Page 2 - 8.REG-EDIT
P. 2

คู่มือการปฏิบัติงานการใช้งานระบบจองรายวิชาเรียน

                 และระบบจัดการชั้นเรียน (UBRURegister Account)             UBRURegister Account คือ โปรแกรมที่ท าหน้าที่ตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้งาน ระบบจองรายวิชาเรียน

         และระบบจัดการชั้นเรียน โดยดึงข้อมูลมาจากฐานข้อมูลของระบบทะเบียนและระบบฐานข้อมูลของกอง
         บริหารบุคคล ซึ่งโปรแกรม UBRURegister Account สามารถแก้ไขข้อมูลผู้ใช้งานได้         ขั้นตอนการท างานของระบบ (Flowchart)

                     *กร ี ม่ ามาร ใช้งาน Internet ด้
                          UBRURadius
                                        /                                      Stop

         คู่มือการปฏิบัติงาน การก าหนดผู้ใช้งานระบบจองรายวิชาเรียนและระบบจัดการชั้นเรียน (UBRURegister Account) : ด ารงพล
   1   2   3   4   5   6   7