เบอร์ติดต่อบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี


ลำดับ ชื่อ - นามสกุล คณะ / สังกัด เบอร์คณะ/ศูนย์ต้นทุน เบอร์ภายใน
1 อุไรวรรณ กาสา คณะเกษตรศาสตร์ -
2 ปรีชา ลาภูธร คณะเกษตรศาสตร์ -
3 ขนิษฐา หวังดี คณะเกษตรศาสตร์ 1609
4 เต็มสิริ ธานี คณะเกษตรศาสตร์ 1616
5 ชนาธิป ชื่นบาน คณะเกษตรศาสตร์
6 วุฒิชัย ชาลี คณะเกษตรศาสตร์
7 ธันย์ธนัช(นฤดล) มุงคุณดา คณะเกษตรศาสตร์ 1625/1612
8 ศิวาพร พันธ์สุข คณะเกษตรศาสตร์ -
9 กิตติศักดิ์ ผุยชา คณะเกษตรศาสตร์ 1622
10 ศศิมล มุ่งหมาย คณะเกษตรศาสตร์ 1617
11 สุนิดา เมืองโคตร คณะเกษตรศาสตร์ 1606
12 วันวิสา แอ่งสุข คณะเกษตรศาสตร์ 1614
13 สุรินทร์ หลวงนา คณะเกษตรศาสตร์ 1607
14 สุชาดา เลาหศิลป์สมจิตร์ คณะเกษตรศาสตร์ 1613
15 กิตติ วิรุณพันธุ์ คณะเกษตรศาสตร์ 1622
16 วลัยพรรณ ชินชัยสิรภัทร คณะเกษตรศาสตร์ 1617
17 วรรษชน สีหบุตร คณะเกษตรศาสตร์ 2093/1609
18 วิหค ถนอมพันธ์ คณะเกษตรศาสตร์ 1614
19 ศิริจิตร มั่นใจ คณะเกษตรศาสตร์ 1600/2088
20 สุภัชญา ธานี คณะเกษตรศาสตร์ 1613
21 ประนอม บุตรบาล คณะเกษตรศาสตร์ -
22 ณภัทร ศรไชย คณะเกษตรศาสตร์ 1618
23 เปลวทิพย์ นาคา คณะเกษตรศาสตร์
24 ประวิทย์ กุแก้ว คณะเกษตรศาสตร์ -
25 กิตติพร สุพรรณผิว คณะเกษตรศาสตร์ 1609
26 รังสี บุญเจือ คณะเกษตรศาสตร์
27 อนัญญา วรรณา คณะเกษตรศาสตร์ 1623
28 เสกสรร ชินวัง คณะเกษตรศาสตร์ 1622
29 คำ ลาภูธร คณะเกษตรศาสตร์ -
30 นงลักษณ์ พยัคฆศิรินาวิน คณะเกษตรศาสตร์ 1603
31 รัชตาภรณ์ ลุนสิน คณะเกษตรศาสตร์ 1608
32 จิราภา มานพ คณะเกษตรศาสตร์ 1624
33 ดรุณี วงค์สุข คณะเกษตรศาสตร์ 1620
34 ราเชนทร์ ดวงศรี คณะเกษตรศาสตร์ 1613/1619
35 วิรญา (วิชชยา) ครองยุติ คณะเกษตรศาสตร์ 1607
36 อุไรวรรณ กุแก้ว คณะเกษตรศาสตร์ -
37 จารุบุตร สมรักษ์ คณะเกษตรศาสตร์ (บ้านยางน้อย)
38 จุฑามาศ สิทธิวงศ์ คณะเกษตรศาสตร์ 1608
39 ดำรงชัย โสกัณทัต คณะเกษตรศาสตร์ 1629
40 สังวาล สมบูรณ์ คณะเกษตรศาสตร์ 1619
41 จงรัก เอกรักษา คณะเกษตรศาสตร์
42 สุกัลยา นันตา คณะเกษตรศาสตร์ 1623
43 วิภา มะลา คณะเกษตรศาสตร์ 1610
44 รัชดา อุยยืนยงค์ คณะเกษตรศาสตร์ 1617
45 กฤษฎา บูรณารมย์ คณะเกษตรศาสตร์ 1600
46 ธิดารัตน์ จันทุมา คณะเกษตรศาสตร์ 5700/2088
47 ประภัสสร สมบัติศรี (น้อยทรง) คณะเกษตรศาสตร์ 1603
48 ธรรมรักษ์ ละอองนวล คณะเกษตรศาสตร์ 1600
49 นิราศ กิ่งวาที คณะเกษตรศาสตร์ 1610/1619
50 สุจิตรา สืบนุการณ์ คณะเกษตรศาสตร์ 1603
51 สมพร แซ่จ้อง คณะเกษตรศาสตร์ 1142
52 ภาสกร นันทพานิช คณะเกษตรศาสตร์ 1610/5199
53 พิศาล มนัส คณะเกษตรศาสตร์
54 กิตธวัช บุญทวี คณะเกษตรศาสตร์ 1623
55 สุรีรัตน์ บุตรพรหม คณะเกษตรศาสตร์ 5144
56 อนุธิดา ผายพันธ์ คณะเกษตรศาสตร์ 1606
57 สุกัญญา นุตโร (วัฒนวิเชียร) คณะครุศาสตร์ 1200 1238
58 ชูชีพ ประทุมเวียง คณะครุศาสตร์ 1200 1217
59 อรุณรัตน์ เดชสุวรรณ คณะครุศาสตร์ 1200 1229
60 Ian​ William Rice คณะครุศาสตร์ 1200
61 ปรีดา กังแฮ คณะครุศาสตร์ 1200 1229
62 ถิรนันท์ สวัสดี คณะครุศาสตร์ 1200
63 โสภณ ยศรักษา คณะครุศาสตร์ 1200 -
64 อรรถพร วรรณทอง คณะครุศาสตร์ 1200 1229
65 ปริญา ปริพุฒ คณะครุศาสตร์ 1200 3001
66 อดินันท์ แก้วนิล คณะครุศาสตร์ 1200 ไปสังกัดครุศาสตร์ 1/
67 มนทยา ศีรษะภูมิ คณะครุศาสตร์ 1200 1225
68 สุเนตร ชัยป่ายาง คณะครุศาสตร์ 1200 1509
69 รัตนะ ปัญญาภา คณะครุศาสตร์ 1200 1509
70 ไพวุฒิ ลังกา คณะครุศาสตร์ 1200 1234
71 เกริกไกร แก้วล้วน คณะครุศาสตร์ 1200 2123
72 WILLIAM JOSEPH JOSLIN คณะครุศาสตร์ 1200
73 นวลจันทร์ กาฬสุวรรณ คณะครุศาสตร์ 1200 1213
74 อัจฉรีย์ พิมพิมูล คณะครุศาสตร์ 1200 1701
75 มาลี ไชยเสนา คณะครุศาสตร์ 1200 1104
76 สุจินตนา จันทร์สมัคร คณะครุศาสตร์ 1200
77 สุมลมาลย์ มุสิกสาร คณะครุศาสตร์ 1200 -
78 รสวลีย์ อักษรวงศ์ คณะครุศาสตร์ 1200 ผศ.ดร.
79 ณรัช ไชยชนะ คณะครุศาสตร์ 1200 1240
80 ธีรดิตถ์ จำปาขันธ์ คณะครุศาสตร์ 1200 3001
81 ขรรค์เพชร คำสัตย์ คณะครุศาสตร์ 1200 ไปสังกัดคณะครุศาสตร์
82 ภาสกร นิลแสง คณะครุศาสตร์ 1200 1226
83 ณัฏฐา ศรีธรรม คณะครุศาสตร์ 1200 1230
84 วยุภา สุขอู๊ด คณะครุศาสตร์ 1200 -
85 จิรพงศ์ โกศัลวิตร์ คณะครุศาสตร์ 1200
86 ภาณุพงศ์ บุญรมย์ คณะครุศาสตร์ 1200 1229
87 พงษ์ธร สิงห์พันธ์ คณะครุศาสตร์ 1200 1234
88 อรวรรณ ภาคแก้ว คณะครุศาสตร์ 1200 -
89 วชิระ โมราชาติ คณะครุศาสตร์ 1200 1203
90 นิรมิต ชาวระนอง คณะครุศาสตร์ 1200 1218
91 นลินญา (มัลลิกา) ทำบุญ (พงษ์พานิช) คณะครุศาสตร์ 1200 3009
92 วรชิต พรหมน้อย คณะครุศาสตร์ 1200 1207
93 สมฤทัย ประสานพิมพ์ คณะครุศาสตร์ 1200 1234
94 อธิป เกตุสิริ คณะครุศาสตร์ 1200 1203
95 ชยพล อุนาภาค คณะครุศาสตร์ 1200 1223
96 ดิศพล บุปผาชาติ คณะครุศาสตร์ 1200 1240
97 สุวิมล โพธิ์กลิ่น คณะครุศาสตร์ 1200 1213
98 วรารัตน์ ธุมาลา คณะครุศาสตร์ 1200 1208
99 กชกร ธิปัตดี คณะครุศาสตร์ 1200 3001
100 ธนชาติ บุญเต็ม คณะครุศาสตร์ 1200 1209
101 นเรศ ขันธะรี คณะครุศาสตร์ 1200 1234
102 ธรชญา (วรรณิกา) ภูมิจิโรจ (นาโสก) คณะครุศาสตร์ 1200
103 วิไลวรรณ พรมสีใหม่ คณะครุศาสตร์ 1200 1238
104 วรรณภา โคตรพันธ์ คณะครุศาสตร์ 1200 1214
105 ณรงค์ฤทธิ์ อินทนาม คณะครุศาสตร์ 1200 3011
106 กฤษฎา สารการ คณะครุศาสตร์ 1200 -
107 สิริสุดา ทองเฉลิม คณะครุศาสตร์ 1200 1225
108 ณัฐฐิตาภรณ์ ชาตรี คณะครุศาสตร์ 1200 1214
109 อุดมเดช ทาระหอม คณะครุศาสตร์ 1200 6514
110 ทิพวรรณ สายป้อง คณะครุศาสตร์ 1200
111 ชวนคิด มะเสนะ คณะครุศาสตร์ 1200 1234
112 อุดร ผิวทอง คณะครุศาสตร์ 1200
113 เศวตาภรณ์ ตั้งวันเจริญ คณะครุศาสตร์ 1200 1224
114 ประนอม หินผา คณะครุศาสตร์ 1200
115 ประภัสสร กองสุข คณะครุศาสตร์ 1200 1200
116 อภิรักษ์ คำเสนาะ คณะครุศาสตร์ 1200
117 ปภาดา (บัวลา) จันทร์แรม (แก้วใส) คณะครุศาสตร์ 1200 1221
118 สมสนิท วงษาพรหม คณะครุศาสตร์ 1200
119 วัฒนา สุตาสุข คณะครุศาสตร์ 1200
120 สุจิตรา ธรรมชอบ คณะครุศาสตร์ 1200 1213
121 ทวีศักดิ์ บุญพั่ว คณะครุศาสตร์ 1200 1200
122 สมัย ทวีสุข คณะครุศาสตร์ 1200 -
123 กาญจนา สุจีนะพงษ์ คณะครุศาสตร์ 1200 1218
124 ภูมิพงศ์ จอมหงษ์พิพัฒน์ คณะครุศาสตร์ 1200 3001
125 ชุติมันต์ (นุชนาถ) อัครสินธีรโชค(ขาว) คณะครุศาสตร์ 1200 1213
126 มนฤดี ทรัพย์ลาภ คณะครุศาสตร์ 1200 1213
127 ชนารักษ์ เวชสวัสดิ์ คณะครุศาสตร์ 1200 1214
128 สุวิมล นามสิงห์ คณะครุศาสตร์ 1200 1232
129 สุมลรัตน์ ไกรสรสวัสดิ์ คณะครุศาสตร์ 1200 1222
130 ทิพากร บุญยกุลศรีรุ่ง คณะครุศาสตร์ 1200 1208
131 ธิดารัตน์ จันทะหิน คณะครุศาสตร์ 1200 1208
132 ปิยาภรณ์ พิชญาภิรัตน์ (พุ่มแก้ว) คณะครุศาสตร์ 1200 3001
133 มาลีรัตน์ ขจิตเนติธรรม คณะครุศาสตร์ 1200 3011
134 สิรายุทธ พับเพลิง คณะครุศาสตร์ 1200 1207
135 ณัฐกิตติ์ สวัสดิ์ไธสง คณะครุศาสตร์ 1200 1214
136 ธรรฒน์ศฤณ อินทนาม คณะครุศาสตร์ 1200 1219
137 ปณิชา วงษ์ฐราภัทร คณะครุศาสตร์ 1200 1240
138 วัชรินกร เมฆลา คณะครุศาสตร์ 1200 1421
139 พิทักษ์ สุรินทร์วัฒนกุล คณะครุศาสตร์ 1200 1229
140 อัญชลี แสงทอง คณะครุศาสตร์ 1200
141 เริงชล พุฒกลาง คณะครุศาสตร์ 1200 1229
142 เกริกศักดิ์ เบญจรัฐพงศ์ คณะครุศาสตร์ 1200 1203
143 ศิฐกร จำปาทิพย์ คณะครุศาสตร์ 1200 -
144 พัฒนพร โพธิปัตย์ คณะครุศาสตร์ 1200
145 ปุญชิดา สอนวงค์ คณะครุศาสตร์ 1200
146 ยุทธการณ์ ฝอยทอง คณะครุศาสตร์ 1200 1223
147 ธีรวุฒิ เอกะกุล คณะครุศาสตร์ 1200 1210
148 นงนุช เพชรบุญวัฒน์ คณะครุศาสตร์ 1200 1229
149 พัศมณฉัตร ปาคุต คณะครุศาสตร์ 1200
150 ชนากร ปรีชา คณะครุศาสตร์ 1200
151 สุภาพร บุตรศรี คณะครุศาสตร์ 1200 3011
152 อาคม มูลโพนงาม คณะครุศาสตร์ 1200
153 วิศรุต (ณัฐวุฒิ) วิลัยพุด คณะครุศาสตร์ 1200 1213
154 ปริญพร พิมพ์วงค์ คณะครุศาสตร์ 1200
155 อรุณโรจน์ อุ่นใจ คณะครุศาสตร์ 1200
156 วิรัตน์ สุริเย คณะครุศาสตร์ 1200 1240
157 อภิญญา สุขช่วย คณะครุศาสตร์ 1200
158 วิลาสินี จันทร์วัติ คณะครุศาสตร์ 1200 1240
159 ศิรินันท์ สุนทรทิพย์ คณะครุศาสตร์ 1200
160 ประภัสสร ผิวอ่อน คณะครุศาสตร์ 1200
161 ลลิตพรรณ กลมเกลี้ยง คณะครุศาสตร์ 1200
162 พณณกร การินทร์ คณะครุศาสตร์ 1200 -
163 อุทัย หอมจันทร์ คณะครุศาสตร์ 1200
164 วีรยา ตุมกา (โพธิ์ดี) คณะครุศาสตร์ 1200 1239
165 ต้นสัก หารวย คณะครุศาสตร์ 1200
166 สุรัติ จีระพงษ์ คณะครุศาสตร์ 1200 1219
167 พัชราภรณ์ วรรณพราหมณ์(จิตต์บรรเทิง) คณะครุศาสตร์ 1200 1213
168 อัญชลี โพทวี คณะครุศาสตร์ 1200
169 วีระศักดิ์ แก่นอ้วน คณะครุศาสตร์ 1200
170 ธีรนัย ชิณกะธรรม คณะครุศาสตร์ 1200
171 ขจรศักดิ์ แฝงโกฎิ คณะครุศาสตร์ 1200 1213
172 ฐานิยา ทองไทย คณะครุศาสตร์ 1200 1225
173 ปวีณา จันทาทอง คณะครุศาสตร์ 1200 -
174 รัชฎาพรรณ แก้วดี คณะครุศาสตร์ 1200 1213
175 อุไรวรรณ กะนะหาวงศ์ คณะครุศาสตร์ 1200 1213
176 ดั่งฤทัย นาชัยฤทธิ์ คณะครุศาสตร์ 1200
177 เกษศิริ ทองเฉลิม (การะเกษ) คณะครุศาสตร์ 1200 1201
178 ศศิธร บุญไพโรจน์ (ชมภูเกษ) คณะครุศาสตร์ 1200 1240
179 สุพัตรา โคตะวงค์ คณะครุศาสตร์ 1200 1229
180 ชื่นใจ คล่องแคล่ว คณะครุศาสตร์ 1200 1239
181 โสภา สีหาพงษ์ คณะครุศาสตร์ 1200 1213
182 วัชรพล ศิริปี คณะครุศาสตร์ 1200 1240
183 ปิยาพัชญ์ นิธิศอัครานนท์ คณะครุศาสตร์ 1200 1238
184 อุไร จงอุตส่าห์(ดอกคำ) คณะครุศาสตร์ 1200 1240
185 จันทิมา เคลือบสำราญ คณะครุศาสตร์ 1200 1208
186 ชัยวัฒน์ พนาจันทร์ คณะครุศาสตร์ 1200
187 กฤษณพงศ์ โฉมดี คณะครุศาสตร์ 1200
188 สุรศักดิ์ โพธิขำ คณะครุศาสตร์ 1200
189 เขมมุกดา หลวงนา คณะครุศาสตร์ 1200
190 วันเฉลิม ยอดสิงห์ คณะครุศาสตร์ 1200 1240
191 สุภาพร ดวนใหญ่ คณะครุศาสตร์ 1200 1213
192 กฤษชัย คำผง คณะครุศาสตร์ 1200 -
193 ภัทรา วงศ์บา คณะครุศาสตร์ 1200
194 อรนุช ตามสีวัน คณะครุศาสตร์ 1200 3001
195 สาวิตรี เถาว์โท คณะครุศาสตร์ 1200 3001
196 ศริญญาภัทร พับเพลิง(ห่อสี) คณะครุศาสตร์ 1200
197 มนตรี แว่นแคว้น คณะครุศาสตร์ 1200 1223
198 อัสนี อำนวย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 -
199 วรัญญู ทิพย์โพธิ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1725
200 วนษา สินจังหรีด คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 -
201 ชานนท์ จังกาจิตต์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1738
202 ณัฐวุฒิ ภูงามเงิน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1714
203 ดุสิต ไชยโย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 -
204 เฉลิมเกียรติ สุตาชา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1738
205 ปิยะวัฒน์ อัฒจักร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 -
206 ภัทรกิติ ไชยสิงห์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 -
207 กษมา ดอกดวง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700
208 จริยา พันธา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 -
209 ฐิติอาภรณ์ หวังดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1700
210 มริษา สุดอุดม (แขค้างพลู) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1714
211 ปฐมพงศ์ เศวตศิริ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700
212 ภัทระ เกิดอินทร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1719
213 ศิริภิญญา อาสา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 -
214 อัจฉรา เชยเชิงวิทย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 -
215 บริบูรณ์ ดีกา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1712
216 สุระเจตน์ อ่อนฤทธิ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1749
217 กชกร เจตินัย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1106
218 วีรวัตร คำภู คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1714
219 ปิยวิทย์ เอี่ยมพริ้ง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 2085
220 ธัญลักษม์ ดีกา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700
221 สุทิพย์ เป้งทอง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1728
222 วัชระชัย บุญสุวีรดิษฐ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1704
223 ศักดิ์ทนงค์ วงศ์เจริญ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 -
224 ประมาณ สุทธิเวสน์วรากุล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1713
225 เกียรติศักดิ์ พระเนตร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1725
226 ณะรินทร์ศาล ศิริผล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 คณะแพทย์ฯ
227 สุพรรณี ธงสันเทียะ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1700
228 จุมพลภัทร์ สีทากุลเศรษฐ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1715
229 ฐชาดา โคตมงคล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700
230 ชาญชัย นามพล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1714
231 รุ่งวิชา ไชยยศ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1715
232 รัตน์ชฎาพร ศรีสุระ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1726
233 อรอุมา เนียมหอม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1726
234 กิตติพงษ์ พันธุ์ทอง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1742
235 ทศพล วงษาบุตร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700
236 ธงชัย (วีระชัย) หอมจันทร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700
237 ปนัดดา พันธุ์ทอง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1700
238 ณัฐวัตร คมเฉียบ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1726
239 กมลทิพย์ ดวงมาลา (สุขไชย) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1700
240 กนกวรรณ สุภักดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1705
241 สุรศักดิ์ นิยมพานิชพัฒนา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 -
242 ชัยรัตน์ พิมพบุตร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1704
243 สุเทพ นระมาตย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1713
244 ณัฐภัค พละพันธุ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1725
245 ดนุ วิโรจน์อุไรเรือง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1714
246 ปกรณ์ กัลปดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700
247 ภีม พรประเสริฐ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 -
248 กิติกรณ์ ทาระธรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1701
249 จักรกฤช เหล่าสาย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 -
250 อชินี พลสวัสดิ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1713
251 พชร วารินสิทธิกุล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1725
252 ยุทธศักดิ์ สัณฑมาศ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1704
253 ณัฐพร พันธุ์เพ็ง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1715
254 อโศก ศรีทองธรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1715
255 ดำรงค์ฤทธิ์ วิบูลกิจธนากร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700
256 ชัยวุฒิ วุทธิสิทธิ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1726
257 เอกรินทร์ วทัญญูเลิศสกุล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 -
258 วจิราภรณ์ ประชุมรักษ์ (บุญใหญ่) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1738
259 วิรงรอง แสงเดือน (ประสานวงศ์) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1715
260 นพพร อำนาจบุดดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1718
261 อัจฉริยา เหล่าศิริ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1737
262 นริศรา สารีบุตร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1704
263 เชษฐ์ ศรีไมตรี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1725
264 ปิยภัทร โกษาพันธุ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1726
265 นิรันดร์ พันคะชะ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700
266 ณชลนิภา นามลาย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700
267 คลอเคลีย วจนะวิชากร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1705/6901
268 ปานจิต ศรีสวัสดิ์ (แก้วคำแพง) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 -
269 พัฒนา ศรีชาลี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1735
270 ประภาพร เชิดชู (กิติศรีวรพันธุ์ ) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1701
271 วรารัตน์ บุญทศ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 -
272 คณาธิศ เนียมหอม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1704
273 รณฤทธิ์ ทามณี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 -
274 ปวิณญดา บุญรมย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700
275 เจษฎา สายสุข คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1704
276 กันยากร บุพะกิจ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1717
277 กันย์สินี (จิระภา) จาฏุพจน์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1718
278 ปริญญา ทุมมาลา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 -
279 สนธยา เกาะสมบัติ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1107/1715
280 กติยาภรณ์ เรืองสถาน (ทองแก้ว) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1700
281 เอกราช ธรรมษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700
282 วิเชียร โสมณวัฒน์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1718
283 นัทธพงศ์ นันทสำเริง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1723
284 นิกร เห็นงาม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1711
285 ดวงตา ยุตวัน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 2109
286 อรทัย ปัญญามี (วงเขียว) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1700
287 พิรุณฤทธิ์ (จิระศักดิ์) วินสนธิ (คำบุญ) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1742
288 นงลักษณ์ บุญมา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1722
289 ภัทรา สวนโสกเชือก คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1714
290 ธนกฤต(พรพิทักษ์) สายยศ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700
291 สรายุทธ พรเจริญ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1701
292 เมธาสิทธิ์ โชคฤทัย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1715
293 อุทัย ใจทอง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1715
294 วรัชยา พรหมน้อย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1700
295 เมธาวรินทร์ จำนงค์ธรรม คณะนิติศาสตร์ 2400 2406
296 อภิภัสร์ ปาสานะเก คณะนิติศาสตร์ 2400 2406
297 วรัฏฐยา สัมพะวงศ์ คณะนิติศาสตร์ 2400
298 ไวกูณฐ์ ครองยุทธ คณะนิติศาสตร์ 2400 2407/5126
299 ทิวาวรรณ อายุวัฒน์ คณะนิติศาสตร์ 2400 2403
300 จันนา อินทร์เลิศ คณะนิติศาสตร์ 2400 2400
301 ชาญชัย พีระภาณุรักษ์ คณะนิติศาสตร์ 2400 2405
302 วัลลภ ประเสริฐ คณะนิติศาสตร์ 2400 2406
303 ประพาฬรัตน์ สุขดิษฐ์ คณะนิติศาสตร์ 2400 2404
304 พรพรรษา คงประยูร คณะนิติศาสตร์ 2400 2406
305 ฉัตรวรินท์ ภูวัชร์พิบูล คณะนิติศาสตร์ 2400 2406
306 เลอพร ศุภสร(มหิพันธุ์) คณะนิติศาสตร์ 2400 2409
307 วีระยุทธ ลาสงยาง คณะนิติศาสตร์ 2400 4106
308 นิโรธรี จุลเหลา คณะนิติศาสตร์ 2400 2409
309 ธนพร มนัสธรรมกุล คณะนิติศาสตร์ 2400
310 เอื้องแก้ว คำถาวร คณะนิติศาสตร์ 2400 2411
311 พงศกร ช่างทอง คณะนิติศาสตร์ 2400 2400
312 มาณพ สารธิเสน คณะนิติศาสตร์ 2400 2406
313 ไกรสร พันพงค์แข็ง คณะนิติศาสตร์ 2400 2411
314 ขนิษฐา คำน้อย คณะนิติศาสตร์ 2400 2410
315 มานัส สมสวย คณะนิติศาสตร์ 2400 2404
316 จิรภัทร นันทเศรษฐ์ คณะนิติศาสตร์ 2400 2406
317 เจนณรงค์ โพธิมงคล คณะนิติศาสตร์ 2400
318 พิชยา ศิลาวงษ์ คณะพยาบาลศาสตร์ 4337
319 โชติกา สมสุวรรณ คณะพยาบาลศาสตร์ 4337 4337
320 อภิญญา เยาวบุตร คณะพยาบาลศาสตร์ 4337 4337
321 ชลิตตา เท่าสิงห์ คณะพยาบาลศาสตร์ 4337 4337
322 พิชชาภรณ์ ยืนยง (เอี้ยวถาวร) คณะพยาบาลศาสตร์ 4337 4337
323 เดือนเพ็ญ บุญมาชู คณะพยาบาลศาสตร์ 4337
324 ศรายุทธ จำปี คณะพยาบาลศาสตร์ 4337
325 สุณิสา บุญศักดิ์ คณะพยาบาลศาสตร์ 4337
326 คมกริช สุทธศรี คณะพยาบาลศาสตร์ 4337
327 ภัชราภรณ์ วงศ์อาสา (ไชยรัตน์) คณะพยาบาลศาสตร์ 4337
328 กชพงศ์ สารการ คณะพยาบาลศาสตร์ 4337 4336
329 มะลิสา งามศรี คณะพยาบาลศาสตร์ 4337
330 หงษ์ บรรเทิงสุข คณะพยาบาลศาสตร์ 4337 4337
331 ปรัชญา เงาสวรรค์ คณะพยาบาลศาสตร์ 4337
332 จิรนันท์ จินดาชาติ คณะพยาบาลศาสตร์ 4337 4336
333 บษพร วิรุณพันธุ์(โตหนึ่ง) คณะพยาบาลศาสตร์ 4337 -
334 ยุทธชัย ไชยสิทธิ์ คณะพยาบาลศาสตร์ 4337 -
335 ชลลดา ไชยกุลวัฒนา คณะพยาบาลศาสตร์ 4337
336 วิลาวัณย์ อาธิเวช คณะพยาบาลศาสตร์ 4337
337 ปิยะนันท์ นามกุล คณะพยาบาลศาสตร์ 4337 4338
338 วราทิพย์ แก่นการ คณะพยาบาลศาสตร์ 4337 4336
339 แพรวทิพฑ์ สุธีรประเสริฐ คณะพยาบาลศาสตร์ 4337
340 เพ็ญศรี จิตต์จันทร์ คณะพยาบาลศาสตร์ 4337
341 ดรุณี ใจสว่าง คณะพยาบาลศาสตร์ 4337 4338
342 ณัฐธยาน์ วิสารพันธ์ คณะพยาบาลศาสตร์ 4337
343 สุทินี เสาร์แก้ว คณะพยาบาลศาสตร์ 4337 4338
344 ทัศน์วรรณ ศิระพรหม คณะพยาบาลศาสตร์ 4337 4337
345 ขวัญประภัสร จันทร์บุลวัชร์ คณะพยาบาลศาสตร์ 4337 4437
346 สิริมาดา โมราชาติ คณะพยาบาลศาสตร์ 4337
347 อินทนิล เชื้อบุญชัย คณะพยาบาลศาสตร์ 4337 4338
348 มยุรา เรืองเสรี คณะพยาบาลศาสตร์ 4337
349 ประกายรุ่ง จวนสาง คณะพยาบาลศาสตร์ 4337
350 เสาวนีย์ โสบุญ คณะพยาบาลศาสตร์ 4337
351 ปาริชาต รัตนราช คณะพยาบาลศาสตร์ 4337 4336
352 สุมาลี ถาใจ คณะพยาบาลศาสตร์ 4337 4337
353 ทศา ชัยวรรณวรรต คณะพยาบาลศาสตร์ 4337
354 ไพรวัลย์ โคตรตะ คณะพยาบาลศาสตร์ 4337 4336
355 จริยา กฤติยาวรรณ คณะพยาบาลศาสตร์ 4337
356 Robert Dennis Kloer คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500
357 วรนุช ศรีพลัง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1503
358 ANTHONY PETER GOLDSMITH คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500
359 วิริศรา คำงาม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500
360 ยุทธยา ทองพิทักษ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500
361 ประกาศิต เศวตธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1526
362 ยุทธชัย บุ้งทอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1551
363 อนันต์ แม้นพยัคฆ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1512
364 พัทธนันท์ (ปาณิศา) สุจริตจันทร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1501
365 ณัฐธิดา สุจริตจันทร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1551
366 ภาณุเดช เพียรความสุข คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1512
367 วรางคณา วุฒิช่วย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1508
368 สริยกานต์ ยี่เก็งเอี่ยม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1543
369 นันทิพา หนูพัฒน์ (สันทัดการ) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1552
370 KEVIN NEAL BACHMAN คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500
371 กาญจนา ชินนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1512
372 ชญาดา ดานุวงศ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1504
373 จักรพงษ์ ทองผาย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1551
374 สุรพล ซาเสน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1520
375 ดอกรัก เชี่ยวชาญ (แท่นศิลา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1500
376 นิศานาจ โสภาพล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1543/3016
377 ปิ่นมณี สาระมัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1508
378 บุญมี โททำ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1523
379 จิดาภา โชคหิรัญนาคิน (ศรียะวงษ์) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1551
380 สุเชาวน์ มีหนองหว้า คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 4408
381 เพียงพล เจริญพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 -
382 สุมาลินี ไชยศรีสุข คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1552
383 ดิฐพงษ์ อุเทศธำรง (อุเทศ) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1516
384 สุชาดา แม้นพยัคฆ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1512
385 จุฑามณี ทิพราช คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1547
386 วรวรรณ บูรณะกิจภิญโญ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1551
387 สุชาดา ชัยวิวัฒน์ตระกูล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1552
388 กฤษณะ ทิพย์อักษร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1516
389 ชนันรัตน์ (วิมานพร) รูปใหญ่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1503
390 นุชประภา กงเพชร เดนนิส คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500
391 จตุพล รักเปี่ยม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1507
392 ชัยโรจน์ ธนสันติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500
393 อาภารัตน์ ประทีปะเสน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1564
394 จุฑามาส ชมผา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1526
395 รติรส พิพิธภักดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1552/1547
396 วิโรจน์ เซมรัมย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500
397 เนียนนิภา สำเนียงเสนาะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1529
398 พายุ นาวาคูระ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 -
399 ประกายวรรณ จันทร์ปุ่ม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1500
400 ปัทมา จรัสรุ่งรวีวร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1503
401 สรรพสิริ ส่งสุขรุจิโรจน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500
402 กันทิยา ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1527
403 ประยุทธ สารัง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1522
404 ศรัณย์ ศรีพุทธรินทร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1516
405 พิกุล กุลสว่าง(สายดวง) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1504
406 จิตรกร โพธิ์งาม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1533
407 จักรวาล วงศ์มณี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1529
408 วันชนะ บุญชม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1550/1505
409 อุทร บุญมั่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1507
410 กันต์ชิมา คำตา (เวียงคำ) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1500
411 กัญญา พรรณภพ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1549
412 สมศักดิ์ ผามวย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1516
413 ศุทธินี พลหาญ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1551
414 อาจารีย์ ศรีหล้า คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1511
415 จารุณี อนุพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1500
416 อานันท์ ทาปทา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 2065/1512
417 วิลาสินี คำห่อ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1549
418 กุลวดี ละม้ายจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1529
419 ธิดารัตน์ ดวงสินธุ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1509
420 จันทรา พุกชัยวานิชย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500
421 ประวิตร ศิลธรรมพานิช คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500
422 รฐา จันทวารา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1510
423 สาคร ฉลวยศรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1559
424 ชญาณ์นันท์ ปิติกรพวงเพชร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1551
425 มนูญ เงาวรรณ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1552
426 ภิชญาพร อยู่คล้ำ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1502
427 สมัย นนทการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1500
428 กิตต์กวินเดชน์ วงศ์หมั่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500
429 เสงี่ยม ศรีธรรมมา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1502
430 ไพศาล พากเพียร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1520
431 กนกศักดิ์ ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1527/2065
432 สุทธิพงษ์ สุทธิลักษมุนีกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1043 (1040)
433 ประสิทธิ์ กุลบุญญา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1116
434 ธิดารัตน์ เขียวสวัสดิ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1501
435 สุนทร วรหาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1527
436 ปรีดี ทุมเมฆ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1520
437 กอบชัย รัฐอุบล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1559
438 ศักดา บุญยืด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1103
439 ถวัลย์ บุญภักดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500
440 กนิษฐา จัตุพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1504/1552/2065
441 พรหมมินทร์ กองแก้ว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1504/1505
442 วิจิตร อินทนาม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 2065
443 อมราลักษณ์ คลธา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500
444 นันท์นภัส อยู่ประยงค์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1549
445 ศศิธร อดิศรเมธากุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1526
446 สุชาติ บุษย์ชญานนท์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1509
447 ประณต พลอาษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1500
448 อรทัย เลียงจินดาถาวร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1526
449 ณณฐ (อดิศักดิ์) วิโย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1516
450 ชัชฎาภรณ์ ไชยสัตย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1520
451 ปรียาพรรณ ละอองนวล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1539
452 เชี่ยวชาญ ศิริศักดิ์เสนา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500
453 กรรณิดา ทาระหอม (ภาชู) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1505/1549
454 กรรณิกา นาคพันธ์ แก้วสมุทร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500
455 สุพัตรา โพธิสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1505-1552
456 กัญญารัตน์ ศรีสวัสดิ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500
457 สิริวรัญญา (อรปรียา) เลิศสกุลรุ่งเรือง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1520
458 แวว ดอกดวง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 -
459 บังอร ผาดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1547
460 น้อม แก่นจันทร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 2065
461 ปริเทพ โคตรคำ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1504
462 ชลชญา (รัตนาภรณ์) ศรไชย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1550/1505
463 วราภรณ์ ศิรินัย(ศรีทะลับ) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1524
464 สุมิตรชา ซาเสน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1500
465 สิริลักษณ์ พลนอก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500
466 นิติรัตน์ อุทธชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1547
467 กนกวรรณ วงศ์ทอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1504
468 วีรวัฒน์ ทองสุทธิ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500
469 สุปิยา ทาปทา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1514/2094
470 กิติรัตน์ สีหบัณฑ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500
471 ภูษิต ฉัตรวิริยาวงศ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 2077-1513
472 วิชัย ลุนสอน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1526/1035
473 บุรินทร์ ศิริเนตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1510
474 ขวัญสุปาณัฏฐ์ พันธ์เกษม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1512
475 วาสนา ขาวผ่อง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1504
476 ศิริวรรณ ประสพสุข คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1502
477 นิสิต ภาคบุบผา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1516 (สาขาวิชาดนตรี)
478 พลวัฒน์ โตสารเดช คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1508
479 ขวัญสุดา เพียรความสุข คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 2037
480 กุสุมา ศักดิ์ศินานนท์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1531
481 มานิตย์ โศกค้อ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1559
482 ศิวัชญา (รวีวรรณ) ธงศรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1531/1535
483 ธนินท์รัฐ คำมาธีรวิทย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500
484 มณีกาญจน เขียวรัตน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1510
485 สถาพร ยังประยูร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1510
486 ธนาวัฒน์ พละวงษ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1521
487 พันธ์ทิพย์ ศรีธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 -
488 รังสรรค์ นัยพรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1559
489 ณัฐสุดา ภาระพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1502
490 เกษมศิริ วัฒโน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1549
491 ณัชชา ฉันทรุจิกพงศ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1549/1552/1504
492 วิราณี แว่นทอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1508
493 พีริยา ขอสุข (เพียรทำ) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500
494 วัชราภรณ์ จันทนุกูล (ทวีกุล) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1520
495 วิสุดา แก้วหยด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1511
496 สันติ หวังชื่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1507/1522
497 สุทธิดา จารุแพทย์ จินาพร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1552
498 ชญาพร ตั้งวันเจริญ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 -
499 จุฬาลักษณ์ วารินสิทธิกุล (ชอบงาม) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1511
500 เนตรน้ำทิพย์ บุดดาวงศ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1511
501 อุษาวดี วรรณประภา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1502
502 สหรัฐ อำนวย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 2065
503 ภัทรขวัญ ลาสงยาง (ทองเถาว์) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1502
504 พุทธพร โคตรภัทร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1529
505 ชวฤทธิ์ ใจงาม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500
506 เศรษฐศักดิ์ เทียนชัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500
507 พิชิต ทองชิน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500
508 สุนันทา ผาสมวงค์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1507
509 วัชรินทร์ สินไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1552
510 ภูวดล งามมาก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 2036
511 กิติราช พงษ์เฉลียว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1527
512 บัวบาน กองสุข คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1500
513 บุญนริน อินราช คณะวิทยาศาสตร์ 1400 2069
514 สโรชา อยู่ยงสินธุ์ คณะวิทยาศาสตร์ 1400 1400
515 วารีรัตน์ แสนมาโนช คณะวิทยาศาสตร์ 1400 1407
516 ลัดดา ศรีมะณี คณะวิทยาศาสตร์ 1400
517 นวลใย ญารักษา คณะวิทยาศาสตร์ 1400 1405
518 วิภา ราศิวงค์ คณะวิทยาศาสตร์ 1400 1600
519 ณัฎฐกานต์ วงศ์พุทธะ คณะวิทยาศาสตร์ 1400 1400
520 นฤพล ไพเราะ คณะวิทยาศาสตร์ 1400
521 เศวตฉัตร วันนา คณะวิทยาศาสตร์ 1400
522 นิภาพร พูลเพิ่ม คณะวิทยาศาสตร์ 1400
523 ญาณศรณ์(เกสร) พูลเพิ่ม คณะวิทยาศาสตร์ 1400
524 สืบพงศ์ เจริญพร คณะวิทยาศาสตร์ 1400
525 ธีร์ธานิศ(ภาคภูมิ) พันธ์นิกุล คณะวิทยาศาสตร์ 1400 -
526 กฤตมุข หล่าบรรเทา คณะวิทยาศาสตร์ 1400 1400
527 คัชรินทร์ เวชชากุล คณะวิทยาศาสตร์ 1400
528 สุกัญญา อุปนิสากร คณะวิทยาศาสตร์ 1400 1408
529 สุมีนา บุญประสม คณะวิทยาศาสตร์ 1400
530 กิดาการ แสงเดือน คณะวิทยาศาสตร์ 1400
531 อัจฉริยา นิลสระคู (นามไพร) คณะวิทยาศาสตร์ 1400 1440
532 พักพล มุ่งลือ คณะวิทยาศาสตร์ 1400 1442
533 บุญเย็น ทองคำ คณะวิทยาศาสตร์ 1400
534 กันญา เทียบมา คณะวิทยาศาสตร์ 1400 2069
535 จิตติมา ใจสุข คณะวิทยาศาสตร์ 1400 1300
536 ไชยวัฒน์ นามบุญลือ คณะวิทยาศาสตร์ 1400 ไปสังกัดคณะวิทย์ฯ 1/
537 สุพรรณี อะโอกิ คณะวิทยาศาสตร์ 1400
538 ถนัด ธนะฉัตรชัยรัตนะ คณะวิทยาศาสตร์ 1400
539 บุญมี นากรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ 1400
540 ณัฐพงศ์ วงษ์ชุ่ม คณะวิทยาศาสตร์ 1400
541 ภควัฒน์ วงศ์วรรณวัฒนา คณะวิทยาศาสตร์ 1400
542 เสริฐ เขียนนอก คณะวิทยาศาสตร์ 1400
543 สิรินันท์ วิริยะสุนทร คณะวิทยาศาสตร์ 1400
544 พรรณี ชารีแก้ว คณะวิทยาศาสตร์ 1400
545 ขจิตา สมเนตร(มัชฌิมา) คณะวิทยาศาสตร์ 1400
546 ศุภมิตร พิมพ์ศรี คณะวิทยาศาสตร์ 1400
547 อ๊อด ศรีมะณี คณะวิทยาศาสตร์ 1400
548 ชาญชัย สุกใส คณะวิทยาศาสตร์ 1400
549 ธนัสนี สมบูรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ 1400
550 ปริญญา มูลสิน คณะวิทยาศาสตร์ 1400
551 ปรีชา มูลสิน คณะวิทยาศาสตร์ 1400
552 รัชฎาภรณ์ ถนอมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ 1400
553 สายสมร ทาศิริ คณะวิทยาศาสตร์ 1400
554 สงวนศักดิ์ นาครินทร์ คณะวิทยาศาสตร์ 1400 1415
555 จิรัญญา ฤกษ์พิบูลย์(สุราวุธ) คณะวิทยาศาสตร์ 1400
556 ขวัญเดือน รัตนา คณะวิทยาศาสตร์ 1400 1442
557 ธานินท์ บัวทอง คณะวิทยาศาสตร์ 1400
558 สมถวิล ขันเขตต์ คณะวิทยาศาสตร์ 1400
559 ขจรพงศ์ ดาศรี คณะวิทยาศาสตร์ 1400
560 กัญญา สิริลาภโภคิน (เกิดศิริ) คณะวิทยาศาสตร์ 1400
561 พัฒนสุข ชำนินอก คณะวิทยาศาสตร์ 1400
562 ศิวพร หอมหวล คณะวิทยาศาสตร์ 1400 1406
563 สมใจ โพธิปัตย์ คณะวิทยาศาสตร์ 1400
564 วัฒนาชัย มาลัย คณะวิทยาศาสตร์ 1400 1413
565 เกษา แสงพุฒ คณะวิทยาศาสตร์ 1400
566 อรุณ จันทร์คำ คณะวิทยาศาสตร์ 1400 1404
567 ยุภาพร อำนาจ คณะวิทยาศาสตร์ 1400
568 อนุวัฒน์ ยินดีสุข คณะวิทยาศาสตร์ 1400
569 เผ่าไทย วงศ์เหลา คณะวิทยาศาสตร์ 1400 1430
570 จาตุรงค์ จงจีน คณะวิทยาศาสตร์ 1400 1441
571 จาณียา ขันชะลี คณะวิทยาศาสตร์ 1400
572 กฤติเดช จันทวารา คณะวิทยาศาสตร์ 1400
573 เอกชัย ปัทมะ คณะวิทยาศาสตร์ 1400
574 วรพล สุรพัฒน์ คณะวิทยาศาสตร์ 1400
575 สุพรรณี ไขแสง คณะวิทยาศาสตร์ 1400 1421
576 จักรพงค์ แท่งทอง คณะวิทยาศาสตร์ 1400 1438
577 เจนจิรา มาหา คณะวิทยาศาสตร์ 1400 1429
578 หทัยชนก นันทพานิช คณะวิทยาศาสตร์ 1400 1405
579 รมย์ธีรา เชื้อโชติ คณะวิทยาศาสตร์ 1400
580 สุดาพร ตังควนิช คณะวิทยาศาสตร์ 1400 1425
581 ศุภาวีร์ แสงจันทร์จิรเดช คณะวิทยาศาสตร์ 1400 1442
582 วรรณา สายแก้ว คณะวิทยาศาสตร์ 1400
583 นิสากร นาครินทร์(พละศักดิ์) คณะวิทยาศาสตร์ 1400
584 สุนิดา ทองโท (เถาว์โท) คณะวิทยาศาสตร์ 1400
585 สุดาพร ธรรมสาร คณะวิทยาศาสตร์ 1400
586 มาฆบดี รวยทรัพย์ คณะวิทยาศาสตร์ 1400 1404
587 เยาวรักษ์ ทองพุ่ม คณะวิทยาศาสตร์ 1400
588 ศิริภา วงศ์พุทธะ คณะวิทยาศาสตร์ 1400
589 อมรรัตน์ วงษ์กลม คณะวิทยาศาสตร์ 1400
590 นงเยาว์ มุสิกสาร คณะวิทยาศาสตร์ 1400 1409
591 ตระหนัก สมเนตร คณะวิทยาศาสตร์ 1400
592 สัมฤทธิ์ ประวิทย์ธนา คณะวิทยาศาสตร์ 1400
593 ฐิติพงษ์ อุ่นใจ คณะวิทยาศาสตร์ 1400
594 หนูเพียร แสงกล้า คณะวิทยาศาสตร์ 1400
595 ปริญ(ภูดิท) สิริลาภโภคิน(เกิดศิริ) คณะวิทยาศาสตร์ 1400
596 ศศิธร ธงชัย คณะวิทยาศาสตร์ 1400
597 ปิยวงค์ ภูปัญญา คณะวิทยาศาสตร์ 1400
598 ประกิต สมัครค้า คณะวิทยาศาสตร์ 1400
599 เกศินี จันทรโสภณ คณะวิทยาศาสตร์ 1400
600 ศศิวิมล พรประไพ คณะวิทยาศาสตร์ 1400
601 กุลวรรณ โสรัจจ์ คณะวิทยาศาสตร์ 1400 1412
602 ธีรวรรณ บุญโทแสง คณะวิทยาศาสตร์ 1400
603 เสรี จันทรโสภณ คณะวิทยาศาสตร์ 1400
604 สงวนศักดิ์ ศรีพลัง คณะวิทยาศาสตร์ 1400
605 ศิริพร ร่วมสุข คณะวิทยาศาสตร์ 1400 2135
606 ประวีรณ์ สุพรรณอ่วม คณะวิทยาศาสตร์ 1400 1406
607 นันทพร สุทธิประภา (มณีรัตน์) คณะวิทยาศาสตร์ 1400 1415
608 อนุชา เพียรชนะ คณะวิทยาศาสตร์ 1400
609 รณฤทธิ์ นาโควงศ์ คณะวิทยาศาสตร์ 1400 1421
610 กิตติชัย โสพันนา คณะวิทยาศาสตร์ 1400 1411
611 ทัศนัย รังผึ้ง คณะวิทยาศาสตร์ 1400 1440
612 ธนกร สุทธิสนธ์ คณะวิทยาศาสตร์ 1400
613 อรทัย สายสะอาด คณะวิทยาศาสตร์ 1400
614 สมพร เทพฉิม คณะวิทยาศาสตร์ 1400
615 สุประวีณ์(สุจินดา) เลิศนาวีพร คณะวิทยาศาสตร์ 1400 1440/1401
616 จำลอง วงษ์ประเสริฐ คณะวิทยาศาสตร์ 1400 1430
617 ประพันธ์ ไตรยสุทธิ์ คณะวิทยาศาสตร์ 1400 1429
618 พรทิพย์ ธรรมรักษ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 4366 4366
619 เพ็ญมาศ สุคนธจิตต์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 4366
620 เด่นพงษ์ วงศ์วิจิตร คณะสาธารณสุขศาสตร์ 4366
621 ภัทรภร เจริญบุตร คณะสาธารณสุขศาสตร์ 4366
622 คมสันต์ ธงชัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ 4366 4363
623 กุลชญา ลอยหา คณะสาธารณสุขศาสตร์ 4366
624 สุรัตน์ หารวย คณะสาธารณสุขศาสตร์ 4366
625 ชนฎ์พงศ์ (ณัฐพงค์) เคลือศิริ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 4366
626 สุมาพร ทองปรุง คณะสาธารณสุขศาสตร์ 4366 4370
627 เด่นดวงดี ศรีสุระ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 4366
628 ปัทมา ล้อพงค์พานิชย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 4366
629 ญาณิฐา แพงประโคน คณะสาธารณสุขศาสตร์ 4366
630 เนตรทราย ทองคำ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 4366 4367
631 ชัยกฤต ยกพลชนชัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ 4366
632 นพรัตน์ ส่งเสริม คณะสาธารณสุขศาสตร์ 4366 4363
633 สุภาพร ใจการุณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 4366
634 มณฑิชา รักศิลป์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 4366 4368
635 วิลาวัณย์ ชาดา คณะสาธารณสุขศาสตร์ 4366
636 ดวงดาว สุดาทิพย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 4366
637 สุจิตรา แสงบุญเรือง คณะสาธารณสุขศาสตร์ 4366
638 น้ำพริก ไตรยสุทธิ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 4366 4361
639 กรวิกา หาระสาร คณะสาธารณสุขศาสตร์ 4366 -
640 ปิยะพร เฉลิมรัตน์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 4366
641 ณัฐวดี สงวนล้ำ(สมสี) คณะสาธารณสุขศาสตร์ 4366 -
642 กีรติ อุปนิสากร คณะสาธารณสุขศาสตร์ 4366
643 ศิรินภา เชื้อท้าว คณะสาธารณสุขศาสตร์ 4366
644 รัชนี จูมจี คณะสาธารณสุขศาสตร์ 4366
645 จารุพร ดวงศรี คณะสาธารณสุขศาสตร์ 4366
646 ชยากร แก่นจักร คณะสาธารณสุขศาสตร์ 4366
647 ปณิดา ธรรมวงค์ บัณฑิตวิทยาลัย 3016
648 วิชญา ทองกลม บัณฑิตวิทยาลัย 3016
649 ชลญา สังข์ทรัพย์ บัณฑิตวิทยาลัย 3016
650 ศุภศิลป์ พันธ์งาม บัณฑิตวิทยาลัย 3016 3016
651 บัวทอง บุตรทองพิมพ์ บัณฑิตวิทยาลัย 3016 -
652 คำพรรณ์ จำปา บัณฑิตวิทยาลัย 3016
653 สงัด กำทรัพย์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1901
654 นิรุทธ เกตุสิริ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี)
655 ชัชญา กลิ่นสุวรรณ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1023
656 ณัฐวุฒิ สินศิริ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) ฟิเน็ส
657 สุพจี ศรีพลาย กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) บ้านยางน้อย
658 ศุภฤกษ์ กาญจนพันธ์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1901
659 วิสิทธิ์ โอภาพ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี)
660 ทนงศักดิ์ พวงพุฒ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1022
661 วิสันต์ บุตรสิงห์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1901
662 มัทธนา พันธะนู กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1010
663 วรจิตร ศรีพลาย กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) บ้านยางน้อย
664 นิกร พิลาศาสตร์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 5106
665 ประทีป สุขกวี กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1901
666 ไชยา สุภกรรม กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) -
667 สิริพร พันธ์เหนือ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี)
668 ธงชัย ลีแสน กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี)
669 คำปน มหุนี กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1901
670 ธาร ปัญญามี กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 5106
671 มยุเรศ พันทะ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี)
672 สายัณห์ น้อยวังคลัง กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) อาคาราเรียนฯ (27)
673 ณิษฐา(ณิชนันท์) จุทะแสง(พันธุ์บุตร) กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1114
674 กิติศักดิ์ ขันอาสา กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) บ้านยางน้อย
675 เกียรติศักดิ์ สายมา กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี)
676 วารุณี วรรณรัตน์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) ดรงอาหาร 3
677 โสภณ มุนมินท์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1901
678 นเรศ วงศาโรจน์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1909
679 นพดล เลขะวัฒนะ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1005
680 สาริศา นันธะศัย กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 5100
681 สำราญ สิงห์แก้ว กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี)
682 สำรวย สิงห์แก้ว กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1901
683 นครินทร์ สนุกพันธ์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1023
684 ทรงภูมิ กลมเกลี้ยง กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1901
685 ชัยณรงค์ รัตนวงษ์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) บ้านยางน้อย
686 เพ็ญภรณ์ ตรีภพ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1113
687 เวียงทอง ประดา กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) อาคารพยาบาล
688 สุริยา รัตนิล กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) ด้านหลังอาคาร 100 ปี
689 พิศมัย สมไชย กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1110
690 สัญชัย หมอนิล กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 5106
691 สุรณี โสวรรณี กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 5102
692 สุวรรณ รันคำภา กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) โรงเพาะชำ
693 จิตรพล รักเปี่ยม กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1023
694 ปราโมทย์ ปรัสพันธ์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 5106
695 อดิฐชัย ประสานเสียง กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 5106
696 นวมินทร์ ลาภสาร กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 5106
697 คทา อินธิรัตน์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1023
698 วรารัตน์ อารียะธนวัลย์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 5106
699 ทรงกรต เอกพันธ์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1022
700 ชำนาญ แสงกล้า กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) โรงเพาะชำ
701 นันทชิต แสงกล้า กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) สนาม อาคารวิทย์สุขภา
702 สมยศ โคตะรักษ์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 5106
703 อุทัย พันธะนู กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) โรงยิม
704 จิราณี ดารา กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี)
705 มนตรี ธิโกศรี กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี)
706 หนูเวียง โชคดี กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) หอเรือนธิดา
707 วิทยา พรมพานิชย์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) สนามรอบอาคาร 15
708 พงพิทักษ์ อุปไชย กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1007
709 ชาคริต บำรุงสานต์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 5106
710 สถิต วงศ์พุทธะ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1901
711 สมศักดิ์ บรรมณี กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1901/1802
712 ณัฐธวัช จันทะเวช กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1022
713 นรินทร์ คงศรี กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) อาคารวิทย์สุขภาพ (พย
714 พรรณี เงาเพ็ชร กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1017
715 วิสูตร จันทร์สว่าง กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1901
716 ชัชวาล ประสานวงศ์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1901
717 สุรศักดิ์ สีคราม กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี)
718 ปริญา บุตรดาโจม กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 5106
719 อนิรุทย์ แดนสีแก้ว กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1033
720 บุษบา การุณย์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) บ้านยางน้อย
721 สงคราม บุอ่อน กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1901
722 ประคอง ผิวอ่อน กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1038
723 มานิต ผิวอ่อน กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 5106
724 สุรศักดิ์ พิมพ์พัฒน์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) -
725 เอื้อมพร พวังคาม กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1010
726 อนิรุทธ์ หลุมทอง กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1022
727 ณรงค์เดช วิลามาศ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1010
728 วนิดา โพธิ์ศิริ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี)
729 อุรา จันใด กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี)
730 สมพร ผิวทอง กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี)
731 ชลกานต์ อ่อนคำ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) -
732 จันมะณี มุสิกวัน กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) หอกุลภัทร์
733 สุวิภา กาญจนารักษ์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) หอเรือนธิดา
734 คำหม่อน นุ่มนวล กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) อาคารเรียน ชั้น 3
735 จรรยา ศรีสวัสดิ์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี)
736 นภาพร สัมพะวงศ์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) หอกุลภัทร์
737 ชาญณรงค์ เพชรฤทธิ์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1901
738 สมพงษ์ เพชรฤทธิ์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1901
739 อรุณี ไชยชนะ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) อาคารพยาบาล
740 ยุทธนา อุกาพรหม กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 5106
741 วิวรรณ หินผา กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) อาคารเรียนฯ ชั้น 2
742 ปราณี สำราญวงศ์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) อาคารววิทย็สุขภาพ
743 วีระชัย บุญธรรม กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) โรงบดขยะ
744 เอกชัย ต้นโพธิ์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 6905 /สนาม
745 ประสิทธิ์ ผุดผ่อง กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1400
746 คำพอง สบายใจ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1010
747 สุพัตรา นามรมย์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 5111,1101
748 จิตติคม สิมมา กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) บ้านยางน้อย
749 วรลักษณ์ ชาลี กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี)
750 วัลลภา ศรีพลาย กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี)
751 สมศักดิ์ ศรีพลาย กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) บ้านยางน้อย
752 สุรสิทธิ์ มนัส กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) บ้านยางน้อย
753 สุลักคณา บุญประสิทธิ์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) บ้านยางน้อย
754 สุภาพร มนัส กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) บ้านยางน้อย
755 ธีระชัย มนัส กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) บ้านยางน้อย
756 พรประเสริฐ มนัส กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) บ้านยางน้อย
757 กรณิการ์ มนัส กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี)
758 ณัฐวุฒิ กิ่งพิลา กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี)
759 มงกุฎ ไชยสัตย์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี)
760 รุ่งเจริญ สวัสดี กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) หอไตรเทพฯ
761 บัณฑิตย์ บุญสิงห์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1033
762 สมจิตร์ บุญพั่ว กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) อาคารพยาบาล
763 สุภาคภูมิ ดอกรักษ์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) โรงอาหาร 2
764 จันทร์มอญ สินป้อง กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
765 บุญมี อยู่สุข กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) สนามบริเวณประตู 1
766 สมศรี สุภนิกร กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) อาคาร ศว.
767 บุญมี สุภนิกร กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) ด้านหน้าอาคาร 100 ปี
768 สง่า ส่งเสริม กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) ไพรพะยอม
769 จันทร สัตย์ธรรม กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี)
770 ปรีญา ธรรมสาร กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1022
771 บังอร เชิดชู กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี)
772 สุพรรณิการ์ ทาศิริ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) อาคาร 100 ปี
773 จิราพัชร พันธ์กว้าง กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1010
774 อนงค์รักษ์ ขาววงษ์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1010
775 สมัย สารทอง กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 5106
776 ไพโรจน์ วรรณรัตน์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 5106
777 พรรณรัตน์ สัตย์ธรรม กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) อาคารวิทยสุขภาพฯ
778 นงคราญ ธรรมสัตย์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) อาคารพยาบาล
779 ณรงค์ แก่นการ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) สนาม
780 ทองเบิ้ม ถนอมพันธ์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1022
781 พุดชา ถนอมพันธ์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 5105
782 หนูจันทร์ ดอนใหญ่ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) อาคารเรียนฯ ชั้น 4
783 รฐา อักษรศรี กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1114
784 นงลักษณ์ คำเติม กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 3016
785 รจนา สินสมุทร กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
786 ธนวรรต โพธิ์แก้ว กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1010
787 รุ่งทิพย์ บุญจำรูญ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1112
788 ธงชัย ภคสมิทธิ์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1901
789 ทรงวุฒิ มีธรรม กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1023
790 จันทรินทร์ อินทอร กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) -
791 สิทธิเดช อุดมศรี กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) ปฏิบัติงานอาคารวิทยา
792 ธีรวุฒิ ศรีสมุทร กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1010
793 ภมรกิตต์ ผาสุขใจ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี)
794 ณัฏฐธิดา รัตนวงษ์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1010
795 สัญญา อุดาหน กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1010
796 ณัฎฐ์พัชร์ พันธ์มุก กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1005
797 ชยพล วุฒิช่วย กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1160
798 ศักรินทร์ บริคุต กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) บ้านยางน้อย
799 รุ่งทิวา นะราวัง กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
800 เทวัญ มณีปกร กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1023
801 ธวัช สืบจันทา กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี)
802 ขนิษฐา ชาลี กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี)
803 ธนายุทธ์ สวัสดิ์มงคล กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1901
804 ขวัญชัย ทองถม กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1022
805 ปวิตา วงศาสนธิ์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1110
806 สุขสันต์ มาลัย กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) อาคาริทย์คอมฯ
807 เอกชัย อ่อนผิว กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1033
808 วินัย มะปรางก่ำ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) อาคารพยาบาล
809 วุฒิพงษ์ สุภาพงษ์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 5106
810 อัครพล พันธุ์วงศ์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1023
811 กิตติสุดา ศรีสาร กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี)
812 นราธิป โพธิ์สมบูรณ์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1022
813 อาคม บุญยอ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) บ้ายางน้อย
814 สรัญญา พิลาศาสตร์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1166
815 อัจฉราวดี ตละทา กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1023
816 วิศวกร ผิวทอง กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1022
817 ณรงค์ ปานะศรี กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1033
818 ฐิตวัฒน์ แก้วกิ่ง กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี)
819 ธิดารัตน์ กอมะณี กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) บ้านยางน้อย
820 ภาสวัชร์ พงษ์แสนพันธ์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) -
821 พรพิมล แสงสว่าง กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) บ้านยางน้อย
822 รัชวุฒิ รักษ์มณี กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1065
823 ศรัทธา ปากวิเศษ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี)
824 สิริวิมล บุญตา กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1023 ( ฝ้าย)
825 วรนิษฐา ธรรมานุชิต กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี)
826 สุชีราวรรณ สีทากุลเศรษฐ์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1010
827 องอาจ บุอ่อน กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี)
828 บุญล้อม อินทอร กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1033
829 จิราวรรณ แสงไชย กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1010
830 วิชุดา กาญจนารักษ์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) อาคาร 8
831 เฉลิมชัย ชมภูพื้น กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) บ้านยางน้อย
832 วิชิต อุระ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี)
833 ธนาวัฒน์ พลอำนวย กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี)
834 จักรตุพล พงษ์ด้วง กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1022
835 ศรราม ศิริวงค์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1033
836 จุติภูมิ บุญจริง กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) บ้านยางน้อย
837 ชัชวาล พวงจันทร์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) บ้านยางน้อย
838 มยุรี สว่างงาม กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี)
839 วีระชัย ศรไชย กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี)
840 รภัสพล สดชื่น กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) ฟิเน็ส
841 วุฒิศักดิ์ จารุแพทย์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1033
842 ณัฐพงษ์ ต้นคำ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) บ้านยางน้อย
843 บรรจง สบายใจ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1022
844 ยุวรี คงศรี กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี)
845 กรรณิกา ศิลาโชติ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1010
846 สุดารัตน์ ธรรมสัตย์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี)
847 อรปรียา ไพรสิงห์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี)
848 ธีระพันธ์ หลุมทอง กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1010
849 ชัยชุมพล ภาชนะพูล กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1033
850 วรพล พวังคาม กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1008
851 ชลวัฒน์ พวังคาม กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1022
852 ชาญชัย ประทัด กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) บ้านยางน้อย
853 จีระศักดิ์ เกษหอม กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 5106
854 นันทนากร ก้อนคำบา กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี)
855 ถิตย์ธิศักดิ์ คำวัน กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1023
856 ศิรินยา ลาภูธร กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี)
857 สุเทพ มีมานะ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี)
858 แสงอาทิตย์ อินโสม กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) โรงเพาะชำ
859 ดาราวรรณ โสคันธิกอุบล กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี)
860 อนันต์ชนา มากดี กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี)
861 เจษฎากร คณะพันธ์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1010
862 เอกลักษณ์ จันทพรม กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 5106
863 วรรณกิจ จานเขื่อง กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี)
864 วิสรรณ บุญล้อม กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี)
865 ปาจารีย์ ผงผ่าน (กิตติคุณเมธา) กองคลัง (สำนักงานอธิการบดี) 1130
866 สุพัตรา พงษ์ด้วง กองคลัง (สำนักงานอธิการบดี) 1133
867 สายใจ ผกาลา กองคลัง (สำนักงานอธิการบดี) 1131
868 สุนันทา ผาลา(พาลี) กองคลัง (สำนักงานอธิการบดี) 5132
869 กัญจิญา(ปราวีณา) จิรกาลสิริ(เข็มคุณ) กองคลัง (สำนักงานอธิการบดี) 1132
870 นภาพร ธรรมสาร กองคลัง (สำนักงานอธิการบดี) 1131
871 กมลทิพย์ พันธ์โชติ กองคลัง (สำนักงานอธิการบดี) 5130
872 อมรพรรณ จิตเสนาะ กองคลัง (สำนักงานอธิการบดี) 1131
873 อรทัย อภิบาล กองคลัง (สำนักงานอธิการบดี) 5132
874 ธัญวรัตน์ นาเวียง กองคลัง (สำนักงานอธิการบดี)
875 ธันย์ชนก วงษ์เตียวตระกูล กองคลัง (สำนักงานอธิการบดี) 1131
876 ณฤณัฐ จิรกาลสิริ กองคลัง (สำนักงานอธิการบดี)
877 กฤษณา เทศธรรม กองคลัง (สำนักงานอธิการบดี) 5160
878 ธัญนันท์ ผาติทองอินทร์ กองคลัง (สำนักงานอธิการบดี) 1132
879 ณรัญญา ประเสริฐศรี กองคลัง (สำนักงานอธิการบดี) 1130
880 วัชรพงษ์ เวชพันธ์ กองคลัง (สำนักงานอธิการบดี) 5134
881 สุปราณี สุขโท กองคลัง (สำนักงานอธิการบดี) 5133
882 อภิชาติ สาธุจรัญ กองคลัง (สำนักงานอธิการบดี) 5136
883 พงศ์สุริยา ดำพะธิก กองคลัง (สำนักงานอธิการบดี) 5135
884 คำแพง เขียวขำ กองคลัง (สำนักงานอธิการบดี) 5131
885 นิภาพร เขียวขำ กองคลัง (สำนักงานอธิการบดี)
886 สิริศักดิ์ สารส กองคลัง (สำนักงานอธิการบดี) 5133
887 นภัทร(ธันยาภักค์) พิมพบุตร กองคลัง (สำนักงานอธิการบดี) 1132
888 ภุชงค์ พรหมลาศ ศูนย์คอมพิวเตอร์ (สำนักงานอธิการบดี) 3204
889 ธนกฤต ผงผ่าน ศูนย์คอมพิวเตอร์ (สำนักงานอธิการบดี) 3211
890 มะลิวรรณ นาคำมูล ศูนย์คอมพิวเตอร์ (สำนักงานอธิการบดี) 3200
891 วันเฉลิม พรจันทร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ (สำนักงานอธิการบดี) 3209
892 เอกภพ บุตรศรี ศูนย์คอมพิวเตอร์ (สำนักงานอธิการบดี) 3210
893 พัชรพงษ์ สุดถนอม ศูนย์คอมพิวเตอร์ (สำนักงานอธิการบดี) 3208
894 จักรพงศ์ หอมเย็น ศูนย์คอมพิวเตอร์ (สำนักงานอธิการบดี) 3203
895 พิษณุ อุตราศรี ศูนย์คอมพิวเตอร์ (สำนักงานอธิการบดี) 3202
896 วีระพล สายบัว ศูนย์คอมพิวเตอร์ (สำนักงานอธิการบดี)
897 กุลธิดา ทาระหอม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 6904
898 มะลิวัลย์ แผ่นทอง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 6906
899 อรทัย ทองอินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 6906
900 ยุพดี ดวงพิทักษ์พงศ์ (แพงทรัพย์) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1911
901 ภาวิณี ปุราชะนัย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 6912
902 เพียงกมล บุตรแก้ว สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 6906
903 นิชาภา ทาระหอม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 6908
904 วทัญญู หินผา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 6906
905 วิลาวรรณ ศรีสมุทร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 6905
906 อนุชิต สินทรัพย์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 6908
907 ทนัศมน กาญจนภักดิ์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1911
908 อธิกา พรพรหม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 6913
909 ประกรณ์ อินทพันธ์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 6912
910 กมลพักตร์ โสภา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 6906
911 สมพร สุชาตะประคัลภ์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 6909/6910
912 จุรีพร ศรีธัญรัตน์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 6906
913 กัญญาณี แก้วพิกุล สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 6911
914 สาริกา แสงสุวรรณ์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 6904
915 เอกชัย เจริญราษฎร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 6905
916 หนูเพียร สัตย์ธรรม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 6905
917 จี ทัศบุตร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 6907
918 วิรัตน์ รูปแข็ง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 6914
919 สุมิตย์ อินปาว สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 6914/6904
920 เมธา พิมพะกรรณ์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 6909
921 คณิต มณีเนตร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 6912
922 ทองเสี่ยน จันทร์พูล สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 6912
923 สุภัตรา เสพสวัสดิ์ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 1145
924 พัชรินทร์ ไชยธรรม สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 1146
925 รยาพร สู่สุข สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 1143
926 สมปอง อินปาว สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 1149
927 ดวงจันทร์ อุตมังค์ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 1141
928 ศิริรักษ์ รัตนศรี สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 1148
929 ปัญชลี จันทร์แรม สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 1147
930 เบญจะ ศิริแก้ว สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 1146
931 ประภัทร พยุงวงษ์ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 1142
932 สุริยา แก้วใส สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 5600
933 วสันต์ ผิวทอง สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 1143
934 ภานุวัฒน์ สมภาวะ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 1141
935 เกษจิดาภา สินศิริ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 1144
936 สดใส ไพฑูรย์ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 1144
937 สุขสันต์ สวัสดิ์ไชย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 5602
938 ณรงค์ชัย อุณาวงค์ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 5601
939 จริยา ทองแสง สำนักงานตรวจสอบภายใน 5155
940 ปิยดา บั้งทอง (มีอรุณ) สำนักงานตรวจสอบภายใน 5155
941 สุจิตรา ศิริวรรณ สำนักงานตรวจสอบภายใน 5155
942 อัจฉราพรรณ สีหะบัณฑ์ สำนักงานตรวจสอบภายใน
943 อนุรักษ์ สายแวว สำนักงานตรวจสอบภายใน 1175
944 นริสรา เจริญผล(พุ่มจันทร์) สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 1040
945 ดาริน ศิริคูณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 1034
946 ปฏิพล คุณมี สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
947 ปัฐมาภรณ์ บุญประครอง (คงมั่น) สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 1040
948 รัตนภรณ์ ภาเรือง สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 1040
949 ศุภกิตติ์ สุขทอง สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 1040
950 พิชญธิดา ผิวละมุล สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
951 เกศรา แก้วดี สถาบันวิจัยและพัฒนา 5141
952 วารุณี สุกใส สถาบันวิจัยและพัฒนา 1123
953 ภูวไนย ใจหาญ สถาบันวิจัยและพัฒนา
954 สุภารัตน์ ผัดโพธิ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา 5141
955 มาลัย สุวรรณผา สถาบันวิจัยและพัฒนา 5145
956 นาคิน กากแก้ว กองพัฒนานักศึกษา (สำนักงานอธิการบดี) 1020 /4391
957 ภัทร์นรินทร์ ประกอบแสง กองพัฒนานักศึกษา (สำนักงานอธิการบดี) 1036
958 เกียรติศักดิ์ รัตนบำรุง กองพัฒนานักศึกษา (สำนักงานอธิการบดี) 1017
959 เจริญ ด้วงทอง กองพัฒนานักศึกษา (สำนักงานอธิการบดี) 1018
960 หทัยกาญจน์ พลโกษฐ์ กองพัฒนานักศึกษา (สำนักงานอธิการบดี) 1032
961 อาคม สวัสดิ์มงคล กองพัฒนานักศึกษา (สำนักงานอธิการบดี) 2099
962 ธีรยุทธ พิมพ์กิจ กองพัฒนานักศึกษา (สำนักงานอธิการบดี) 1017
963 อัศวิน บุญมั่น กองพัฒนานักศึกษา (สำนักงานอธิการบดี) 2109
964 สิรภัทร เจริญราช (ไชยอุไร) กองพัฒนานักศึกษา (สำนักงานอธิการบดี) 1018
965 ปนัดดา นนทะการ กองพัฒนานักศึกษา (สำนักงานอธิการบดี) 1029
966 เมืองแมน (วัฒนชัย) ศิริญาณ กองพัฒนานักศึกษา (สำนักงานอธิการบดี) 2170/1020
967 ชลธิชา ศรีสว่าง กองพัฒนานักศึกษา (สำนักงานอธิการบดี) 1016
968 รุ่งทิพย์ หอมขจร กองพัฒนานักศึกษา (สำนักงานอธิการบดี) 1020
969 วรรณพร กานารักษ์ กองพัฒนานักศึกษา (สำนักงานอธิการบดี) 1046
970 กรรณิการ์ สมเสียง กองพัฒนานักศึกษา (สำนักงานอธิการบดี) 1020
971 ชาญชัย คุณมี กองพัฒนานักศึกษา (สำนักงานอธิการบดี) 1017
972 การะเกด เพชรพิพัฒน์ กองพัฒนานักศึกษา (สำนักงานอธิการบดี) 1020
973 พชร ทองอินทร์ กองพัฒนานักศึกษา (สำนักงานอธิการบดี) 1010
974 ขนิษฐา ศิลาโชติ(คนกล้า) คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1314
975 กฤตยกมล ธานิสพงศ์ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1323
976 วิรัญญา สุทธิกุล คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1323
977 วรนุช กุอุทา คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1323
978 ธัชสินี กำแมด คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1300
979 รติ ท่าโพธิ์ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1314
980 พงษ์ศิริ ลาฤทธิ์ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1318
981 ศุภเทพ สติมั่น คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1314
982 ปณิสญา อธิจิตตา คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 10-308
983 อรพินท์ วงศ์ก่อ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1323
984 กนกกาญจน์ คำมงคล คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1318
985 ปราโมชย์ นามวงศ์ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1314
986 หทัยรัตน์ ควรรู้ดี คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1323/1311
987 นิธิกร บริพันธ์ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1341
988 นรีนุช ยุวดีนิเวศ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1301
989 สุจิตตรา หงษ์ยนต์ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1323
990 ประยูร ล้อมไธสง คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 -
991 ประนอม คำผา คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1320
992 บุษยมาส ชื่นเย็น คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1302
993 รัตติยา พื้นนวล คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1321
994 วิกานดา เกษตรเอี่ยม คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1309
995 พิไลวรรณ ดอนเตาเหล็ก คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1344
996 รัชนิกร วรรณสถิตย์ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1323
997 เฉลิม พูลเพิ่ม คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1316
998 อังคาร ดอนใหญ่ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 -
999 อรศรี ล้อมไธสง คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 -
1000 ประไพ ใจเพียร คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 2074
1001 พิศมัย หลักรัตน์ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 -
1002 มาลิณี ศรีไมตรี คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1317
1003 อมรรัตน์ พรประเสริฐ (ธีโรภาส) คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 2075
1004 บดินทร์ภัทร์ สุนบุญรัตน์ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1304
1005 ธนศิตา (ส่งศรี) ลี้หิรัญญพงศ์ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1314
1006 ปิยกนิฏฐ์ โชติวนิช คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1335
1007 นลินี ทองประเสริฐ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1333
1008 วิลารักข์ อ่อนสีบุตร คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1337
1009 นวลปราง ขันเงิน คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1302
1010 วิชุดา สวัสดี สังข์ทองหลาง คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1308
1011 ไมตรี ริมทอง คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1314
1012 นิภา ชุณหภิญโญกุล คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1328
1013 สุนิดา เกิดหนุนวงศ์ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1347
1014 ประกายดาว พันธ์พิพัฒน์(เศวตนนท์) คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1308
1015 ศิริมล เข็มพงษ์ (แสนสุข) คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1323
1016 ยุภา จำปี คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 2074
1017 ภิมภ์วิมล ปรมัตถ์วรโชติ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 2075
1018 อุมารินทร์ ราตรี คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1302
1019 ก้องเกียรติ สหายรักษ์ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1323
1020 วิไลวรรณ รัตนวรรณ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1300
1021 ฐิติพร อุ่นใจ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 2075
1022 พัชราวดี กุลบุญญา คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1337
1023 มัลลิกา บุตรทองทิม คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1337
1024 อโนชา สุวรรณสาร คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1323
1025 เอมีลี่ (วรลักษณ์) เวสท์บรุค (อ่อน ณ นัยน์) คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1308
1026 สิริภาพรรณ ลี้ภัยเจริญ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 -
1027 โชฒกามาศ พลศรี คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1317
1028 อัยรดา พรเจริญ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1339
1029 ศิโรรัตน์ พลไชย คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1308
1030 เบญจมาภรณ์ ถวิลไพร คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1310
1031 ภราดา บุญรมย์ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 2075
1032 บัวสอน คำงาม คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1343
1033 ศุภกัญญา เกษมสุข คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1317
1034 เกรียงศักดิ์ รักภักดี คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1314
1035 อดุลยเดช ตันแก้ว คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1317
1036 ประไพพิศ เลียบสื่อตระกูล คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1323
1037 วรรณณา ปิยะรัตน์มานนท์ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1322
1038 จตุรงค์ ศรีวงษ์วรรณะ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1309
1039 อัญญาณี อดทน คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1317
1040 ปิยนุช วรบุตร คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1314
1041 ฤติมา มุ่งหมาย คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1323
1042 อำไพ ยงกุลวณิช คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1336
1043 วลัยพร สุขปลั่ง คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1338
1044 พิมุกต์ สมชอบ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1302
1045 เจริญ โสภา คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 2075
1046 พรชัย วีระนันทาเวทย์ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1334
1047 ดลฤดี พลมิตร(จันทร์แก้ว) คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 2075
1048 สัณชัย ยงกุลวณิช คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1319
1049 รัตนภรณ์ แซ่ลี้ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1302
1050 กิตติมา จึงสุวดี คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1306
1051 วันวิสา มากดี คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 2075
1052 บุญแตง ศิลาอ่อน คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1327
1053 ศาสตร์ศิลป์ ทองแรง คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1316
1054 วาสนา สิทธิผล คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1037
1055 อุทัย หวานใจ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1305
1056 ศราวุธ ชินาภาษ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1319
1057 พัฒนศักดิ์ ปทุมวัน คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1314
1058 รวิ กลางประพันธ์ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1323
1059 วัฒนา อุทธา คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1321
1060 อโณทัย หาระสาร คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 2075
1061 อนันต์ สุนทราเมธากุล คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1317
1062 วิลาสินี คงสมโอษฐ์ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
1063 วิษณุ หินผา กองบริหารงานบุคคล (สำนักงานอธิการบดี) 5125
1064 อธิราช จันทร์ส่อง กองบริหารงานบุคคล (สำนักงานอธิการบดี) 5128
1065 ศันศนีย์ สีโสม กองบริหารงานบุคคล (สำนักงานอธิการบดี) 5123
1066 ศิริพงษ์ บั้งทอง กองบริหารงานบุคคล (สำนักงานอธิการบดี) 5127
1067 นฤสรณ์ พื้นผา(โคนะบาล) กองบริหารงานบุคคล (สำนักงานอธิการบดี) 5122
1068 ชวนนท์ อุทธา กองบริหารงานบุคคล (สำนักงานอธิการบดี)
1069 เมธีภวัต สิทธิกุล กองบริหารงานบุคคล (สำนักงานอธิการบดี) 1155
1070 อัษฎากรณ์ ลำงาม กองบริหารงานบุคคล (สำนักงานอธิการบดี)
1071 นำชัย คำกุณา กองบริหารงานบุคคล (สำนักงานอธิการบดี) 1153
1072 ศศิกาญจน์ อินทร์สวัสดิ์ กองบริหารงานบุคคล (สำนักงานอธิการบดี) 5124
1073 บังอร ธรรมสาร กองบริหารงานบุคคล (สำนักงานอธิการบดี) 5122
1074 จันทิมา วงศ์วรรณ กองบริหารงานบุคคล (สำนักงานอธิการบดี) 5120
1075 จินตนา พรมพานิชย์ กองบริหารงานบุคคล (สำนักงานอธิการบดี) 1152
1076 ขนิษฐา บุ้งทอง กองบริหารงานบุคคล (สำนักงานอธิการบดี) 5126
1077 ธีระยุทธ์ พั่วพันธ์ กองนโยบายและแผน (สำนักงานอธิการบดี) 171
1078 นันทิชา วิปุละ กองนโยบายและแผน (สำนักงานอธิการบดี) 5199
1079 เสาวลักษณ์ ภูสมสาย กองนโยบายและแผน (สำนักงานอธิการบดี) 5112
1080 กำจอน สืบสนิท กองนโยบายและแผน (สำนักงานอธิการบดี) 5115
1081 รังสรรค์ วงค์สุข กองนโยบายและแผน (สำนักงานอธิการบดี) 1170
1082 หทัยทิพย์ ปริปุญโญ บุญสอน กองนโยบายและแผน (สำนักงานอธิการบดี) 5118 (บิว)
1083 ลดาวัลย์ ชุ่มเชื้อ กองนโยบายและแผน (สำนักงานอธิการบดี) 5114
1084 ศุภิดา มุ่งสูงเนิน กองนโยบายและแผน (สำนักงานอธิการบดี) 5119
1085 ปริยานุช มีอรุณ กองนโยบายและแผน (สำนักงานอธิการบดี) 1172
1086 ศิริชัย บุตรแก้ว กองนโยบายและแผน (สำนักงานอธิการบดี) 1171
1087 จักร ขัมภรัตน์ กองนโยบายและแผน (สำนักงานอธิการบดี) 5109
1088 พิษณุ เมืองนันท์ กองนโยบายและแผน (สำนักงานอธิการบดี) 5117
1089 จุฑารัตน์ ศรีอุไร กองนโยบายและแผน (สำนักงานอธิการบดี) 5113
1090 อุดมลักษณ์ ธุระแพง กองนโยบายและแผน (สำนักงานอธิการบดี) 1172/5116
1091 อภินันท์ กลิ่นแก้วณรงค์ กองนโยบายและแผน (สำนักงานอธิการบดี) 5110
1092 สุพรรณษา มาลา สำนักบริการวิชาการชุมชน 1039
1093 บุษราภรณ์ พวงปัญญา สำนักบริการวิชาการชุมชน 1038
1094 พีรเชษฐ์ แรงกล้า สำนักบริการวิชาการชุมชน 1038
1095 นารินทร์ พิจารณ์ สำนักบริการวิชาการชุมชน 1038
1096 สมพักตร์ ดำพะธิก สำนักบริการวิชาการชุมชน 1038 - 9
1097 ทวีชัย กากแก้ว สำนักบริการวิชาการชุมชน
1098 เจษฎา ชะโกฏ สำนักบริการวิชาการชุมชน 1038
1099 กฤษกร ปรัชญอภิบาล สำนักบริการวิชาการชุมชน 1038
1100 เกียรติชัย ศรีพลาย สำนักบริการวิชาการชุมชน
1101 ยุทธพงษ์ พวงพุฒ สำนักบริการวิชาการชุมชน
1102 สุวรรณี ล้วนสุข กองสวัสดิการ
1103 วิทวัส เชื้อช้าง กองสวัสดิการ
1104 ช่อผกา สุวรรณกูฎ กองสวัสดิการ
1105 พิสมัย ป้องขาว กองสวัสดิการ 1980
1106 ไพโรจน์ กิ่งวรรณ กองสวัสดิการ
1107 นิธิยา (กรชณัน) ทันเต กองสวัสดิการ 1980
1108 คำแพง คำตา กองสวัสดิการ 1015
1109 จุฑารัตน์ ธิโกศรี กองสวัสดิการ 1980
1110 วันวิสา อุดาหน กองสวัสดิการ
1111 โยธิน พานแก้ว กองสวัสดิการ
1112 ก้องกิดากร ต่ายนิล กองสวัสดิการ
1113 วิลัยพร ดอนใหญ่ กองสวัสดิการ 1015
1114 ยงยุทธ ทำนุ กองสวัสดิการ สนาม กองสวัสดิการ
1115 พีรดนย์ สายพันธ์ กองสวัสดิการ 1980
1116 นุสรา จันริสา กองสวัสดิการ 1980
1117 นัฐกานต์ แก้วสีใส กองสวัสดิการ
1118 อรพรรณ หน่อแก้ว กองสวัสดิการ
1119 ศิริพร หมูทอง กองสวัสดิการ 1980
1120 นวพล สีงาม กองสวัสดิการ 2036
1121 ศุภนิดา ไชยชนะ กองสวัสดิการ
1122 ศิวพร สาแดง กองสวัสดิการ 1015
1123 ปริยาภัทร สิงห์ทอง คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 4300 4303
1124 ศิริวรรณ วงศ์ทวี คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 4300 4300
1125 ปนัดดา ปัญญา คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 4300
1126 กันตยา ส่งเสริม คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 4300 4300
1127 ศรัณย์ ฉวีรักษ์ คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 4300 4303
1128 สุภารัตน์ สุขโท คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 4300 4303
1129 วาริณี แสงประไพ(เบิกบาน) คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 4300 4303
1130 อุไรวรรณ สืบสี คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 4300 4300
1131 พนิดา กมุทชาติ คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 4300 -
1132 ศักดิ์นรินทร์ อินจำปา คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 4300 4300
1133 พรกรัณย์ สมขาว คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 4300 4309
1134 สุภาวดี นนทพจน์ (อุ่นจิตร) คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 4300 4302
1135 สุภัทรา กลางประพันธ์ คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 4300 ศึกษาต่อ
1136 ปิยะพร ทรจักร์ คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 4300 4303
1137 กัญญารัตน์ เป็งงำเมือง คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 4300 4309
1138 อนัญญา เดชะคำภู คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 4300 4303
1139 มยุรี ทิพย์สมบัติ คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 4300 4303
1140 สมเจตน์ คงคอน คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 4300 4303
1141 พิชชานันท์ เธียรทองอินทร์ คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 4300 4303
1142 รัชฏาพร พิสัยพันธุ์ คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 4300 4303
1143 สุดารัตน์ พุทธคุณ คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 4300
1144 จินตนา จุลทัศน์ คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 4300 4303
1145 สุพรรณฉัตร(มุสิกร) หนูสวัสดิ์(ธุศรีวรรณ) คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 4300 4302
1146 โสภา เจดีย์ (โสมสุพรรณ์) คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 4300 4300
1147 จิตตราพร วงศ์ศรีแก้ว คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 4300 4303
1148 ภักศจีภรณ์ (ภัคณาภรณ์) ขันทอง (จันทเพ็ชร) คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 4300 4302
1149 กรรณิการ์ พุ่มทอง คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 4300 4302
1150 สุริยนต์ สาระมูล คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3300 3306
1151 ชัดชัย แก้วตา คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3300 6525
1152 ชณิดาภา บุญประสม คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3300 3323
1153 ธันญะลักษณ์(วิพาภร) มากดี คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3300
1154 ประยงค์ ฐิติธนานนท์ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3300 3319
1155 ธเนศ ศรพรหม คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3300 3325
1156 ณวรา จันทร์ศิริ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3300 3322
1157 ชัยวิชิต แก้วกลม คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3300 6516
1158 สันทนีย์ กิจเพิ่มเกียรติ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3300 6511
1159 วีระกัญญา เดชผล คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3300 6516
1160 ธีระ สาธุพันธ์ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3300 6502
1161 ธนรัฐ โชติพันธ์ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3300 3306
1162 ธีรดา โชติพันธ์ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3300 6511
1163 เสาวลักษณ์ ไทยกลาง คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3300 3306
1164 ธิติพร ชาญศิริวัฒน์ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3300 6505
1165 วรัณศณางค์ บุณฑริก คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3300
1166 ทมโภลี คุรุพันธ์ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3300 3309
1167 วิลาสินี กากแก้ว คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3300 3320
1168 ชัชวาล ขันติคเชนชาติ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3300 6514
1169 นันท์นภัส ชารีแก้ว คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3300 3316
1170 บุปผาวรรณ เฉลิมวงค์ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3300 3321
1171 สุวัฒน์ บรรลือ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3300
1172 ศิตา ขันติคเชนชาติ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3300 6500
1173 ศุภาวีร์ มากดี คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3300 6501
1174 นันทยุทธ์ ละม้ายจีน คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3300 3201
1175 พรพิมล พันธ์เดช คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3300 3304
1176 ลำพูล พุทธาสมศรี คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3300 3309
1177 อติกานต์ กองสำลี คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3300 3317
1178 ชาญศักดิ์ ศรีสวัสดิ์สกุล คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3300 6519
1179 นิธินันท์ นาครินทร์ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3300 3325
1180 ขนิษฐา อินทะแสง คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3300 6526
1181 ยุทธศักดิ์ ทองแสน คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3300 3325
1182 พงศ์เลิศ สังกะเพศ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3300 หมายเหตุ ศึกษาต่อ
1183 กรรณิการ์ สายแวว คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3300 3300
ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

Computer Center 2016 - 2021
( ชั้น 1 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ อาคาร 30 ) เลขที่ 2 ถนนราชธานี ตำบล ในเมือง อำเภอ เมือง จังหวัด อุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34000
โทรศัพท์ : 045-352000 ต่อ 3200    Email : ccubru@ubru.ac.th

Facebook Fanpage

ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี