Page 9 - คู่มือ การปฏิบัติงานสารบรรณ
P. 9

8                     ตัวอย่างแบบฟอร์มทะเบียนหนังสือรับ
      ทะเบียนหนังสือรับ                     วันที่............เดือน.........พ.ศ. .........


        วัน/   เลข    เลขที่  ลงวันที่  จาก   ถึง   เรื่อง   การ   หมายเหตุ

       เดือน/ปี ทะเบียนรับ  หนังสือ                    ปฏิบัติ


           4. จัดแยกหนังสือที่ลงทะเบียนรับแล้วเสนอผู้อ านวยการหรือหัวหน้าที่ด ารงต าแหน่งสูงสุดของ
      หน่วยงานนั้นๆ           วัตถุประสงค์ของการลงรับหนังสือราชการ
            1) เพื่อเป็นหลักฐานทางราชการในการยืนยันการรับหนังสือเข้า

            2) ป้องกันหนังสือราชการสูญหาย
            3) ง่ายต่อการสืบค้น เมื่อต้องการต้นเรื่องของหนังสือราชการ

            4) ท าให้งานสารบรรณเป็นระบบ

                           คู่มือการปฏิบัติงานสารบรรณ : มะลิวรรณ [ปรับปรุง มีนาคม 2564]
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14