Page 5 - 8.REG-EDIT
P. 5

- 134 -      การตรวจ อบข้อมูลในระบบ

           1. หน้าเข้า ู่ระบบ
            1.1 ผู้ใช้กรอก ชื่อและรหัสผ่าน แล้วเข้าสู่ระบบส าหรับนักศึกษาโปรแกรม REGUBRU
            1.2 ผู้ใช้กรอก ชื่อและรหัสผ่าน แล้วเข้าสู่ระบบส าหรับอาจารย์โปรแกรม HRM2020
         คู่มือการปฏิบัติงาน การก าหนดผู้ใช้งานระบบจองรายวิชาเรียนและระบบจัดการชั้นเรียน (UBRURegister Account) : ด ารงพล
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10