Page 5 - 6.Update-Program-MIS
P. 5

- 130 -            1.5 ระบบ ะ าการ Update โปรแกรมโ  ะมีแถบสีน้ า งิน ึ้นแ ้งสถานการณ์ Update

      โปรแกรม มื อ Update สมบูรณ์ ะ ้งหน้า อ Program Update... ังภา แ ะ ห้ค ิก OK ซึ งสามารถ ริ ม
       ช้งานโปรแกรมไ ้ตามปกติ                 แส งหน้า อการแ ้ง ตือน Update  โปรแกรม สร็ สมบูรณ์
      เทคนิคและแนวปฏิบัติ

           1. การออกแบบระบบ ื อ ช้งาน ู้ ัฒนาระบบไ ้ ึกษา ้อมู าก ู้ ช้งานระบบก่อน ื อน ามา

       ิ คราะห์ ้อมู นการ ัฒนาระบบ ห้ ู้ ช้งานสามารถ ช้งานระบบไ ้ง่า ี สุ

           2. มื อ กิ ปัญหาไม่สามารถ Update โปรแกรมไ ้ตามปกติ ซึ งอา ะ กิ ากค ามป อ ภั อง

      ระบบปฏิบัติการหรือกฎค ามป อ ภั อง ครือ ่า  ู้ ห้บริการสามารถแ ้ง ห้ ู้ ช้ระบบ าตามคู่มือการ

      Update โปรแกรม MIS ไ ้ โ ไม่ต้อง สี  า ิน างมา ี ูน ์คอม ิ ตอร์ แ ะ  ้าหน้า ี ห้บริการก็ไม่
      ต้อง สี  าไป ี ู้แ ้ง


                        คู่มือการปฏิบัติงาน การแก้ปัญหาไม่สามารถ Update โปรแกรม MIS : ภุชงค์
   1   2   3   4   5   6   7