Page 6 - คู่มือ การปฏิบัติงานสารบรรณ
P. 6

5               4.2 ระเบียบ คือ บรรดาข้อความที่ผู้มีอ านาจหน้าที่ได้วางไว้ โดยจะอาศัยอ านาจของกฎหมาย
         หรือไม่ก็ได้ เพื่อถือเป็นหลักปฏิบัติงานเป็นการประจ า ใช้กระดาษครุฑ

               4.3 ข้อบังคับ คือ บรรดาข้อความที่ผู้มีอ านาจก าหนดให้ใช้ โดยอาศัยอ านาจของกฎหมายที่
         บัญญัติให้กระท าได้ ใช้กระดาษครุฑ

              5. หนังสือประช าสัมพันธ์ ใช้ตามแบบที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ เว้นแต่จะมีกฎหมายก าหนดแบบ

         ไว้โดยเฉพาะมี 3 ชนิด ได้แก่
               5.1 ประกาศ คือ บรรดาข้อความที่ทางราชการประกาศหรือแจ้งให้ทราบ หรือแนะแนวทาง

         ปฏิบัติ ใช้กระดาษครุฑ ในกรณีที่กฎหมายก าหนดให้ท าเป็นแจ้งความ ให้เปลี่ยนค าว่าประกาศเป็นแจ้งความ

               5.2 แถลงการณ์คือ บรรดาข้อความที่ทางราชการแถลงเพื่อท าความเข้าใจในกิจการของราชการ
         หรือเหตุการณ์ หรือกรณีใด ๆ ให้ทราบชัดเจนโดยทั่วกัน ใช้กระดาษครุฑ

               5.3 ข่าว คือ บรรดาข้อความที่ทางราชการเห็นควรเผยแพร่ให้ทราบ

              6. หนังสือที่เจ้าหน้าที่จัดท าขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ คือหนังสือที่ทางราชการจัดท า
         ขึ้นนอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้ว หรือที่หน่วยงานอื่นใดซึ่งมิใช่ส่วนราชการ หรือบุคคลภายนอกมีมาถึงส่วน

         ราชการ และส่วนราชการรับไว้ มี 4 ชนิด ได้แก่
               6.1 หนังสือรับรอง คือ หนังสือที่ส่วนราชการออกให้เพื่อรับรองแก่ บุคคล นิติบุคคล หรือ

         หน่วยงาน เพื่อวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง ให้ปรากฏแก่บุคคลทั่วไป ไม่จ าเพาะเจาะจง ใช้กระดาษครุฑ
         โดยลงชื่อค าขึ้นต้นว่า “หนังสือรับรองฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่า.............”

               6.2 รายงานประชุม คือ การบันทึกความคิดเห็นของผู้มาประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมและมติที่

         ประชุมไว้เป็นหลักฐาน
               6.3 บันทึก คือข้อความที่ผู้ใต้บังคับบัญชาเสนอต่อผู้บังคับบัญชาหรือผู้บังคับบัญชาสั่งการแก่

         ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือข้อความที่เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานระดับต่ ากว่าส่วนราชการระดับกรมติดต่อกันในการ

         ปฏิบัติราชการ ใช้กระดาษบันทึกข้อความ
               6.4 หนังสืออื่น คือ เอกสารที่เกิดขึ้นเนื่องจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เพื่อเป็นหลักฐาน

         รวมถึง ภาพถ่าย ฟิล์ม แถบบันทึกเสียง/ภาพ หรือหนังสือของบุคคลภายนอกที่ยื่นต่อเจ้าหน้าที่โดยลงรับเข้า

         ทะเบียนรับไว้แล้ว มีรูปแบบตามที่กฎกระทรวง ทบวง กรม ก าหนดขึ้นใช้ เว้นแต่จะมีแบบตามกฎหมายเฉพาะ
         เรื่อง เช่น โฉนด แผนที่ แบบ แผนผัง สัญญา หลักฐานการสืบสวน/สอบสวน และค าร้อง เป็นต้น

               6.5 หนังสือเวียน คือหนังสือที่มีถึงผู้รับจ านวนมาก มีใจความอย่างเดียวกัน โดยให้เพิ่มพยัญชนะ
         ว หน้าเลขทะเบียนหนังสือส่ง เริ่มตั้งแต่เลข 1 เรียงเป็นล าดับไปถึงสิ้นปีปฏิทิน         ชั้นความเร็วของหนังสือ
              1. ด่วนที่สุด ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติทันทีที่ได้รับหนังสือนั้น

              2. ด่วนมาก เจ้าหน้าที่ปฏิบัติโดยเร็ว
              3. ด่วน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติเร็วกว่าปกติ เท่าที่จะท าได้


                              คู่มือการปฏิบัติงานสารบรรณ : มะลิวรรณ [ปรับปรุง มีนาคม 2564]
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11