแก้ว กองนโยบายและแผน (สำนักงานอธิการบดี) 5110
1134 ธนัชนันท์ ทองสุทธิ์ กองนโยบายและแผน (สำนักงานอธิการบดี) 1026
1135 อภิสิทธิ์ ปุยวงศ์ กองนโยบายและแผน (สำนักงานอธิการบดี) 1171
1136 หทัยทิพย์ ปริปุญโญ บุญสอน กองนโยบายและแผน (สำนักงานอธิการบดี) 5109 (บิว)
1137 ดาวนภา จันทรมัย กองนโยบายและแผน (สำนักงานอธิการบดี) 5119
1138 ธนพล บัวงาม กองนโยบายและแผน (สำนักงานอธิการบดี)
1139 KHAK KHEM กองนโยบายและแผน (สำนักงานอธิการบดี)
1140 ปริยานุช มีอรุณ กองนโยบายและแผน (สำนักงานอธิการบดี) 1172
1141 ธนวรรณ หลุมทอง กองนโยบายและแผน (สำนักงานอธิการบดี) 1026
1142 ชลธิชา นะวินรัมย์ กองนโยบายและแผน (สำนักงานอธิการบดี)
1143 ศิริชัย บุตรแก้ว กองนโยบายและแผน (สำนักงานอธิการบดี) 1171
1144 วิรุธน์ บัวงาม กองนโยบายและแผน (สำนักงานอธิการบดี)
1145 พิษณุ เมืองนันท์ กองนโยบายและแผน (สำนักงานอธิการบดี) 5117
1146 อุดมลักษณ์ ธุระแพง กองนโยบายและแผน (สำนักงานอธิการบดี) 5116
1147 สรินนา ราศรี กองนโยบายและแผน (สำนักงานอธิการบดี)
1148 ปวิตา วงศาสนธิ์ กองนโยบายและแผน (สำนักงานอธิการบดี) 1111
1149 สุพรรณษา มาลา สำนักบริการวิชาการชุมชน 1038
1150 บุษราภรณ์ พวงปัญญา สำนักบริการวิชาการชุมชน 1038
1151 พีรเชษฐ์ แรงกล้า สำนักบริการวิชาการชุมชน 1038
1152 นารินทร์ พิจารณ์ สำนักบริการวิชาการชุมชน 1038
1153 กฤษกร ปรัชญอภิบาล สำนักบริการวิชาการชุมชน 1038
1154 สมพักตร์ ดำพะธิก สำนักบริการวิชาการชุมชน 1038 - 9
1155 เจษฎา ชะโกฏ สำนักบริการวิชาการชุมชน 1038
1156 ศศิกาญจน์ อินทร์สวัสดิ์ สำนักบริการวิชาการชุมชน 1038
1157 วิลัยพร ดอนใหญ่ กองสวัสดิการ 1980 1015
1158 พิสมัย ป้องขาว กองสวัสดิการ 1980 1062
1159 รำไพ โพนทัน กองสวัสดิการ 1980
1160 วิทวัส เชื้อช้าง กองสวัสดิการ 1980 1062
1161 ช่อผกา สุวรรณกูฎ กองสวัสดิการ 1980
1162 วาสนา สัมพะวงศ์ กองสวัสดิการ 1980
1163 นิธิยา (กรชณัน) ทันเต กองสวัสดิการ 1980 1980
1164 คำแพง คำตา กองสวัสดิการ 1980 1015
1165 สุวรรณี ล้วนสุข กองสวัสดิการ 1980 -
1166 อรัญญา บุญมั่น กองสวัสดิการ 1980 1981
1167 ทิสา เต็งรัตนไพบูลย์ กองสวัสดิการ 1980
1168 ธนศักดิ์ ต้นจันดี กองสวัสดิการ 1980 -
1169 จุฑารัตน์ ธิโกศรี กองสวัสดิการ 1980 1980
1170 โยธิน พานแก้ว กองสวัสดิการ 1980 1980
1171 สรวิชญ์ เขียนนอก กองสวัสดิการ 1980 ศว.
1172 ศิวพร สาแดง กองสวัสดิการ 1980 1015
1173 ภาณุวัฒน์ ศรีกุลวงค์ กองสวัสดิการ 1980 1981
1174 ชญานิน ทองคำ กองสวัสดิการ 1980 -
1175 กรวรรณ วุฒิช่วย กองสวัสดิการ 1980 08 3445 3742 (เฌอบั
1176 ก้องกิดากร ต่ายนิล กองสวัสดิการ 1980 1062
1177 นิตยา พันธุ์ลี กองสวัสดิการ 1980 -
1178 ณัฎฐิฌา พนมทม กองสวัสดิการ 1980 1062
1179 พีรดนย์ สายพันธ์ กองสวัสดิการ 1980 1980
1180 นุสรา จันริสา กองสวัสดิการ 1980 1980
1181 สุธิดา ประดับแก้ว กองสวัสดิการ 1980 1062
1182 จุฑามาศ วงศ์โสภา กองสวัสดิการ 1980
1183 นัฐกานต์ แก้วสีใส กองสวัสดิการ 1980 1062
1184 อรพรรณ หน่อแก้ว กองสวัสดิการ 1980 1197
1185 ศิริพร หมูทอง กองสวัสดิการ 1980 1980
1186 จิตริน ศรีคูณ กองสวัสดิการ 1980 1062
1187 วีระพล ธรรมสาร กองสวัสดิการ 1980
1188 วาริณี แสงประไพ(เบิกบาน) คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 4300 4302
1189 ศักดิ์นรินทร์ อินจำปา คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 4300 4304
1190 สุภาวดี นนทพจน์ (อุ่นจิตร) คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 4300 4309
1191 สุภัทรา กลางประพันธ์ คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 4300 4303
1192 ปริยาภัทร สิงห์ทอง คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 4300 4303
1193 ศิริวรรณ วงศ์ทวี คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 4300 4300
1194 ศรัณย์ ฉวีรักษ์ คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 4300 4303
1195 สุภารัตน์ สุขโท คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 4300 4303
1196 อุไรวรรณ สืบสี คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 4300 4300
1197 พนิดา กมุทชาติ คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 4300 4309
1198 ปัญจพร สันทัดเลขา คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 4300 4302
1199 กุสาวดี เปลกระโทก คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 4300 -
1200 กัญญารัตน์ เป็งงำเมือง คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 4300 4309
1201 ปิยะพร ทรจักร์ คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 4300 4303
1202 มยุรี ทิพย์สมบัติ คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 4300 4300
1203 สมเจตน์ คงคอน คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 4300 4303
1204 พิชชานันท์ เธียรทองอินทร์ คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 4300 4303
1205 รัชนีกร สิงขรอาจ คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 4300 4300
1206 รัชฏาพร พิสัยพันธุ์ คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 4300 4303
1207 ภักศจีภรณ์ (ภัคณาภรณ์) ขันทอง (จันทเพ็ชร) คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 4300 4302
1208 จินตนา จุลทัศน์ คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 4300 4302
1209 สุพรรณฉัตร(มุสิกร) หนูสวัสดิ์(ธุศรีวรรณ) คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 4300 4302
1210 อนัญญา เดชะคำภู คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 4300 4302
1211 โสภา เจดีย์ (โสมสุพรรณ์) คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 4300 4300
1212 กรรณิการ์ พุ่มทอง คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 4300 4301
1213 ธีระพันธ์ จำเริญพัฒน์ คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 4300
1214 ชัดชัย แก้วตา คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3300 -
1215 สุริยนต์ สาระมูล คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3300 3306
1216 ชณิดาภา บุญประสม คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3300 3323
1217 นันท์นภัส ชารีแก้ว คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3300 3316
1218 ศิตา ขันติคเชนชาติ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3300 6500
1219 ศุภาวีร์ มากดี คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3300 3301
1220 สุวัฒน์ บรรลือ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3300 3000
1221 บุปผาวรรณ เฉลิมวงค์ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3300 3321
1222 ประยงค์ ฐิติธนานนท์ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3300 3319
1223 ธเนศ ศรพรหม คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3300 -
1224 ชัชวาลย์ ศรีมนตรี คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3300 3306
1225 เสาวลักษณ์ ไทยกลาง คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3300 3306
1226 ธนรัฐ โชติพันธ์ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3300 3306
1227 ธีรดา โชติพันธ์ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3300 3305
1228 ธีระ สาธุพันธ์ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3300 -
1229 สันทนีย์ กิจเพิ่มเกียรติ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3300 3305
1230 ชัยวิชิต แก้วกลม คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3300 3313
1231 ณวรา จันทร์ศิริ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3300 3322
1232 ชัชวาล ขันติคเชนชาติ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3300
1233 วิลาสินี ทวีศรี(กากแก้ว) คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3300 3320
1234 ธิติพร ชาญศิริวัฒน์ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3300 3305
1235 วรัณศณางค์ บุณฑริก คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3300 3305
1236 นันทยุทธ์ ละม้ายจีน คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3300 3201
1237 อติกานต์ กองสำลี คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3300 3317
1238 พรพิมล พันธ์เดช คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3300 3304
1239 ลำพูล พุทธาสมศรี คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3300 3309
1240 เพ็ญนภา คำแพง คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3300 3325
1241 ชาญศักดิ์ ศรีสวัสดิ์สกุล คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3300 3305
1242 นิธินันท์ นาครินทร์ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3300 3325
1243 ขนิษฐา อินทะแสง คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3300 -
1244 พงศ์เลิศ สังกะเพศ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3300 หมายเหตุ ศึกษาต่อ
1245 ยุทธศักดิ์ ทองแสน คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3300 3325
1246 กรรณิการ์ สายแวว คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3300 3300
ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

Computer Center 2016 - 2021
( ชั้น 1 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ อาคาร 30 ) เลขที่ 2 ถนนราชธานี ตำบล ในเมือง อำเภอ เมือง จังหวัด อุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34000
โทรศัพท์ : 045-352000 ต่อ 3200    Email : ccmail@ubru.ac.th