เบอร์ติดต่อบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี


ลำดับ ชื่อ - นามสกุล คณะ / สังกัด เบอร์คณะ/ศูนย์ต้นทุน เบอร์ภายใน
1 อุไรวรรณ กาสา คณะเกษตรศาสตร์ -
2 ปรีชา ลาภูธร คณะเกษตรศาสตร์ -
3 ขนิษฐา หวังดี คณะเกษตรศาสตร์ 1609
4 เต็มสิริ ธานี คณะเกษตรศาสตร์ 1616
5 ชนาธิป ชื่นบาน คณะเกษตรศาสตร์
6 วุฒิชัย ชาลี คณะเกษตรศาสตร์
7 ธันย์ธนัช(นฤดล) มุงคุณดา คณะเกษตรศาสตร์ 1625/1612
8 ศิวาพร พันธ์สุข คณะเกษตรศาสตร์ -
9 กิตติศักดิ์ ผุยชา คณะเกษตรศาสตร์ 1622
10 ศศิมล มุ่งหมาย คณะเกษตรศาสตร์ 1617
11 สุนิดา เมืองโคตร คณะเกษตรศาสตร์ 1606
12 วันวิสา แอ่งสุข คณะเกษตรศาสตร์ 1614
13 สุรินทร์ หลวงนา คณะเกษตรศาสตร์ 1607
14 สุชาดา เลาหศิลป์สมจิตร์ คณะเกษตรศาสตร์ 1613
15 กิตติ วิรุณพันธุ์ คณะเกษตรศาสตร์ 1622
16 วลัยพรรณ ชินชัยสิรภัทร คณะเกษตรศาสตร์ 1617
17 วรรษชน สีหบุตร คณะเกษตรศาสตร์ 2093/1609
18 วิหค ถนอมพันธ์ คณะเกษตรศาสตร์ 1614
19 ศิริจิตร มั่นใจ คณะเกษตรศาสตร์ 1600/2088
20 สุภัชญา ธานี คณะเกษตรศาสตร์ 1613
21 ประนอม บุตรบาล คณะเกษตรศาสตร์ -
22 ณภัทร ศรไชย คณะเกษตรศาสตร์ 1618
23 เปลวทิพย์ นาคา คณะเกษตรศาสตร์
24 ประวิทย์ กุแก้ว คณะเกษตรศาสตร์ -
25 กิตติพร สุพรรณผิว คณะเกษตรศาสตร์ 1609
26 รังสี บุญเจือ คณะเกษตรศาสตร์
27 อนัญญา วรรณา คณะเกษตรศาสตร์ 1623
28 เสกสรร ชินวัง คณะเกษตรศาสตร์ 1622
29 คำ ลาภูธร คณะเกษตรศาสตร์ -
30 นงลักษณ์ พยัคฆศิรินาวิน คณะเกษตรศาสตร์ 1603
31 รัชตาภรณ์ ลุนสิน คณะเกษตรศาสตร์ 1608
32 จิราภา มานพ คณะเกษตรศาสตร์ 1624
33 ดรุณี วงค์สุข คณะเกษตรศาสตร์ 1620
34 ราเชนทร์ ดวงศรี คณะเกษตรศาสตร์ 1613/1619
35 วิรญา (วิชชยา) ครองยุติ คณะเกษตรศาสตร์ 1607
36 อุไรวรรณ กุแก้ว คณะเกษตรศาสตร์ -
37 จารุบุตร สมรักษ์ คณะเกษตรศาสตร์ (บ้านยางน้อย)
38 จุฑามาศ สิทธิวงศ์ คณะเกษตรศาสตร์ 1608
39 ดำรงชัย โสกัณทัต คณะเกษตรศาสตร์ 1629
40 สังวาล สมบูรณ์ คณะเกษตรศาสตร์ 1619
41 จงรัก เอกรักษา คณะเกษตรศาสตร์
42 สุกัลยา นันตา คณะเกษตรศาสตร์ 1623
43 วิภา มะลา คณะเกษตรศาสตร์ 1610
44 รัชดา อุยยืนยงค์ คณะเกษตรศาสตร์ 1617
45 กฤษฎา บูรณารมย์ คณะเกษตรศาสตร์ 1600
46 ธิดารัตน์ จันทุมา คณะเกษตรศาสตร์ 5700/2088
47 ประภัสสร สมบัติศรี (น้อยทรง) คณะเกษตรศาสตร์ 1603
48 ธรรมรักษ์ ละอองนวล คณะเกษตรศาสตร์ 1600
49 นิราศ กิ่งวาที คณะเกษตรศาสตร์ 1610/1619
50 สุจิตรา สืบนุการณ์ คณะเกษตรศาสตร์ 1603
51 สมพร แซ่จ้อง คณะเกษตรศาสตร์ 1142
52 ภาสกร นันทพานิช คณะเกษตรศาสตร์ 1610/5199
53 พิศาล มนัส คณะเกษตรศาสตร์
54 หล่องอุบล ทองโสภา คณะเกษตรศาสตร์
55 กิตธวัช บุญทวี คณะเกษตรศาสตร์ 1623
56 สุรีรัตน์ บุตรพรหม คณะเกษตรศาสตร์ 5144
57 อนุธิดา ผายพันธ์ คณะเกษตรศาสตร์ 1606
58 อรุณรัตน์ เดชสุวรรณ คณะครุศาสตร์ 1200 1229
59 สุกัญญา นุตโร (วัฒนวิเชียร) คณะครุศาสตร์ 1200 1238
60 ชูชีพ ประทุมเวียง คณะครุศาสตร์ 1200 1217
61 ปรีดา กังแฮ คณะครุศาสตร์ 1200 1229
62 ถิรนันท์ สวัสดี คณะครุศาสตร์ 1200
63 อรรถพร วรรณทอง คณะครุศาสตร์ 1200 1229
64 ปริญา ปริพุฒ คณะครุศาสตร์ 1200 3001
65 โสภณ ยศรักษา คณะครุศาสตร์ 1200 -
66 อดินันท์ แก้วนิล คณะครุศาสตร์ 1200 ไปสังกัดครุศาสตร์ 1/
67 มนทยา ศีรษะภูมิ คณะครุศาสตร์ 1200 1225
68 สุเนตร ชัยป่ายาง คณะครุศาสตร์ 1200 1509
69 รัตนะ ปัญญาภา คณะครุศาสตร์ 1200 1509
70 ไพวุฒิ ลังกา คณะครุศาสตร์ 1200 1234
71 WILLIAM JOSEPH JOSLIN คณะครุศาสตร์ 1200
72 เกริกไกร แก้วล้วน คณะครุศาสตร์ 1200 2123
73 นวลจันทร์ กาฬสุวรรณ คณะครุศาสตร์ 1200 1213
74 อัจฉรีย์ พิมพิมูล คณะครุศาสตร์ 1200 1701
75 ธีรดิตถ์ จำปาขันธ์ คณะครุศาสตร์ 1200 3001
76 ณรัช ไชยชนะ คณะครุศาสตร์ 1200 1240
77 สุจินตนา จันทร์สมัคร คณะครุศาสตร์ 1200
78 สุมลมาลย์ มุสิกสาร คณะครุศาสตร์ 1200 -
79 รสวลีย์ อักษรวงศ์ คณะครุศาสตร์ 1200 ผศ.ดร.
80 ณัฏฐา ศรีธรรม คณะครุศาสตร์ 1200 1230
81 วยุภา สุขอู๊ด คณะครุศาสตร์ 1200 -
82 จิรพงศ์ โกศัลวิตร์ คณะครุศาสตร์ 1200
83 ภาณุพงศ์ บุญรมย์ คณะครุศาสตร์ 1200 1229
84 ขรรค์เพชร คำสัตย์ คณะครุศาสตร์ 1200 ไปสังกัดคณะครุศาสตร์
85 พงษ์ธร สิงห์พันธ์ คณะครุศาสตร์ 1200 1234
86 อรวรรณ ภาคแก้ว คณะครุศาสตร์ 1200 -
87 วชิระ โมราชาติ คณะครุศาสตร์ 1200 1203
88 นิรมิต ชาวระนอง คณะครุศาสตร์ 1200 1218
89 นลินญา (มัลลิกา) ทำบุญ (พงษ์พานิช) คณะครุศาสตร์ 1200 3009
90 ภาสกร นิลแสง คณะครุศาสตร์ 1200 1226
91 วรชิต พรหมน้อย คณะครุศาสตร์ 1200 1207
92 สมฤทัย ประสานพิมพ์ คณะครุศาสตร์ 1200 1234
93 อธิป เกตุสิริ คณะครุศาสตร์ 1200 1203
94 ผกาวรรณ ทีทอง คณะครุศาสตร์ 1200 1213
95 ชยพล อุนาภาค คณะครุศาสตร์ 1200 1223
96 ดิศพล บุปผาชาติ คณะครุศาสตร์ 1200 1240
97 สุวิมล โพธิ์กลิ่น คณะครุศาสตร์ 1200 1213
98 วรารัตน์ ธุมาลา คณะครุศาสตร์ 1200 1208
99 กชกร ธิปัตดี คณะครุศาสตร์ 1200 3001
100 วิไลวรรณ พรมสีใหม่ คณะครุศาสตร์ 1200 1238
101 วรรณภา โคตรพันธ์ คณะครุศาสตร์ 1200 1214
102 ณรงค์ฤทธิ์ อินทนาม คณะครุศาสตร์ 1200 3011
103 ธนชาติ บุญเต็ม คณะครุศาสตร์ 1200 1209
104 นเรศ ขันธะรี คณะครุศาสตร์ 1200 1234
105 ธรชญา (วรรณิกา) ภูมิจิโรจ (นาโสก) คณะครุศาสตร์ 1200
106 อุดมเดช ทาระหอม คณะครุศาสตร์ 1200 6514
107 เศวตาภรณ์ ตั้งวันเจริญ คณะครุศาสตร์ 1200 1224
108 ชวนคิด มะเสนะ คณะครุศาสตร์ 1200 1234
109 ทิพวรรณ สายป้อง คณะครุศาสตร์ 1200
110 อุดร ผิวทอง คณะครุศาสตร์ 1200
111 สมสนิท วงษาพรหม คณะครุศาสตร์ 1200
112 ประนอม หินผา คณะครุศาสตร์ 1200
113 ประภัสสร กองสุข คณะครุศาสตร์ 1200 1200
114 กฤษฎา สารการ คณะครุศาสตร์ 1200 -
115 สิริสุดา ทองเฉลิม คณะครุศาสตร์ 1200 1225
116 ณัฐฐิตาภรณ์ ชาตรี คณะครุศาสตร์ 1200 1214
117 อภิรักษ์ คำเสนาะ คณะครุศาสตร์ 1200
118 ปภาดา (บัวลา) จันทร์แรม (แก้วใส) คณะครุศาสตร์ 1200 1221
119 วัฒนา สุตาสุข คณะครุศาสตร์ 1200
120 สุจิตรา ธรรมชอบ คณะครุศาสตร์ 1200 1213
121 ทวีศักดิ์ บุญพั่ว คณะครุศาสตร์ 1200 1200
122 มนฤดี ทรัพย์ลาภ คณะครุศาสตร์ 1200 1213
123 ชนารักษ์ เวชสวัสดิ์ คณะครุศาสตร์ 1200 1214
124 สุวิมล นามสิงห์ คณะครุศาสตร์ 1200 1232
125 สมัย ทวีสุข คณะครุศาสตร์ 1200 -
126 กาญจนา สุจีนะพงษ์ คณะครุศาสตร์ 1200 1218
127 ภูมิพงศ์ จอมหงษ์พิพัฒน์ คณะครุศาสตร์ 1200 3001
128 ชุติมันต์ (นุชนาถ) อัครสินธีรโชค(ขาว) คณะครุศาสตร์ 1200 1213
129 สุมลรัตน์ ไกรสรสวัสดิ์ คณะครุศาสตร์ 1200 1222
130 มาลีรัตน์ ขจิตเนติธรรม คณะครุศาสตร์ 1200 3011
131 สิรายุทธ พับเพลิง คณะครุศาสตร์ 1200 1207
132 ทิพากร บุญยกุลศรีรุ่ง คณะครุศาสตร์ 1200 1208
133 ธิดารัตน์ จันทะหิน คณะครุศาสตร์ 1200 1208
134 ปิยาภรณ์ พิชญาภิรัตน์ (พุ่มแก้ว) คณะครุศาสตร์ 1200 3001
135 วัชรินกร เมฆลา คณะครุศาสตร์ 1200 1421
136 พิทักษ์ สุรินทร์วัฒนกุล คณะครุศาสตร์ 1200 1229
137 ณัฐกิตติ์ สวัสดิ์ไธสง คณะครุศาสตร์ 1200 1214
138 เริงชล พุฒกลาง คณะครุศาสตร์ 1200 1229
139 ธรรฒน์ศฤณ อินทนาม คณะครุศาสตร์ 1200 1219
140 ปณิชา วงษ์ฐราภัทร คณะครุศาสตร์ 1200 1240
141 อัญชลี แสงทอง คณะครุศาสตร์ 1200
142 เกริกศักดิ์ เบญจรัฐพงศ์ คณะครุศาสตร์ 1200 1203
143 พัฒนพร โพธิปัตย์ คณะครุศาสตร์ 1200
144 ยุทธการณ์ ฝอยทอง คณะครุศาสตร์ 1200 1223
145 ธีรวุฒิ เอกะกุล คณะครุศาสตร์ 1200 3011
146 นงนุช เพชรบุญวัฒน์ คณะครุศาสตร์ 1200 1229
147 สุภาพร บุตรศรี คณะครุศาสตร์ 1200 3011
148 ชนากร ปรีชา คณะครุศาสตร์ 1200
149 พัศมณฉัตร ปาคุต คณะครุศาสตร์ 1200
150 ปุญชิดา สอนวงค์ คณะครุศาสตร์ 1200
151 ศิฐกร จำปาทิพย์ คณะครุศาสตร์ 1200 -
152 อรุณโรจน์ อุ่นใจ คณะครุศาสตร์ 1200
153 วิรัตน์ สุริเย คณะครุศาสตร์ 1200 1240
154 อาคม มูลโพนงาม คณะครุศาสตร์ 1200
155 วิลาสินี จันทร์วัติ คณะครุศาสตร์ 1200 1240
156 อภิญญา สุขช่วย คณะครุศาสตร์ 1200
157 อพันตรี แก่นการ คณะครุศาสตร์ 1200 1213
158 ศิรินันท์ สุนทรทิพย์ คณะครุศาสตร์ 1200
159 ประภัสสร ผิวอ่อน คณะครุศาสตร์ 1200
160 ลลิตพรรณ กลมเกลี้ยง คณะครุศาสตร์ 1200
161 วิศรุต (ณัฐวุฒิ) วิลัยพุด คณะครุศาสตร์ 1200 1213
162 ปริญพร พิมพ์วงค์ คณะครุศาสตร์ 1200
163 พณณกร การินทร์ คณะครุศาสตร์ 1200 -
164 วีรยา ตุมกา (โพธิ์ดี) คณะครุศาสตร์ 1200 1239
165 อุทัย หอมจันทร์ คณะครุศาสตร์ 1200
166 ต้นสัก หารวย คณะครุศาสตร์ 1200
167 พัชราภรณ์ วรรณพราหมณ์(จิตต์บรรเทิง) คณะครุศาสตร์ 1200 1213
168 ฐานิยา ทองไทย คณะครุศาสตร์ 1200 1225
169 ธีรนัย ชิณกะธรรม คณะครุศาสตร์ 1200
170 ขจรศักดิ์ แฝงโกฎิ คณะครุศาสตร์ 1200 1213
171 อัญชลี โพทวี คณะครุศาสตร์ 1200
172 สุรัติ จีระพงษ์ คณะครุศาสตร์ 1200 1219
173 ปวีณา จันทาทอง คณะครุศาสตร์ 1200 -
174 วีระศักดิ์ แก่นอ้วน คณะครุศาสตร์ 1200
175 ดั่งฤทัย นาชัยฤทธิ์ คณะครุศาสตร์ 1200
176 รัชฎาพรรณ แก้วดี คณะครุศาสตร์ 1200 1213
177 อุไรวรรณ กะนะหาวงศ์ คณะครุศาสตร์ 1200 1213
178 เกษศิริ ทองเฉลิม (การะเกษ) คณะครุศาสตร์ 1200 1201
179 ศศิธร บุญไพโรจน์ (ชมภูเกษ) คณะครุศาสตร์ 1200 1240
180 สุพัตรา โคตะวงค์ คณะครุศาสตร์ 1200 1229
181 ชื่นใจ คล่องแคล่ว คณะครุศาสตร์ 1200 1239
182 โสภา สีหาพงษ์ คณะครุศาสตร์ 1200 1213
183 วัชรพล ศิริปี คณะครุศาสตร์ 1200 1240
184 ปิยาพัชญ์ นิธิศอัครานนท์ คณะครุศาสตร์ 1200 1238
185 อุไร จงอุตส่าห์(ดอกคำ) คณะครุศาสตร์ 1200 1240
186 จันทิมา เคลือบสำราญ คณะครุศาสตร์ 1200 1208
187 ชัยวัฒน์ พนาจันทร์ คณะครุศาสตร์ 1200
188 กฤษณพงศ์ โฉมดี คณะครุศาสตร์ 1200
189 สุรศักดิ์ โพธิขำ คณะครุศาสตร์ 1200
190 เขมมุกดา หลวงนา คณะครุศาสตร์ 1200
191 วันเฉลิม ยอดสิงห์ คณะครุศาสตร์ 1200 1240
192 สุภาพร ดวนใหญ่ คณะครุศาสตร์ 1200 1213
193 จีรภัทร์ ปะตาทะยัง คณะครุศาสตร์ 1200
194 กฤษชัย คำผง คณะครุศาสตร์ 1200 -
195 ภัทรา วงค์บา คณะครุศาสตร์ 1200
196 อรนุช ตามสีวัน คณะครุศาสตร์ 1200 3001
197 สาวิตรี เถาว์โท คณะครุศาสตร์ 1200 3001
198 ศริญญาภัทร พับเพลิง(ห่อสี) คณะครุศาสตร์ 1200
199 มนตรี แว่นแคว้น คณะครุศาสตร์ 1200 1223
200 อัสนี อำนวย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 -
201 วรัญญู ทิพย์โพธิ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1725
202 วนษา สินจังหรีด คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 -
203 ชานนท์ จังกาจิตต์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1738
204 ณัฐวุฒิ ภูงามเงิน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1714
205 ดุสิต ไชยโย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 -
206 ภัทรกิติ ไชยสิงห์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 -
207 เฉลิมเกียรติ สุตาชา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1738
208 ปิยะวัฒน์ อัฒจักร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 -
209 ฐิติอาภรณ์ หวังดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1700
210 จริยา พันธา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 -
211 กษมา ดอกดวง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700
212 มริษา สุดอุดม (แขค้างพลู) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1714
213 ศิริภิญญา อาสา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 -
214 ปฐมพงศ์ เศวตศิริ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700
215 ภัทระ เกิดอินทร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1719
216 อัจฉรา เชยเชิงวิทย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 -
217 สุระเจตน์ อ่อนฤทธิ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1749
218 บริบูรณ์ ดีกา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1712
219 กชกร เจตินัย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1106
220 ศักดิ์ทนงค์ วงศ์เจริญ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 -
221 วีรวัตร คำภู คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1714
222 ปิยวิทย์ เอี่ยมพริ้ง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 2085
223 สุทิพย์ เป้งทอง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1728
224 สุขศิริ ผามวย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700
225 วัชระชัย บุญสุวีรดิษฐ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1704
226 ประมาณ สุทธิเวสน์วรากุล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1713
227 ธัญลักษม์ ดีกา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700
228 เกียรติศักดิ์ พระเนตร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1725
229 จุมพลภัทร์ สีทากุลเศรษฐ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1715
230 ฐชาดา โคตมงคล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700
231 ชาญชัย นามพล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1714
232 รุ่งวิชา ไชยยศ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1715
233 สุพรรณี ธงสันเทียะ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1700
234 แก่น วงศ์โหง่น คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700
235 กิตติพงษ์ พันธุ์ทอง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1742
236 ปนัดดา พันธุ์ทอง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1700
237 รัตน์ชฎาพร ศรีสุระ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1726
238 อรอุมา เนียมหอม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1726
239 ทศพล วงษาบุตร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700
240 ธงชัย (วีระชัย) หอมจันทร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700
241 กนกวรรณ สุภักดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1705
242 ชัยรัตน์ พิมพบุตร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1704
243 สุเทพ นระมาตย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1713
244 สุรศักดิ์ นิยมพานิชพัฒนา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 -
245 กมลทิพย์ ดวงมาลา (สุขไชย) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1700
246 ณัฐภัค พละพันธุ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1725
247 ณัฐวัตร คมเฉียบ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1726
248 ปิยภัทร โกษาพันธุ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1726
249 ดนุ วิโรจน์อุไรเรือง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1714
250 ภีม พรประเสริฐ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 -
251 ปกรณ์ กัลปดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700
252 กิติกรณ์ ทาระธรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1701
253 ณัฐพร พันธุ์เพ็ง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1715
254 อโศก ศรีทองธรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1715
255 จักรกฤช เหล่าสาย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 -
256 อชินี พลสวัสดิ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1713
257 พชร วารินสิทธิกุล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1725
258 ยุทธศักดิ์ สัณฑมาศ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1704
259 ดำรงค์ฤทธิ์ วิบูลกิจธนากร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700
260 นิรันดร์ พันคะชะ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700
261 เอกรินทร์ วทัญญูเลิศสกุล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 -
262 วจิราภรณ์ ประชุมรักษ์ (บุญใหญ่) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1738
263 วิรงรอง แสงเดือน (ประสานวงศ์) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1715
264 ชัยวุฒิ วุทธิสิทธิ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1726
265 นพพร อำนาจบุดดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1718
266 อัจฉริยา เหล่าศิริ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1737
267 นริศรา สารีบุตร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1704
268 เชษฐ์ ศรีไมตรี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1725
269 ปานจิต ศรีสวัสดิ์ (แก้วคำแพง) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 -
270 พัฒนา ศรีชาลี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1735
271 คลอเคลีย วจนะวิชากร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1705/6901
272 ณชลนิภา นามลาย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700
273 คณาธิศ เนียมหอม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1704
274 รณฤทธิ์ ทามณี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 -
275 วรารัตน์ บุญทศ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 -
276 ปวิณญดา บุญรมย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700
277 ประภาพร เชิดชู (กิติศรีวรพันธุ์ ) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1701
278 เจษฎา สายสุข คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1704
279 กันยากร บุพะกิจ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1717
280 กันย์สินี (จิระภา) จาฏุพจน์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1718
281 ปริญญา ทุมมาลา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 -
282 นัทธพงศ์ นันทสำเริง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1723
283 นิกร เห็นงาม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1711
284 ธนกฤต(พรพิทักษ์) สายยศ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700
285 พิรุณฤทธิ์ (จิระศักดิ์) วินสนธิ (คำบุญ) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1742
286 นงลักษณ์ บุญมา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1722
287 ภัทรา สวนโสกเชือก คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1714
288 กติยาภรณ์ เรืองสถาน (ทองแก้ว) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1700
289 เอกราช ธรรมษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700
290 สนธยา เกาะสมบัติ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1107/1715
291 วิเชียร โสมณวัฒน์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1718
292 อรทัย ปัญญามี (วงเขียว) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1700
293 ดวงตา ยุตวัน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 2109
294 สรายุทธ พรเจริญ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1701
295 เมธาสิทธิ์ โชคฤทัย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1715
296 อุทัย ใจทอง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1715
297 วรัชยา พรหมน้อย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1700
298 เมธาวรินทร์ จำนงค์ธรรม คณะนิติศาสตร์ 2400 2406
299 อภิภัสร์ ปาสานะเก คณะนิติศาสตร์ 2400 2406
300 วรัฏฐยา สัมพะวงศ์ คณะนิติศาสตร์ 2400
301 ไวกูณฐ์ ครองยุทธ คณะนิติศาสตร์ 2400 2407/5126
302 ทิวาวรรณ อายุวัฒน์ คณะนิติศาสตร์ 2400 2403
303 จันนา อินทร์เลิศ คณะนิติศาสตร์ 2400 2400
304 ชาญชัย พีระภาณุรักษ์ คณะนิติศาสตร์ 2400 2405
305 วัลลภ ประเสริฐ คณะนิติศาสตร์ 2400 2406
306 เลอพร ศุภสร(มหิพันธุ์) คณะนิติศาสตร์ 2400 2409
307 วีระยุทธ ลาสงยาง คณะนิติศาสตร์ 2400 4106
308 นิโรธรี จุลเหลา คณะนิติศาสตร์ 2400 2409
309 ประพาฬรัตน์ สุขดิษฐ์ คณะนิติศาสตร์ 2400 2404
310 พรพรรษา คงประยูร คณะนิติศาสตร์ 2400 2406
311 ฉัตรวรินท์ ภูวัชร์พิบูล คณะนิติศาสตร์ 2400 2406
312 เอื้องแก้ว คำถาวร คณะนิติศาสตร์ 2400 2411
313 ธนพร มนัสธรรมกุล คณะนิติศาสตร์ 2400
314 พงศกร ช่างทอง คณะนิติศาสตร์ 2400 2400
315 มาณพ สารธิเสน คณะนิติศาสตร์ 2400 2406
316 ไกรสร พันพงค์แข็ง คณะนิติศาสตร์ 2400 2411
317 ขนิษฐา คำน้อย คณะนิติศาสตร์ 2400 2410
318 จิรภัทร นันทเศรษฐ์ คณะนิติศาสตร์ 2400 2406
319 มานัส สมสวย คณะนิติศาสตร์ 2400 2404
320 เจนณรงค์ โพธิมงคล คณะนิติศาสตร์ 2400
321 พิชยา ศิลาวงษ์ คณะพยาบาลศาสตร์ 4337
322 โชติกา สมสุวรรณ คณะพยาบาลศาสตร์ 4337 4337
323 อภิญญา เยาวบุตร คณะพยาบาลศาสตร์ 4337 4337
324 เดือนเพ็ญ บุญมาชู คณะพยาบาลศาสตร์ 4337
325 พิชชาภรณ์ ยืนยง (เอี้ยวถาวร) คณะพยาบาลศาสตร์ 4337 4337
326 ชลิตตา เท่าสิงห์ คณะพยาบาลศาสตร์ 4337 4337
327 คมกริช สุทธศรี คณะพยาบาลศาสตร์ 4337
328 ศรายุทธ จำปี คณะพยาบาลศาสตร์ 4337
329 สุณิสา บุญศักดิ์ คณะพยาบาลศาสตร์ 4337
330 บษพร วิรุณพันธุ์(โตหนึ่ง) คณะพยาบาลศาสตร์ 4337 -
331 ภัชราภรณ์ วงศ์อาสา (ไชยรัตน์) คณะพยาบาลศาสตร์ 4337
332 กชพงศ์ สารการ คณะพยาบาลศาสตร์ 4337 4336
333 มะลิสา งามศรี คณะพยาบาลศาสตร์ 4337
334 หงษ์ บรรเทิงสุข คณะพยาบาลศาสตร์ 4337 4337
335 ปรัชญา เงาสวรรค์ คณะพยาบาลศาสตร์ 4337
336 จิรนันท์ จินดาชาติ คณะพยาบาลศาสตร์ 4337 4336
337 ยุทธชัย ไชยสิทธิ์ คณะพยาบาลศาสตร์ 4337 -
338 ชลลดา ไชยกุลวัฒนา คณะพยาบาลศาสตร์ 4337
339 วิลาวัณย์ อาธิเวช คณะพยาบาลศาสตร์ 4337
340 สุทินี เสาร์แก้ว คณะพยาบาลศาสตร์ 4337 4338
341 ทัศน์วรรณ ศิระพรหม คณะพยาบาลศาสตร์ 4337 4337
342 ปิยะนันท์ นามกุล คณะพยาบาลศาสตร์ 4337 4338
343 วราทิพย์ แก่นการ คณะพยาบาลศาสตร์ 4337 4336
344 ขวัญประภัสร จันทร์บุลวัชร์ คณะพยาบาลศาสตร์ 4337 4437
345 แพรวทิพฑ์ สุธีรประเสริฐ คณะพยาบาลศาสตร์ 4337
346 เพ็ญศรี จิตต์จันทร์ คณะพยาบาลศาสตร์ 4337
347 ณัฐธยาน์ วิสารพันธ์ คณะพยาบาลศาสตร์ 4337
348 ดรุณี ใจสว่าง คณะพยาบาลศาสตร์ 4337 4338
349 สิริมาดา โมราชาติ คณะพยาบาลศาสตร์ 4337
350 อินทนิล เชื้อบุญชัย คณะพยาบาลศาสตร์ 4337 4338
351 มยุรา เรืองเสรี คณะพยาบาลศาสตร์ 4337
352 เสาวนีย์ โสบุญ คณะพยาบาลศาสตร์ 4337
353 ประกายรุ่ง จวนสาง คณะพยาบาลศาสตร์ 4337
354 ปาริชาต รัตนราช คณะพยาบาลศาสตร์ 4337 4336
355 สุมาลี ถาใจ คณะพยาบาลศาสตร์ 4337 4337
356 ทศา ชัยวรรณวรรต คณะพยาบาลศาสตร์ 4337
357 จริยา กฤติยาวรรณ คณะพยาบาลศาสตร์ 4337
358 ไพรวัลย์ โคตรตะ คณะพยาบาลศาสตร์ 4337 4336
359 วิริศรา คำงาม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500
360 ยุทธชัย บุ้งทอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1551
361 ประกาศิต เศวตธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1526
362 ยุทธยา ทองพิทักษ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500
363 ปิ่นมณี สาระมัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1508
364 พัทธนันท์ (ปาณิศา) สุจริตจันทร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1501
365 ณัฐธิดา สุจริตจันทร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1551
366 ภาณุเดช เพียรความสุข คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1512
367 นันทิพา หนูพัฒน์ (สันทัดการ) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1552
368 อนันต์ แม้นพยัคฆ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1512
369 KEVIN NEAL BACHMAN คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500
370 กาญจนา ชินนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1512
371 ชญาดา ดานุวงศ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1504
372 จักรพงษ์ ทองผาย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1551
373 สุรพล ซาเสน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1520
374 ดอกรัก เชี่ยวชาญ (แท่นศิลา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1500
375 วรางคณา วุฒิช่วย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1508
376 สริยกานต์ ยี่เก็งเอี่ยม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1543
377 สุชาดา แม้นพยัคฆ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1512
378 นิศานาจ โสภาพล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1543/3016
379 บุญมี โททำ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1523
380 จิดาภา โชคหิรัญนาคิน (ศรียะวงษ์) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1551
381 สุเชาวน์ มีหนองหว้า คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 4408
382 สุมาลินี ไชยศรีสุข คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1552
383 ดิฐพงษ์ อุเทศธำรง (อุเทศ) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1516
384 เพียงพล เจริญพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 -
385 จุฑามณี ทิพราช คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1547
386 วรวรรณ บูรณะกิจภิญโญ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1551
387 กฤษณะ ทิพย์อักษร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1516
388 มาลี ไชยเสนา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1104
389 ชนันรัตน์ (วิมานพร) รูปใหญ่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1503
390 นุชประภา กงเพชร เดนนิส คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500
391 สุชาดา ชัยวิวัฒน์ตระกูล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1552
392 จตุพล รักเปี่ยม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1507
393 ชัยโรจน์ ธนสันติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500
394 รติรส พิพิธภักดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1552/1547
395 อาภารัตน์ ประทีปะเสน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1564
396 วิโรจน์ เซมรัมย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500
397 ปัทมา จรัสรุ่งรวีวร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1503
398 สรรพสิริ ส่งสุขรุจิโรจน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500
399 ประกายวรรณ จันทร์ปุ่ม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1500
400 พายุ นาวาคูระ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 -
401 เนียนนิภา สำเนียงเสนาะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1529
402 จิตรกร โพธิ์งาม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1533
403 จักรวาล วงศ์มณี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1529
404 วันชนะ บุญชม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1550/1505
405 สมศักดิ์ ผามวย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1516
406 พิกุล กุลสว่าง(สายดวง) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1504
407 ศุทธินี พลหาญ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1551
408 ศรัณย์ ศรีพุทธรินทร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1516
409 อุทร บุญมั่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1507
410 กันต์ชิมา คำตา (เวียงคำ) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1500
411 กันทิยา ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1527
412 ประยุทธ สารัง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1522
413 จุฑามาส ชมผา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1526
414 กุลวดี ละม้ายจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1529
415 ธิดารัตน์ ดวงสินธุ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1509
416 จันทรา พุกชัยวานิชย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500
417 รฐา จันทวารา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1510
418 ประวิตร ศิลธรรมพานิช คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500
419 จารุณี อนุพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1500
420 อานันท์ ทาปทา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 2065/1512
421 อาจารีย์ ศรีหล้า คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1511
422 กัญญา พรรณภพ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1549
423 วิลาสินี คำห่อ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1549
424 ศักดา บุญยืด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1103
425 ถวัลย์ บุญภักดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500
426 ธิดารัตน์ เขียวสวัสดิ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1501
427 สาคร ฉลวยศรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1559
428 ชญาณ์นันท์ ปิติกรพวงเพชร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1551
429 มนูญ เงาวรรณ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1552
430 ภิชญาพร อยู่คล้ำ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1502
431 กิตต์กวินเดชน์ วงศ์หมั่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500
432 เสงี่ยม ศรีธรรมมา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1502
433 ไพศาล พากเพียร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1520
434 ปรีดี ทุมเมฆ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1520
435 กอบชัย รัฐอุบล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1559
436 สุนทร วรหาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1527
437 กนกศักดิ์ ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1527/2065
438 สุทธิพงษ์ สุทธิลักษมุนีกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1043 (1040)
439 ประสิทธิ์ กุลบุญญา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1116
440 พรหมมินทร์ กองแก้ว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1504/1505
441 วิจิตร อินทนาม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 2065
442 กนิษฐา จัตุพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1504/1552/2065
443 นันท์นภัส อยู่ประยงค์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1549
444 ศศิธร อดิศรเมธากุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1526
445 อรทัย เลียงจินดาถาวร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1526
446 เชี่ยวชาญ ศิริศักดิ์เสนา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500
447 ณณฐ (อดิศักดิ์) วิโย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1516
448 อมราลักษณ์ คลธา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500
449 ชัชฎาภรณ์ ไชยสัตย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1520
450 ปรียาพรรณ ละอองนวล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1539
451 กรรณิดา ทาระหอม (ภาชู) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1505/1549
452 กรรณิกา นาคพันธ์ แก้วสมุทร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500
453 สุพัตรา โพธิสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1505-1552
454 กัญญารัตน์ ศรีสวัสดิ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500
455 สิริวรัญญา (อรปรียา) เลิศสกุลรุ่งเรือง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1520
456 แวว ดอกดวง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 -
457 บังอร ผาดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1547
458 ปริเทพ โคตรคำ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1504
459 น้อม แก่นจันทร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 2065
460 ชลชญา (รัตนาภรณ์) ศรไชย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1550/1505
461 สมัย นนทการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1500
462 วราภรณ์ ศิรินัย(ศรีทะลับ) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1524
463 กนกวรรณ วงศ์ทอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1504
464 วีรวัฒน์ ทองสุทธิ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500
465 สิริลักษณ์ พลนอก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500
466 ขวัญสุดา เพียรความสุข คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 2037
467 นิติรัตน์ อุทธชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1547
468 สุชาติ บุษย์ชญานนท์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1509
469 ประณต พลอาษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1500
470 วิชัย ลุนสอน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1526/1035
471 บุรินทร์ ศิริเนตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1510
472 ขวัญสุปาณัฏฐ์ พันธ์เกษม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1512
473 สุปิยา ทาปทา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1514/2094
474 วาสนา ขาวผ่อง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1504
475 ศิริวรรณ ประสพสุข คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1502
476 นิสิต ภาคบุบผา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1516 (สาขาวิชาดนตรี)
477 พลวัฒน์ โตสารเดช คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1508
478 กิติรัตน์ สีหบัณฑ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500
479 ภูษิต ฉัตรวิริยาวงศ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 2077-1513
480 มานิตย์ โศกค้อ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1559
481 ศิวัชญา (รวีวรรณ) ธงศรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1531/1535
482 กุสุมา ศักดิ์ศินานนท์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1531
483 สุมิตรชา ซาเสน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1500
484 ธนินท์รัฐ คำมาธีรวิทย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500
485 มณีกาญจน เขียวรัตน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1510
486 สถาพร ยังประยูร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1510
487 ธนาวัฒน์ พละวงษ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1521
488 รังสรรค์ นัยพรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1559
489 พันธ์ทิพย์ ศรีธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 -
490 สุทธิดา จารุแพทย์ จินาพร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1552
491 วิสุดา แก้วหยด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1511
492 สันติ หวังชื่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1507/1522
493 ณัฐสุดา ภาระพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1502
494 วิราณี แว่นทอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1508
495 พีริยา ขอสุข (เพียรทำ) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500
496 วัชราภรณ์ จันทนุกูล (ทวีกุล) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1520
497 เกษมศิริ วัฒโน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1549
498 ณัชชา ฉันทรุจิกพงศ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1549/1552/1504
499 ชญาพร ตั้งวันเจริญ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 -
500 จุฬาลักษณ์ วารินสิทธิกุล (ชอบงาม) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1511
501 เนตรน้ำทิพย์ บุดดาวงศ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1511
502 อุษาวดี วรรณประภา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1502
503 สหรัฐ อำนวย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 2065
504 พุทธพร โคตรภัทร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1529
505 ภัทรขวัญ ลาสงยาง (ทองเถาว์) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1502
506 ชวฤทธิ์ ใจงาม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500
507 เศรษฐศักดิ์ เทียนชัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500
508 สุนันทา ผาสมวงค์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1507
509 วัชรินทร์ สินไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1552
510 ภูวดล งามมาก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 2036
511 กิติราช พงษ์เฉลียว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1527
512 บัวบาน กองสุข คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1500
513 วรนุช ศรีพลัง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1503
514 ANTHONY PETER GOLDSMITH คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500
515 Robert Dennis Kloer คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500
516 XUE KUN คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 -
517 สมพร เทพฉิม คณะวิทยาศาสตร์ 1400
518 บุญนริน อินราช คณะวิทยาศาสตร์ 1400 2069
519 สโรชา อยู่ยงสินธุ์ คณะวิทยาศาสตร์ 1400 1400
520 วารีรัตน์ แสนมาโนช คณะวิทยาศาสตร์ 1400 1407
521 ลัดดา ศรีมะณี คณะวิทยาศาสตร์ 1400
522 นวลใย ญารักษา คณะวิทยาศาสตร์ 1400 1405
523 วิภา ราศิวงค์ คณะวิทยาศาสตร์ 1400 1600
524 ณัฎฐกานต์ วงศ์พุทธะ คณะวิทยาศาสตร์ 1400 1400
525 นฤพล ไพเราะ คณะวิทยาศาสตร์ 1400
526 เศวตฉัตร วันนา คณะวิทยาศาสตร์ 1400
527 นิภาพร พูลเพิ่ม คณะวิทยาศาสตร์ 1400
528 ญาณศรณ์(เกสร) พูลเพิ่ม คณะวิทยาศาสตร์ 1400
529 สืบพงศ์ เจริญพร คณะวิทยาศาสตร์ 1400
530 คัชรินทร์ เวชชากุล คณะวิทยาศาสตร์ 1400
531 สุกัญญา อุปนิสากร คณะวิทยาศาสตร์ 1400 1408
532 กิดาการ แสงเดือน คณะวิทยาศาสตร์ 1400
533 สุมีนา บุญประสม คณะวิทยาศาสตร์ 1400
534 กฤตมุข หล่าบรรเทา คณะวิทยาศาสตร์ 1400 1400
535 ธีร์ธานิศ(ภาคภูมิ) พันธ์นิกุล คณะวิทยาศาสตร์ 1400 -
536 อัจฉริยา นิลสระคู (นามไพร) คณะวิทยาศาสตร์ 1400 1440
537 พักพล มุ่งลือ คณะวิทยาศาสตร์ 1400 1442
538 บุญเย็น ทองคำ คณะวิทยาศาสตร์ 1400
539 กันญา เทียบมา คณะวิทยาศาสตร์ 1400 2069
540 จิตติมา ใจสุข คณะวิทยาศาสตร์ 1400 1300
541 ไชยวัฒน์ นามบุญลือ คณะวิทยาศาสตร์ 1400 ไปสังกัดคณะวิทย์ฯ 1/
542 ศุภมิตร พิมพ์ศรี คณะวิทยาศาสตร์ 1400
543 ขจิตา สมเนตร(มัชฌิมา) คณะวิทยาศาสตร์ 1400
544 อ๊อด ศรีมะณี คณะวิทยาศาสตร์ 1400
545 สิรินันท์ วิริยะสุนทร คณะวิทยาศาสตร์ 1400
546 ณัฐพงศ์ วงษ์ชุ่ม คณะวิทยาศาสตร์ 1400
547 บุญมี นากรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ 1400
548 ภควัฒน์ วงศ์วรรณวัฒนา คณะวิทยาศาสตร์ 1400
549 เสริฐ เขียนนอก คณะวิทยาศาสตร์ 1400
550 พัฒนสุข ชำนินอก คณะวิทยาศาสตร์ 1400
551 สุพรรณี อะโอกิ คณะวิทยาศาสตร์ 1400
552 ถนัด ธนะฉัตรชัยรัตนะ คณะวิทยาศาสตร์ 1400
553 พรรณี ชารีแก้ว คณะวิทยาศาสตร์ 1400
554 ชาญชัย สุกใส คณะวิทยาศาสตร์ 1400
555 อนุวัฒน์ ยินดีสุข คณะวิทยาศาสตร์ 1400
556 ธนัสนี สมบูรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ 1400
557 ปริญญา มูลสิน คณะวิทยาศาสตร์ 1400
558 ปรีชา มูลสิน คณะวิทยาศาสตร์ 1400
559 รัชฎาภรณ์ ถนอมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ 1400
560 สายสมร ทาศิริ คณะวิทยาศาสตร์ 1400
561 จิรัญญา ฤกษ์พิบูลย์(สุราวุธ) คณะวิทยาศาสตร์ 1400
562 สงวนศักดิ์ นาครินทร์ คณะวิทยาศาสตร์ 1400 1415
563 สมถวิล ขันเขตต์ คณะวิทยาศาสตร์ 1400
564 ศิวพร หอมหวล คณะวิทยาศาสตร์ 1400 1406
565 ขวัญเดือน รัตนา คณะวิทยาศาสตร์ 1400 1442
566 ธานินท์ บัวทอง คณะวิทยาศาสตร์ 1400
567 ขจรพงศ์ ดาศรี คณะวิทยาศาสตร์ 1400
568 กัญญา สิริลาภโภคิน (เกิดศิริ) คณะวิทยาศาสตร์ 1400
569 เยาวรักษ์ ทองพุ่ม คณะวิทยาศาสตร์ 1400
570 วัฒนาชัย มาลัย คณะวิทยาศาสตร์ 1400 1413
571 เกษา แสงพุฒ คณะวิทยาศาสตร์ 1400
572 สมใจ โพธิปัตย์ คณะวิทยาศาสตร์ 1400
573 อรุณ จันทร์คำ คณะวิทยาศาสตร์ 1400 1404
574 ยุภาพร อำนาจ คณะวิทยาศาสตร์ 1400
575 จาณียา ขันชะลี คณะวิทยาศาสตร์ 1400
576 จาตุรงค์ จงจีน คณะวิทยาศาสตร์ 1400 1441
577 เผ่าไทย วงศ์เหลา คณะวิทยาศาสตร์ 1400 1430
578 หทัยชนก นันทพานิช คณะวิทยาศาสตร์ 1400 1405
579 สุพรรณี ไขแสง คณะวิทยาศาสตร์ 1400 1421
580 สุดาพร ตังควนิช คณะวิทยาศาสตร์ 1400 1425
581 ศุภาวีร์ แสงจันทร์จิรเดช คณะวิทยาศาสตร์ 1400 1442
582 วรรณา สายแก้ว คณะวิทยาศาสตร์ 1400
583 รมย์ธีรา เชื้อโชติ คณะวิทยาศาสตร์ 1400
584 จักรพงค์ แท่งทอง คณะวิทยาศาสตร์ 1400 1438
585 เจนจิรา มาหา คณะวิทยาศาสตร์ 1400 1429
586 กฤติเดช จันทวารา คณะวิทยาศาสตร์ 1400
587 วรพล สุรพัฒน์ คณะวิทยาศาสตร์ 1400
588 ตระหนัก สมเนตร คณะวิทยาศาสตร์ 1400
589 เอกชัย ปัทมะ คณะวิทยาศาสตร์ 1400
590 สุดาพร ธรรมสาร คณะวิทยาศาสตร์ 1400
591 มาฆบดี รวยทรัพย์ คณะวิทยาศาสตร์ 1400 1404
592 ศิริภา วงศ์พุทธะ คณะวิทยาศาสตร์ 1400
593 นิสากร พละศักดิ์ คณะวิทยาศาสตร์ 1400
594 สุนิดา ทองโท (เถาว์โท) คณะวิทยาศาสตร์ 1400
595 อมรรัตน์ วงษ์กลม คณะวิทยาศาสตร์ 1400
596 นงเยาว์ มุสิกสาร คณะวิทยาศาสตร์ 1400 1409
597 สัมฤทธิ์ ประวิทย์ธนา คณะวิทยาศาสตร์ 1400
598 ฐิติพงษ์ อุ่นใจ คณะวิทยาศาสตร์ 1400
599 ปริญ(ภูดิท) สิริลาภโภคิน(เกิดศิริ) คณะวิทยาศาสตร์ 1400
600 หนูเพียร แสงกล้า คณะวิทยาศาสตร์ 1400
601 ศศิธร ธงชัย คณะวิทยาศาสตร์ 1400
602 เกศินี จันทรโสภณ คณะวิทยาศาสตร์ 1400
603 ปิยวงค์ ภูปัญญา คณะวิทยาศาสตร์ 1400
604 ประกิต สมัครค้า คณะวิทยาศาสตร์ 1400
605 เสรี จันทรโสภณ คณะวิทยาศาสตร์ 1400
606 ศศิวิมล พรประไพ คณะวิทยาศาสตร์ 1400
607 กุลวรรณ โสรัจจ์ คณะวิทยาศาสตร์ 1400 1412
608 ธีรวรรณ บุญโทแสง คณะวิทยาศาสตร์ 1400
609 ประวีรณ์ สุพรรณอ่วม คณะวิทยาศาสตร์ 1400 1406
610 นันทพร สุทธิประภา (มณีรัตน์) คณะวิทยาศาสตร์ 1400 1415
611 อนุชา เพียรชนะ คณะวิทยาศาสตร์ 1400
612 สงวนศักดิ์ ศรีพลัง คณะวิทยาศาสตร์ 1400
613 ศิริพร ร่วมสุข คณะวิทยาศาสตร์ 1400 2135
614 รณฤทธิ์ นาโควงศ์ คณะวิทยาศาสตร์ 1400 1421
615 กิตติชัย โสพันนา คณะวิทยาศาสตร์ 1400 1411
616 ทัศนัย รังผึ้ง คณะวิทยาศาสตร์ 1400 1440
617 ธนกร สุทธิสนธ์ คณะวิทยาศาสตร์ 1400
618 ประพันธ์ ไตรยสุทธิ์ คณะวิทยาศาสตร์ 1400 1429
619 จำลอง วงษ์ประเสริฐ คณะวิทยาศาสตร์ 1400 1430
620 อรทัย สายสะอาด คณะวิทยาศาสตร์ 1400
621 พรทิพย์ ธรรมรักษ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 4366 4366
622 เพ็ญมาศ สุคนธจิตต์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 4366
623 เด่นพงษ์ วงศ์วิจิตร คณะสาธารณสุขศาสตร์ 4366
624 คมสันต์ ธงชัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ 4366 4363
625 ภัทรภร เจริญบุตร คณะสาธารณสุขศาสตร์ 4366
626 กุลชญา ลอยหา คณะสาธารณสุขศาสตร์ 4366
627 สุรัตน์ หารวย คณะสาธารณสุขศาสตร์ 4366
628 ชนฎ์พงศ์ (ณัฐพงค์) เคลือศิริ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 4366
629 เด่นดวงดี ศรีสุระ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 4366
630 ปัทมา ล้อพงค์พานิชย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 4366
631 ญาณิฐา แพงประโคน คณะสาธารณสุขศาสตร์ 4366
632 เนตรทราย ทองคำ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 4366 4367
633 ชัยกฤต ยกพลชนชัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ 4366
634 นพรัตน์ ส่งเสริม คณะสาธารณสุขศาสตร์ 4366 4363
635 สุมาพร ทองปรุง คณะสาธารณสุขศาสตร์ 4366 4370
636 สุภาพร ใจการุณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 4366
637 มณฑิชา รักศิลป์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 4366 4368
638 สุจิตรา แสงบุญเรือง คณะสาธารณสุขศาสตร์ 4366
639 วิลาวัณย์ ชาดา คณะสาธารณสุขศาสตร์ 4366
640 น้ำพริก ไตรยสุทธิ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 4366 4361
641 กรวิกา หาระสาร คณะสาธารณสุขศาสตร์ 4366 -
642 ปิยะพร เฉลิมรัตน์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 4366
643 ณัฐวดี สงวนล้ำ(สมสี) คณะสาธารณสุขศาสตร์ 4366 -
644 กีรติ อุปนิสากร คณะสาธารณสุขศาสตร์ 4366
645 ศิรินภา เชื้อท้าว คณะสาธารณสุขศาสตร์ 4366
646 รัชนี จูมจี คณะสาธารณสุขศาสตร์ 4366
647 จารุพร ดวงศรี คณะสาธารณสุขศาสตร์ 4366
648 ชยากร แก่นจักร คณะสาธารณสุขศาสตร์ 4366
649 ปณิดา ธรรมวงค์ บัณฑิตวิทยาลัย 3016
650 วิชญา ทองกลม บัณฑิตวิทยาลัย 3016
651 ชลญา สังข์ทรัพย์ บัณฑิตวิทยาลัย 3016
652 ศุภศิลป์ พันธ์งาม บัณฑิตวิทยาลัย 3016 3016
653 นงลักษณ์ คำเติม บัณฑิตวิทยาลัย 3016 3016
654 บัวทอง บุตรทองพิมพ์ บัณฑิตวิทยาลัย 3016 -
655 คำพรรณ์ จำปา บัณฑิตวิทยาลัย 3016
656 ชัชญา กลิ่นสุวรรณ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1023
657 ศุภฤกษ์ กาญจนพันธ์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1901
658 วิสิทธิ์ โอภาพ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี)
659 สงัด กำทรัพย์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1901
660 นิรุทธ เกตุสิริ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี)
661 วิสันต์ บุตรสิงห์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1901
662 นิกร พิลาศาสตร์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 5106
663 มัทธนา พันธะนู กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1010
664 ทนงศักดิ์ พวงพุฒ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1022
665 วรจิตร ศรีพลาย กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) บ้านยางน้อย
666 ณัฐวุฒิ สินศิริ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) ฟิเน็ส
667 สุพจี ศรีพลาย กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) บ้านยางน้อย
668 ธาร ปัญญามี กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 5106
669 มยุเรศ พันทะ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี)
670 ณิษฐา(ณิชนันท์) จุทะแสง(พันธุ์บุตร) กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1114
671 สิริพร พันธ์เหนือ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี)
672 สายัณห์ น้อยวังคลัง กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) อาคาราเรียนฯ (27)
673 คำปน มหุนี กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1901
674 ไชยา สุภกรรม กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) -
675 เกียรติศักดิ์ สายมา กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี)
676 กิติศักดิ์ ขันอาสา กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) บ้านยางน้อย
677 ปราโมทย์ ปรัสพันธ์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 5106
678 อดิฐชัย ประสานเสียง กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 5106
679 โสภณ มุนมินท์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1901
680 นเรศ วงศาโรจน์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1909
681 นพดล เลขะวัฒนะ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1005
682 วารุณี วรรณรัตน์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) ดรงอาหาร 3
683 สาริศา นันธะศัย กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 5100
684 สำราญ สิงห์แก้ว กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี)
685 สำรวย สิงห์แก้ว กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1901
686 ประทีป สุขกวี กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1901
687 สุริยา รัตนิล กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) ด้านหลังอาคาร 100 ปี
688 ชัยณรงค์ รัตนวงษ์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) บ้านยางน้อย
689 เพ็ญภรณ์ ตรีภพ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1113
690 เวียงทอง ประดา กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) อาคารพยาบาล
691 สุรณี โสวรรณี กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 5102
692 ทรงภูมิ กลมเกลี้ยง กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1901
693 นครินทร์ สนุกพันธ์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1023
694 สัญชัย หมอนิล กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 5106
695 สุวรรณ รันคำภา กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) โรงเพาะชำ
696 จิตรพล รักเปี่ยม กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1023
697 คทา อินธิรัตน์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1023
698 นวมินทร์ ลาภสาร กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 5106
699 พิศมัย สมไชย กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1110
700 ณัฐธวัช จันทะเวช กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1022
701 นรินทร์ คงศรี กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) อาคารวิทย์สุขภาพ (พย
702 วรารัตน์ อารียะธนวัลย์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 5106
703 วันชัย เดชผล กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 5105
704 ทรงกรต เอกพันธ์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1022
705 สมศักดิ์ บรรมณี กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1901/1802
706 ไพจิตร นักรำ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 0/1008
707 ชำนาญ แสงกล้า กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) โรงเพาะชำ
708 นันทชิต แสงกล้า กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) สนาม อาคารวิทย์สุขภา
709 สมยศ โคตะรักษ์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 5106
710 อุทัย พันธะนู กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) โรงยิม
711 มนตรี ธิโกศรี กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี)
712 หนูเวียง โชคดี กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) หอเรือนธิดา
713 วิทยา พรมพานิชย์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) สนามรอบอาคาร 15
714 อนิรุทย์ แดนสีแก้ว กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1033
715 วิสูตร จันทร์สว่าง กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1901
716 ชัชวาล ประสานวงศ์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1901
717 พรรณี เงาเพ็ชร กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1017
718 ผัน อ่อนผิว กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1901/1199
719 ปริญา บุตรดาโจม กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 5106
720 สุรศักดิ์ สีคราม กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี)
721 อนิรุทธ์ หลุมทอง กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1022
722 ณรงค์เดช วิลามาศ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1010
723 วนิดา โพธิ์ศิริ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี)
724 ประคอง ผิวอ่อน กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1038
725 มานิต ผิวอ่อน กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 5106
726 สุรศักดิ์ พิมพ์พัฒน์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) -
727 อุรา จันใด กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี)
728 พงพิทักษ์ อุปไชย กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1007
729 ชาคริต บำรุงสานต์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 5106
730 สถิต วงศ์พุทธะ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1901
731 เอื้อมพร พวังคาม กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1010
732 สุพัตรา นามรมย์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 5111,1101
733 จิตติคม สิมมา กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) บ้านยางน้อย
734 วรลักษณ์ ชาลี กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี)
735 วัลลภา ศรีพลาย กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี)
736 บุษบา การุณย์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) บ้านยางน้อย
737 สมศักดิ์ ศรีพลาย กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) บ้านยางน้อย
738 สุรสิทธิ์ มนัส กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) บ้านยางน้อย
739 สุลักคณา บุญประสิทธิ์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) บ้านยางน้อย
740 สุภาพร มนัส กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) บ้านยางน้อย
741 ธีระชัย มนัส กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) บ้านยางน้อย
742 พรประเสริฐ มนัส กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) บ้านยางน้อย
743 สงคราม บุอ่อน กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1901
744 จันมะณี มุสิกวัน กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) หอกุลภัทร์
745 สุวิภา กาญจนารักษ์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) หอเรือนธิดา
746 คำหม่อน นุ่มนวล กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) อาคารเรียน ชั้น 3
747 จรรยา ศรีสวัสดิ์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี)
748 อรุณี ไชยชนะ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) อาคารพยาบาล
749 ยุทธนา อุกาพรหม กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 5106
750 วิวรรณ หินผา กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) อาคารเรียนฯ ชั้น 2
751 ปราณี สำราญวงศ์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) อาคารววิทย็สุขภาพ
752 วีระชัย บุญธรรม กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) โรงบดขยะ
753 เอกชัย ต้นโพธิ์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 6905 /สนาม
754 นภาพร สัมพะวงศ์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) หอกุลภัทร์
755 ประสิทธิ์ ผุดผ่อง กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1400
756 คำพอง สบายใจ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1010
757 ชาญณรงค์ เพชรฤทธิ์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1901
758 สมพงษ์ เพชรฤทธิ์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1901
759 หนูจันทร์ ดอนใหญ่ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) อาคารเรียนฯ ชั้น 4
760 รฐา อักษรศรี กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1114
761 มงกุฎ ไชยสัตย์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี)
762 ณัฐวุฒิ กิ่งพิลา กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี)
763 รุ่งเจริญ สวัสดี กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) หอไตรเทพฯ
764 บัณฑิตย์ บุญสิงห์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1033
765 สมจิตร์ บุญพั่ว กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) อาคารพยาบาล
766 สมพร ผิวทอง กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี)
767 ชลกานต์ อ่อนคำ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) -
768 สง่า ส่งเสริม กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) ไพรพะยอม
769 จันทร สัตย์ธรรม กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี)
770 ณะรินทร์ศาล ศิริผล กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) คณะแพทย์ฯ
771 สุภาคภูมิ ดอกรักษ์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) โรงอาหาร 2
772 จันทร์มอญ สินป้อง กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
773 บุญมี อยู่สุข กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) สนามบริเวณประตู 1
774 สมศรี สุภนิกร กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) อาคาร ศว.
775 บุญมี สุภนิกร กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) ด้านหน้าอาคาร 100 ปี
776 ปรีญา ธรรมสาร กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1022
777 บังอร เชิดชู กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี)
778 สุพรรณิการ์ ทาศิริ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) อาคาร 100 ปี
779 จิราพัชร พันธ์กว้าง กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1010
780 ทองเบิ้ม ถนอมพันธ์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1022
781 อนงค์รักษ์ ขาววงษ์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1010
782 พุดชา ถนอมพันธ์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 5105
783 สมัย สารทอง กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 5106
784 ไพโรจน์ วรรณรัตน์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 5106
785 พรรณรัตน์ สัตย์ธรรม กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) อาคารวิทยสุขภาพฯ
786 นงคราญ ธรรมสัตย์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) อาคารพยาบาล
787 ณรงค์ แก่นการ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) สนาม
788 วัชรินทร์ โพธิ์ศิริ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) เพาะชำ
789 ธนวรรต โพธิ์แก้ว กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1010
790 รจนา สินสมุทร กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
791 ธงชัย ภคสมิทธิ์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1901
792 รุ่งทิพย์ บุญจำรูญ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1112
793 ณัฏฐธิดา รัตนวงษ์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1010
794 สัญญา อุดาหน กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1010
795 จันทรินทร์ อินทอร กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) -
796 สิทธิเดช อุดมศรี กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) ปฏิบัติงานอาคารวิทยา
797 ภมรกิตต์ ผาสุขใจ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี)
798 ธวัช สืบจันทา กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี)
799 ศักรินทร์ บริคุต กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) บ้านยางน้อย
800 ชยพล วุฒิช่วย กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1160
801 รุ่งทิวา นะราวัง กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
802 เทวัญ มณีปกร กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1023
803 ณัฎฐ์พัชร์ พันธ์มุก กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1005
804 ถิตย์ธิศักดิ์ คำวัน กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1023
805 สุเทพ มีมานะ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี)
806 แสงอาทิตย์ อินโสม กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) โรงเพาะชำ
807 อนันต์ชนา มากดี กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี)
808 สุดารัตน์ ธรรมสัตย์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี)
809 เจษฎากร คณะพันธ์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1010
810 เอกลักษณ์ จันทพรม กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 5106
811 วุฒิศักดิ์ จารุแพทย์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1033
812 ณัฐพงษ์ ต้นคำ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) บ้านยางน้อย
813 บรรจง สบายใจ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1022
814 ยุวรี คงศรี กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี)
815 กรรณิกา ศิลาโชติ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1010
816 วรรณกิจ จานเขื่อง กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี)
817 ธีระพันธ์ หลุมทอง กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1010
818 วรพล พวังคาม กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1008
819 ชลวัฒน์ พวังคาม กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1022
820 ชัยชุมพล ภาชนะพูล กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1033
821 ชาญชัย ประทัด กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) บ้านยางน้อย
822 จีระศักดิ์ เกษหอม กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 5106
823 รภัสพล สดชื่น กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) ฟิเน็ส
824 วุฒิพงษ์ สุภาพงษ์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 5106
825 กิตติสุดา ศรีสาร กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี)
826 รัชวุฒิ รักษ์มณี กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1065
827 ศรัทธา ปากวิเศษ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี)
828 สิริวิมล บุญตา กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1023 ( ฝ้าย)
829 นราธิป โพธิ์สมบูรณ์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1022
830 อาคม บุญยอ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) บ้ายางน้อย
831 สรัญญา พิลาศาสตร์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1166
832 อัจฉราวดี ตละทา กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1023
833 ศรราม ศิริวงค์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1033
834 ฐิตวัฒน์ แก้วกิ่ง กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี)
835 ธิดารัตน์ กอมะณี กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) บ้านยางน้อย
836 ภาสวัชร์ พงษ์แสนพันธ์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) -
837 พรพิมล แสงสว่าง กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) บ้านยางน้อย
838 วิศวกร ผิวทอง กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1022
839 ณรงค์ ปานะศรี กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1033
840 จิราวรรณ แสงไชย กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1010
841 วิชุดา กาญจนารักษ์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) อาคาร 8
842 ธนาวัฒน์ พลอำนวย กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี)
843 ทรงวุฒิ มีธรรม กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1023
844 เฉลิมชัย ชมภูพื้น กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) บ้านยางน้อย
845 จักรตุพล พงษ์ด้วง กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1022
846 จุติภูมิ บุญจริง กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) บ้านยางน้อย
847 ชัชวาล พวงจันทร์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) บ้านยางน้อย
848 บุญล้อม อินทอร กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1033
849 วรนิษฐา ธรรมานุชิต กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี)
850 สุชีราวรรณ สีทากุลเศรษฐ์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1010
851 องอาจ บุอ่อน กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี)
852 มยุรี สว่างงาม กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี)
853 วีระชัย ศรไชย กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี)
854 ปวิตา วงศาสนธิ์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1110
855 วินัย มะปรางก่ำ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) อาคารพยาบาล
856 เอกชัย อ่อนผิว กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1033
857 อัครพล พันธุ์วงศ์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1023
858 ธนายุทธ์ สวัสดิ์มงคล กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1901
859 สุขสันต์ มาลัย กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) อาคาริทย์คอมฯ
860 ขวัญชัย ทองถม กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1022
861 ขนิษฐา ชาลี กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี)
862 วิสรรณ บุญล้อม กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี)
863 ปาจารีย์ ผงผ่าน (กิตติคุณเมธา) กองคลัง (สำนักงานอธิการบดี) 1130
864 อมรพรรณ จิตเสนาะ กองคลัง (สำนักงานอธิการบดี) 1131
865 ณฤณัฐ จิรกาลสิริ กองคลัง (สำนักงานอธิการบดี)
866 ธันย์ชนก วงษ์เตียวตระกูล กองคลัง (สำนักงานอธิการบดี) 1131
867 กมลทิพย์ พันธ์โชติ กองคลัง (สำนักงานอธิการบดี) 5130
868 สุนันทา ผาลา(พาลี) กองคลัง (สำนักงานอธิการบดี) 5132
869 กัญจิญา(ปราวีณา) จิรกาลสิริ(เข็มคุณ) กองคลัง (สำนักงานอธิการบดี) 1132
870 นภาพร ธรรมสาร กองคลัง (สำนักงานอธิการบดี) 1131
871 สุพัตรา พงษ์ด้วง กองคลัง (สำนักงานอธิการบดี) 1133
872 สายใจ ผกาลา กองคลัง (สำนักงานอธิการบดี) 1131
873 อรทัย อภิบาล กองคลัง (สำนักงานอธิการบดี) 5132
874 ธัญวรัตน์ นาเวียง กองคลัง (สำนักงานอธิการบดี)
875 กฤษณา เทศธรรม กองคลัง (สำนักงานอธิการบดี) 5160
876 ณรัญญา ประเสริฐศรี กองคลัง (สำนักงานอธิการบดี) 1130
877 สุปราณี สุขโท กองคลัง (สำนักงานอธิการบดี) 5133
878 ธัญนันท์ ผาติทองอินทร์ กองคลัง (สำนักงานอธิการบดี) 1132
879 วัชรพงษ์ เวชพันธ์ กองคลัง (สำนักงานอธิการบดี) 5134
880 อภิชาติ สาธุจรัญ กองคลัง (สำนักงานอธิการบดี) 5136
881 พงศ์สุริยา ดำพะธิก กองคลัง (สำนักงานอธิการบดี) 5135
882 คำแพง เขียวขำ กองคลัง (สำนักงานอธิการบดี) 5131
883 นิภาพร เขียวขำ กองคลัง (สำนักงานอธิการบดี)
884 นภัทร(ธันยาภักค์) พิมพบุตร กองคลัง (สำนักงานอธิการบดี) 1132
885 สิริศักดิ์ สารส กองคลัง (สำนักงานอธิการบดี) 5133
886 ภุชงค์ พรหมลาศ ศูนย์คอมพิวเตอร์ (สำนักงานอธิการบดี) 3204
887 ธนกฤต ผงผ่าน ศูนย์คอมพิวเตอร์ (สำนักงานอธิการบดี) 3211
888 มะลิวรรณ นาคำมูล ศูนย์คอมพิวเตอร์ (สำนักงานอธิการบดี) 3200
889 วันเฉลิม พรจันทร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ (สำนักงานอธิการบดี) 3209
890 เอกภพ บุตรศรี ศูนย์คอมพิวเตอร์ (สำนักงานอธิการบดี) 3210
891 พัชรพงษ์ สุดถนอม ศูนย์คอมพิวเตอร์ (สำนักงานอธิการบดี) 3208
892 พิษณุ อุตราศรี ศูนย์คอมพิวเตอร์ (สำนักงานอธิการบดี) 3202
893 วีระพล สายบัว ศูนย์คอมพิวเตอร์ (สำนักงานอธิการบดี)
894 จักรพงศ์ หอมเย็น ศูนย์คอมพิวเตอร์ (สำนักงานอธิการบดี) 3203
895 วิลาวรรณ ศรีสมุทร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 6905
896 นิชาภา ทาระหอม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 6908
897 วทัญญู หินผา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 6906
898 กุลธิดา ทาระหอม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 6904
899 มะลิวัลย์ แผ่นทอง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 6906
900 อรทัย ทองอินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 6906
901 ยุพดี ดวงพิทักษ์พงศ์ (แพงทรัพย์) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1911
902 ภาวิณี ปุราชะนัย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
903 เพียงกมล บุตรแก้ว สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 6906
904 ประกรณ์ อินทพันธ์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 6912
905 ทนัศมน กาญจนภักดิ์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1911
906 อนุชิต สินทรัพย์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 6908
907 อธิกา พรพรหม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 6913
908 เมธา พิมพะกรรณ์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 6909
909 สมพร สุชาตะประคัลภ์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 6909/6910
910 กมลพักตร์ โสภา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 6906
911 เอกชัย เจริญราษฎร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 6905
912 สาริกา แสงสุวรรณ์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 6904
913 กัญญาณี แก้วพิกุล สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 6911
914 จุรีพร ศรีธัญรัตน์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 6906
915 หนูเพียร สัตย์ธรรม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 6905
916 จี ทัศบุตร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 6907
917 วิรัตน์ รูปแข็ง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 6914
918 สุมิตย์ อินปาว สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 6914/6904
919 คณิต มณีเนตร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 6912
920 ทองเสี่ยน จันทร์พูล สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 6912
921 สุภัตรา เสพสวัสดิ์ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 1145
922 พัชรินทร์ ไชยธรรม สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 1146
923 รยาพร สู่สุข สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 1143
924 สมปอง อินปาว สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 1149
925 ดวงจันทร์ อุตมังค์ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 1141
926 ศิริรักษ์ รัตนศรี สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 1148
927 ปัญชลี จันทร์แรม สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 1147
928 เบญจะ ศิริแก้ว สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 1146
929 ประภัทร พยุงวงษ์ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 1142
930 เกษจิดาภา สินศิริ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 1144
931 สดใส ไพฑูรย์ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 1144
932 สุขสันต์ สวัสดิ์ไชย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 5602
933 ภานุวัฒน์ สมภาวะ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 1141
934 ณรงค์ชัย อุณาวงค์ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 5601
935 วสันต์ ผิวทอง สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 1143
936 สุริยา แก้วใส สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 5600
937 สุจิตรา ศิริวรรณ สำนักงานตรวจสอบภายใน 5155
938 จริยา ทองแสง สำนักงานตรวจสอบภายใน 5155
939 ปิยดา บั้งทอง (มีอรุณ) สำนักงานตรวจสอบภายใน 5155
940 อัจฉราพรรณ สีหะบัณฑ์ สำนักงานตรวจสอบภายใน
941 อนุรักษ์ สายแวว สำนักงานตรวจสอบภายใน 1175
942 นริสรา เจริญผล(พุ่มจันทร์) สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 1040
943 ดาริน ศิริคูณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 1034
944 ปัฐมาภรณ์ บุญประครอง (คงมั่น) สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 1040
945 รัตนภรณ์ ภาเรือง สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 1040
946 ศุภกิตติ์ สุขทอง สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 1040
947 เกศรา แก้วดี สถาบันวิจัยและพัฒนา 5141
948 วารุณี สุกใส สถาบันวิจัยและพัฒนา 1123
949 ภูวไนย ใจหาญ สถาบันวิจัยและพัฒนา
950 สุภารัตน์ ผัดโพธิ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา 5141
951 มาลัย สุวรรณผา สถาบันวิจัยและพัฒนา 5145
952 ภัทร์นรินทร์ ประกอบแสง กองพัฒนานักศึกษา (สำนักงานอธิการบดี) 1036
953 นาคิน กากแก้ว กองพัฒนานักศึกษา (สำนักงานอธิการบดี) 1020 /4391
954 เกียรติศักดิ์ รัตนบำรุง กองพัฒนานักศึกษา (สำนักงานอธิการบดี) 1017
955 เจริญ ด้วงทอง กองพัฒนานักศึกษา (สำนักงานอธิการบดี) 1018
956 หทัยกาญจน์ พลโกษฐ์ กองพัฒนานักศึกษา (สำนักงานอธิการบดี) 1032
957 อัศวิน บุญมั่น กองพัฒนานักศึกษา (สำนักงานอธิการบดี) 2109
958 อาคม สวัสดิ์มงคล กองพัฒนานักศึกษา (สำนักงานอธิการบดี) 2099
959 ธีรยุทธ พิมพ์กิจ กองพัฒนานักศึกษา (สำนักงานอธิการบดี) 1017
960 สิรภัทร เจริญราช (ไชยอุไร) กองพัฒนานักศึกษา (สำนักงานอธิการบดี) 1018
961 ปนัดดา นนทะการ กองพัฒนานักศึกษา (สำนักงานอธิการบดี) 1029
962 เมืองแมน (วัฒนชัย) ศิริญาณ กองพัฒนานักศึกษา (สำนักงานอธิการบดี) 2170/1020
963 ชลธิชา ศรีสว่าง กองพัฒนานักศึกษา (สำนักงานอธิการบดี) 1016
964 รุ่งทิพย์ หอมขจร กองพัฒนานักศึกษา (สำนักงานอธิการบดี) 1020
965 วรรณพร กานารักษ์ กองพัฒนานักศึกษา (สำนักงานอธิการบดี) 1046
966 กรรณิการ์ สมเสียง กองพัฒนานักศึกษา (สำนักงานอธิการบดี) 1020
967 ชาญชัย คุณมี กองพัฒนานักศึกษา (สำนักงานอธิการบดี) 1017
968 การะเกด เพชรพิพัฒน์ กองพัฒนานักศึกษา (สำนักงานอธิการบดี) 1020
969 พชร ทองอินทร์ กองพัฒนานักศึกษา (สำนักงานอธิการบดี) 1010
970 กฤตยกมล ธานิสพงศ์ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1323
971 วิรัญญา สุทธิกุล คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1323
972 วรนุช กุอุทา คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1323
973 ขนิษฐา ศิลาโชติ(คนกล้า) คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1314
974 รติ ท่าโพธิ์ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1314
975 ธัชสินี กำแมด คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1300
976 พงษ์ศิริ ลาฤทธิ์ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1318
977 ศุภเทพ สติมั่น คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1314
978 ปณิสญา อธิจิตตา คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 10-308
979 กนกกาญจน์ คำมงคล คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1318
980 อรพินท์ วงศ์ก่อ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1323
981 สุจิตตรา หงษ์ยนต์ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1323
982 รัตติยา พื้นนวล คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1321
983 วิกานดา เกษตรเอี่ยม คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1309
984 ปราโมชย์ นามวงศ์ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1314
985 หทัยรัตน์ ควรรู้ดี คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1323/1311
986 นรีนุช ยุวดีนิเวศ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1301
987 นิธิกร บริพันธ์ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1341
988 อังคาร ดอนใหญ่ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 -
989 พิไลวรรณ ดอนเตาเหล็ก คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1344
990 รัชนิกร วรรณสถิตย์ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1323
991 อรศรี ล้อมไธสง คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 -
992 ประไพ ใจเพียร คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 2074
993 พิศมัย หลักรัตน์ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 -
994 เฉลิม พูลเพิ่ม คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1316
995 บดินทร์ภัทร์ สุนบุญรัตน์ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1304
996 ประยูร ล้อมไธสง คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 -
997 วิชุดา สวัสดี สังข์ทองหลาง คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1308
998 ประนอม คำผา คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1320
999 บุษยมาส ชื่นเย็น คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1302
1000 สุนิดา เกิดหนุนวงศ์ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1347
1001 นิภา ชุณหภิญโญกุล คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1328
1002 ปิยกนิฏฐ์ โชติวนิช คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1335
1003 นลินี ทองประเสริฐ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1333
1004 มาลิณี ศรีไมตรี คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1317
1005 อมรรัตน์ พรประเสริฐ (ธีโรภาส) คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 2075
1006 ธนศิตา (ส่งศรี) ลี้หิรัญญพงศ์ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1314
1007 วิลารักข์ อ่อนสีบุตร คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1337
1008 นวลปราง ขันเงิน คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1302
1009 ประกายดาว เศวตนนท์(สาริกบุตร) คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1308
1010 ไมตรี ริมทอง คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1314
1011 ศิริมล เข็มพงษ์ (แสนสุข) คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1323
1012 ยุภา จำปี คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 2074
1013 ภิมภ์วิมล ปรมัตถ์วรโชติ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 2075
1014 อุมารินทร์ ราตรี คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1302
1015 วิไล สายแวว คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 -
1016 ก้องเกียรติ สหายรักษ์ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1323
1017 มัลลิกา บุตรทองทิม คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1337
1018 ฐิติพร อุ่นใจ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 2075
1019 พัชราวดี กุลบุญญา คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1337
1020 เอมีลี่ (วรลักษณ์) เวสท์บรุค (อ่อน ณ นัยน์) คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1308
1021 สิริภาพรรณ ลี้ภัยเจริญ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 -
1022 อโนชา สุวรรณสาร คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1323
1023 โชฒกามาศ พลศรี คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1317
1024 อัยรดา พรเจริญ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1339
1025 วิไลวรรณ รัตนวรรณ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1300
1026 ศิโรรัตน์ พลไชย คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1308
1027 เบญจมาภรณ์ ถวิลไพร คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1310
1028 ภราดา บุญรมย์ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 2075
1029 บัวสอน คำงาม คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1343
1030 ศุภกัญญา เกษมสุข คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1317
1031 เกรียงศักดิ์ รักภักดี คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1314
1032 อดุลยเดช ตันแก้ว คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1317
1033 ประไพพิศ เลียบสื่อตระกูล คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1323
1034 วรรณณา ปิยะรัตน์มานนท์ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1322
1035 จตุรงค์ ศรีวงษ์วรรณะ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1309
1036 ฤติมา มุ่งหมาย คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1323
1037 อำไพ ยงกุลวณิช คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1336
1038 พิมุกต์ สมชอบ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1302
1039 วลัยพร สุขปลั่ง คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1338
1040 เจริญ โสภา คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 2075
1041 ดลฤดี พลมิตร(จันทร์แก้ว) คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 2075
1042 พรชัย วีระนันทาเวทย์ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1334
1043 วันวิสา มากดี คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 2075
1044 สัณชัย ยงกุลวณิช คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1319
1045 รัตนภรณ์ แซ่ลี้ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1302
1046 กิตติมา จึงสุวดี คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1306
1047 บุญแตง ศิลาอ่อน คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1327
1048 ศาสตร์ศิลป์ ทองแรง คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1316
1049 ศราวุธ ชินาภาษ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1319
1050 วาสนา สิทธิผล คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1037
1051 อุทัย หวานใจ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1305
1052 ปิยนุช วรบุตร คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1314
1053 พัฒนศักดิ์ ปทุมวัน คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1314
1054 อัญญาณี อดทน คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1317
1055 อโณทัย หาระสาร คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 2075
1056 รวิ กลางประพันธ์ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1323
1057 วัฒนา อุทธา คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1209/1119
1058 อนันต์ สุนทราเมธากุล คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1317
1059 อัษฎากรณ์ ลำงาม กองบริหารงานบุคคล (สำนักงานอธิการบดี)
1060 นำชัย คำกุณา กองบริหารงานบุคคล (สำนักงานอธิการบดี) 1153
1061 ศศิกาญจน์ อินทร์สวัสดิ์ กองบริหารงานบุคคล (สำนักงานอธิการบดี) 5124
1062 บังอร ธรรมสาร กองบริหารงานบุคคล (สำนักงานอธิการบดี) 5122
1063 จันทิมา วงศ์วรรณ กองบริหารงานบุคคล (สำนักงานอธิการบดี) 5120
1064 จินตนา พรมพานิชย์ กองบริหารงานบุคคล (สำนักงานอธิการบดี) 1152
1065 ขนิษฐา บุ้งทอง กองบริหารงานบุคคล (สำนักงานอธิการบดี) 5126
1066 ชวนนท์ อุทธา กองบริหารงานบุคคล (สำนักงานอธิการบดี)
1067 เมธีภวัต สิทธิกุล กองบริหารงานบุคคล (สำนักงานอธิการบดี) 5121
1068 ศิริพงษ์ บั้งทอง กองบริหารงานบุคคล (สำนักงานอธิการบดี) 5127
1069 นฤสรณ์ พื้นผา(โคนะบาล) กองบริหารงานบุคคล (สำนักงานอธิการบดี) 5122
1070 ศันศนีย์ สีโสม กองบริหารงานบุคคล (สำนักงานอธิการบดี) 5123
1071 วิษณุ หินผา กองบริหารงานบุคคล (สำนักงานอธิการบดี) 5125
1072 อธิราช จันทร์ส่อง กองบริหารงานบุคคล (สำนักงานอธิการบดี) 5128
1073 พิษณุ เมืองนันท์ กองนโยบายและแผน (สำนักงานอธิการบดี) 5117
1074 จุฑารัตน์ ศรีอุไร กองนโยบายและแผน (สำนักงานอธิการบดี) 5113
1075 อุดมลักษณ์ ธุระแพง กองนโยบายและแผน (สำนักงานอธิการบดี) 1172/5116
1076 จักร ขัมภรัตน์ กองนโยบายและแผน (สำนักงานอธิการบดี) 5109
1077 ปริยานุช มีอรุณ กองนโยบายและแผน (สำนักงานอธิการบดี) 1172
1078 ศุภิดา มุ่งสูงเนิน กองนโยบายและแผน (สำนักงานอธิการบดี) 5119
1079 ศิริชัย บุตรแก้ว กองนโยบายและแผน (สำนักงานอธิการบดี) 1171
1080 หทัยทิพย์ ปริปุญโญ บุญสอน กองนโยบายและแผน (สำนักงานอธิการบดี) 5118 (บิว)
1081 ลดาวัลย์ ชุ่มเชื้อ กองนโยบายและแผน (สำนักงานอธิการบดี) 5114
1082 นันทิชา วิปุละ กองนโยบายและแผน (สำนักงานอธิการบดี) 5199
1083 ธีระยุทธ์ พั่วพันธ์ กองนโยบายและแผน (สำนักงานอธิการบดี) 171
1084 เสาวลักษณ์ ภูสมสาย กองนโยบายและแผน (สำนักงานอธิการบดี) 5112
1085 กำจอน สืบสนิท กองนโยบายและแผน (สำนักงานอธิการบดี) 5115
1086 รังสรรค์ วงค์สุข กองนโยบายและแผน (สำนักงานอธิการบดี) 1170
1087 อภินันท์ กลิ่นแก้วณรงค์ กองนโยบายและแผน (สำนักงานอธิการบดี) 5110
1088 สมพักตร์ ดำพะธิก สำนักบริการวิชาการชุมชน 1038 - 9
1089 เสถียร ชาลี สำนักบริการวิชาการชุมชน บ้านยางน้อย
1090 ทวีชัย กากแก้ว สำนักบริการวิชาการชุมชน
1091 เจษฎา ชะโกฏ สำนักบริการวิชาการชุมชน 1038
1092 กฤษกร ปรัชญอภิบาล สำนักบริการวิชาการชุมชน 1038
1093 เกียรติชัย ศรีพลาย สำนักบริการวิชาการชุมชน
1094 ยุทธพงษ์ พวงพุฒ สำนักบริการวิชาการชุมชน
1095 นารินทร์ พิจารณ์ สำนักบริการวิชาการชุมชน 1038
1096 บุษราภรณ์ พวงปัญญา สำนักบริการวิชาการชุมชน 1038
1097 สุพรรณษา มาลา สำนักบริการวิชาการชุมชน 1039
1098 พีรเชษฐ์ แรงกล้า สำนักบริการวิชาการชุมชน 1038
1099 ยงยุทธ ทำนุ กองสวัสดิการ สนาม กองสวัสดิการ
1100 พีรดนย์ สายพันธ์ กองสวัสดิการ 1980
1101 นุสรา จันริสา กองสวัสดิการ 1980
1102 ศิริพร หมูทอง กองสวัสดิการ 1980
1103 อรพรรณ หน่อแก้ว กองสวัสดิการ
1104 นัฐกานต์ แก้วสีใส กองสวัสดิการ
1105 นวพล สีงาม กองสวัสดิการ 2036
1106 ศุภนิดา ไชยชนะ กองสวัสดิการ
1107 ศิวพร สาแดง กองสวัสดิการ 1015
1108 จุฑารัตน์ ธิโกศรี กองสวัสดิการ 1980
1109 ก้องกิดากร ต่ายนิล กองสวัสดิการ
1110 วิลัยพร ดอนใหญ่ กองสวัสดิการ 1015
1111 ไพโรจน์ กิ่งวรรณ กองสวัสดิการ
1112 สุวรรณี ล้วนสุข กองสวัสดิการ
1113 พิสมัย ป้องขาว กองสวัสดิการ 1980
1114 วิทวัส เชื้อช้าง กองสวัสดิการ
1115 ช่อผกา สุวรรณกูฎ กองสวัสดิการ
1116 นิธิยา (กรชณัน) ทันเต กองสวัสดิการ 1980
1117 คำแพง คำตา กองสวัสดิการ 1015
1118 จินตนา จุลทัศน์ คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 4300 4303
1119 สุพรรณฉัตร(มุสิกร) หนูสวัสดิ์(ธุศรีวรรณ) คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 4300 4302
1120 โสภา เจดีย์ (โสมสุพรรณ์) คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 4300 4300
1121 จิตตราพร วงศ์ศรีแก้ว คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 4300 4303
1122 กรรณิการ์ พุ่มทอง คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 4300 4302
1123 ภักศจีภรณ์ (ภัคณาภรณ์) ขันทอง (จันทเพ็ชร) คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 4300 4302
1124 อนัญญา เดชะคำภู คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 4300 4303
1125 มยุรี ทิพย์สมบัติ คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 4300 4303
1126 สมเจตน์ คงคอน คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 4300 4303
1127 รัชฏาพร พิสัยพันธุ์ คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 4300 4303
1128 พิชชานันท์ เธียรทองอินทร์ คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 4300 4303
1129 ปริยาภัทร สิงห์ทอง คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 4300 4303
1130 ศิริวรรณ วงศ์ทวี คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 4300 4300
1131 สุภารัตน์ สุขโท คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 4300 4303
1132 วาริณี แสงประไพ(เบิกบาน) คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 4300 4303
1133 กันตยา ส่งเสริม คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 4300 4300
1134 ศรัณย์ ฉวีรักษ์ คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 4300 4303
1135 ปนัดดา ปัญญา คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 4300
1136 พนิดา กมุทชาติ คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 4300 -
1137 อุไรวรรณ สืบสี คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 4300 4300
1138 ศักดิ์นรินทร์ อินจำปา คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 4300 4300
1139 พรกรัณย์ สมขาว คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 4300 4309
1140 สุภาวดี นนทพจน์ (อุ่นจิตร) คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 4300 4302
1141 สุภัทรา กลางประพันธ์ คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 4300 ศึกษาต่อ
1142 ปิยะพร ทรจักร์ คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 4300 4303
1143 กัญญารัตน์ เป็งงำเมือง คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 4300 4309
1144 ยุทธศักดิ์ ทองแสน คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3300 3325
1145 กรรณิการ์ สายแวว คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3300 3300
1146 พงศ์เลิศ สังกะเพศ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3300 หมายเหตุ ศึกษาต่อ
1147 ชาญศักดิ์ ศรีสวัสดิ์สกุล คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3300 6519
1148 ลำพูล พุทธาสมศรี คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3300 3309
1149 พรพิมล พันธ์เดช คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3300 3304
1150 อติกานต์ กองสำลี คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3300 3317
1151 ขนิษฐา อินทะแสง คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3300 6526
1152 นิธินันท์ นาครินทร์ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3300 3325
1153 ชณิดาภา บุญประสม คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3300 3323
1154 สุริยนต์ สาระมูล คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3300 3306
1155 ธันญะลักษณ์(วิพาภร) มากดี คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3300
1156 ประยงค์ ฐิติธนานนท์ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3300 3319
1157 ธเนศ ศรพรหม คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3300 3325
1158 ชัยวิชิต แก้วกลม คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3300 6516
1159 ณวรา จันทร์ศิริ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3300 3322
1160 สันทนีย์ กิจเพิ่มเกียรติ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3300 6511
1161 วีระกัญญา เดชผล คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3300 6516
1162 ธนรัฐ โชติพันธ์ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3300 3306
1163 ธีรดา โชติพันธ์ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3300 6511
1164 เสาวลักษณ์ ไทยกลาง คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3300 3306
1165 ธีระ สาธุพันธ์ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3300 6502
1166 ธิติพร ชาญศิริวัฒน์ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3300 6505
1167 วรัณศณางค์ บุณฑริก คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3300
1168 ทมโภลี คุรุพันธ์ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3300 3309
1169 วิลาสินี กากแก้ว คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3300 3320
1170 ชัชวาล ขันติคเชนชาติ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3300 6514
1171 นันท์นภัส ชารีแก้ว คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3300 3316
1172 บุปผาวรรณ เฉลิมวงค์ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3300 3321
1173 สุวัฒน์ บรรลือ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3300
1174 ศิตา ขันติคเชนชาติ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3300 6500
1175 ศุภาวีร์ มากดี คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3300 6501
1176 นันทยุทธ์ ละม้ายจีน คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3300 3201
1177 ชัดชัย แก้วตา คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3300 6525
ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

Computer Center 2016 - 2021
( ชั้น 1 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ อาคาร 30 ) เลขที่ 2 ถนนราชธานี ตำบล ในเมือง อำเภอ เมือง จังหวัด อุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34000
โทรศัพท์ : 045-352000 ต่อ 3200   Email : ccubru@ubru.ac.th

Facebook Fanpage

ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี