Page 6 - 8.REG-EDIT
P. 6

- 135 -              2. การตรวจ อบข้อมูลนักศึกษาเลือก เมนู 3.1 ทะเบียนนักศึกษา
               2.1 ผู้ใช้ กรอกข้อมูลนักศึกษา (ID) รหัสนักศึกษา แล้วกด ค้นหา

            คู่มือการปฏิบัติงาน การก าหนดผู้ใช้งานระบบจองรายวิชาเรียนและระบบจัดการชั้นเรียน (UBRURegister Account) : ด ารงพล
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11