เบอร์ติดต่อบุคลากรในหมาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี


ลำดับ ชื่อ - นามสกุล คณะ / สังกัด เบอร์คณะ เบอร์ภายใน
1 อุไรวรรณ กาสา คณะเกษตรศาสตร์ 5700 -
2 ปรีชา ลาภูธร คณะเกษตรศาสตร์ 5700 -
3 ขนิษฐา หวังดี คณะเกษตรศาสตร์ 5700 1609
4 เต็มสิริ ธานี คณะเกษตรศาสตร์ 5700 1616
5 ชนาธิป ชื่นบาน คณะเกษตรศาสตร์ 5700
6 วุฒิชัย ชาลี คณะเกษตรศาสตร์ 5700
7 ธันย์ธนัช(นฤดล) มุงคุณดา คณะเกษตรศาสตร์ 5700 1625/1612
8 ศิวาพร พันธ์สุข คณะเกษตรศาสตร์ 5700 -
9 กิตติศักดิ์ ผุยชา คณะเกษตรศาสตร์ 5700 1622
10 ศศิมล มุ่งหมาย คณะเกษตรศาสตร์ 5700 1617
11 สุนิดา เมืองโคตร คณะเกษตรศาสตร์ 5700 1606
12 วันวิสา แอ่งสุข คณะเกษตรศาสตร์ 5700 1614
13 สุรินทร์ หลวงนา คณะเกษตรศาสตร์ 5700 1607
14 สุชาดา เลาหศิลป์สมจิตร์ คณะเกษตรศาสตร์ 5700 1613
15 กิตติ วิรุณพันธุ์ คณะเกษตรศาสตร์ 5700 1622
16 วลัยพรรณ ชินชัยสิรภัทร คณะเกษตรศาสตร์ 5700 1617
17 วรรษชน สีหบุตร คณะเกษตรศาสตร์ 5700 2093/1609
18 วิหค ถนอมพันธ์ คณะเกษตรศาสตร์ 5700 1614
19 ศิริจิตร มั่นใจ คณะเกษตรศาสตร์ 5700 1600/2088
20 สุภัชญา ธานี คณะเกษตรศาสตร์ 5700 1613
21 ประนอม บุตรบาล คณะเกษตรศาสตร์ 5700 -
22 ณภัทร ศรไชย คณะเกษตรศาสตร์ 5700 1618
23 เปลวทิพย์ นาคา คณะเกษตรศาสตร์ 5700
24 ประวิทย์ กุแก้ว คณะเกษตรศาสตร์ 5700 -
25 กิตติพร สุพรรณผิว คณะเกษตรศาสตร์ 5700 1609
26 รังสี บุญเจือ คณะเกษตรศาสตร์ 5700
27 อนัญญา วรรณา คณะเกษตรศาสตร์ 5700 1623
28 เสกสรร ชินวัง คณะเกษตรศาสตร์ 5700 1622
29 คำ ลาภูธร คณะเกษตรศาสตร์ 5700 -
30 นงลักษณ์ พยัคฆศิรินาวิน คณะเกษตรศาสตร์ 5700 1603
31 รัชตาภรณ์ ลุนสิน คณะเกษตรศาสตร์ 5700 1608
32 จิราภา มานพ คณะเกษตรศาสตร์ 5700 1624
33 ดรุณี วงค์สุข คณะเกษตรศาสตร์ 5700 1620
34 ราเชนทร์ ดวงศรี คณะเกษตรศาสตร์ 5700 1613/1619
35 วิรญา (วิชชยา) ครองยุติ คณะเกษตรศาสตร์ 5700 1607
36 อุไรวรรณ กุแก้ว คณะเกษตรศาสตร์ 5700 -
37 จารุบุตร สมรักษ์ คณะเกษตรศาสตร์ 5700 -
38 จุฑามาศ สิทธิวงศ์ คณะเกษตรศาสตร์ 5700 1608
39 ดำรงชัย โสกัณทัต คณะเกษตรศาสตร์ 5700 1629
40 สังวาล สมบูรณ์ คณะเกษตรศาสตร์ 5700 1619
41 จงรัก เอกรักษา คณะเกษตรศาสตร์ 5700
42 สุกัลยา นันตา คณะเกษตรศาสตร์ 5700 1623
43 วิภา มะลา คณะเกษตรศาสตร์ 5700 1610
44 รัชดา อุยยืนยงค์ คณะเกษตรศาสตร์ 5700 1617
45 กฤษฎา บูรณารมย์ คณะเกษตรศาสตร์ 5700 1600
46 ธิดารัตน์ จันทุมา คณะเกษตรศาสตร์ 5700 5700/2088
47 ประภัสสร สมบัติศรี (น้อยทรง) คณะเกษตรศาสตร์ 5700 1603
48 ธรรมรักษ์ ละอองนวล คณะเกษตรศาสตร์ 5700 1600
49 นิราศ กิ่งวาที คณะเกษตรศาสตร์ 5700 1610/1619
50 สุจิตรา สืบนุการณ์ คณะเกษตรศาสตร์ 5700 1603
51 สมพร แซ่จ้อง คณะเกษตรศาสตร์ 5700 1142
52 ภาสกร นันทพานิช คณะเกษตรศาสตร์ 5700 1610/5199
53 พิศาล มนัส คณะเกษตรศาสตร์ 5700
54 กิตธวัช บุญทวี คณะเกษตรศาสตร์ 5700 1623
55 สุรีรัตน์ บุตรพรหม คณะเกษตรศาสตร์ 5700 5144
56 อนุธิดา ผายพันธ์ คณะเกษตรศาสตร์ 5700 1606
57 สุกัญญา นุตโร (วัฒนวิเชียร) คณะครุศาสตร์ 1200 1238
58 SOPHIE JANE THIESEN คณะครุศาสตร์ 1200
59 ชูชีพ ประทุมเวียง คณะครุศาสตร์ 1200 1217
60 ปรีดา กังแฮ คณะครุศาสตร์ 1200 1229
61 ถิรนันท์ สวัสดี คณะครุศาสตร์ 1200
62 อรรถพร วรรณทอง คณะครุศาสตร์ 1200 1229
63 ปริญา ปริพุฒ คณะครุศาสตร์ 1200 3001
64 โสภณ ยศรักษา คณะครุศาสตร์ 1200 -
65 มนทยา ศีรษะภูมิ คณะครุศาสตร์ 1200 1225
66 อดินันท์ แก้วนิล คณะครุศาสตร์ 1200 ไปสังกัดครุศาสตร์ 1/
67 สุเนตร ชัยป่ายาง คณะครุศาสตร์ 1200 1509
68 รัตนะ ปัญญาภา คณะครุศาสตร์ 1200 1509
69 ไพวุฒิ ลังกา คณะครุศาสตร์ 1200 1234
70 เกริกไกร แก้วล้วน คณะครุศาสตร์ 1200 2123
71 WILLIAM JOSEPH JOSLIN คณะครุศาสตร์ 1200
72 นวลจันทร์ กาฬสุวรรณ คณะครุศาสตร์ 1200 1213
73 อัจฉรีย์ พิมพิมูล คณะครุศาสตร์ 1200 1701
74 สุมลมาลย์ มุสิกสาร คณะครุศาสตร์ 1200 -
75 รสวลีย์ อักษรวงศ์ คณะครุศาสตร์ 1200 ผศ.ดร.
76 ณรัช ไชยชนะ คณะครุศาสตร์ 1200 1240
77 ธีรดิตถ์ จำปาขันธ์ คณะครุศาสตร์ 1200 3001
78 ขรรค์เพชร คำสัตย์ คณะครุศาสตร์ 1200 ไปสังกัดคณะครุศาสตร์
79 สุจินตนา จันทร์สมัคร คณะครุศาสตร์ 1200
80 วชิระ โมราชาติ คณะครุศาสตร์ 1200 1203
81 นิรมิต ชาวระนอง คณะครุศาสตร์ 1200 1218
82 นลินญา (มัลลิกา) ทำบุญ (พงษ์พานิช) คณะครุศาสตร์ 1200 3009
83 ภาสกร นิลแสง คณะครุศาสตร์ 1200 1226
84 ณัฏฐา ศรีธรรม คณะครุศาสตร์ 1200 1230
85 วยุภา สุขอู๊ด คณะครุศาสตร์ 1200 -
86 จิรพงศ์ โกศัลวิตร์ คณะครุศาสตร์ 1200
87 ภาณุพงศ์ บุญรมย์ คณะครุศาสตร์ 1200 1229
88 พงษ์ธร สิงห์พันธ์ คณะครุศาสตร์ 1200 1234
89 ชฎารัตน์ พันธ์สว่าง คณะครุศาสตร์ 1200 3002
90 อรวรรณ ภาคแก้ว คณะครุศาสตร์ 1200 -
91 อธิป เกตุสิริ คณะครุศาสตร์ 1200 1203
92 ผกาวรรณ ทีทอง คณะครุศาสตร์ 1200 1213
93 วรชิต พรหมน้อย คณะครุศาสตร์ 1200 1207
94 สมฤทัย ประสานพิมพ์ คณะครุศาสตร์ 1200 1234
95 ชยพล อุนาภาค คณะครุศาสตร์ 1200 1223
96 ดิศพล บุปผาชาติ คณะครุศาสตร์ 1200 1240
97 สุวิมล โพธิ์กลิ่น คณะครุศาสตร์ 1200 1213
98 วรารัตน์ ธุมาลา คณะครุศาสตร์ 1200 1208
99 กชกร ธิปัตดี คณะครุศาสตร์ 1200 3001
100 วิไลวรรณ พรมสีใหม่ คณะครุศาสตร์ 1200 1238
101 วรรณภา โคตรพันธ์ คณะครุศาสตร์ 1200 1214
102 ณรงค์ฤทธิ์ อินทนาม คณะครุศาสตร์ 1200 3011
103 วัฒนา อุทธา คณะครุศาสตร์ 1200 1209/1119
104 นเรศ ขันธะรี คณะครุศาสตร์ 1200 1234
105 ธรชญา (วรรณิกา) ภูมิจิโรจ (นาโสก) คณะครุศาสตร์ 1200
106 ชวนคิด มะเสนะ คณะครุศาสตร์ 1200 1234
107 เศวตาภรณ์ ตั้งวันเจริญ คณะครุศาสตร์ 1200 1224
108 ทิพวรรณ สายป้อง คณะครุศาสตร์ 1200
109 อุดร ผิวทอง คณะครุศาสตร์ 1200
110 กฤษฎา สารการ คณะครุศาสตร์ 1200 -
111 สิริสุดา ทองเฉลิม คณะครุศาสตร์ 1200 1225
112 ณัฐฐิตาภรณ์ ชาตรี คณะครุศาสตร์ 1200 1214
113 อุดมเดช ทาระหอม คณะครุศาสตร์ 1200 6514
114 อภิรักษ์ คำเสนาะ คณะครุศาสตร์ 1200
115 วัฒนา สุตาสุข คณะครุศาสตร์ 1200
116 สุจิตรา ธรรมชอบ คณะครุศาสตร์ 1200 1213
117 ทวีศักดิ์ บุญพั่ว คณะครุศาสตร์ 1200 1200
118 ปภาดา (บัวลา) จันทร์แรม (แก้วใส) คณะครุศาสตร์ 1200 1221
119 สมสนิท วงษาพรหม คณะครุศาสตร์ 1200
120 ประนอม หินผา คณะครุศาสตร์ 1200
121 ประภัสสร กองสุข คณะครุศาสตร์ 1200 1200
122 กาญจนา สุจีนะพงษ์ คณะครุศาสตร์ 1200 1218
123 ภูมิพงศ์ จอมหงษ์พิพัฒน์ คณะครุศาสตร์ 1200 3001
124 ชุติมันต์ (นุชนาถ) อัครสินธีรโชค(ขาว) คณะครุศาสตร์ 1200 1213
125 ชนารักษ์ เวชสวัสดิ์ คณะครุศาสตร์ 1200 1214
126 สุวิมล นามสิงห์ คณะครุศาสตร์ 1200 1232
127 สมัย ทวีสุข คณะครุศาสตร์ 1200 -
128 มนฤดี ทรัพย์ลาภ คณะครุศาสตร์ 1200 1213
129 สุมลรัตน์ ไกรสรสวัสดิ์ คณะครุศาสตร์ 1200 1222
130 ทิพากร บุญยกุลศรีรุ่ง คณะครุศาสตร์ 1200 1208
131 ปิยาภรณ์ พิชญาภิรัตน์ (พุ่มแก้ว) คณะครุศาสตร์ 1200 3001
132 มาลีรัตน์ ขจิตเนติธรรม คณะครุศาสตร์ 1200 3011
133 สิรายุทธ พับเพลิง คณะครุศาสตร์ 1200 1207
134 ธิดารัตน์ จันทะหิน คณะครุศาสตร์ 1200 1208
135 พิทักษ์ สุรินทร์วัฒนกุล คณะครุศาสตร์ 1200 1229
136 ณัฐกิตติ์ สวัสดิ์ไธสง คณะครุศาสตร์ 1200 1214
137 ธรรฒน์ศฤณ อินทนาม คณะครุศาสตร์ 1200 1219
138 ปณิชา วงษ์ฐราภัทร คณะครุศาสตร์ 1200 1240
139 อัญชลี แสงทอง คณะครุศาสตร์ 1200
140 เริงชล พุฒกลาง คณะครุศาสตร์ 1200 1229
141 จิณณวัตร ปะโคทัง คณะครุศาสตร์ 1200
142 วัชรินกร เมฆลา คณะครุศาสตร์ 1200 1421
143 เกริกศักดิ์ เบญจรัฐพงศ์ คณะครุศาสตร์ 1200 1203
144 นงนุช เพชรบุญวัฒน์ คณะครุศาสตร์ 1200 1229
145 ศิฐกร จำปาทิพย์ คณะครุศาสตร์ 1200 -
146 พัฒนพร โพธิปัตย์ คณะครุศาสตร์ 1200
147 ยุทธการณ์ ฝอยทอง คณะครุศาสตร์ 1200 1223
148 ธีรวุฒิ เอกะกุล คณะครุศาสตร์ 1200 3011
149 พัศมณฉัตร ปาคุต คณะครุศาสตร์ 1200
150 ปุญชิดา สอนวงค์ คณะครุศาสตร์ 1200
151 ชนากร ปรีชา คณะครุศาสตร์ 1200
152 สุภาพร บุตรศรี คณะครุศาสตร์ 1200 3011
153 อาคม มูลโพนงาม คณะครุศาสตร์ 1200
154 อรุณโรจน์ อุ่นใจ คณะครุศาสตร์ 1200
155 วิรัตน์ สุริเย คณะครุศาสตร์ 1200 1240
156 วิลาสินี จันทร์วัติ คณะครุศาสตร์ 1200 1240
157 พณณกร การินทร์ คณะครุศาสตร์ 1200 -
158 อภิญญา สุขช่วย คณะครุศาสตร์ 1200
159 อพันตรี แก่นการ คณะครุศาสตร์ 1200 1213
160 ประภัสสร ผิวอ่อน คณะครุศาสตร์ 1200
161 ลลิตพรรณ กลมเกลี้ยง คณะครุศาสตร์ 1200
162 วิศรุต (ณัฐวุฒิ) วิลัยพุด คณะครุศาสตร์ 1200 1213
163 ปริญพร พิมพ์วงค์ คณะครุศาสตร์ 1200
164 วีรยา ตุมกา (โพธิ์ดี) คณะครุศาสตร์ 1200 1239
165 อุทัย หอมจันทร์ คณะครุศาสตร์ 1200
166 ฐานิยา ทองไทย คณะครุศาสตร์ 1200 1225
167 อัญชลี โพทวี คณะครุศาสตร์ 1200
168 สุรัติ จีระพงษ์ คณะครุศาสตร์ 1200 1219
169 ต้นสัก หารวย คณะครุศาสตร์ 1200
170 พัชราภรณ์ วรรณพราหมณ์(จิตต์บรรเทิง) คณะครุศาสตร์ 1200 1213
171 ปวีณา จันทาทอง คณะครุศาสตร์ 1200 -
172 วีระศักดิ์ แก่นอ้วน คณะครุศาสตร์ 1200
173 ธีรนัย ชิณกะธรรม คณะครุศาสตร์ 1200
174 ขจรศักดิ์ แฝงโกฎิ คณะครุศาสตร์ 1200 1213
175 รัชฎาพรรณ แก้วดี คณะครุศาสตร์ 1200 1213
176 อุไรวรรณ กะนะหาวงศ์ คณะครุศาสตร์ 1200 1213
177 ศศิธร บุญไพโรจน์ (ชมภูเกษ) คณะครุศาสตร์ 1200 1240
178 สุพัตรา โคตะวงค์ คณะครุศาสตร์ 1200 1229
179 ชื่นใจ คล่องแคล่ว คณะครุศาสตร์ 1200 1239
180 โสภา สีหาพงษ์ คณะครุศาสตร์ 1200 1213
181 เกษศิริ ทองเฉลิม (การะเกษ) คณะครุศาสตร์ 1200 1201
182 ปิยาพัชญ์ นิธิศอัครานนท์ คณะครุศาสตร์ 1200 1238
183 อุไร ดอกคำ คณะครุศาสตร์ 1200 1240
184 จันทิมา เคลือบสำราญ คณะครุศาสตร์ 1200 1208
185 ชัยวัฒน์ พนาจันทร์ คณะครุศาสตร์ 1200
186 กฤษณพงศ์ โฉมดี คณะครุศาสตร์ 1200
187 วันเฉลิม ยอดสิงห์ คณะครุศาสตร์ 1200 1240
188 บุญเจริญ เพ็งแจ่ม คณะครุศาสตร์ 1200 1213
189 สุภาพร ดวนใหญ่ คณะครุศาสตร์ 1200 1213
190 จีรภัทร์ ปะตาทะยัง คณะครุศาสตร์ 1200
191 กฤษชัย คำผง คณะครุศาสตร์ 1200 -
192 มนตรี แว่นแคว้น คณะครุศาสตร์ 1200 1223
193 อรนุช ตามสีวัน คณะครุศาสตร์ 1200 3001
194 สาวิตรี เถาว์โท คณะครุศาสตร์ 1200 3001
195 ศริญญาภัทร พับเพลิง(ห่อสี) คณะครุศาสตร์ 1200
196 วัชรพล ศิริปี คณะครุศาสตร์ 1200 1240
197 อรุณรัตน์ เดชสุวรรณ คณะครุศาสตร์ 1200 1229
198 ชานนท์ จังกาจิตต์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1738
199 อัสนี อำนวย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 -
200 วรัญญู ทิพย์โพธิ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1725
201 วนษา สินจังหรีด คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 -
202 ณัฐวุฒิ ภูงามเงิน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1714
203 ดุสิต ไชยโย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 -
204 เฉลิมเกียรติ สุตาชา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1738
205 ปิยะวัฒน์ อัฒจักร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 -
206 ภัทรกิติ ไชยสิงห์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 -
207 ฐิติอาภรณ์ หวังดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1700
208 กษมา ดอกดวง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700
209 จริยา พันธา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 -
210 มริษา สุดอุดม (แขค้างพลู) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1714
211 ปฐมพงศ์ เศวตศิริ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700
212 ศิริภิญญา อาสา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 -
213 ภัทระ เกิดอินทร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1719
214 อัจฉรา เชยเชิงวิทย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 -
215 สุระเจตน์ อ่อนฤทธิ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1749
216 ปิยวิทย์ เอี่ยมพริ้ง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 2085
217 บริบูรณ์ ดีกา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1712
218 กชกร เจตินัย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 5154,1108
219 วีรวัตร คำภู คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1714
220 ศักดิ์ทนงค์ วงศ์เจริญ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 -
221 วัชระชัย บุญสุวีรดิษฐ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1704
222 สุทิพย์ เป้งทอง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1728
223 สุขศิริ ผามวย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700
224 ประมาณ สุทธิเวสน์วรากุล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1713
225 ธัญลักษม์ ดีกา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700
226 เกียรติศักดิ์ พระเนตร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1725
227 สุพรรณี ธงสันเทียะ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1700
228 กิตติพงษ์ พันธุ์ทอง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1742
229 จุมพลภัทร์ สีทากุลเศรษฐ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1715
230 ฐชาดา โคตมงคล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700
231 ชาญชัย นามพล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1714
232 รุ่งวิชา ไชยยศ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1715
233 แก่น วงศ์โหง่น คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700
234 ทศพล วงษาบุตร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700
235 ธงชัย (วีระชัย) หอมจันทร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700
236 ปนัดดา พันธุ์ทอง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1700
237 รัตน์ชฎาพร ศรีสุระ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1726
238 อรอุมา เนียมหอม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1726
239 ณัฐภัค พละพันธุ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1725
240 กมลทิพย์ ดวงมาลา (สุขไชย) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1700
241 ณัฐวัตร คมเฉียบ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1726
242 กนกวรรณ สุภักดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1705
243 ชัยรัตน์ พิมพบุตร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1704
244 สุเทพ นระมาตย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1713
245 สุรศักดิ์ นิยมพานิชพัฒนา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 -
246 ดำรงค์ฤทธิ์ วิบูลกิจธนากร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700
247 ยุทธศักดิ์ สัณฑมาศ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1704
248 กิติกรณ์ ทาระธรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1701
249 พชร วารินสิทธิกุล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1725
250 อโศก ศรีทองธรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1715
251 ณัฐพร พันธุ์เพ็ง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1715
252 จักรกฤช เหล่าสาย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 -
253 อชินี พลสวัสดิ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1713
254 ปิยภัทร โกษาพันธุ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1726
255 ดนุ วิโรจน์อุไรเรือง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1714
256 ภีม พรประเสริฐ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 -
257 ปกรณ์ กัลปดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700
258 นพพร อำนาจบุดดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1718
259 อัจฉริยา เหล่าศิริ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1737
260 นริศรา สารีบุตร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1704
261 เชษฐ์ ศรีไมตรี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1725
262 นิรันดร์ พันคะชะ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700
263 ณชลนิภา นามลาย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700
264 ชัยวุฒิ วุทธิสิทธิ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1726
265 เอกรินทร์ วทัญญูเลิศสกุล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 -
266 วจิราภรณ์ ประชุมรักษ์ (บุญใหญ่) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1738
267 วิรงรอง แสงเดือน (ประสานวงศ์) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1715
268 วรารัตน์ บุญทศ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 -
269 คณาธิศ เนียมหอม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1704
270 รณฤทธิ์ ทามณี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 -
271 ปวิณญดา บุญรมย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700
272 คลอเคลีย วจนะวิชากร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1705/6901
273 ปานจิต ศรีสวัสดิ์ (แก้วคำแพง) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 -
274 พัฒนา ศรีชาลี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1735
275 ประภาพร เชิดชู(กิติศรีวรพันธุ์) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1701
276 เจษฎา สายสุข คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1704
277 กันยากร บุพะกิจ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1717
278 กันย์สินี (จิระภา) จาฏุพจน์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1718
279 ปริญญา ทุมมาลา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 -
280 นัทธพงศ์ นันทสำเริง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1723
281 นิกร เห็นงาม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1711
282 สนธยา เกาะสมบัติ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1107/1715
283 พิรุณฤทธิ์ (จิระศักดิ์) วินสนธิ (คำบุญ) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1742
284 นงลักษณ์ บุญมา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1722
285 ภัทรา สวนโสกเชือก คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1714
286 วิเชียร โสมณวัฒน์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1718
287 กติยาภรณ์ เรืองสถาน (ทองแก้ว) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1700
288 เอกราช ธรรมษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700
289 ธนกฤต(พรพิทักษ์) สายยศ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700
290 ดวงตา ยุตวัน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 2109
291 อรทัย ปัญญามี (วงเขียว) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1700
292 อุทัย ใจทอง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1715
293 วรัชยา พรหมน้อย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1700
294 สรายุทธ พรเจริญ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1701
295 เมธาสิทธิ์ โชคฤทัย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1715
296 เมธาวรินทร์ จำนงค์ธรรม คณะนิติศาสตร์ 2400 2406
297 อภิภัสร์ ปาสานะเก คณะนิติศาสตร์ 2400 2406
298 วรัฏฐยา สัมพะวงศ์ คณะนิติศาสตร์ 2400
299 ไวกูณฐ์ ครองยุทธ คณะนิติศาสตร์ 2400 2407/5126
300 ทิวาวรรณ อายุวัฒน์ คณะนิติศาสตร์ 2400 2403
301 จันนา อินทร์เลิศ คณะนิติศาสตร์ 2400 2400
302 ชาญชัย พีระภาณุรักษ์ คณะนิติศาสตร์ 2400 2405
303 วัลลภ ประเสริฐ คณะนิติศาสตร์ 2400 2406
304 ประพาฬรัตน์ สุขดิษฐ์ คณะนิติศาสตร์ 2400 2404
305 พรพรรษา คงประยูร คณะนิติศาสตร์ 2400 2406
306 ฉัตรวรินท์ ภูวัชร์พิบูล คณะนิติศาสตร์ 2400 2406
307 เลอพร ศุภสร(มหิพันธุ์) คณะนิติศาสตร์ 2400 2409
308 วีระยุทธ ลาสงยาง คณะนิติศาสตร์ 2400 4106
309 นิโรธรี จุลเหลา คณะนิติศาสตร์ 2400 2409
310 เอื้องแก้ว คำถาวร คณะนิติศาสตร์ 2400 2411
311 ธนพร มนัสธรรมกุล คณะนิติศาสตร์ 2400
312 พงศกร ช่างทอง คณะนิติศาสตร์ 2400 2400
313 มาณพ สารธิเสน คณะนิติศาสตร์ 2400 2406
314 ไกรสร พันพงค์แข็ง คณะนิติศาสตร์ 2400 2411
315 ขนิษฐา คำน้อย คณะนิติศาสตร์ 2400 2410
316 จิรภัทร นันทเศรษฐ์ คณะนิติศาสตร์ 2400 2406
317 มานัส สมสวย คณะนิติศาสตร์ 2400 2404
318 เจนณรงค์ โพธิมงคล คณะนิติศาสตร์ 2400
319 พิชยา ศิลาวงษ์ คณะพยาบาลศาสตร์ 4337
320 โชติกา สมสุวรรณ คณะพยาบาลศาสตร์ 4337 4337
321 อภิญญา เยาวบุตร คณะพยาบาลศาสตร์ 4337 4337
322 ชลิตตา เท่าสิงห์ คณะพยาบาลศาสตร์ 4337 4337
323 เดือนเพ็ญ บุญมาชู คณะพยาบาลศาสตร์ 4337
324 พิชชาภรณ์ ยืนยง (เอี้ยวถาวร) คณะพยาบาลศาสตร์ 4337 4337
325 ศรายุทธ จำปี คณะพยาบาลศาสตร์ 4337
326 สุณิสา บุญศักดิ์ คณะพยาบาลศาสตร์ 4337
327 คมกริช สุทธศรี คณะพยาบาลศาสตร์ 4337
328 ภัชราภรณ์ วงศ์อาสา (ไชยรัตน์) คณะพยาบาลศาสตร์ 4337
329 บษพร วิรุณพันธุ์(โตหนึ่ง) คณะพยาบาลศาสตร์ 4337 -
330 ยุทธชัย ไชยสิทธิ์ คณะพยาบาลศาสตร์ 4337 -
331 กชพงศ์ สารการ คณะพยาบาลศาสตร์ 4337 4336
332 มะลิสา งามศรี คณะพยาบาลศาสตร์ 4337
333 หงษ์ บรรเทิงสุข คณะพยาบาลศาสตร์ 4337 4337
334 ปรัชญา เงาสวรรค์ คณะพยาบาลศาสตร์ 4337
335 จิรนันท์ จินดาชาติ คณะพยาบาลศาสตร์ 4337 4336
336 วิลาวัณย์ อาธิเวช คณะพยาบาลศาสตร์ 4337
337 ทัศน์วรรณ ศิระพรหม คณะพยาบาลศาสตร์ 4337 4337
338 สุทินี เสาร์แก้ว คณะพยาบาลศาสตร์ 4337 4338
339 วราทิพย์ แก่นการ คณะพยาบาลศาสตร์ 4337 4336
340 ปิยะนันท์ นามกุล คณะพยาบาลศาสตร์ 4337 4338
341 สิริมาดา โมราชาติ คณะพยาบาลศาสตร์ 4337
342 ขวัญประภัสร จันทร์บุลวัชร์ คณะพยาบาลศาสตร์ 4337 4437
343 แพรวทิพฑ์ สุธีรประเสริฐ คณะพยาบาลศาสตร์ 4337
344 เพ็ญศรี จิตต์จันทร์ คณะพยาบาลศาสตร์ 4337
345 ณัฐธยาน์ วิสารพันธ์ คณะพยาบาลศาสตร์ 4337
346 ดรุณี ใจสว่าง คณะพยาบาลศาสตร์ 4337 4338
347 อินทนิล เชื้อบุญชัย คณะพยาบาลศาสตร์ 4337 4338
348 มยุรา เรืองเสรี คณะพยาบาลศาสตร์ 4337
349 ประกายรุ่ง จวนสาง คณะพยาบาลศาสตร์ 4337
350 เสาวนีย์ โสบุญ คณะพยาบาลศาสตร์ 4337
351 สุมาลี ถาใจ คณะพยาบาลศาสตร์ 4337 4337
352 ปาริชาต รัตนราช คณะพยาบาลศาสตร์ 4337 4336
353 ไพรวัลย์ โคตรตะ คณะพยาบาลศาสตร์ 4337 4336
354 จริยา กฤติยาวรรณ คณะพยาบาลศาสตร์ 4337
355 วรนุช ศรีพลัง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1503
356 Robert Dennis Kloer คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500
357 ยุทธยา ทองพิทักษ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500
358 วิริศรา คำงาม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500
359 ประกาศิต เศวตธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1526
360 ยุทธชัย บุ้งทอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1551
361 KEVIN NEAL BACHMAN คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500
362 กาญจนา ชินนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1512
363 นันทิพา หนูพัฒน์ (สันทัดการ) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1552
364 ชญาดา ดานุวงศ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1504
365 บุญมี โททำ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1523
366 จิดาภา โชคหิรัญนาคิน (ศรียะวงษ์) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1551
367 สุเชาวน์ มีหนองหว้า คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 4408
368 จักรพงษ์ ทองผาย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1551
369 สุรพล ซาเสน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1520
370 ดอกรัก เชี่ยวชาญ (แท่นศิลา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1500
371 ภาณุเดช เพียรความสุข คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1512
372 พัทธนันท์ (ปาณิศา) สุจริตจันทร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1501
373 ณัฐธิดา สุจริตจันทร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1551
374 ปิ่นมณี สาระมัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1508
375 อนันต์ แม้นพยัคฆ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1512
376 วรางคณา วุฒิช่วย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1508
377 สริยกานต์ ยี่เก็งเอี่ยม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1543
378 เพียงพล เจริญพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 -
379 สุชาดา แม้นพยัคฆ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1512
380 นิศานาจ โสภาพล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1543/3016
381 สุมาลินี ไชยศรีสุข คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1552
382 ดิฐพงษ์ อุเทศธำรง (อุเทศ) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1516
383 สุชาดา ชัยวิวัฒน์ตระกูล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1552
384 กฤษณะ ทิพย์อักษร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1516
385 จุฑามณี ทิพราช คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1547
386 วรวรรณ บูรณะกิจภิญโญ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1551
387 มาลี ไชยเสนา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1104
388 ชนันรัตน์ (วิมานพร) รูปใหญ่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1503
389 นุชประภา กงเพชร เดนนิส คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500
390 เนียนนิภา สำเนียงเสนาะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1529
391 ธิดารัตน์ ดวงสินธุ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1509
392 รติรส พิพิธภักดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1552/1547
393 วิโรจน์ เซมรัมย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500
394 พายุ นาวาคูระ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 -
395 ประกายวรรณ จันทร์ปุ่ม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1500
396 ปัทมา จรัสรุ่งรวีวร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1503
397 สรรพสิริ ส่งสุขรุจิโรจน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500
398 จตุพล รักเปี่ยม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1507
399 ชัยโรจน์ ธนสันติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500
400 จิตรกร โพธิ์งาม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1533
401 กันต์ชิมา คำตา (เวียงคำ) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1500
402 จักรวาล วงศ์มณี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1529
403 วันชนะ บุญชม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1550/1505
404 อุทร บุญมั่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1507
405 ศรัณย์ ศรีพุทธรินทร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1516
406 พิกุล กุลสว่าง(สายดวง) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1504
407 ศุทธินี พลหาญ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1551
408 สมศักดิ์ ผามวย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1516
409 กัญญา พรรณภพ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1549
410 อาจารีย์ ศรีหล้า คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1511
411 อาภารัตน์ ประทีปะเสน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1564
412 กุลวดี ละม้ายจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1529
413 จุฑามาส ชมผา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1526
414 ประวิตร ศิลธรรมพานิช คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500
415 รฐา จันทวารา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1510
416 จารุณี อนุพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1500
417 จันทรา พุกชัยวานิชย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500
418 วิลาสินี คำห่อ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1549
419 อานันท์ ทาปทา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 2065/1512
420 ไพศาล พากเพียร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1520
421 กนกศักดิ์ ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1527/2065
422 สุทธิพงษ์ สุทธิลักษมุนีกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1043 (1040)
423 ธิดารัตน์ เขียวสวัสดิ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1501
424 สุนทร วรหาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1527
425 ปรีดี ทุมเมฆ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1520
426 กอบชัย รัฐอุบล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1559
427 ศักดา บุญยืด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1103
428 ถวัลย์ บุญภักดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500
429 สาคร ฉลวยศรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1559
430 ชญาณ์นันท์ ปิติกรพวงเพชร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1551
431 มนูญ เงาวรรณ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1552
432 ภิชญาพร อยู่คล้ำ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1502
433 กิตต์กวินเดชน์ วงศ์หมั่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500
434 กันทิยา ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1527
435 ประยุทธ สารัง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1522
436 กนิษฐา จัตุพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1504/1552/2065
437 พรหมมินทร์ กองแก้ว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1504/1505
438 ประสิทธิ์ กุลบุญญา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1116
439 วิจิตร อินทนาม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 2065
440 ชัชฎาภรณ์ ไชยสัตย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1520
441 ณณฐ (อดิศักดิ์) วิโย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1516
442 กรรณิดา ทาระหอม (ภาชู) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1505/1549
443 กรรณิกา นาคพันธ์ แก้วสมุทร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500
444 สุพัตรา โพธิสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1505-1552
445 ปรียาพรรณ ละอองนวล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1539
446 เชี่ยวชาญ ศิริศักดิ์เสนา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500
447 อมราลักษณ์ คลธา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500
448 นันท์นภัส อยู่ประยงค์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1549
449 ศศิธร อดิศรเมธากุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1526
450 กัญญารัตน์ ศรีสวัสดิ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500
451 สิริวรัญญา (อรปรียา) เลิศสกุลรุ่งเรือง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1520
452 แวว ดอกดวง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1500
453 บังอร ผาดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1547
454 ปริเทพ โคตรคำ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1504
455 น้อม แก่นจันทร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 2065
456 วราภรณ์ ศิรินัย(ศรีทะลับ) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1524
457 ชลชญา (รัตนาภรณ์) ศรไชย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1550/1505
458 สมัย นนทการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1500
459 เสงี่ยม ศรีธรรมมา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1502
460 สุชาติ บุษย์ชญานนท์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1509
461 ประณต พลอาษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1500
462 อรทัย เลียงจินดาถาวร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1526
463 วิชัย ลุนสอน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1526/1035
464 บุรินทร์ ศิริเนตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1510
465 ขวัญสุปาณัฏฐ์ พันธ์เกษม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1512
466 สุปิยา ทาปทา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1514/2094
467 กิติรัตน์ สีหบัณฑ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500
468 ภูษิต ฉัตรวิริยาวงศ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 2077-1513
469 วาสนา ขาวผ่อง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1504
470 ศิริวรรณ ประสพสุข คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1502
471 นิสิต ภาคบุบผา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1516 (สาขาวิชาดนตรี)
472 พลวัฒน์ โตสารเดช คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1508
473 สิริลักษณ์ พลนอก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500
474 นิติรัตน์ อุทธชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1547
475 ขวัญสุดา เพียรความสุข คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 2037
476 กนกวรรณ วงศ์ทอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1504
477 วีรวัฒน์ ทองสุทธิ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500
478 สุมิตรชา ซาเสน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1500
479 มานิตย์ โศกค้อ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1559
480 ศิวัชญา (รวีวรรณ) ธงศรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1531/1535
481 กุสุมา ศักดิ์ศินานนท์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1531
482 ธนินท์รัฐ คำมาธีรวิทย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500
483 มณีกาญจน เขียวรัตน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1510
484 สถาพร ยังประยูร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1510
485 ธนาวัฒน์ พละวงษ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1521
486 วิสุดา แก้วหยด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1511
487 สุทธิดา จารุแพทย์ จินาพร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1552
488 สันติ หวังชื่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1507/1522
489 ชญาพร ตั้งวันเจริญ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 -
490 จุฬาลักษณ์ วารินสิทธิกุล (ชอบงาม) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1511
491 ณัฐสุดา ภาระพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1502
492 เกษมศิริ วัฒโน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1549
493 ณัชชา ฉันทรุจิกพงศ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1549/1552/1504
494 เนตรน้ำทิพย์ บุดดาวงศ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1511
495 รังสรรค์ นัยพรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1559
496 พันธ์ทิพย์ ศรีธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 -
497 พุทธพร โคตรภัทร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1529
498 อุษาวดี วรรณประภา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1502
499 สหรัฐ อำนวย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 2065
500 ภัทรขวัญ ลาสงยาง (ทองเถาว์) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1502
501 วิราณี แว่นทอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1508
502 พีริยา ขอสุข (เพียรทำ) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500
503 วัชราภรณ์ จันทนุกูล (ทวีกุล) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1520
504 ชวฤทธิ์ ใจงาม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500
505 บัวบาน กองสุข คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1500
506 สุนันทา ผาสมวงค์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1507
507 วัชรินทร์ สินไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1552
508 ภูวดล งามมาก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 2036
509 กิติราช พงษ์เฉลียว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1527
510 ANTHONY PETER GOLDSMITH คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500
511 XUE KUN คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 -
512 บุญนริน อินราช คณะวิทยาศาสตร์ 2135 2069
513 สโรชา อยู่ยงสินธุ์ คณะวิทยาศาสตร์ 2135 1400
514 วารีรัตน์ แสนมาโนช คณะวิทยาศาสตร์ 2135 1407
515 นวลใย ญารักษา คณะวิทยาศาสตร์ 2135 1405
516 วิภา ราศิวงค์ คณะวิทยาศาสตร์ 2135 1600
517 ลัดดา ศรีมะณี คณะวิทยาศาสตร์ 2135
518 อัจฉริยา นิลสระคู (นามไพร) คณะวิทยาศาสตร์ 2135 1440
519 ญาณศรณ์(เกสร) พูลเพิ่ม คณะวิทยาศาสตร์ 2135
520 สืบพงศ์ เจริญพร คณะวิทยาศาสตร์ 2135
521 นิภาพร พูลเพิ่ม คณะวิทยาศาสตร์ 2135
522 ณัฎฐกานต์ วงศ์พุทธะ คณะวิทยาศาสตร์ 2135 1400
523 คัชรินทร์ เวชชากุล คณะวิทยาศาสตร์ 2135
524 กิดาการ แสงเดือน คณะวิทยาศาสตร์ 2135
525 สุกัญญา อุปนิสากร คณะวิทยาศาสตร์ 2135 1408
526 ธีร์ธานิศ(ภาคภูมิ) พันธ์นิกุล คณะวิทยาศาสตร์ 2135 -
527 สุมีนา บุญประสม คณะวิทยาศาสตร์ 2135
528 นฤพล ไพเราะ คณะวิทยาศาสตร์ 2135
529 กฤตมุข หล่าบรรเทา คณะวิทยาศาสตร์ 2135 1400
530 พักพล มุ่งลือ คณะวิทยาศาสตร์ 2135 1442
531 บุญเย็น ทองคำ คณะวิทยาศาสตร์ 2135
532 กันญา เทียบมา คณะวิทยาศาสตร์ 2135 2069
533 จิตติมา ใจสุข คณะวิทยาศาสตร์ 2135 1300
534 ไชยวัฒน์ นามบุญลือ คณะวิทยาศาสตร์ 2135 ไปสังกัดคณะวิทย์ฯ 1/
535 ขจิตา สมเนตร(มัชฌิมา) คณะวิทยาศาสตร์ 2135
536 ศุภมิตร พิมพ์ศรี คณะวิทยาศาสตร์ 2135
537 อ๊อด ศรีมะณี คณะวิทยาศาสตร์ 2135
538 สุพรรณี อะโอกิ คณะวิทยาศาสตร์ 2135
539 ถนัด ธนะฉัตรชัยรัตนะ คณะวิทยาศาสตร์ 2135
540 บุญมี นากรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ 2135
541 พรรณี ชารีแก้ว คณะวิทยาศาสตร์ 2135
542 ณัฐพงศ์ วงษ์ชุ่ม คณะวิทยาศาสตร์ 2135
543 ภควัฒน์ วงศ์วรรณวัฒนา คณะวิทยาศาสตร์ 2135
544 เสริฐ เขียนนอก คณะวิทยาศาสตร์ 2135
545 พัฒนสุข ชำนินอก คณะวิทยาศาสตร์ 2135
546 ขจรพงศ์ ดาศรี คณะวิทยาศาสตร์ 2135
547 กัญญา สิริลาภโภคิน (เกิดศิริ) คณะวิทยาศาสตร์ 2135
548 สิรินันท์ วิริยะสุนทร คณะวิทยาศาสตร์ 2135
549 ชาญชัย สุกใส คณะวิทยาศาสตร์ 2135
550 ธนัสนี สมบูรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ 2135
551 อนุวัฒน์ ยินดีสุข คณะวิทยาศาสตร์ 2135
552 รัชฎาภรณ์ ถนอมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ 2135
553 สายสมร ทาศิริ คณะวิทยาศาสตร์ 2135
554 ปริญญา มูลสิน คณะวิทยาศาสตร์ 2135
555 ปรีชา มูลสิน คณะวิทยาศาสตร์ 2135
556 สงวนศักดิ์ นาครินทร์ คณะวิทยาศาสตร์ 2135 1415
557 จิรัญญา ฤกษ์พิบูลย์(สุราวุธ) คณะวิทยาศาสตร์ 2135
558 ศิวพร หอมหวล คณะวิทยาศาสตร์ 2135 1406
559 สมถวิล ขันเขตต์ คณะวิทยาศาสตร์ 2135
560 ขวัญเดือน รัตนา คณะวิทยาศาสตร์ 2135 1442
561 ธานินท์ บัวทอง คณะวิทยาศาสตร์ 2135
562 วัฒนาชัย มาลัย คณะวิทยาศาสตร์ 2135 1413
563 เกษา แสงพุฒ คณะวิทยาศาสตร์ 2135
564 สมใจ โพธิปัตย์ คณะวิทยาศาสตร์ 2135
565 เยาวรักษ์ ทองพุ่ม คณะวิทยาศาสตร์ 2135
566 จาณียา ขันชะลี คณะวิทยาศาสตร์ 2135
567 เผ่าไทย วงศ์เหลา คณะวิทยาศาสตร์ 2135 1430
568 จาตุรงค์ จงจีน คณะวิทยาศาสตร์ 2135 1441
569 อรุณ จันทร์คำ คณะวิทยาศาสตร์ 2135 1404
570 ยุภาพร อำนาจ คณะวิทยาศาสตร์ 2135
571 สุพรรณี ไขแสง คณะวิทยาศาสตร์ 2135 1421
572 เจนจิรา มาหา คณะวิทยาศาสตร์ 2135 1429
573 จักรพงค์ แท่งทอง คณะวิทยาศาสตร์ 2135 1438
574 กฤติเดช จันทวารา คณะวิทยาศาสตร์ 2135
575 เอกชัย ปัทมะ คณะวิทยาศาสตร์ 2135
576 วรพล สุรพัฒน์ คณะวิทยาศาสตร์ 2135
577 สัมฤทธิ์ ประวิทย์ธนา คณะวิทยาศาสตร์ 2135
578 ตระหนัก สมเนตร คณะวิทยาศาสตร์ 2135
579 รมย์ธีรา เชื้อโชติ คณะวิทยาศาสตร์ 2135
580 หทัยชนก นันทพานิช คณะวิทยาศาสตร์ 2135 1405
581 สุดาพร ตังควนิช คณะวิทยาศาสตร์ 2135 1425
582 ศุภาวีร์ แสงจันทร์จิรเดช คณะวิทยาศาสตร์ 2135 1442
583 วรรณา สายแก้ว คณะวิทยาศาสตร์ 2135
584 สุนิดา ทองโท (เถาว์โท) คณะวิทยาศาสตร์ 2135
585 ศิริภา วงศ์พุทธะ คณะวิทยาศาสตร์ 2135
586 สุดาพร ธรรมสาร คณะวิทยาศาสตร์ 2135
587 มาฆบดี รวยทรัพย์ คณะวิทยาศาสตร์ 2135 1404
588 นิสากร พละศักดิ์ คณะวิทยาศาสตร์ 2135
589 อมรรัตน์ วงษ์กลม คณะวิทยาศาสตร์ 2135
590 นงเยาว์ มุสิกสาร คณะวิทยาศาสตร์ 2135 1409
591 หนูเพียร แสงกล้า คณะวิทยาศาสตร์ 2135
592 ปริญ(ภูดิท) สิริลาภโภคิน(เกิดศิริ) คณะวิทยาศาสตร์ 2135
593 ศศิธร ธงชัย คณะวิทยาศาสตร์ 2135
594 ฐิติพงษ์ อุ่นใจ คณะวิทยาศาสตร์ 2135
595 ปิยวงค์ ภูปัญญา คณะวิทยาศาสตร์ 2135
596 ประกิต สมัครค้า คณะวิทยาศาสตร์ 2135
597 เกศินี จันทรโสภณ คณะวิทยาศาสตร์ 2135
598 ศศิวิมล พรประไพ คณะวิทยาศาสตร์ 2135
599 ประวีรณ์ สุพรรณอ่วม คณะวิทยาศาสตร์ 2135 1406
600 นันทพร สุทธิประภา (มณีรัตน์) คณะวิทยาศาสตร์ 2135 1415
601 อนุชา เพียรชนะ คณะวิทยาศาสตร์ 2135
602 ศิริพร ร่วมสุข คณะวิทยาศาสตร์ 2135 1400
603 สงวนศักดิ์ ศรีพลัง คณะวิทยาศาสตร์ 2135
604 กุลวรรณ โสรัจจ์ คณะวิทยาศาสตร์ 2135 1412
605 ธีรวรรณ บุญโทแสง คณะวิทยาศาสตร์ 2135
606 เสรี จันทรโสภณ คณะวิทยาศาสตร์ 2135
607 กิตติชัย โสพันนา คณะวิทยาศาสตร์ 2135 1411
608 ทัศนัย รังผึ้ง คณะวิทยาศาสตร์ 2135 1440
609 รณฤทธิ์ นาโควงศ์ คณะวิทยาศาสตร์ 2135 1421
610 ธนกร สุทธิสนธ์ คณะวิทยาศาสตร์ 2135
611 จำลอง วงษ์ประเสริฐ คณะวิทยาศาสตร์ 2135 1430
612 อรทัย สายสะอาด คณะวิทยาศาสตร์ 2135
613 สมพร เทพฉิม คณะวิทยาศาสตร์ 2135
614 ประพันธ์ ไตรยสุทธิ์ คณะวิทยาศาสตร์ 2135 1429
615 พรทิพย์ ธรรมรักษ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 4366 4366
616 เพ็ญมาศ สุคนธจิตต์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 4366
617 เด่นพงษ์ วงศ์วิจิตร คณะสาธารณสุขศาสตร์ 4366
618 ภัทรภร เจริญบุตร คณะสาธารณสุขศาสตร์ 4366
619 คมสันต์ ธงชัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ 4366 4363
620 กุลชญา ลอยหา คณะสาธารณสุขศาสตร์ 4366
621 สุรัตน์ หารวย คณะสาธารณสุขศาสตร์ 4366
622 เด่นดวงดี ศรีสุระ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 4366
623 ชนฎ์พงศ์ (ณัฐพงค์) เคลือศิริ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 4366
624 ชัยกฤต ยกพลชนชัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ 4366
625 ปัทมา ล้อพงค์พานิชย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 4366
626 เนตรทราย ทองคำ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 4366 4367
627 นพรัตน์ ส่งเสริม คณะสาธารณสุขศาสตร์ 4366 4363
628 สุมาพร ทองปรุง คณะสาธารณสุขศาสตร์ 4366 4370
629 สุภาพร ใจการุณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 4366
630 ญาณิฐา แพงประโคน คณะสาธารณสุขศาสตร์ 4366
631 มณฑิชา รักศิลป์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 4366 4368
632 สุจิตรา แสงบุญเรือง คณะสาธารณสุขศาสตร์ 4366
633 วิลาวัณย์ ชาดา คณะสาธารณสุขศาสตร์ 4366
634 น้ำพริก ไตรยสุทธิ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 4366 4361
635 ณัฐวดี สงวนล้ำ(สมสี) คณะสาธารณสุขศาสตร์ 4366 -
636 กรวิกา หาระสาร คณะสาธารณสุขศาสตร์ 4366 -
637 บุษยารัตน์ รูปศรี คณะสาธารณสุขศาสตร์ 4366
638 กีรติ อุปนิสากร คณะสาธารณสุขศาสตร์ 4366
639 ศิรินภา เชื้อท้าว คณะสาธารณสุขศาสตร์ 4366
640 รัชนี จูมจี คณะสาธารณสุขศาสตร์ 4366
641 จารุพร ดวงศรี คณะสาธารณสุขศาสตร์ 4366
642 ชยากร แก่นจักร คณะสาธารณสุขศาสตร์ 4366
643 ปณิดา ธรรมวงค์ บัณฑิตวิทยาลัย 3016
644 วิชญา ทองกลม บัณฑิตวิทยาลัย 3016
645 ชลญา สังข์ทรัพย์ บัณฑิตวิทยาลัย 3016
646 ศุภศิลป์ พันธ์งาม บัณฑิตวิทยาลัย 3016 3016
647 นงลักษณ์ คำเติม บัณฑิตวิทยาลัย 3016 3016
648 บัวทอง บุตรทองพิมพ์ บัณฑิตวิทยาลัย 3016 -
649 คำพรรณ์ จำปา บัณฑิตวิทยาลัย 3016
650 ชัชญา กลิ่นสุวรรณ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1023
651 ธาร ปัญญามี กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1012
652 มยุเรศ พันทะ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
653 คำปน มหุนี กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1030
654 สายัณห์ น้อยวังคลัง กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 อั๋น
655 ณิษฐา(ณิชนันท์) จุทะแสง(พันธุ์บุตร) กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1114
656 ณัฐวุฒิ สินศิริ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 บ้านยางน้อย
657 ทนงศักดิ์ พวงพุฒ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
658 สุพจี ศรีพลาย กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
659 วรจิตร ศรีพลาย กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1010
660 มัทธนา พันธะนู กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1010
661 สงัด กำทรัพย์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1030
662 นิรุทธ เกตุสิริ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
663 ศุภฤกษ์ กาญจนพันธ์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1030
664 วิสิทธิ์ โอภาพ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
665 วิสันต์ บุตรสิงห์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
666 นิกร พิลาศาสตร์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
667 วิสรรณ บุญล้อม กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
668 กิติศักดิ์ ขันอาสา กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 บ้านยางน้อย
669 เกียรติศักดิ์ สายมา กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
670 สำราญ สิงห์แก้ว กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
671 สำรวย สิงห์แก้ว กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
672 วารุณี วรรณรัตน์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
673 โสภณ มุนมินท์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
674 นเรศ วงศาโรจน์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
675 นพดล เลขะวัฒนะ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1005
676 จิตรพล รักเปี่ยม กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1023
677 ปราโมทย์ ปรัสพันธ์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1012
678 อดิฐชัย ประสานเสียง กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1012
679 นวมินทร์ ลาภสาร กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
680 คทา อินธิรัตน์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1023
681 นครินทร์ สนุกพันธ์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1023
682 ทรงภูมิ กลมเกลี้ยง กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1030
683 พิศมัย สมไชย กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
684 สัญชัย หมอนิล กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1012
685 สุรณี โสวรรณี กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 5102
686 สุวรรณ รันคำภา กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
687 ประทีป สุขกวี กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
688 ไชยา สุภกรรม กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
689 ชัยณรงค์ รัตนวงษ์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 -
690 เพ็ญภรณ์ ตรีภพ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1113
691 เวียงทอง ประดา กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 บ้านยางน้อย
692 สุริยา รัตนิล กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
693 ณัฐธวัช จันทะเวช กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
694 วรารัตน์ อารียะธนวัลย์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 5105
695 นรินทร์ คงศรี กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 4337
696 ผัน อ่อนผิว กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1030
697 ปริญา บุตรดาโจม กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1012
698 พรรณี เงาเพ็ชร กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1017
699 วันชัย เดชผล กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1012
700 ทรงกรต เอกพันธ์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1838
701 สาริศา นันธะศัย กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1111
702 อนิรุทย์ แดนสีแก้ว กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1022
703 วิสูตร จันทร์สว่าง กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
704 ชัชวาล ประสานวงศ์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1030
705 วีระชัย บุญธรรม กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1010
706 เอกชัย ต้นโพธิ์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 6905
707 สุพัตรา นามรมย์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 5111,1101
708 ปราณี สำราญวงศ์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
709 ชาญณรงค์ เพชรฤทธิ์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
710 สมพงษ์ เพชรฤทธิ์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
711 นภาพร สัมพะวงศ์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
712 ประสิทธิ์ ผุดผ่อง กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1400
713 คำพอง สบายใจ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1010
714 จิตติคม สิมมา กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 -
715 วรลักษณ์ ชาลี กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
716 สมศักดิ์ ศรีพลาย กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
717 สุรสิทธิ์ มนัส กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
718 สุลักคณา บุญประสิทธิ์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1010
719 สุภาพร มนัส กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
720 ธีระชัย มนัส กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1010
721 พรประเสริฐ มนัส กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 บ้านยางน้อย
722 บุษบา การุณย์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
723 สงคราม บุอ่อน กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
724 ธนชาติ บุญเต็ม กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1111
725 พงพิทักษ์ อุปไชย กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1007
726 เอื้อมพร พวังคาม กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1010
727 สมศักดิ์ บรรมณี กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1030/1802
728 ไพจิตร นักรำ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 0/1006
729 ชาคริต บำรุงสานต์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1012
730 สถิต วงศ์พุทธะ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
731 ชำนาญ แสงกล้า กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
732 นันทชิต แสงกล้า กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1010
733 สมยศ โคตะรักษ์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1012
734 อุทัย พันธะนู กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
735 มนตรี ธิโกศรี กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
736 หนูเวียง โชคดี กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
737 วิทยา พรมพานิชย์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1010
738 อนิรุทธ์ หลุมทอง กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1010
739 ณรงค์เดช วิลามาศ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1022
740 วนิดา โพธิ์ศิริ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
741 ประคอง ผิวอ่อน กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1020
742 มานิต ผิวอ่อน กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1012
743 สุรศักดิ์ พิมพ์พัฒน์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
744 อุรา จันใด กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
745 รฐา อักษรศรี กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1010
746 จิราพัชร พันธ์กว้าง กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1010
747 ทองเบิ้ม ถนอมพันธ์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1600
748 อนงค์รักษ์ ขาววงษ์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1010
749 หนูจันทร์ ดอนใหญ่ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 2036
750 พุดชา ถนอมพันธ์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 5105
751 มงกุฎ ไชยสัตย์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
752 ชลกานต์ อ่อนคำ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
753 บัณฑิตย์ บุญสิงห์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
754 สมจิตร์ บุญพั่ว กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 สาธาฯ
755 บุญมี อยู่สุข กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1010
756 สมศรี สุภนิกร กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
757 บุญมี สุภนิกร กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
758 สมพร ผิวทอง กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
759 อรุณี ไชยชนะ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 บ้านยางน้อย
760 ยุทธนา อุกาพรหม กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1012
761 จันมะณี มุสิกวัน กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
762 สุวิภา กาญจนารักษ์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
763 คำหม่อน นุ่มนวล กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
764 วิวรรณ หินผา กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
765 สง่า ส่งเสริม กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 4300
766 จันทร สัตย์ธรรม กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
767 ณะรินทร์ศาล ศิริผล กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
768 สุภาคภูมิ ดอกรักษ์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
769 จันทร์มอญ สินป้อง กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
770 ปรีญา ธรรมสาร กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
771 บังอร เชิดชู กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
772 สุพรรณิการ์ ทาศิริ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
773 สมัย สารทอง กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1012
774 ไพโรจน์ วรรณรัตน์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 3309
775 พรรณรัตน์ สัตย์ธรรม กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
776 นงคราญ ธรรมสัตย์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
777 ณรงค์ แก่นการ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1010
778 รุ่งเจริญ สวัสดี กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
779 รจนา สินสมุทร กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1111
780 วัชรินทร์ โพธิ์ศิริ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 3300
781 รุ่งทิพย์ บุญจำรูญ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1112
782 ธงชัย ภคสมิทธิ์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1030
783 เฉลิมชัย ชมภูพื้น กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1010
784 ธวัช สืบจันทา กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
785 รุ่งทิวา นะราวัง กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
786 เทวัญ มณีปกร กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1023
787 ณัฎฐ์พัชร์ พันธ์มุก กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1005
788 ชยพล วุฒิช่วย กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
789 ศักรินทร์ บริคุต กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
790 ธนวรรต โพธิ์แก้ว กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1010
791 จันทรินทร์ อินทอร กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1010
792 สิทธิเดช อุดมศรี กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
793 ทรงวุฒิ มีธรรม กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
794 ณัฏฐธิดา รัตนวงษ์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1010
795 สัญญา อุดาหน กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1010
796 จิราวรรณ แสงไชย กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
797 วิชุดา กาญจนารักษ์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 -
798 บุญล้อม อินทอร กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1010
799 วรนิษฐา ธรรมานุชิต กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
800 สุชีราวรรณ สีทากุลเศรษฐ์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1010
801 องอาจ บุอ่อน กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
802 วีระชัย ศรไชย กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
803 นราธิป โพธิ์สมบูรณ์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1010
804 อาคม บุญยอ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1010
805 สรัญญา พิลาศาสตร์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
806 อัจฉราวดี ตละทา กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
807 จุติภูมิ บุญจริง กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
808 ชัชวาล พวงจันทร์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
809 จักรตุพล พงษ์ด้วง กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
810 ศรราม ศิริวงค์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1010
811 ฐิตวัฒน์ แก้วกิ่ง กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
812 ธิดารัตน์ กอมะณี กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
813 ภาสวัชร์ พงษ์แสนพันธ์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 -
814 พรพิมล แสงสว่าง กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
815 วิศวกร ผิวทอง กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1010
816 ณรงค์ ปานะศรี กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
817 อัครพล พันธุ์วงศ์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 -
818 รัชวุฒิ รักษ์มณี กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 -
819 ศรัทธา ปากวิเศษ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
820 สิริวิมล บุญตา กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1010 ( ฝ้าย)
821 ปวิตา วงศาสนธิ์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1110
822 สุขสันต์ มาลัย กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1412
823 ธนายุทธ์ สวัสดิ์มงคล กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
824 วินัย มะปรางก่ำ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
825 ขวัญชัย ทองถม กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1022
826 ขนิษฐา ชาลี กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
827 วุฒิพงษ์ สุภาพงษ์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1012
828 กิตติสุดา ศรีสาร กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
829 เอกชัย อ่อนผิว กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1010
830 ถิตย์ธิศักดิ์ คำวัน กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1023
831 แสงอาทิตย์ อินโสม กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1010
832 อนันต์ชนา มากดี กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
833 สุเทพ มีมานะ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
834 เอกลักษณ์ จันทพรม กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1012
835 เจษฎากร คณะพันธ์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 5110
836 สุดารัตน์ ธรรมสัตย์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
837 วรรณกิจ จานเขื่อง กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
838 ณัฐพงษ์ ต้นคำ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 -
839 ยุวรี คงศรี กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
840 บรรจง สบายใจ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
841 วุฒิศักดิ์ จารุแพทย์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1010
842 กรรณิกา ศิลาโชติ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
843 ธีระพันธ์ หลุมทอง กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1010
844 วรพล พวังคาม กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1008
845 ชลวัฒน์ พวังคาม กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
846 ชัยชุมพล ภาชนะพูล กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
847 ชาญชัย ประทัด กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 บ้านยางน้อย
848 จีระศักดิ์ เกษหอม กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
849 รภัสพล สดชื่น กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 บ้านยางน้อย
850 สุนันทา ผาลา(พาลี) กองคลัง (สำนักงานอธิการบดี) 5160 5132
851 กัญจิญา(ปราวีณา) จิรกาลสิริ(เข็มคุณ) กองคลัง (สำนักงานอธิการบดี) 5160
852 นภาพร ธรรมสาร กองคลัง (สำนักงานอธิการบดี) 5160 1131
853 สุพัตรา พงษ์ด้วง กองคลัง (สำนักงานอธิการบดี) 5160 1130
854 สายใจ ผกาลา กองคลัง (สำนักงานอธิการบดี) 5160 1131
855 อรทัย อภิบาล กองคลัง (สำนักงานอธิการบดี) 5160 5132
856 อมรพรรณ จิตเสนาะ กองคลัง (สำนักงานอธิการบดี) 5160 1131
857 กมลทิพย์ พันธ์โชติ กองคลัง (สำนักงานอธิการบดี) 5160 5130
858 ณฤณัฐ จิรกาลสิริ กองคลัง (สำนักงานอธิการบดี) 5160
859 ธันย์ชนก วงษ์เตียวตระกูล กองคลัง (สำนักงานอธิการบดี) 5160
860 ธัญวรัตน์ นาเวียง กองคลัง (สำนักงานอธิการบดี) 5160
861 กฤษณา เทศธรรม กองคลัง (สำนักงานอธิการบดี) 5160 1024
862 ธัญนันท์ ผาติทองอินทร์ กองคลัง (สำนักงานอธิการบดี) 5160 1132
863 สุปราณี สุขโท กองคลัง (สำนักงานอธิการบดี) 5160 5133
864 ณรัญญา ประเสริฐศรี กองคลัง (สำนักงานอธิการบดี) 5160 1130
865 อภิชาติ สาธุจรัญ กองคลัง (สำนักงานอธิการบดี) 5160 5136
866 วัชรพงษ์ เวชพันธ์ กองคลัง (สำนักงานอธิการบดี) 5160 5134
867 นภัทร(ธันยาภักค์) พิมพบุตร กองคลัง (สำนักงานอธิการบดี) 5160 1132
868 คำแพง เขียวขำ กองคลัง (สำนักงานอธิการบดี) 5160 5131
869 นิภาพร เขียวขำ กองคลัง (สำนักงานอธิการบดี) 5160
870 พงศ์สุริยา ดำพะธิก กองคลัง (สำนักงานอธิการบดี) 5160 5135
871 สิริศักดิ์ สารส กองคลัง (สำนักงานอธิการบดี) 5160 5133
872 ปาจารีย์ ผงผ่าน (กิตติคุณเมธา) กองคลัง (สำนักงานอธิการบดี) 5160 1133
873 ภุชงค์ พรหมลาศ ศูนย์คอมพิวเตอร์ (สำนักงานอธิการบดี) 3200 3204
874 ธนกฤต ผงผ่าน ศูนย์คอมพิวเตอร์ (สำนักงานอธิการบดี) 3200 3211
875 มะลิวรรณ นาคำมูล ศูนย์คอมพิวเตอร์ (สำนักงานอธิการบดี) 3200 3200
876 วันเฉลิม พรจันทร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ (สำนักงานอธิการบดี) 3200 3209
877 เอกภพ บุตรศรี ศูนย์คอมพิวเตอร์ (สำนักงานอธิการบดี) 3200 3200
878 พัชรพงษ์ สุดถนอม ศูนย์คอมพิวเตอร์ (สำนักงานอธิการบดี) 3200 3208
879 จักรพงศ์ หอมเย็น ศูนย์คอมพิวเตอร์ (สำนักงานอธิการบดี) 3200
880 พิษณุ อุตราศรี ศูนย์คอมพิวเตอร์ (สำนักงานอธิการบดี) 3200 3200
881 กุลธิดา ทาระหอม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2056 6904
882 นิชาภา ทาระหอม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2056 6904
883 มะลิวัลย์ แผ่นทอง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2056 6906
884 อรทัย ทองอินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2056 -
885 ยุพดี ดวงพิทักษ์พงศ์ (แพงทรัพย์) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2056 6906
886 ภาวิณี ปุราชะนัย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2056
887 เพียงกมล บุตรแก้ว สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2056
888 วิลาวรรณ ศรีสมุทร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2056 6905
889 วทัญญู หินผา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2056 6906
890 ประกรณ์ อินทพันธ์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2056 6912
891 จี ทัศบุตร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2056 6908
892 วิรัตน์ รูปแข็ง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2056 6914
893 สุมิตย์ อินปาว สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2056 6914/6904
894 อธิกา พรพรหม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2056 6913
895 อนุชิต สินทรัพย์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2056 6907
896 ทนัศมน กาญจนภักดิ์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2056
897 เมธา พิมพะกรรณ์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2056 6912
898 คณิต มณีเนตร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2056 6912
899 สมพร สุชาตะประคัลภ์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2056 6909/6910
900 กมลพักตร์ โสภา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2056 6906
901 หนูเพียร สัตย์ธรรม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2056 6908
902 เอกชัย เจริญราษฎร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2056 6905
903 กัญญาณี แก้วพิกุล สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2056 6906
904 สาริกา แสงสุวรรณ์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2056 6905
905 จุรีพร ศรีธัญรัตน์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2056 6906
906 ทองเสี่ยน จันทร์พูล สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2056 2056
907 สุภัตรา เสพสวัสดิ์ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 1141 1145
908 รยาพร สู่สุข สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 1141
909 พัชรินทร์ ไชยธรรม สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 1141 1146
910 ดวงจันทร์ อุตมังค์ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 1141 1141
911 ศิริรักษ์ รัตนศรี สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 1141 1111
912 ปัญชลี จันทร์แรม สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 1141 1147
913 เบญจะ ศิริแก้ว สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 1141 1146
914 ประภัทร พยุงวงษ์ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 1141 1142
915 สมปอง อินปาว สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 1141 1145
916 วสันต์ ผิวทอง สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 1141 5602
917 สุริยา แก้วใส สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 1141 5600
918 เกษจิดาภา สินศิริ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 1141 1144
919 สดใส ไพฑูรย์ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 1141 1144
920 ภานุวัฒน์ สมภาวะ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 1141 1141
921 สุขสันต์ สวัสดิ์ไชย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 1141
922 ณรงค์ชัย อุณาวงค์ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 1141 5601
923 ปิยดา บั้งทอง (มีอรุณ) สำนักงานตรวจสอบภายใน 5155 5155
924 จริยา ทองแสง สำนักงานตรวจสอบภายใน 5155
925 อัจฉราพรรณ สีหะบัณฑ์ สำนักงานตรวจสอบภายใน 5155
926 สุจิตรา ศิริวรรณ สำนักงานตรวจสอบภายใน 5155
927 อนุรักษ์ สายแวว สำนักงานตรวจสอบภายใน 5155 5155
928 นริสรา เจริญผล(พุ่มจันทร์) สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 1040 1040
929 ดาริน ศิริคูณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 1040 1034
930 รัตนภรณ์ ภาเรือง สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 1040 1040
931 ศุภกิตติ์ สุขทอง สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 1040
932 ปัฐมาภรณ์ บุญประครอง (คงมั่น) สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 1040 1040
933 วารุณี สุกใส สถาบันวิจัยและพัฒนา
934 เกศรา แก้วดี สถาบันวิจัยและพัฒนา 5141
935 ภูวไนย ใจหาญ สถาบันวิจัยและพัฒนา
936 มาลัย สุวรรณผา สถาบันวิจัยและพัฒนา 5145
937 สุภารัตน์ ผัดโพธิ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา 5141
938 ภัทร์นรินทร์ ประกอบแสง กองพัฒนานักศึกษา (สำนักงานอธิการบดี) 1017
939 นาคิน กากแก้ว กองพัฒนานักศึกษา (สำนักงานอธิการบดี) 1017 1020
940 เจริญ ด้วงทอง กองพัฒนานักศึกษา (สำนักงานอธิการบดี) 1017 1118
941 เกียรติศักดิ์ รัตนบำรุง กองพัฒนานักศึกษา (สำนักงานอธิการบดี) 1017 1017
942 หทัยกาญจน์ พลโกษฐ์ กองพัฒนานักศึกษา (สำนักงานอธิการบดี) 1017 1032
943 อาคม สวัสดิ์มงคล กองพัฒนานักศึกษา (สำนักงานอธิการบดี) 1017 2099
944 อัศวิน บุญมั่น กองพัฒนานักศึกษา (สำนักงานอธิการบดี) 1017 2109
945 ธีรยุทธ พิมพ์กิจ กองพัฒนานักศึกษา (สำนักงานอธิการบดี) 1017 1017
946 สิรภัทร เจริญราช (ไชยอุไร) กองพัฒนานักศึกษา (สำนักงานอธิการบดี) 1017
947 ชลธิชา ศรีสว่าง กองพัฒนานักศึกษา (สำนักงานอธิการบดี) 1017 1016
948 รุ่งทิพย์ หอมขจร กองพัฒนานักศึกษา (สำนักงานอธิการบดี) 1017 1020
949 วรรณพร กานารักษ์ กองพัฒนานักศึกษา (สำนักงานอธิการบดี) 1017
950 กรรณิการ์ สมเสียง กองพัฒนานักศึกษา (สำนักงานอธิการบดี) 1017 1020
951 ชาญชัย คุณมี กองพัฒนานักศึกษา (สำนักงานอธิการบดี) 1017
952 การะเกด เพชรพิพัฒน์ กองพัฒนานักศึกษา (สำนักงานอธิการบดี) 1017 1020
953 พชร ทองอินทร์ กองพัฒนานักศึกษา (สำนักงานอธิการบดี) 1017 1010
954 ปนัดดา นนทะการ กองพัฒนานักศึกษา (สำนักงานอธิการบดี) 1017 1029
955 เมืองแมน (วัฒนชัย) ศิริญาณ กองพัฒนานักศึกษา (สำนักงานอธิการบดี) 1017 2170/1020
956 ปราโมชย์ นามวงศ์ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1314
957 หทัยรัตน์ ควรรู้ดี คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1323/1311
958 อรศรี ล้อมไธสง คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 -
959 ประไพ ใจเพียร คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 2074
960 พิศมัย หลักรัตน์ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 -
961 อังคาร ดอนใหญ่ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 -
962 นรีนุช ยุวดีนิเวศ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1301
963 นิธิกร บริพันธ์ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1341
964 บุญแตง ศิลาอ่อน คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1327
965 พิไลวรรณ ดอนเตาเหล็ก คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1344
966 รัชนิกร วรรณสถิตย์ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1323
967 เฉลิม พูลเพิ่ม คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1316
968 มาลิณี ศรีไมตรี คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1317
969 อมรรัตน์ พรประเสริฐ (ธีโรภาส) คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 2075
970 นวลปราง ขันเงิน คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1302
971 นิภา ชุณหภิญโญกุล คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1328
972 สุนิดา เกิดหนุนวงศ์ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1347
973 บดินทร์ภัทร์ สุนบุญรัตน์ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1304
974 ธนศิตา (ส่งศรี) ลี้หิรัญญพงศ์ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1314
975 ปิยกนิฏฐ์ โชติวนิช คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1335
976 นลินี ทองประเสริฐ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1333
977 วิลารักข์ อ่อนสีบุตร คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1337
978 สุจิตตรา หงษ์ยนต์ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1323
979 รัตติยา พื้นนวล คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1321
980 วิกานดา เกษตรเอี่ยม คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1309
981 วิชุดา สวัสดี สังข์ทองหลาง คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1308
982 ประยูร ล้อมไธสง คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 -
983 ประนอม คำผา คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1320
984 บุษยมาส ชื่นเย็น คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1302
985 ประกายดาว เศวตนนท์(สาริกบุตร) คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1308
986 ไมตรี ริมทอง คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1314
987 ยุภา จำปี คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 2074
988 วิรัญญา สุทธิกุล คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1323
989 กฤตยกมล ธานิสพงศ์ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1323
990 วรนุช กุอุทา คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1323
991 ขนิษฐา ศิลาโชติ(คนกล้า) คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1314
992 รติ ท่าโพธิ์ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1314
993 ศิริมล เข็มพงษ์ (แสนสุข) คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1323
994 ธัชสินี กำแมด คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1300
995 ศุภเทพ สติมั่น คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1314
996 ปณิสญา อธิจิตตา คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 10-308
997 พงษ์ศิริ ลาฤทธิ์ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1318
998 กนกกาญจน์ คำมงคล คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1318
999 อรพินท์ วงศ์ก่อ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1323
1000 ภิมภ์วิมล ปรมัตถ์วรโชติ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 2075
1001 ก้องเกียรติ สหายรักษ์ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1323
1002 อุมารินทร์ ราตรี คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1302
1003 วิไล สายแวว คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 -
1004 อโนชา สุวรรณสาร คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1323
1005 เอมีลี่ (วรลักษณ์) เวสท์บรุค (อ่อน ณ นัยน์) คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1308
1006 มัลลิกา บุตรทองทิม คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1337
1007 พัชราวดี กุลบุญญา คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1337
1008 สิริภาพรรณ ลี้ภัยเจริญ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 -
1009 ศิโรรัตน์ พลไชย คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1308
1010 เบญจมาภรณ์ ถวิลไพร คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1310
1011 วิไลวรรณ รัตนวรรณ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1300
1012 ฐิติพร อุ่นใจ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 2075
1013 โชฒกามาศ พลศรี คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1317
1014 อัยรดา พรเจริญ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1339
1015 ศุภกัญญา เกษมสุข คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1317
1016 เกรียงศักดิ์ รักภักดี คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1314
1017 ภราดา บุญรมย์ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 2075
1018 บัวสอน คำงาม คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1343
1019 ประไพพิศ เลียบสื่อตระกูล คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1323
1020 วรรณณา ปิยะรัตน์มานนท์ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1322
1021 จตุรงค์ ศรีวงษ์วรรณะ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1309
1022 อดุลยเดช ตันแก้ว คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1317
1023 พิมุกต์ สมชอบ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1302
1024 วลัยพร สุขปลั่ง คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1338
1025 เจริญ โสภา คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 2075
1026 ดลฤดี จันทร์แก้ว คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 2075
1027 พรชัย วีระนันทาเวทย์ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1334
1028 สัณชัย ยงกุลวณิช คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1319
1029 รัตนภรณ์ แซ่ลี้ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1302
1030 กิตติมา จึงสุวดี คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1306
1031 วันวิสา มากดี คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 2075
1032 ฤติมา มุ่งหมาย คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1323
1033 อำไพ ยงกุลวณิช คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1336
1034 ศาสตร์ศิลป์ ทองแรง คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1316
1035 ศราวุธ ชินาภาษ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1319
1036 วาสนา สิทธิผล คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1037
1037 อุทัย หวานใจ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1305
1038 อโณทัย หาระสาร คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 2075
1039 รวิ กลางประพันธ์ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1323
1040 พัฒนศักดิ์ ปทุมวัน คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1314
1041 อัญญาณี อดทน คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1317
1042 ปิยนุช วรบุตร คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1314
1043 อนันต์ สุนทราเมธากุล คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1317
1044 อัษฎากรณ์ ลำงาม กองบริหารงานบุคคล (สำนักงานอธิการบดี) 1111
1045 จินตนา พรมพานิชย์ กองบริหารงานบุคคล (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1152
1046 นำชัย คำกุณา กองบริหารงานบุคคล (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1153
1047 บังอร ธรรมสาร กองบริหารงานบุคคล (สำนักงานอธิการบดี) 1111 5122
1048 ศศิกาญจน์ อินทร์สวัสดิ์ กองบริหารงานบุคคล (สำนักงานอธิการบดี) 1111 5124
1049 จันทิมา วงศ์วรรณ กองบริหารงานบุคคล (สำนักงานอธิการบดี) 1111 5120
1050 ขนิษฐา บุ้งทอง กองบริหารงานบุคคล (สำนักงานอธิการบดี) 1111 5126
1051 ศิริพงษ์ บั้งทอง กองบริหารงานบุคคล (สำนักงานอธิการบดี) 1111 5127
1052 อธิราช จันทร์ส่อง กองบริหารงานบุคคล (สำนักงานอธิการบดี) 1111
1053 นฤสรณ์ พื้นผา(โคนะบาล) กองบริหารงานบุคคล (สำนักงานอธิการบดี) 1111
1054 วิษณุ หินผา กองบริหารงานบุคคล (สำนักงานอธิการบดี) 1111 5125
1055 ศันศนีย์ สีโสม กองบริหารงานบุคคล (สำนักงานอธิการบดี) 1111 5122
1056 ชวนนท์ อุทธา กองบริหารงานบุคคล (สำนักงานอธิการบดี) 1111
1057 เมธีภวัต สิทธิกุล กองบริหารงานบุคคล (สำนักงานอธิการบดี) 1111 5121
1058 หทัยทิพย์ ปริปุญโญ บุญสอน กองนโยบายและแผน (สำนักงานอธิการบดี) 5114 5118 (บิว)
1059 ลดาวัลย์ ชุ่มเชื้อ กองนโยบายและแผน (สำนักงานอธิการบดี) 5114 -
1060 จักร ขัมภรัตน์ กองนโยบายและแผน (สำนักงานอธิการบดี) 5114 5109
1061 ศุภิดา มุ่งสูงเนิน กองนโยบายและแผน (สำนักงานอธิการบดี) 5114 5119
1062 ปริยานุช มีอรุณ กองนโยบายและแผน (สำนักงานอธิการบดี) 5114 5110
1063 พิษณุ เมืองนันท์ กองนโยบายและแผน (สำนักงานอธิการบดี) 5114 5117
1064 จุฑารัตน์ ศรีอุไร กองนโยบายและแผน (สำนักงานอธิการบดี) 5114 5113
1065 อุดมลักษณ์ ธุระแพง กองนโยบายและแผน (สำนักงานอธิการบดี) 5114 1172
1066 ศิริชัย บุตรแก้ว กองนโยบายและแผน (สำนักงานอธิการบดี) 5114
1067 นันทิชา วิปุละ กองนโยบายและแผน (สำนักงานอธิการบดี) 5114 5199
1068 อภินันท์ กลิ่นแก้วณรงค์ กองนโยบายและแผน (สำนักงานอธิการบดี) 5114 5155
1069 ธีระยุทธ์ พั่วพันธ์ กองนโยบายและแผน (สำนักงานอธิการบดี) 5114 5199
1070 เสาวลักษณ์ ภูสมสาย กองนโยบายและแผน (สำนักงานอธิการบดี) 5114 5112
1071 รังสรรค์ วงค์สุข กองนโยบายและแผน (สำนักงานอธิการบดี) 5114 2038
1072 กำจอน สืบสนิท กองนโยบายและแผน (สำนักงานอธิการบดี) 5114 5115
1073 สมพักตร์ ดำพะธิก สำนักบริการวิชาการชุมชน 1038 - 9
1074 ทวีชัย กากแก้ว สำนักบริการวิชาการชุมชน
1075 เสถียร ชาลี สำนักบริการวิชาการชุมชน
1076 เจษฎา ชะโกฏ สำนักบริการวิชาการชุมชน 1039
1077 กฤษกร ปรัชญอภิบาล สำนักบริการวิชาการชุมชน 1121
1078 เกียรติชัย ศรีพลาย สำนักบริการวิชาการชุมชน
1079 ยุทธพงษ์ พวงพุฒ สำนักบริการวิชาการชุมชน
1080 สุพรรณษา มาลา สำนักบริการวิชาการชุมชน 1039
1081 พีรเชษฐ์ แรงกล้า สำนักบริการวิชาการชุมชน
1082 บุษราภรณ์ พวงปัญญา สำนักบริการวิชาการชุมชน 1039
1083 นารินทร์ พิจารณ์ สำนักบริการวิชาการชุมชน
1084 จุฑารัตน์ ธิโกศรี กองสวัสดิการ 1980
1085 ศุภนิดา ไชยชนะ กองสวัสดิการ 1980
1086 ศิวพร สาแดง กองสวัสดิการ 1980 1980
1087 นวพล สีงาม กองสวัสดิการ 1980 2036
1088 ศิริพร หมูทอง กองสวัสดิการ 1980 20365
1089 อรพรรณ หน่อแก้ว กองสวัสดิการ 1980
1090 นัฐกานต์ แก้วสีใส กองสวัสดิการ 1980
1091 ยงยุทธ ทำนุ กองสวัสดิการ 1980 บ้านยางน้อย
1092 นุสรา จันริสา กองสวัสดิการ 1980 1080
1093 พีรดนย์ สายพันธ์ กองสวัสดิการ 1980
1094 ก้องกิดากร ต่ายนิล กองสวัสดิการ 1980
1095 วิลัยพร ดอนใหญ่ กองสวัสดิการ 1980
1096 ไพโรจน์ กิ่งวรรณ กองสวัสดิการ 1980
1097 สุวรรณี ล้วนสุข กองสวัสดิการ 1980
1098 พิสมัย ป้องขาว กองสวัสดิการ 1980
1099 วิทวัส เชื้อช้าง กองสวัสดิการ 1980
1100 ช่อผกา สุวรรณกูฎ กองสวัสดิการ 1980
1101 คำแพง คำตา กองสวัสดิการ 1980 1015
1102 นิธิยา (กรชณัน) ทันเต กองสวัสดิการ 1980 2036
1103 มุสิกร ธุศรีวรรณ คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 4300 4302
1104 จินตนา จุลทัศน์ คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 4300 4303
1105 โสภา เจดีย์ (โสมสุพรรณ์) คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 4300 4300
1106 คำภารัตนา วงศ์ศรีแก้ว คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 4300 4303
1107 กรรณิการ์ พุ่มทอง คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 4300 4302
1108 ภักศจีภรณ์ (ภัคณาภรณ์) ขันทอง (จันทเพ็ชร) คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 4300 4302
1109 อนัญญา เดชะคำภู คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 4300 4303
1110 มยุรี ทิพย์สมบัติ คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 4300 4303
1111 สมเจตน์ คงคอน คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 4300 4303
1112 พิชชานันท์ เธียรทองอินทร์ คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 4300 4303
1113 รัชฏาพร พิสัยพันธุ์ คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 4300 4303
1114 อุไรวรรณ สืบสี คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 4300 4300
1115 พนิดา กมุทชาติ คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 4300 -
1116 ศักดิ์นรินทร์ อินจำปา คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 4300 4300
1117 พรกรัณย์ สมขาว คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 4300 4309
1118 สุภาวดี นนทพจน์ (อุ่นจิตร) คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 4300 4302
1119 สุภัทรา กลางประพันธ์ คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 4300 ศึกษาต่อ
1120 ปิยะพร ทรจักร์ คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 4300 4303
1121 กัญญารัตน์ เป็งงำเมือง คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 4300 4309
1122 สุภารัตน์ สุขโท คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 4300 4303
1123 วาริณี แสงประไพ(เบิกบาน) คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 4300 4303
1124 กันตยา ส่งเสริม คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 4300 4300
1125 ศรัณย์ ฉวีรักษ์ คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 4300 4303
1126 ปนัดดา ปัญญา คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 4300
1127 ปริยาภัทร สิงห์ทอง คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 4300 4303
1128 ศิริวรรณ วงศ์ทวี คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 4300 4300
1129 ยุทธศักดิ์ ทองแสน คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3300 3325
1130 กรรณิการ์ สายแวว คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3300 3300
1131 พงศ์เลิศ สังกะเพศ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3300 หมายเหตุ ศึกษาต่อ
1132 ลำพูล พุทธาสมศรี คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3300 3309
1133 พรพิมล พันธ์เดช คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3300 3304
1134 อติกานต์ กองสำลี คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3300 3317
1135 ชาญศักดิ์ ศรีสวัสดิ์สกุล คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3300 6519
1136 นิธินันท์ นาครินทร์ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3300 3325
1137 ขนิษฐา อินทะแสง คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3300 6526
1138 ประยงค์ ฐิติธนานนท์ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3300 3319
1139 สุริยนต์ สาระมูล คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3300 3306
1140 ธันญะลักษณ์(วิพาภร) มากดี คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3300
1141 ชัดชัย แก้วตา คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3300 6525
1142 ชณิดาภา บุญประสม คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3300 3323
1143 ณวรา จันทร์ศิริ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3300 3322
1144 ชัยวิชิต แก้วกลม คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3300 6516
1145 ธเนศ ศรพรหม คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3300 3325
1146 สันทนีย์ กิจเพิ่มเกียรติ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3300 6511
1147 ธีระ สาธุพันธ์ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3300 6502
1148 ธนรัฐ โชติพันธ์ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3300 3306
1149 ธีรดา โชติพันธ์ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3300 6511
1150 เสาวลักษณ์ ไทยกลาง คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3300 3306
1151 วีระกัญญา เดชผล คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3300 6516
1152 ธิติพร ชาญศิริวัฒน์ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3300 6505
1153 วรัณศณางค์ บุณฑริก คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3300
1154 ทมโภลี คุรุพันธ์ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3300 3309
1155 วิลาสินี กากแก้ว คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3300 3320
1156 นันท์นภัส ชารีแก้ว คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3300 3316
1157 บุปผาวรรณ เฉลิมวงค์ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3300 3321
1158 สุวัฒน์ บรรลือ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3300
1159 ศิตา ขันติคเชนชาติ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3300 6500
1160 ศุภาวีร์ มากดี คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3300 6501
1161 นันทยุทธ์ ละม้ายจีน คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3300 3201
1162 ชัชวาล ขันติคเชนชาติ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3300 6514
ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

Computer Center 2016 - 2021
( ชั้น 1 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ อาคาร 30 ) เลขที่ 2 ถนนราชธานี ตำบล ในเมือง อำเภอ เมือง จังหวัด อุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34000
โทรศัพท์ : 045-352000 ต่อ 3200   Email : ccubru@ubru.ac.th

Facebook Fanpage

ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี