Page 8 - 8.REG-EDIT
P. 8

- 137 -              4. การก าหนดรหั ผ่านใหม่
               4.1 นักศึกษา

                 4.1.1 เลือกเมนู 3.11 เพื่อแก้ไขรหัสผ่าน
                 4.1.2 ระบุรหัสนักศึกษาและรหัสผ่านใหม่            คู่มือการปฏิบัติงาน การก าหนดผู้ใช้งานระบบจองรายวิชาเรียนและระบบจัดการชั้นเรียน (UBRURegister Account) : ด ารงพล
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13