Page 3 - 8.REG-EDIT
P. 3

- 132 -      การเตรียมตัวก่อนมาติดต่อศูนย์คอมพิวเตอร์

           1.  าหรับนักศึกษา
            เมื่อนักศึกษามีปัญหาไม่สามารถเข้าใช้งานระบบจองรายวิชาเรียนและระบบจัดการชั้นเรียนได้ให้

      มาติดต่อที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ เมื่อมาติดต่อที่ศูนย์คอมพิวเตอร์เจ้าหน้าที่จะให้กรอกข้อมูลพื้นฐานของผู้มาติดต่อ
      ตัวอย่างเอกสารดังภาพ
                                        วันที่ ...................................

                 เรื่อง .................................................................................................
                 ชื่อ (Eng.) …………………………….………………………………………………..
                 คณะ : ………………………………………………….…..……………………………

                 สาขาวิชา : ……………………………………………….……………………………

                 รหัสนักศึกษา : …………………………………..…………………………………..
                 รหัสบัตรประชาชน : ………………………………………………………………..

                 Tell : …………………………………………………………………………………….

                         เจ้าหน้าที่ผู้ด าเนินการ : .............................................
                                   วันที่ .................................................           2.  าหรับค าจารย์
            เมื่อคณาจารย์มีปัญหาไม่สามารถเข้าใช้งานระบบจัดการชั้นเรียนได้ให้ มาติดต่อที่ศูนย์

      คอมพิวเตอร์ เพื่อตรวจสอบข้อมูลในระบบให้ ซึ่งถ้าตรวจสอบแล้วไม่พบข้อมูลของอาจารย์ เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้
      อาจารย์ไปติดต่อที่กองบริหารงานบุคคลเพื่อเพิ่มฐานข้อมูลของตนเองในระบบฐานข้อมูลบุคลากร

            ในกรณีที่เป็นบุคลากรใหม่ต้องกรอกแบบฟอร์มขอใช้ระบบเพื่อขอชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านเข้า

      ระบบ และน าแบบฟอร์มมาส่งที่ศูนย์คอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มข้อมูลในระบบให้ แบบฟอร์มสามารถดาวน์โหลดได้ที่
      เว็บไซต์ http://www.ubru.ac.th/form/form_acc_cancle.pdf  ตัวอย่างแบบฟอร์มดังภาพ

         คู่มือการปฏิบัติงาน การก าหนดผู้ใช้งานระบบจองรายวิชาเรียนและระบบจัดการชั้นเรียน (UBRURegister Account) : ด ารงพล
   1   2   3   4   5   6   7   8