Page 12 - 8.REG-EDIT
P. 12

- 141 -              คู่มือการใช้งานระบบ าร นเทศบนอุปกร ์เคลื่อนที่ าหรับนักศึกษา

                           (Apps Mobile)         การเข้า ู่ระบบ

              ให้นักศึกษาดาวน์โหลด Apps. ที่ชื่อว่า UBRU MIS For Student ใน App Store บนมือถือและท า
         การติดตั้งโปรแกรมเพื่อดูข้อมูลต่างๆ บนมือถือ หน้าตาของ Apps. ดังภาพ


              1. เมื่อติดตั้ง Apps. บนมือถือแล้วให้เปิดใช้งาน Apps. และเข้าใช้งานระบบโดยกรอก Username

         และ Password ตัวเดียวกันกับระบบจองรายวิชาของนักศึกษา และกดปุ่ม เข้าสู่ระบบ            คู่มือการปฏิบัติงาน การก าหนดผู้ใช้งานระบบจองรายวิชาเรียนและระบบจัดการชั้นเรียน (UBRURegister Account) : ด ารงพล
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17