Page 1 - 8.REG-EDIT
P. 1

คู่มือการปฏิบัติงานการใช้งานระบบจองรายวิชา
          และระบบจัดการชั้นเรียน (UBRURegister)

                             โดย                     นายจักรพงศ์ หอมเย็น

                ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์                                 ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักงานอธิการบดี
                                    มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี


                                   (ฉบับปรับปรุง มีนาคม พ.ศ. 2564)
   1   2   3   4   5   6