Page 7 - คู่มือ การปฏิบัติงานสารบรรณ
P. 7

6           หนังสือที่จัดท าขึ้นโดยปกติให้มี ส าเนาคู่ฉบับ เก็บไว้ที่ต้นเรื่อง 1 ฉบับ และให้มีส าเนาเก็บไว้ที่
      หน่วยงานสารบรรณกลาง 1 ฉบับ

           ส าเนาคู่ฉบับ ให้ผู้ลงชื่อ ลงลายมือชื่อหรือ ลายมือชื่อย่อ และให้ผู้ร่าง ผู้พิมพ์ ผู้ตรวจลงลายมือชื่อ
      หรือลายมือชื่อย่อไว้ที่ขอบล่าง ด้านขวามือของหนังสือ

           ถ้าเป็นเรื่องไม่ส าคัญมากนักการส่งเอกสารด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เพียงอย่างเดียวโดยไม่

      ต้องเป็นเอการยืนยันตามไปก็ได้ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีข้อ 7 ว่าด้วยงานสารบรรณที่ให้ยกเลิกความ
      ในข้อ 29 แห่งระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

           “ข้อ 29 การติดต่อราชการนอกจากการจะด าเนินการโดยหนังสือที่เป็นเอกสารสามารถด าเนินการ

      ด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ได้ในกรณีที่ติดต่อราชการด้วยระบบ สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ให้ผู้ส่ง
      ตรวจสอบผลการส่งทุกครั้งและให้ผู้รับแจ้งตอบรับ เพื่อยืนยันว่าหนังสือได้จัดส่งไปยังผู้รับเรียบร้อยแล้ว และ

      ส่วนราชการผู้ส่งไม่ต้องจัดส่งหนังสือเป็นเอกสาร เว้นแต่กรณีเป็นเรื่องส าคัญ จ าเป็นต้องยืนยันเป็นเอกสาร ให้

      ท าเอกสาร ยืนยันตามไปทันที
           การส่งข้อความทางเครื่องมือสื่อสาร เช่น โทรเลข วิทยุโทรเลข โทรพิมพ์ โทรศัพท์ วิทยุสื่อสาร

      วิทยุกระจายเสียง หรือ วิทยุโทรทัศน์ เป็นต้น ให้ผู้รับปฏิบัติเช่นเดียวกับได้รับหนังสือ ในกรณีที่จ าเป็นต้อง
      ยืนยันเป็นหนังสือให้ท าหนังสือยืนยันตามไปทันที


      ชั้นของหนังสือลับ

           1. ลับที่สุด ได้แก่ ความลับที่มีความส าคัญที่สุดเกี่ยวกับข่าวสาร วัตถุหรือบุคคลซึ่งหากความลับ

      ดังกล่าวทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนรั่วไหลไปถึงบุคคลผู้ไม่มีหน้าที่ได้ทราบ จะท าให้เกิดความเสียหายหรือเป็น
      ภยันตรายต่อความมั่นคง คงความปลอดภัย หรือความสงบเรียบร้อยของประเทศชาติ หรือพันธมิตรอย่าง

      ร้ายแรงที่สุด

           2. ลับมาก ได้แก่ ความลับที่มีความส าคัญมากเกี่ยวกับข่าวสารวัตถุหรือบุคคล ซึ่งถ้าหากความลับ
      ดังกล่าวหรือเพียงบางส่วนรั่วไหลไปถึงบุคคลที่ไม่มีหน้าที่ได้ทราบ จะท าให้เกิดความเสียหายหรือเป็นภยันตราย

      ต่อความมั่นคง ความปลอดภัยของประเทศชาติหรือพันธมิตรหรือความเรียบร้อยภายในราชอาณาจักรอย่าง

      ร้ายแรง
           3. ลับ ได้แก่ ความลับที่มีความส าคัญเกี่ยวกับข่าวสาร วัตถุหรือบุคคล ซึ่งถ้าหากความลับดังกล่าว

      หรือเพียงบางส่วนรั่วไหลไปถึงบุคคลที่ไม่มีหน้าที่ได้ทราบ จะท าให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการหรือ
      เกียรติภูมิของประเทศชาติหรือพันธมิตรได้

           4. ปกปิด ได้แก่ ความลับซึ่งไม่พึงเปิดเผยให้ผู้ไม่มีหน้าที่ได้ทราบโดยสงวนไว้ให้ทราบเฉพาะบุคคลที่

      มีหน้าที่ต้องทราบเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการเท่านั้น


                           คู่มือการปฏิบัติงานสารบรรณ : มะลิวรรณ [ปรับปรุง มีนาคม 2564]
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12