รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การใช้งานซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง (Microsoft Volume License) สำหรับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย

ประชาสัมพันธ์การใช้งานซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง (Microsoft Volume License) สำหรับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

Computer Center 2016 - 2021
( ชั้น 1 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ อาคาร 30 ) เลขที่ 2 ถนนราชธานี ตำบล ในเมือง อำเภอ เมือง จังหวัด อุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34000
โทรศัพท์ : 045-352000 ต่อ 3200    Email : ccubru@ubru.ac.th

Facebook Fanpage

ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี