Page 10 - คู่มือ การปฏิบัติงานสารบรรณ
P. 10

9              ขั้นตอนการรับหนังสือ
                    ภายในมหาวิทยาลัย             ภายนอกมหาวิทยาลัย


              รับเอกสารจากหน่วยงานสารบรรณของ    รับเอกสารจากหน่วยงานสารบรรณของ

                   มหาวิทยาลัย             มหาวิทยาลัย               ลงรับในทะเบียนรับหนังสือ (ภายใน)  ลงรับในทะเบียนรับหนังสือ (ภายนอก)              เสนอเอกสารให้ผู้อ านวยการหรือหัวหน้า เสนอเอกสารให้ผู้อ านวยการหรือหัวหน้า

                   หน่วยงาน               หน่วยงาน
              ด าเนินการคัดแยกเอกสารส่งให้บุคลากรที่ ด าเนินการคัดแยกเอกสารส่งให้บุคลากรที่
               เกี่ยวข้องกับงานที่ได้รับมอบหมาย   เกี่ยวข้องกับงานที่ได้รับมอบหมาย


                        ภาพที่ 1 แสดงขั้นตอนการรับหนังสือ
                              คู่มือการปฏิบัติงานสารบรรณ : มะลิวรรณ [ปรับปรุง มีนาคม 2564]
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15