เข้าสู่ระบบ LOGIN SYSTEM

 • ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

  Computer Center 2016 - 2021
  ( ชั้น 1 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ อาคาร 30 ) เลขที่ 2 ถนนราชธานี ตำบล ในเมือง อำเภอ เมือง จังหวัด อุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34000
  โทรศัพท์ : 045-352000 ต่อ 3200    Email : ccubru@ubru.ac.th

  Facebook Fanpage

  ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี