Page 1 - คู่มือ การปฏิบัติงานสารบรรณ
P. 1

คู่มือการปฏิบัติงาน

                       งานสารบรรณ
                             โดย                  นางสาวมะลิวรรณ นาคำมูล

               ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป                                 ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักงานอธิการบดี
                                    มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี


                                   (ฉบับปรับปรุง มีนาคม พ.ศ. 2564)
   1   2   3   4   5   6