Page 5 - 2.Google-Meet-001
P. 5

คู่มือการใช้ Google Meet  4            การ เปิดใช้งาน Google Meet ใน Google Classroom
               เปิดการใช้งานได้จากแบนเนอร์ของรายวิชา โดยคลิกที่ลิงก์ Generate Meet link
                                 เปิดการใช้งาน
               เมื่อเกิดการใช้งานแล้วจะปรากฏลิงก์ส าหรับการเข้าใช้งานดังภาพ                                   ลิงก์เข้าใช้งาน               เปิดการใช้งาน Google Meet ของรายวิชาได้ด้วยการคลิกที่เครื่องหมาย  ให้เปลี่ยนเป็น
            สัญลักษณ์
                                  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกรินทร์ วทัญญูเลิศสกุล
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10