เบอร์ติดต่อบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี


ลำดับ ชื่อ - นามสกุล คณะ / สังกัด เบอร์คณะ เบอร์ภายใน
1 อุไรวรรณ กาสา คณะเกษตรศาสตร์ 5700 -
2 ปรีชา ลาภูธร คณะเกษตรศาสตร์ 5700 -
3 ขนิษฐา หวังดี คณะเกษตรศาสตร์ 5700 1609
4 เต็มสิริ ธานี คณะเกษตรศาสตร์ 5700 1616
5 ชนาธิป ชื่นบาน คณะเกษตรศาสตร์ 5700
6 วุฒิชัย ชาลี คณะเกษตรศาสตร์ 5700
7 ธันย์ธนัช(นฤดล) มุงคุณดา คณะเกษตรศาสตร์ 5700 1625/1612
8 ศิวาพร พันธ์สุข คณะเกษตรศาสตร์ 5700 -
9 กิตติศักดิ์ ผุยชา คณะเกษตรศาสตร์ 5700 1622
10 ศศิมล มุ่งหมาย คณะเกษตรศาสตร์ 5700 1617
11 สุนิดา เมืองโคตร คณะเกษตรศาสตร์ 5700 1606
12 วันวิสา แอ่งสุข คณะเกษตรศาสตร์ 5700 1614
13 สุรินทร์ หลวงนา คณะเกษตรศาสตร์ 5700 1607
14 สุชาดา เลาหศิลป์สมจิตร์ คณะเกษตรศาสตร์ 5700 1613
15 กิตติ วิรุณพันธุ์ คณะเกษตรศาสตร์ 5700 1622
16 วลัยพรรณ ชินชัยสิรภัทร คณะเกษตรศาสตร์ 5700 1617
17 วรรษชน สีหบุตร คณะเกษตรศาสตร์ 5700 2093/1609
18 วิหค ถนอมพันธ์ คณะเกษตรศาสตร์ 5700 1614
19 ศิริจิตร มั่นใจ คณะเกษตรศาสตร์ 5700 1600/2088
20 สุภัชญา ธานี คณะเกษตรศาสตร์ 5700 1613
21 ประนอม บุตรบาล คณะเกษตรศาสตร์ 5700 -
22 ณภัทร ศรไชย คณะเกษตรศาสตร์ 5700 1618
23 เปลวทิพย์ นาคา คณะเกษตรศาสตร์ 5700
24 ประวิทย์ กุแก้ว คณะเกษตรศาสตร์ 5700 -
25 กิตติพร สุพรรณผิว คณะเกษตรศาสตร์ 5700 1609
26 รังสี บุญเจือ คณะเกษตรศาสตร์ 5700
27 อนัญญา วรรณา คณะเกษตรศาสตร์ 5700 1623
28 เสกสรร ชินวัง คณะเกษตรศาสตร์ 5700 1622
29 คำ ลาภูธร คณะเกษตรศาสตร์ 5700 -
30 นงลักษณ์ พยัคฆศิรินาวิน คณะเกษตรศาสตร์ 5700 1603
31 รัชตาภรณ์ ลุนสิน คณะเกษตรศาสตร์ 5700 1608
32 จิราภา มานพ คณะเกษตรศาสตร์ 5700 1624
33 ดรุณี วงค์สุข คณะเกษตรศาสตร์ 5700 1620
34 ราเชนทร์ ดวงศรี คณะเกษตรศาสตร์ 5700 1613/1619
35 วิรญา (วิชชยา) ครองยุติ คณะเกษตรศาสตร์ 5700 1607
36 อุไรวรรณ กุแก้ว คณะเกษตรศาสตร์ 5700 -
37 จารุบุตร สมรักษ์ คณะเกษตรศาสตร์ 5700 -
38 จุฑามาศ สิทธิวงศ์ คณะเกษตรศาสตร์ 5700 1608
39 ดำรงชัย โสกัณทัต คณะเกษตรศาสตร์ 5700 1629
40 สังวาล สมบูรณ์ คณะเกษตรศาสตร์ 5700 1619
41 จงรัก เอกรักษา คณะเกษตรศาสตร์ 5700
42 สุกัลยา นันตา คณะเกษตรศาสตร์ 5700 1623
43 วิภา มะลา คณะเกษตรศาสตร์ 5700 1610
44 รัชดา อุยยืนยงค์ คณะเกษตรศาสตร์ 5700 1617
45 กฤษฎา บูรณารมย์ คณะเกษตรศาสตร์ 5700 1600
46 ธิดารัตน์ จันทุมา คณะเกษตรศาสตร์ 5700 5700/2088
47 ประภัสสร สมบัติศรี (น้อยทรง) คณะเกษตรศาสตร์ 5700 1603
48 ธรรมรักษ์ ละอองนวล คณะเกษตรศาสตร์ 5700 1600
49 นิราศ กิ่งวาที คณะเกษตรศาสตร์ 5700 1610/1619
50 สุจิตรา สืบนุการณ์ คณะเกษตรศาสตร์ 5700 1603
51 สมพร แซ่จ้อง คณะเกษตรศาสตร์ 5700 1142
52 ภาสกร นันทพานิช คณะเกษตรศาสตร์ 5700 1610/5199
53 พิศาล มนัส คณะเกษตรศาสตร์ 5700
54 กิตธวัช บุญทวี คณะเกษตรศาสตร์ 5700 1623
55 อนุธิดา ผายพันธ์ คณะเกษตรศาสตร์ 5700 1606
56 สุรีรัตน์ บุตรพรหม คณะเกษตรศาสตร์ 5700 5144
57 อรุณรัตน์ เดชสุวรรณ คณะครุศาสตร์ 1200 1229
58 สุกัญญา นุตโร (วัฒนวิเชียร) คณะครุศาสตร์ 1200 1238
59 ชูชีพ ประทุมเวียง คณะครุศาสตร์ 1200 1217
60 ปรีดา กังแฮ คณะครุศาสตร์ 1200 1229
61 ถิรนันท์ สวัสดี คณะครุศาสตร์ 1200
62 โสภณ ยศรักษา คณะครุศาสตร์ 1200 -
63 อรรถพร วรรณทอง คณะครุศาสตร์ 1200 1229
64 ปริญา ปริพุฒ คณะครุศาสตร์ 1200 3001
65 อดินันท์ แก้วนิล คณะครุศาสตร์ 1200 ไปสังกัดครุศาสตร์ 1/
66 มนทยา ศีรษะภูมิ คณะครุศาสตร์ 1200 1225
67 สุเนตร ชัยป่ายาง คณะครุศาสตร์ 1200 1509
68 รัตนะ ปัญญาภา คณะครุศาสตร์ 1200 1509
69 ไพวุฒิ ลังกา คณะครุศาสตร์ 1200 1234
70 WILLIAM JOSEPH JOSLIN คณะครุศาสตร์ 1200
71 เกริกไกร แก้วล้วน คณะครุศาสตร์ 1200 2123
72 อัจฉรีย์ พิมพิมูล คณะครุศาสตร์ 1200 1701
73 ธีรดิตถ์ จำปาขันธ์ คณะครุศาสตร์ 1200 3001
74 นวลจันทร์ กาฬสุวรรณ คณะครุศาสตร์ 1200 1213
75 สุจินตนา จันทร์สมัคร คณะครุศาสตร์ 1200
76 สุมลมาลย์ มุสิกสาร คณะครุศาสตร์ 1200 -
77 รสวลีย์ อักษรวงศ์ คณะครุศาสตร์ 1200 ผศ.ดร.
78 ณรัช ไชยชนะ คณะครุศาสตร์ 1200 1240
79 ภาณุพงศ์ บุญรมย์ คณะครุศาสตร์ 1200 1229
80 ขรรค์เพชร คำสัตย์ คณะครุศาสตร์ 1200 ไปสังกัดคณะครุศาสตร์
81 อรวรรณ ภาคแก้ว คณะครุศาสตร์ 1200 -
82 วชิระ โมราชาติ คณะครุศาสตร์ 1200 1203
83 นิรมิต ชาวระนอง คณะครุศาสตร์ 1200 1218
84 นลินญา (มัลลิกา) ทำบุญ (พงษ์พานิช) คณะครุศาสตร์ 1200 3009
85 ภาสกร นิลแสง คณะครุศาสตร์ 1200 1226
86 ณัฏฐา ศรีธรรม คณะครุศาสตร์ 1200 1230
87 วยุภา สุขอู๊ด คณะครุศาสตร์ 1200 -
88 จิรพงศ์ โกศัลวิตร์ คณะครุศาสตร์ 1200
89 ผกาวรรณ ทีทอง คณะครุศาสตร์ 1200 1213
90 พงษ์ธร สิงห์พันธ์ คณะครุศาสตร์ 1200 1234
91 ชฎารัตน์ พันธ์สว่าง คณะครุศาสตร์ 1200 3002
92 สมฤทัย ประสานพิมพ์ คณะครุศาสตร์ 1200 1234
93 อธิป เกตุสิริ คณะครุศาสตร์ 1200 1203
94 วรชิต พรหมน้อย คณะครุศาสตร์ 1200 1207
95 ชยพล อุนาภาค คณะครุศาสตร์ 1200 1223
96 ดิศพล บุปผาชาติ คณะครุศาสตร์ 1200 1240
97 สุวิมล โพธิ์กลิ่น คณะครุศาสตร์ 1200 1213
98 วรารัตน์ ธุมาลา คณะครุศาสตร์ 1200 1208
99 กชกร ธิปัตดี คณะครุศาสตร์ 1200 3001
100 วิไลวรรณ พรมสีใหม่ คณะครุศาสตร์ 1200 1238
101 วรรณภา โคตรพันธ์ คณะครุศาสตร์ 1200 1214
102 ณรงค์ฤทธิ์ อินทนาม คณะครุศาสตร์ 1200 3011
103 วัฒนา อุทธา คณะครุศาสตร์ 1200 1209/1119
104 นเรศ ขันธะรี คณะครุศาสตร์ 1200 1234
105 ธรชญา (วรรณิกา) ภูมิจิโรจ (นาโสก) คณะครุศาสตร์ 1200
106 ชวนคิด มะเสนะ คณะครุศาสตร์ 1200 1234
107 ประภัสสร กองสุข คณะครุศาสตร์ 1200 1200
108 เศวตาภรณ์ ตั้งวันเจริญ คณะครุศาสตร์ 1200 1224
109 ทิพวรรณ สายป้อง คณะครุศาสตร์ 1200
110 อุดร ผิวทอง คณะครุศาสตร์ 1200
111 กฤษฎา สารการ คณะครุศาสตร์ 1200 -
112 สิริสุดา ทองเฉลิม คณะครุศาสตร์ 1200 1225
113 ณัฐฐิตาภรณ์ ชาตรี คณะครุศาสตร์ 1200 1214
114 อุดมเดช ทาระหอม คณะครุศาสตร์ 1200 6514
115 อภิรักษ์ คำเสนาะ คณะครุศาสตร์ 1200
116 วัฒนา สุตาสุข คณะครุศาสตร์ 1200
117 สุจิตรา ธรรมชอบ คณะครุศาสตร์ 1200 1213
118 ทวีศักดิ์ บุญพั่ว คณะครุศาสตร์ 1200 1200
119 ปภาดา (บัวลา) จันทร์แรม (แก้วใส) คณะครุศาสตร์ 1200 1221
120 สมสนิท วงษาพรหม คณะครุศาสตร์ 1200
121 ประนอม หินผา คณะครุศาสตร์ 1200
122 กาญจนา สุจีนะพงษ์ คณะครุศาสตร์ 1200 1218
123 ภูมิพงศ์ จอมหงษ์พิพัฒน์ คณะครุศาสตร์ 1200 3001
124 ชุติมันต์ (นุชนาถ) อัครสินธีรโชค(ขาว) คณะครุศาสตร์ 1200 1213
125 ชนารักษ์ เวชสวัสดิ์ คณะครุศาสตร์ 1200 1214
126 สุวิมล นามสิงห์ คณะครุศาสตร์ 1200 1232
127 สมัย ทวีสุข คณะครุศาสตร์ 1200 -
128 มนฤดี ทรัพย์ลาภ คณะครุศาสตร์ 1200 1213
129 สุมลรัตน์ ไกรสรสวัสดิ์ คณะครุศาสตร์ 1200 1222
130 ทิพากร บุญยกุลศรีรุ่ง คณะครุศาสตร์ 1200 1208
131 ปิยาภรณ์ พิชญาภิรัตน์ (พุ่มแก้ว) คณะครุศาสตร์ 1200 3001
132 มาลีรัตน์ ขจิตเนติธรรม คณะครุศาสตร์ 1200 3011
133 สิรายุทธ พับเพลิง คณะครุศาสตร์ 1200 1207
134 ธิดารัตน์ จันทะหิน คณะครุศาสตร์ 1200 1208
135 พิทักษ์ สุรินทร์วัฒนกุล คณะครุศาสตร์ 1200 1229
136 ณัฐกิตติ์ สวัสดิ์ไธสง คณะครุศาสตร์ 1200 1214
137 วัชรินกร เมฆลา คณะครุศาสตร์ 1200 1421
138 ธรรฒน์ศฤณ อินทนาม คณะครุศาสตร์ 1200 1219
139 ปณิชา วงษ์ฐราภัทร คณะครุศาสตร์ 1200 1240
140 เริงชล พุฒกลาง คณะครุศาสตร์ 1200 1229
141 นงนุช เพชรบุญวัฒน์ คณะครุศาสตร์ 1200 1229
142 เกริกศักดิ์ เบญจรัฐพงศ์ คณะครุศาสตร์ 1200 1203
143 อัญชลี แสงทอง คณะครุศาสตร์ 1200
144 พัฒนพร โพธิปัตย์ คณะครุศาสตร์ 1200
145 ศิฐกร จำปาทิพย์ คณะครุศาสตร์ 1200 -
146 ยุทธการณ์ ฝอยทอง คณะครุศาสตร์ 1200 1223
147 ธีรวุฒิ เอกะกุล คณะครุศาสตร์ 1200 3011
148 พัศมณฉัตร ปาคุต คณะครุศาสตร์ 1200
149 ปุญชิดา สอนวงค์ คณะครุศาสตร์ 1200
150 ชนากร ปรีชา คณะครุศาสตร์ 1200
151 สุภาพร บุตรศรี คณะครุศาสตร์ 1200 3011
152 อาคม มูลโพนงาม คณะครุศาสตร์ 1200
153 อรุณโรจน์ อุ่นใจ คณะครุศาสตร์ 1200
154 วิรัตน์ สุริเย คณะครุศาสตร์ 1200 1240
155 วิลาสินี จันทร์วัติ คณะครุศาสตร์ 1200 1240
156 พณณกร การินทร์ คณะครุศาสตร์ 1200 -
157 อภิญญา สุขช่วย คณะครุศาสตร์ 1200
158 อพันตรี แก่นการ คณะครุศาสตร์ 1200 1213
159 ประภัสสร ผิวอ่อน คณะครุศาสตร์ 1200
160 ลลิตพรรณ กลมเกลี้ยง คณะครุศาสตร์ 1200
161 วิศรุต (ณัฐวุฒิ) วิลัยพุด คณะครุศาสตร์ 1200 1213
162 ปริญพร พิมพ์วงค์ คณะครุศาสตร์ 1200
163 วีรยา ตุมกา (โพธิ์ดี) คณะครุศาสตร์ 1200 1239
164 อุทัย หอมจันทร์ คณะครุศาสตร์ 1200
165 ฐานิยา ทองไทย คณะครุศาสตร์ 1200 1225
166 อัญชลี โพทวี คณะครุศาสตร์ 1200
167 สุรัติ จีระพงษ์ คณะครุศาสตร์ 1200 1219
168 ต้นสัก หารวย คณะครุศาสตร์ 1200
169 พัชราภรณ์ วรรณพราหมณ์(จิตต์บรรเทิง) คณะครุศาสตร์ 1200 1213
170 ปวีณา จันทาทอง คณะครุศาสตร์ 1200 -
171 วีระศักดิ์ แก่นอ้วน คณะครุศาสตร์ 1200
172 ธีรนัย ชิณกะธรรม คณะครุศาสตร์ 1200
173 ขจรศักดิ์ แฝงโกฎิ คณะครุศาสตร์ 1200 1213
174 รัชฎาพรรณ แก้วดี คณะครุศาสตร์ 1200 1213
175 อุไรวรรณ กะนะหาวงศ์ คณะครุศาสตร์ 1200 1213
176 ศศิธร บุญไพโรจน์ (ชมภูเกษ) คณะครุศาสตร์ 1200 1240
177 สุพัตรา โคตะวงค์ คณะครุศาสตร์ 1200 1229
178 ชื่นใจ คล่องแคล่ว คณะครุศาสตร์ 1200 1239
179 โสภา สีหาพงษ์ คณะครุศาสตร์ 1200 1213
180 เกษศิริ ทองเฉลิม (การะเกษ) คณะครุศาสตร์ 1200 1201
181 ปิยาพัชญ์ นิธิศอัครานนท์ คณะครุศาสตร์ 1200 1238
182 อุไร จงอุตส่าห์(ดอกคำ) คณะครุศาสตร์ 1200 1240
183 จันทิมา เคลือบสำราญ คณะครุศาสตร์ 1200 1208
184 ชัยวัฒน์ พนาจันทร์ คณะครุศาสตร์ 1200
185 กฤษณพงศ์ โฉมดี คณะครุศาสตร์ 1200
186 วันเฉลิม ยอดสิงห์ คณะครุศาสตร์ 1200 1240
187 สุภาพร ดวนใหญ่ คณะครุศาสตร์ 1200 1213
188 จีรภัทร์ ปะตาทะยัง คณะครุศาสตร์ 1200
189 กฤษชัย คำผง คณะครุศาสตร์ 1200 -
190 มนตรี แว่นแคว้น คณะครุศาสตร์ 1200 1223
191 อรนุช ตามสีวัน คณะครุศาสตร์ 1200 3001
192 สาวิตรี เถาว์โท คณะครุศาสตร์ 1200 3001
193 ศริญญาภัทร พับเพลิง(ห่อสี) คณะครุศาสตร์ 1200
194 วัชรพล ศิริปี คณะครุศาสตร์ 1200 1240
195 อัสนี อำนวย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 -
196 วรัญญู ทิพย์โพธิ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1725
197 วนษา สินจังหรีด คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 -
198 ณัฐวุฒิ ภูงามเงิน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1714
199 ชานนท์ จังกาจิตต์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1738
200 ดุสิต ไชยโย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 -
201 เฉลิมเกียรติ สุตาชา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1738
202 ปิยะวัฒน์ อัฒจักร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 -
203 ภัทรกิติ ไชยสิงห์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 -
204 ฐิติอาภรณ์ หวังดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1700
205 กษมา ดอกดวง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700
206 จริยา พันธา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 -
207 ปฐมพงศ์ เศวตศิริ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700
208 มริษา สุดอุดม (แขค้างพลู) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1714
209 ศิริภิญญา อาสา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 -
210 อัจฉรา เชยเชิงวิทย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 -
211 สุระเจตน์ อ่อนฤทธิ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1749
212 ภัทระ เกิดอินทร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1719
213 บริบูรณ์ ดีกา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1712
214 วีรวัตร คำภู คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1714
215 ปิยวิทย์ เอี่ยมพริ้ง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 2085
216 กชกร เจตินัย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1106
217 ศักดิ์ทนงค์ วงศ์เจริญ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 -
218 วัชระชัย บุญสุวีรดิษฐ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1704
219 สุทิพย์ เป้งทอง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1728
220 สุขศิริ ผามวย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700
221 ประมาณ สุทธิเวสน์วรากุล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1713
222 ธัญลักษม์ ดีกา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700
223 เกียรติศักดิ์ พระเนตร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1725
224 สุพรรณี ธงสันเทียะ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1700
225 กิตติพงษ์ พันธุ์ทอง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1742
226 จุมพลภัทร์ สีทากุลเศรษฐ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1715
227 ฐชาดา โคตมงคล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700
228 ชาญชัย นามพล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1714
229 รุ่งวิชา ไชยยศ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1715
230 แก่น วงศ์โหง่น คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700
231 ทศพล วงษาบุตร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700
232 ธงชัย (วีระชัย) หอมจันทร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700
233 รัตน์ชฎาพร ศรีสุระ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1726
234 อรอุมา เนียมหอม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1726
235 ปนัดดา พันธุ์ทอง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1700
236 กนกวรรณ สุภักดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1705
237 สุรศักดิ์ นิยมพานิชพัฒนา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 -
238 ชัยรัตน์ พิมพบุตร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1704
239 สุเทพ นระมาตย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1713
240 ดำรงค์ฤทธิ์ วิบูลกิจธนากร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700
241 ณัฐภัค พละพันธุ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1725
242 ณัฐวัตร คมเฉียบ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1726
243 กมลทิพย์ ดวงมาลา (สุขไชย) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1700
244 กิติกรณ์ ทาระธรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1701
245 จักรกฤช เหล่าสาย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 -
246 อชินี พลสวัสดิ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1713
247 พชร วารินสิทธิกุล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1725
248 ยุทธศักดิ์ สัณฑมาศ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1704
249 ณัฐพร พันธุ์เพ็ง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1715
250 อโศก ศรีทองธรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1715
251 ดนุ วิโรจน์อุไรเรือง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1714
252 ปกรณ์ กัลปดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700
253 ภีม พรประเสริฐ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 -
254 เชษฐ์ ศรีไมตรี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1725
255 ปิยภัทร โกษาพันธุ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1726
256 ณชลนิภา นามลาย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700
257 นิรันดร์ พันคะชะ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700
258 เอกรินทร์ วทัญญูเลิศสกุล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 -
259 วจิราภรณ์ ประชุมรักษ์ (บุญใหญ่) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1738
260 วิรงรอง แสงเดือน (ประสานวงศ์) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1715
261 ชัยวุฒิ วุทธิสิทธิ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1726
262 นพพร อำนาจบุดดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1718
263 อัจฉริยา เหล่าศิริ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1737
264 นริศรา สารีบุตร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1704
265 ปานจิต ศรีสวัสดิ์ (แก้วคำแพง) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 -
266 พัฒนา ศรีชาลี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1735
267 คลอเคลีย วจนะวิชากร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1705/6901
268 คณาธิศ เนียมหอม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1704
269 รณฤทธิ์ ทามณี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 -
270 ปวิณญดา บุญรมย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700
271 ประภาพร เชิดชู(กิติศรีวรพันธุ์) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1701
272 วรารัตน์ บุญทศ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 -
273 เจษฎา สายสุข คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1704
274 กันยากร บุพะกิจ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1717
275 กันย์สินี (จิระภา) จาฏุพจน์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1718
276 ปริญญา ทุมมาลา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 -
277 นัทธพงศ์ นันทสำเริง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1723
278 นิกร เห็นงาม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1711
279 สนธยา เกาะสมบัติ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1107/1715
280 กติยาภรณ์ เรืองสถาน (ทองแก้ว) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1700
281 เอกราช ธรรมษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700
282 วิเชียร โสมณวัฒน์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1718
283 ดวงตา ยุตวัน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 2109
284 พิรุณฤทธิ์ (จิระศักดิ์) วินสนธิ (คำบุญ) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1742
285 นงลักษณ์ บุญมา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1722
286 ภัทรา สวนโสกเชือก คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1714
287 ธนกฤต(พรพิทักษ์) สายยศ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700
288 อุทัย ใจทอง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1715
289 วรัชยา พรหมน้อย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1700
290 อรทัย ปัญญามี (วงเขียว) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1700
291 สรายุทธ พรเจริญ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1701
292 เมธาสิทธิ์ โชคฤทัย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1715
293 เมธาวรินทร์ จำนงค์ธรรม คณะนิติศาสตร์ 2400 2406
294 อภิภัสร์ ปาสานะเก คณะนิติศาสตร์ 2400 2406
295 วรัฏฐยา สัมพะวงศ์ คณะนิติศาสตร์ 2400
296 ไวกูณฐ์ ครองยุทธ คณะนิติศาสตร์ 2400 2407/5126
297 ทิวาวรรณ อายุวัฒน์ คณะนิติศาสตร์ 2400 2403
298 ชาญชัย พีระภาณุรักษ์ คณะนิติศาสตร์ 2400 2405
299 จันนา อินทร์เลิศ คณะนิติศาสตร์ 2400 2400
300 วัลลภ ประเสริฐ คณะนิติศาสตร์ 2400 2406
301 ประพาฬรัตน์ สุขดิษฐ์ คณะนิติศาสตร์ 2400 2404
302 พรพรรษา คงประยูร คณะนิติศาสตร์ 2400 2406
303 ฉัตรวรินท์ ภูวัชร์พิบูล คณะนิติศาสตร์ 2400 2406
304 นิโรธรี จุลเหลา คณะนิติศาสตร์ 2400 2409
305 เลอพร ศุภสร(มหิพันธุ์) คณะนิติศาสตร์ 2400 2409
306 วีระยุทธ ลาสงยาง คณะนิติศาสตร์ 2400 4106
307 เอื้องแก้ว คำถาวร คณะนิติศาสตร์ 2400 2411
308 ธนพร มนัสธรรมกุล คณะนิติศาสตร์ 2400
309 พงศกร ช่างทอง คณะนิติศาสตร์ 2400 2400
310 มาณพ สารธิเสน คณะนิติศาสตร์ 2400 2406
311 ไกรสร พันพงค์แข็ง คณะนิติศาสตร์ 2400 2411
312 ขนิษฐา คำน้อย คณะนิติศาสตร์ 2400 2410
313 จิรภัทร นันทเศรษฐ์ คณะนิติศาสตร์ 2400 2406
314 มานัส สมสวย คณะนิติศาสตร์ 2400 2404
315 เจนณรงค์ โพธิมงคล คณะนิติศาสตร์ 2400
316 พิชยา ศิลาวงษ์ คณะพยาบาลศาสตร์ 4337
317 โชติกา สมสุวรรณ คณะพยาบาลศาสตร์ 4337 4337
318 อภิญญา เยาวบุตร คณะพยาบาลศาสตร์ 4337 4337
319 ชลิตตา เท่าสิงห์ คณะพยาบาลศาสตร์ 4337 4337
320 เดือนเพ็ญ บุญมาชู คณะพยาบาลศาสตร์ 4337
321 พิชชาภรณ์ ยืนยง (เอี้ยวถาวร) คณะพยาบาลศาสตร์ 4337 4337
322 ศรายุทธ จำปี คณะพยาบาลศาสตร์ 4337
323 สุณิสา บุญศักดิ์ คณะพยาบาลศาสตร์ 4337
324 คมกริช สุทธศรี คณะพยาบาลศาสตร์ 4337
325 ภัชราภรณ์ วงศ์อาสา (ไชยรัตน์) คณะพยาบาลศาสตร์ 4337
326 บษพร วิรุณพันธุ์(โตหนึ่ง) คณะพยาบาลศาสตร์ 4337 -
327 ยุทธชัย ไชยสิทธิ์ คณะพยาบาลศาสตร์ 4337 -
328 กชพงศ์ สารการ คณะพยาบาลศาสตร์ 4337 4336
329 มะลิสา งามศรี คณะพยาบาลศาสตร์ 4337
330 หงษ์ บรรเทิงสุข คณะพยาบาลศาสตร์ 4337 4337
331 ปรัชญา เงาสวรรค์ คณะพยาบาลศาสตร์ 4337
332 จิรนันท์ จินดาชาติ คณะพยาบาลศาสตร์ 4337 4336
333 ชลลดา ไชยกุลวัฒนา คณะพยาบาลศาสตร์ 4337
334 ปิยะนันท์ นามกุล คณะพยาบาลศาสตร์ 4337 4338
335 สุทินี เสาร์แก้ว คณะพยาบาลศาสตร์ 4337 4338
336 ทัศน์วรรณ ศิระพรหม คณะพยาบาลศาสตร์ 4337 4337
337 วิลาวัณย์ อาธิเวช คณะพยาบาลศาสตร์ 4337
338 วราทิพย์ แก่นการ คณะพยาบาลศาสตร์ 4337 4336
339 ขวัญประภัสร จันทร์บุลวัชร์ คณะพยาบาลศาสตร์ 4337 4437
340 ดรุณี ใจสว่าง คณะพยาบาลศาสตร์ 4337 4338
341 แพรวทิพฑ์ สุธีรประเสริฐ คณะพยาบาลศาสตร์ 4337
342 เพ็ญศรี จิตต์จันทร์ คณะพยาบาลศาสตร์ 4337
343 ณัฐธยาน์ วิสารพันธ์ คณะพยาบาลศาสตร์ 4337
344 สิริมาดา โมราชาติ คณะพยาบาลศาสตร์ 4337
345 อินทนิล เชื้อบุญชัย คณะพยาบาลศาสตร์ 4337 4338
346 มยุรา เรืองเสรี คณะพยาบาลศาสตร์ 4337
347 เสาวนีย์ โสบุญ คณะพยาบาลศาสตร์ 4337
348 ประกายรุ่ง จวนสาง คณะพยาบาลศาสตร์ 4337
349 ปาริชาต รัตนราช คณะพยาบาลศาสตร์ 4337 4336
350 สุมาลี ถาใจ คณะพยาบาลศาสตร์ 4337 4337
351 ไพรวัลย์ โคตรตะ คณะพยาบาลศาสตร์ 4337 4336
352 จริยา กฤติยาวรรณ คณะพยาบาลศาสตร์ 4337
353 วิริศรา คำงาม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500
354 วรนุช ศรีพลัง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1503
355 ประกาศิต เศวตธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1526
356 ยุทธยา ทองพิทักษ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500
357 นันทิพา หนูพัฒน์ (สันทัดการ) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1552
358 KEVIN NEAL BACHMAN คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500
359 กาญจนา ชินนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1512
360 ชญาดา ดานุวงศ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1504
361 ยุทธชัย บุ้งทอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1551
362 จักรพงษ์ ทองผาย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1551
363 สุรพล ซาเสน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1520
364 ดอกรัก เชี่ยวชาญ (แท่นศิลา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1500
365 สุชาดา แม้นพยัคฆ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1512
366 นิศานาจ โสภาพล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1543/3016
367 บุญมี โททำ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1523
368 จิดาภา โชคหิรัญนาคิน (ศรียะวงษ์) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1551
369 สุเชาวน์ มีหนองหว้า คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 4408
370 วรางคณา วุฒิช่วย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1508
371 สริยกานต์ ยี่เก็งเอี่ยม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1543
372 ภาณุเดช เพียรความสุข คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1512
373 พัทธนันท์ (ปาณิศา) สุจริตจันทร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1501
374 ณัฐธิดา สุจริตจันทร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1551
375 ปิ่นมณี สาระมัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1508
376 อนันต์ แม้นพยัคฆ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1512
377 สุมาลินี ไชยศรีสุข คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1552
378 ดิฐพงษ์ อุเทศธำรง (อุเทศ) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1516
379 เพียงพล เจริญพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 -
380 กฤษณะ ทิพย์อักษร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1516
381 มาลี ไชยเสนา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1104
382 สุชาดา ชัยวิวัฒน์ตระกูล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1552
383 จุฑามณี ทิพราช คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1547
384 วรวรรณ บูรณะกิจภิญโญ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1551
385 ชนันรัตน์ (วิมานพร) รูปใหญ่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1503
386 นุชประภา กงเพชร เดนนิส คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500
387 รติรส พิพิธภักดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1552/1547
388 วิโรจน์ เซมรัมย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500
389 เนียนนิภา สำเนียงเสนาะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1529
390 จตุพล รักเปี่ยม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1507
391 ชัยโรจน์ ธนสันติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500
392 ปัทมา จรัสรุ่งรวีวร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1503
393 สรรพสิริ ส่งสุขรุจิโรจน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500
394 ประกายวรรณ จันทร์ปุ่ม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1500
395 พายุ นาวาคูระ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 -
396 ศรัณย์ ศรีพุทธรินทร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1516
397 พิกุล กุลสว่าง(สายดวง) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1504
398 กัญญา พรรณภพ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1549
399 สมศักดิ์ ผามวย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1516
400 ศุทธินี พลหาญ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1551
401 อาจารีย์ ศรีหล้า คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1511
402 จิตรกร โพธิ์งาม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1533
403 จักรวาล วงศ์มณี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1529
404 วันชนะ บุญชม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1550/1505
405 อุทร บุญมั่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1507
406 กันต์ชิมา คำตา (เวียงคำ) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1500
407 จุฑามาส ชมผา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1526
408 อาภารัตน์ ประทีปะเสน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1564
409 กุลวดี ละม้ายจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1529
410 ธิดารัตน์ ดวงสินธุ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1509
411 จารุณี อนุพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1500
412 อานันท์ ทาปทา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 2065/1512
413 วิลาสินี คำห่อ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1549
414 จันทรา พุกชัยวานิชย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500
415 ประวิตร ศิลธรรมพานิช คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500
416 รฐา จันทวารา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1510
417 มนูญ เงาวรรณ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1552
418 ภิชญาพร อยู่คล้ำ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1502
419 ศักดา บุญยืด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1103
420 กนกศักดิ์ ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1527/2065
421 สุทธิพงษ์ สุทธิลักษมุนีกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1043 (1040)
422 ปรีดี ทุมเมฆ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1520
423 กอบชัย รัฐอุบล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1559
424 สุนทร วรหาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1527
425 ถวัลย์ บุญภักดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500
426 ธิดารัตน์ เขียวสวัสดิ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1501
427 สาคร ฉลวยศรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1559
428 ชญาณ์นันท์ ปิติกรพวงเพชร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1551
429 กันทิยา ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1527
430 ประยุทธ สารัง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1522
431 ไพศาล พากเพียร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1520
432 ประสิทธิ์ กุลบุญญา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1116
433 กนิษฐา จัตุพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1504/1552/2065
434 พรหมมินทร์ กองแก้ว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1504/1505
435 วิจิตร อินทนาม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 2065
436 นันท์นภัส อยู่ประยงค์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1549
437 ศศิธร อดิศรเมธากุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1526
438 เชี่ยวชาญ ศิริศักดิ์เสนา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500
439 อมราลักษณ์ คลธา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500
440 ชัชฎาภรณ์ ไชยสัตย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1520
441 ณณฐ (อดิศักดิ์) วิโย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1516
442 กรรณิดา ทาระหอม (ภาชู) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1505/1549
443 กรรณิกา นาคพันธ์ แก้วสมุทร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500
444 สุพัตรา โพธิสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1505-1552
445 ปรียาพรรณ ละอองนวล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1539
446 กัญญารัตน์ ศรีสวัสดิ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500
447 สิริวรัญญา (อรปรียา) เลิศสกุลรุ่งเรือง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1520
448 แวว ดอกดวง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 -
449 บังอร ผาดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1547
450 ปริเทพ โคตรคำ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1504
451 น้อม แก่นจันทร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 2065
452 วราภรณ์ ศิรินัย(ศรีทะลับ) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1524
453 ชลชญา (รัตนาภรณ์) ศรไชย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1550/1505
454 สมัย นนทการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1500
455 เสงี่ยม ศรีธรรมมา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1502
456 กิตต์กวินเดชน์ วงศ์หมั่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500
457 สุชาติ บุษย์ชญานนท์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1509
458 ประณต พลอาษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1500
459 อรทัย เลียงจินดาถาวร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1526
460 วิชัย ลุนสอน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1526/1035
461 บุรินทร์ ศิริเนตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1510
462 ขวัญสุปาณัฏฐ์ พันธ์เกษม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1512
463 นิติรัตน์ อุทธชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1547
464 สิริลักษณ์ พลนอก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500
465 ขวัญสุดา เพียรความสุข คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 2037
466 สุปิยา ทาปทา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1514/2094
467 กิติรัตน์ สีหบัณฑ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500
468 ภูษิต ฉัตรวิริยาวงศ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 2077-1513
469 วาสนา ขาวผ่อง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1504
470 ศิริวรรณ ประสพสุข คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1502
471 นิสิต ภาคบุบผา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1516 (สาขาวิชาดนตรี)
472 พลวัฒน์ โตสารเดช คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1508
473 กนกวรรณ วงศ์ทอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1504
474 วีรวัฒน์ ทองสุทธิ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500
475 กุสุมา ศักดิ์ศินานนท์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1531
476 สุมิตรชา ซาเสน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1500
477 มานิตย์ โศกค้อ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1559
478 ศิวัชญา (รวีวรรณ) ธงศรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1531/1535
479 ธนาวัฒน์ พละวงษ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1521
480 ธนินท์รัฐ คำมาธีรวิทย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500
481 มณีกาญจน เขียวรัตน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1510
482 สถาพร ยังประยูร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1510
483 วิสุดา แก้วหยด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1511
484 สุทธิดา จารุแพทย์ จินาพร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1552
485 สันติ หวังชื่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1507/1522
486 ชญาพร ตั้งวันเจริญ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 -
487 จุฬาลักษณ์ วารินสิทธิกุล (ชอบงาม) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1511
488 ณัฐสุดา ภาระพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1502
489 เกษมศิริ วัฒโน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1549
490 ณัชชา ฉันทรุจิกพงศ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1549/1552/1504
491 เนตรน้ำทิพย์ บุดดาวงศ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1511
492 รังสรรค์ นัยพรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1559
493 พันธ์ทิพย์ ศรีธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 -
494 พุทธพร โคตรภัทร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1529
495 สหรัฐ อำนวย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 2065
496 ภัทรขวัญ ลาสงยาง (ทองเถาว์) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1502
497 วิราณี แว่นทอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1508
498 พีริยา ขอสุข (เพียรทำ) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500
499 วัชราภรณ์ จันทนุกูล (ทวีกุล) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1520
500 ชวฤทธิ์ ใจงาม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500
501 บัวบาน กองสุข คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1500
502 สุนันทา ผาสมวงค์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1507
503 วัชรินทร์ สินไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1552
504 ภูวดล งามมาก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 2036
505 อุษาวดี วรรณประภา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1502
506 กิติราช พงษ์เฉลียว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1527
507 XUE KUN คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 -
508 Robert Dennis Kloer คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500
509 ANTHONY PETER GOLDSMITH คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500
510 บุญนริน อินราช คณะวิทยาศาสตร์ 2135 2069
511 สโรชา อยู่ยงสินธุ์ คณะวิทยาศาสตร์ 2135 1400
512 วารีรัตน์ แสนมาโนช คณะวิทยาศาสตร์ 2135 1407
513 นวลใย ญารักษา คณะวิทยาศาสตร์ 2135 1405
514 ลัดดา ศรีมะณี คณะวิทยาศาสตร์ 2135
515 วิภา ราศิวงค์ คณะวิทยาศาสตร์ 2135 1600
516 อัจฉริยา นิลสระคู (นามไพร) คณะวิทยาศาสตร์ 2135 1440
517 สืบพงศ์ เจริญพร คณะวิทยาศาสตร์ 2135
518 ญาณศรณ์(เกสร) พูลเพิ่ม คณะวิทยาศาสตร์ 2135
519 นิภาพร พูลเพิ่ม คณะวิทยาศาสตร์ 2135
520 ณัฎฐกานต์ วงศ์พุทธะ คณะวิทยาศาสตร์ 2135 1400
521 คัชรินทร์ เวชชากุล คณะวิทยาศาสตร์ 2135
522 กิดาการ แสงเดือน คณะวิทยาศาสตร์ 2135
523 สุกัญญา อุปนิสากร คณะวิทยาศาสตร์ 2135 1408
524 ธีร์ธานิศ(ภาคภูมิ) พันธ์นิกุล คณะวิทยาศาสตร์ 2135 -
525 สุมีนา บุญประสม คณะวิทยาศาสตร์ 2135
526 นฤพล ไพเราะ คณะวิทยาศาสตร์ 2135
527 กฤตมุข หล่าบรรเทา คณะวิทยาศาสตร์ 2135 1400
528 บุญเย็น ทองคำ คณะวิทยาศาสตร์ 2135
529 กันญา เทียบมา คณะวิทยาศาสตร์ 2135 2069
530 พักพล มุ่งลือ คณะวิทยาศาสตร์ 2135 1442
531 ไชยวัฒน์ นามบุญลือ คณะวิทยาศาสตร์ 2135 ไปสังกัดคณะวิทย์ฯ 1/
532 จิตติมา ใจสุข คณะวิทยาศาสตร์ 2135 1300
533 ศุภมิตร พิมพ์ศรี คณะวิทยาศาสตร์ 2135
534 ขจิตา สมเนตร(มัชฌิมา) คณะวิทยาศาสตร์ 2135
535 อ๊อด ศรีมะณี คณะวิทยาศาสตร์ 2135
536 ณัฐพงศ์ วงษ์ชุ่ม คณะวิทยาศาสตร์ 2135
537 บุญมี นากรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ 2135
538 ถนัด ธนะฉัตรชัยรัตนะ คณะวิทยาศาสตร์ 2135
539 สุพรรณี อะโอกิ คณะวิทยาศาสตร์ 2135
540 พรรณี ชารีแก้ว คณะวิทยาศาสตร์ 2135
541 ภควัฒน์ วงศ์วรรณวัฒนา คณะวิทยาศาสตร์ 2135
542 เสริฐ เขียนนอก คณะวิทยาศาสตร์ 2135
543 สิรินันท์ วิริยะสุนทร คณะวิทยาศาสตร์ 2135
544 พัฒนสุข ชำนินอก คณะวิทยาศาสตร์ 2135
545 ขจรพงศ์ ดาศรี คณะวิทยาศาสตร์ 2135
546 กัญญา สิริลาภโภคิน (เกิดศิริ) คณะวิทยาศาสตร์ 2135
547 ชาญชัย สุกใส คณะวิทยาศาสตร์ 2135
548 ธนัสนี สมบูรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ 2135
549 อนุวัฒน์ ยินดีสุข คณะวิทยาศาสตร์ 2135
550 รัชฎาภรณ์ ถนอมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ 2135
551 สายสมร ทาศิริ คณะวิทยาศาสตร์ 2135
552 ปริญญา มูลสิน คณะวิทยาศาสตร์ 2135
553 ปรีชา มูลสิน คณะวิทยาศาสตร์ 2135
554 สงวนศักดิ์ นาครินทร์ คณะวิทยาศาสตร์ 2135 1415
555 จิรัญญา ฤกษ์พิบูลย์(สุราวุธ) คณะวิทยาศาสตร์ 2135
556 สมถวิล ขันเขตต์ คณะวิทยาศาสตร์ 2135
557 ขวัญเดือน รัตนา คณะวิทยาศาสตร์ 2135 1442
558 ธานินท์ บัวทอง คณะวิทยาศาสตร์ 2135
559 ศิวพร หอมหวล คณะวิทยาศาสตร์ 2135 1406
560 อรุณ จันทร์คำ คณะวิทยาศาสตร์ 2135 1404
561 ยุภาพร อำนาจ คณะวิทยาศาสตร์ 2135
562 สุดาพร ธรรมสาร คณะวิทยาศาสตร์ 2135
563 มาฆบดี รวยทรัพย์ คณะวิทยาศาสตร์ 2135 1404
564 เยาวรักษ์ ทองพุ่ม คณะวิทยาศาสตร์ 2135
565 วัฒนาชัย มาลัย คณะวิทยาศาสตร์ 2135 1413
566 เกษา แสงพุฒ คณะวิทยาศาสตร์ 2135
567 สมใจ โพธิปัตย์ คณะวิทยาศาสตร์ 2135
568 จาณียา ขันชะลี คณะวิทยาศาสตร์ 2135
569 จาตุรงค์ จงจีน คณะวิทยาศาสตร์ 2135 1441
570 เผ่าไทย วงศ์เหลา คณะวิทยาศาสตร์ 2135 1430
571 กฤติเดช จันทวารา คณะวิทยาศาสตร์ 2135
572 สุนิดา ทองโท (เถาว์โท) คณะวิทยาศาสตร์ 2135
573 สุพรรณี ไขแสง คณะวิทยาศาสตร์ 2135 1421
574 จักรพงค์ แท่งทอง คณะวิทยาศาสตร์ 2135 1438
575 เจนจิรา มาหา คณะวิทยาศาสตร์ 2135 1429
576 เอกชัย ปัทมะ คณะวิทยาศาสตร์ 2135
577 วรพล สุรพัฒน์ คณะวิทยาศาสตร์ 2135
578 สัมฤทธิ์ ประวิทย์ธนา คณะวิทยาศาสตร์ 2135
579 ตระหนัก สมเนตร คณะวิทยาศาสตร์ 2135
580 นิสากร พละศักดิ์ คณะวิทยาศาสตร์ 2135
581 ศิริภา วงศ์พุทธะ คณะวิทยาศาสตร์ 2135
582 หทัยชนก นันทพานิช คณะวิทยาศาสตร์ 2135 1405
583 รมย์ธีรา เชื้อโชติ คณะวิทยาศาสตร์ 2135
584 สุดาพร ตังควนิช คณะวิทยาศาสตร์ 2135 1425
585 ศุภาวีร์ แสงจันทร์จิรเดช คณะวิทยาศาสตร์ 2135 1442
586 วรรณา สายแก้ว คณะวิทยาศาสตร์ 2135
587 อมรรัตน์ วงษ์กลม คณะวิทยาศาสตร์ 2135
588 นงเยาว์ มุสิกสาร คณะวิทยาศาสตร์ 2135 1409
589 ศศิธร ธงชัย คณะวิทยาศาสตร์ 2135
590 ปริญ(ภูดิท) สิริลาภโภคิน(เกิดศิริ) คณะวิทยาศาสตร์ 2135
591 หนูเพียร แสงกล้า คณะวิทยาศาสตร์ 2135
592 ฐิติพงษ์ อุ่นใจ คณะวิทยาศาสตร์ 2135
593 เกศินี จันทรโสภณ คณะวิทยาศาสตร์ 2135
594 ปิยวงค์ ภูปัญญา คณะวิทยาศาสตร์ 2135
595 ประกิต สมัครค้า คณะวิทยาศาสตร์ 2135
596 สงวนศักดิ์ ศรีพลัง คณะวิทยาศาสตร์ 2135
597 ศิริพร ร่วมสุข คณะวิทยาศาสตร์ 2135 1400
598 ประวีรณ์ สุพรรณอ่วม คณะวิทยาศาสตร์ 2135 1406
599 นันทพร สุทธิประภา (มณีรัตน์) คณะวิทยาศาสตร์ 2135 1415
600 อนุชา เพียรชนะ คณะวิทยาศาสตร์ 2135
601 กุลวรรณ โสรัจจ์ คณะวิทยาศาสตร์ 2135 1412
602 ธีรวรรณ บุญโทแสง คณะวิทยาศาสตร์ 2135
603 เสรี จันทรโสภณ คณะวิทยาศาสตร์ 2135
604 ศศิวิมล พรประไพ คณะวิทยาศาสตร์ 2135
605 กิตติชัย โสพันนา คณะวิทยาศาสตร์ 2135 1411
606 ทัศนัย รังผึ้ง คณะวิทยาศาสตร์ 2135 1440
607 รณฤทธิ์ นาโควงศ์ คณะวิทยาศาสตร์ 2135 1421
608 ธนกร สุทธิสนธ์ คณะวิทยาศาสตร์ 2135
609 อรทัย สายสะอาด คณะวิทยาศาสตร์ 2135
610 สมพร เทพฉิม คณะวิทยาศาสตร์ 2135
611 จำลอง วงษ์ประเสริฐ คณะวิทยาศาสตร์ 2135 1430
612 ประพันธ์ ไตรยสุทธิ์ คณะวิทยาศาสตร์ 2135 1429
613 พรทิพย์ ธรรมรักษ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 4366 4366
614 เพ็ญมาศ สุคนธจิตต์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 4366
615 เด่นพงษ์ วงศ์วิจิตร คณะสาธารณสุขศาสตร์ 4366
616 ภัทรภร เจริญบุตร คณะสาธารณสุขศาสตร์ 4366
617 คมสันต์ ธงชัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ 4366 4363
618 กุลชญา ลอยหา คณะสาธารณสุขศาสตร์ 4366
619 สุรัตน์ หารวย คณะสาธารณสุขศาสตร์ 4366
620 ชนฎ์พงศ์ (ณัฐพงค์) เคลือศิริ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 4366
621 เด่นดวงดี ศรีสุระ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 4366
622 เนตรทราย ทองคำ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 4366 4367
623 ชัยกฤต ยกพลชนชัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ 4366
624 นพรัตน์ ส่งเสริม คณะสาธารณสุขศาสตร์ 4366 4363
625 สุมาพร ทองปรุง คณะสาธารณสุขศาสตร์ 4366 4370
626 สุภาพร ใจการุณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 4366
627 ปัทมา ล้อพงค์พานิชย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 4366
628 ญาณิฐา แพงประโคน คณะสาธารณสุขศาสตร์ 4366
629 มณฑิชา รักศิลป์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 4366 4368
630 สุจิตรา แสงบุญเรือง คณะสาธารณสุขศาสตร์ 4366
631 วิลาวัณย์ ชาดา คณะสาธารณสุขศาสตร์ 4366
632 น้ำพริก ไตรยสุทธิ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 4366 4361
633 ณัฐวดี สงวนล้ำ(สมสี) คณะสาธารณสุขศาสตร์ 4366 -
634 กรวิกา หาระสาร คณะสาธารณสุขศาสตร์ 4366 -
635 ปิยะพร เฉลิมรัตน์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 4366
636 กีรติ อุปนิสากร คณะสาธารณสุขศาสตร์ 4366
637 ศิรินภา เชื้อท้าว คณะสาธารณสุขศาสตร์ 4366
638 รัชนี จูมจี คณะสาธารณสุขศาสตร์ 4366
639 จารุพร ดวงศรี คณะสาธารณสุขศาสตร์ 4366
640 ชยากร แก่นจักร คณะสาธารณสุขศาสตร์ 4366
641 ปณิดา ธรรมวงค์ บัณฑิตวิทยาลัย 3016
642 วิชญา ทองกลม บัณฑิตวิทยาลัย 3016
643 ชลญา สังข์ทรัพย์ บัณฑิตวิทยาลัย 3016
644 ศุภศิลป์ พันธ์งาม บัณฑิตวิทยาลัย 3016 3016
645 นงลักษณ์ คำเติม บัณฑิตวิทยาลัย 3016 3016
646 บัวทอง บุตรทองพิมพ์ บัณฑิตวิทยาลัย 3016 -
647 คำพรรณ์ จำปา บัณฑิตวิทยาลัย 3016
648 ธาร ปัญญามี กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1012
649 มยุเรศ พันทะ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
650 คำปน มหุนี กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1030
651 สายัณห์ น้อยวังคลัง กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 อั๋น
652 สิริพร พันธ์เหนือ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
653 ณิษฐา(ณิชนันท์) จุทะแสง(พันธุ์บุตร) กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1114
654 ณัฐวุฒิ สินศิริ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 บ้านยางน้อย
655 ศุภฤกษ์ กาญจนพันธ์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1030
656 วิสิทธิ์ โอภาพ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
657 สุพจี ศรีพลาย กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
658 วรจิตร ศรีพลาย กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1010
659 ทนงศักดิ์ พวงพุฒ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
660 สงัด กำทรัพย์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1030
661 นิรุทธ เกตุสิริ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
662 ชัชญา กลิ่นสุวรรณ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1023
663 วิสันต์ บุตรสิงห์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
664 นิกร พิลาศาสตร์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
665 มัทธนา พันธะนู กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1010
666 วิสรรณ บุญล้อม กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
667 เกียรติศักดิ์ สายมา กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
668 สำราญ สิงห์แก้ว กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
669 สำรวย สิงห์แก้ว กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
670 ปราโมทย์ ปรัสพันธ์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1012
671 อดิฐชัย ประสานเสียง กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1012
672 จิตรพล รักเปี่ยม กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1023
673 คทา อินธิรัตน์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1023
674 นวมินทร์ ลาภสาร กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
675 โสภณ มุนมินท์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
676 นเรศ วงศาโรจน์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
677 นพดล เลขะวัฒนะ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1005
678 วารุณี วรรณรัตน์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
679 กิติศักดิ์ ขันอาสา กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 บ้านยางน้อย
680 ชัยณรงค์ รัตนวงษ์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 -
681 สุริยา รัตนิล กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
682 ประทีป สุขกวี กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
683 ไชยา สุภกรรม กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
684 สัญชัย หมอนิล กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1012
685 สุวรรณ รันคำภา กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
686 พิศมัย สมไชย กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
687 ทรงภูมิ กลมเกลี้ยง กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1030
688 นครินทร์ สนุกพันธ์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1023
689 เพ็ญภรณ์ ตรีภพ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1113
690 เวียงทอง ประดา กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 บ้านยางน้อย
691 สุรณี โสวรรณี กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 5102
692 วรารัตน์ อารียะธนวัลย์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 5105
693 วันชัย เดชผล กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 5105
694 ผัน อ่อนผิว กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1030
695 ณัฐธวัช จันทะเวช กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
696 นรินทร์ คงศรี กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 4337
697 พรรณี เงาเพ็ชร กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1017
698 ทรงกรต เอกพันธ์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1838
699 ชำนาญ แสงกล้า กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
700 นันทชิต แสงกล้า กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1010
701 สมยศ โคตะรักษ์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1012
702 อุทัย พันธะนู กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
703 มนตรี ธิโกศรี กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
704 หนูเวียง โชคดี กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
705 วิทยา พรมพานิชย์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1010
706 สาริศา นันธะศัย กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1111
707 อนิรุทย์ แดนสีแก้ว กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1022
708 วิสูตร จันทร์สว่าง กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
709 ชัชวาล ประสานวงศ์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1030
710 ปริญา บุตรดาโจม กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1012
711 อนิรุทธ์ หลุมทอง กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1010
712 ณรงค์เดช วิลามาศ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1022
713 วนิดา โพธิ์ศิริ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
714 อุรา จันใด กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
715 ประคอง ผิวอ่อน กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1020
716 มานิต ผิวอ่อน กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1012
717 สุรศักดิ์ พิมพ์พัฒน์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
718 เอื้อมพร พวังคาม กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1010
719 พงพิทักษ์ อุปไชย กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1007
720 ชาคริต บำรุงสานต์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1012
721 สมศักดิ์ บรรมณี กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1030/1802
722 ไพจิตร นักรำ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 0/1006
723 ธนชาติ บุญเต็ม กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1111
724 สถิต วงศ์พุทธะ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
725 วีระชัย บุญธรรม กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1010
726 เอกชัย ต้นโพธิ์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 6905
727 สุพัตรา นามรมย์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 5111,1101
728 นภาพร สัมพะวงศ์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
729 ประสิทธิ์ ผุดผ่อง กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1400
730 คำพอง สบายใจ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1010
731 ชาญณรงค์ เพชรฤทธิ์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
732 สมพงษ์ เพชรฤทธิ์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
733 วิวรรณ หินผา กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
734 ปราณี สำราญวงศ์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
735 สงคราม บุอ่อน กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
736 บุษบา การุณย์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
737 จิตติคม สิมมา กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 -
738 วรลักษณ์ ชาลี กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
739 วัลลภา ศรีพลาย กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
740 สมศักดิ์ ศรีพลาย กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
741 สุรสิทธิ์ มนัส กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
742 สุลักคณา บุญประสิทธิ์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1010
743 สุภาพร มนัส กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
744 ธีระชัย มนัส กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1010
745 พรประเสริฐ มนัส กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 บ้านยางน้อย
746 รฐา อักษรศรี กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1010
747 จิราพัชร พันธ์กว้าง กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1010
748 ทองเบิ้ม ถนอมพันธ์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1600
749 อนงค์รักษ์ ขาววงษ์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1010
750 หนูจันทร์ ดอนใหญ่ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 2036
751 พุดชา ถนอมพันธ์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 5105
752 มงกุฎ ไชยสัตย์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
753 รุ่งเจริญ สวัสดี กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
754 ชลกานต์ อ่อนคำ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
755 บัณฑิตย์ บุญสิงห์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
756 สมจิตร์ บุญพั่ว กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 สาธาฯ
757 บุญมี อยู่สุข กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1010
758 สมศรี สุภนิกร กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
759 บุญมี สุภนิกร กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
760 สมพร ผิวทอง กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
761 จรรยา ศรีสวัสดิ์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
762 จันมะณี มุสิกวัน กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
763 สุวิภา กาญจนารักษ์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
764 คำหม่อน นุ่มนวล กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
765 อรุณี ไชยชนะ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 บ้านยางน้อย
766 ยุทธนา อุกาพรหม กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1012
767 สง่า ส่งเสริม กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 4300
768 จันทร สัตย์ธรรม กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
769 ณะรินทร์ศาล ศิริผล กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
770 สุภาคภูมิ ดอกรักษ์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
771 จันทร์มอญ สินป้อง กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
772 ปรีญา ธรรมสาร กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
773 บังอร เชิดชู กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
774 สุพรรณิการ์ ทาศิริ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
775 สมัย สารทอง กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1012
776 ไพโรจน์ วรรณรัตน์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 3309
777 พรรณรัตน์ สัตย์ธรรม กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
778 นงคราญ ธรรมสัตย์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
779 ณรงค์ แก่นการ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1010
780 ธนวรรต โพธิ์แก้ว กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1010
781 รุ่งทิพย์ บุญจำรูญ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1112
782 ธงชัย ภคสมิทธิ์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1030
783 รจนา สินสมุทร กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1111
784 วัชรินทร์ โพธิ์ศิริ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 3300
785 จันทรินทร์ อินทอร กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1010
786 สิทธิเดช อุดมศรี กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
787 ธวัช สืบจันทา กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
788 รุ่งทิวา นะราวัง กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
789 เทวัญ มณีปกร กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1023
790 ศักรินทร์ บริคุต กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
791 ณัฎฐ์พัชร์ พันธ์มุก กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1005
792 ชยพล วุฒิช่วย กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
793 ทรงวุฒิ มีธรรม กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
794 เฉลิมชัย ชมภูพื้น กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1010
795 ณัฏฐธิดา รัตนวงษ์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1010
796 สัญญา อุดาหน กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1010
797 บุญล้อม อินทอร กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1010
798 สุชีราวรรณ สีทากุลเศรษฐ์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1010
799 องอาจ บุอ่อน กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
800 วีระชัย ศรไชย กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
801 จิราวรรณ แสงไชย กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
802 วิชุดา กาญจนารักษ์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 -
803 วรนิษฐา ธรรมานุชิต กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
804 นราธิป โพธิ์สมบูรณ์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1010
805 อาคม บุญยอ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1010
806 สรัญญา พิลาศาสตร์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
807 อัจฉราวดี ตละทา กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
808 จุติภูมิ บุญจริง กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
809 ชัชวาล พวงจันทร์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
810 จักรตุพล พงษ์ด้วง กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
811 ศรราม ศิริวงค์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1010
812 ฐิตวัฒน์ แก้วกิ่ง กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
813 ธิดารัตน์ กอมะณี กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
814 ภาสวัชร์ พงษ์แสนพันธ์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 -
815 พรพิมล แสงสว่าง กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
816 วิศวกร ผิวทอง กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1010
817 ณรงค์ ปานะศรี กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
818 อัครพล พันธุ์วงศ์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 -
819 รัชวุฒิ รักษ์มณี กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 -
820 ศรัทธา ปากวิเศษ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
821 สิริวิมล บุญตา กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1010 ( ฝ้าย)
822 ปวิตา วงศาสนธิ์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1110
823 สุขสันต์ มาลัย กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1412
824 ธนายุทธ์ สวัสดิ์มงคล กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
825 วินัย มะปรางก่ำ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
826 ขวัญชัย ทองถม กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1022
827 ขนิษฐา ชาลี กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
828 วุฒิพงษ์ สุภาพงษ์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1012
829 กิตติสุดา ศรีสาร กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
830 เอกชัย อ่อนผิว กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1010
831 ถิตย์ธิศักดิ์ คำวัน กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1023
832 สุเทพ มีมานะ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
833 อนันต์ชนา มากดี กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
834 เจษฎากร คณะพันธ์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 5110
835 สุดารัตน์ ธรรมสัตย์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
836 แสงอาทิตย์ อินโสม กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1010
837 จีระศักดิ์ เกษหอม กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
838 รภัสพล สดชื่น กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 บ้านยางน้อย
839 ชัยชุมพล ภาชนะพูล กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
840 ชาญชัย ประทัด กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 บ้านยางน้อย
841 ธีระพันธ์ หลุมทอง กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1010
842 วรพล พวังคาม กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1008
843 ชลวัฒน์ พวังคาม กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
844 ณัฐพงษ์ ต้นคำ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 -
845 ยุวรี คงศรี กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
846 เอกลักษณ์ จันทพรม กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1012
847 วรรณกิจ จานเขื่อง กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
848 บรรจง สบายใจ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
849 วุฒิศักดิ์ จารุแพทย์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1010
850 กรรณิกา ศิลาโชติ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
851 นภาพร ธรรมสาร กองคลัง (สำนักงานอธิการบดี) 5160 1131
852 สุพัตรา พงษ์ด้วง กองคลัง (สำนักงานอธิการบดี) 5160 1130
853 กัญจิญา(ปราวีณา) จิรกาลสิริ(เข็มคุณ) กองคลัง (สำนักงานอธิการบดี) 5160
854 สุนันทา ผาลา(พาลี) กองคลัง (สำนักงานอธิการบดี) 5160 5132
855 สายใจ ผกาลา กองคลัง (สำนักงานอธิการบดี) 5160 1131
856 อรทัย อภิบาล กองคลัง (สำนักงานอธิการบดี) 5160 5132
857 อมรพรรณ จิตเสนาะ กองคลัง (สำนักงานอธิการบดี) 5160 1131
858 กมลทิพย์ พันธ์โชติ กองคลัง (สำนักงานอธิการบดี) 5160 5130
859 ณฤณัฐ จิรกาลสิริ กองคลัง (สำนักงานอธิการบดี) 5160
860 ธันย์ชนก วงษ์เตียวตระกูล กองคลัง (สำนักงานอธิการบดี) 5160
861 ธัญวรัตน์ นาเวียง กองคลัง (สำนักงานอธิการบดี) 5160
862 กฤษณา เทศธรรม กองคลัง (สำนักงานอธิการบดี) 5160 1024
863 ณรัญญา ประเสริฐศรี กองคลัง (สำนักงานอธิการบดี) 5160 1130
864 สุปราณี สุขโท กองคลัง (สำนักงานอธิการบดี) 5160 5133
865 ธัญนันท์ ผาติทองอินทร์ กองคลัง (สำนักงานอธิการบดี) 5160 1132
866 อภิชาติ สาธุจรัญ กองคลัง (สำนักงานอธิการบดี) 5160 5136
867 วัชรพงษ์ เวชพันธ์ กองคลัง (สำนักงานอธิการบดี) 5160 5134
868 พงศ์สุริยา ดำพะธิก กองคลัง (สำนักงานอธิการบดี) 5160 5135
869 นภัทร(ธันยาภักค์) พิมพบุตร กองคลัง (สำนักงานอธิการบดี) 5160 1132
870 คำแพง เขียวขำ กองคลัง (สำนักงานอธิการบดี) 5160 5131
871 นิภาพร เขียวขำ กองคลัง (สำนักงานอธิการบดี) 5160
872 สิริศักดิ์ สารส กองคลัง (สำนักงานอธิการบดี) 5160 5133
873 ปาจารีย์ ผงผ่าน (กิตติคุณเมธา) กองคลัง (สำนักงานอธิการบดี) 5160 1133
874 ภุชงค์ พรหมลาศ ศูนย์คอมพิวเตอร์ (สำนักงานอธิการบดี) 3200 3204
875 ธนกฤต ผงผ่าน ศูนย์คอมพิวเตอร์ (สำนักงานอธิการบดี) 3200 3211
876 วันเฉลิม พรจันทร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ (สำนักงานอธิการบดี) 3200 3209
877 มะลิวรรณ นาคำมูล ศูนย์คอมพิวเตอร์ (สำนักงานอธิการบดี) 3200 3200
878 เอกภพ บุตรศรี ศูนย์คอมพิวเตอร์ (สำนักงานอธิการบดี) 3200 3200
879 พัชรพงษ์ สุดถนอม ศูนย์คอมพิวเตอร์ (สำนักงานอธิการบดี) 3200 3208
880 จักรพงศ์ หอมเย็น ศูนย์คอมพิวเตอร์ (สำนักงานอธิการบดี) 3200
881 พิษณุ อุตราศรี ศูนย์คอมพิวเตอร์ (สำนักงานอธิการบดี) 3200 3200
882 วีระพล สายบัว ศูนย์คอมพิวเตอร์ (สำนักงานอธิการบดี) 3200
883 นิชาภา ทาระหอม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2056 6904
884 เพียงกมล บุตรแก้ว สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2056
885 ยุพดี ดวงพิทักษ์พงศ์ (แพงทรัพย์) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2056 6906
886 ภาวิณี ปุราชะนัย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2056
887 กุลธิดา ทาระหอม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2056 6904
888 มะลิวัลย์ แผ่นทอง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2056 6906
889 อรทัย ทองอินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2056 -
890 วิลาวรรณ ศรีสมุทร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2056 6905
891 วทัญญู หินผา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2056 6906
892 ประกรณ์ อินทพันธ์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2056 6912
893 วิรัตน์ รูปแข็ง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2056 6914
894 สุมิตย์ อินปาว สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2056 6914/6904
895 อธิกา พรพรหม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2056 6913
896 อนุชิต สินทรัพย์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2056 6907
897 ทนัศมน กาญจนภักดิ์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2056
898 กมลพักตร์ โสภา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2056 6906
899 เอกชัย เจริญราษฎร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2056 6905
900 กัญญาณี แก้วพิกุล สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2056 6906
901 สาริกา แสงสุวรรณ์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2056 6905
902 จุรีพร ศรีธัญรัตน์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2056 6906
903 หนูเพียร สัตย์ธรรม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2056 6908
904 จี ทัศบุตร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2056 6908
905 เมธา พิมพะกรรณ์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2056 6912
906 คณิต มณีเนตร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2056 6912
907 สมพร สุชาตะประคัลภ์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2056 6909/6910
908 ทองเสี่ยน จันทร์พูล สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2056 2056
909 สุภัตรา เสพสวัสดิ์ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 1141 1145
910 รยาพร สู่สุข สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 1141
911 พัชรินทร์ ไชยธรรม สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 1141 1146
912 ศิริรักษ์ รัตนศรี สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 1141 1111
913 ปัญชลี จันทร์แรม สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 1141 1147
914 เบญจะ ศิริแก้ว สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 1141 1146
915 ประภัทร พยุงวงษ์ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 1141 1142
916 ดวงจันทร์ อุตมังค์ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 1141 1141
917 สมปอง อินปาว สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 1141 1145
918 วสันต์ ผิวทอง สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 1141 5602
919 สุริยา แก้วใส สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 1141 5600
920 เกษจิดาภา สินศิริ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 1141 1144
921 สดใส ไพฑูรย์ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 1141 1144
922 ภานุวัฒน์ สมภาวะ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 1141 1141
923 สุขสันต์ สวัสดิ์ไชย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 1141
924 ณรงค์ชัย อุณาวงค์ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 1141 5601
925 ปิยดา บั้งทอง (มีอรุณ) สำนักงานตรวจสอบภายใน 5155 5155
926 จริยา ทองแสง สำนักงานตรวจสอบภายใน 5155
927 อัจฉราพรรณ สีหะบัณฑ์ สำนักงานตรวจสอบภายใน 5155
928 สุจิตรา ศิริวรรณ สำนักงานตรวจสอบภายใน 5155
929 อนุรักษ์ สายแวว สำนักงานตรวจสอบภายใน 5155 5155
930 นริสรา เจริญผล(พุ่มจันทร์) สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 1040 1040
931 ดาริน ศิริคูณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 1040 1034
932 รัตนภรณ์ ภาเรือง สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 1040 1040
933 ศุภกิตติ์ สุขทอง สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 1040
934 ปัฐมาภรณ์ บุญประครอง (คงมั่น) สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 1040 1040
935 วารุณี สุกใส สถาบันวิจัยและพัฒนา
936 เกศรา แก้วดี สถาบันวิจัยและพัฒนา 5141
937 ภูวไนย ใจหาญ สถาบันวิจัยและพัฒนา
938 มาลัย สุวรรณผา สถาบันวิจัยและพัฒนา 5145
939 สุภารัตน์ ผัดโพธิ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา 5141
940 เจริญ ด้วงทอง กองพัฒนานักศึกษา (สำนักงานอธิการบดี) 1017 1118
941 นาคิน กากแก้ว กองพัฒนานักศึกษา (สำนักงานอธิการบดี) 1017 1020 /4391
942 ภัทร์นรินทร์ ประกอบแสง กองพัฒนานักศึกษา (สำนักงานอธิการบดี) 1017
943 เกียรติศักดิ์ รัตนบำรุง กองพัฒนานักศึกษา (สำนักงานอธิการบดี) 1017 1017
944 หทัยกาญจน์ พลโกษฐ์ กองพัฒนานักศึกษา (สำนักงานอธิการบดี) 1017 1032
945 อาคม สวัสดิ์มงคล กองพัฒนานักศึกษา (สำนักงานอธิการบดี) 1017 2099
946 อัศวิน บุญมั่น กองพัฒนานักศึกษา (สำนักงานอธิการบดี) 1017 2109
947 ธีรยุทธ พิมพ์กิจ กองพัฒนานักศึกษา (สำนักงานอธิการบดี) 1017 1017
948 สิรภัทร เจริญราช (ไชยอุไร) กองพัฒนานักศึกษา (สำนักงานอธิการบดี) 1017
949 ชลธิชา ศรีสว่าง กองพัฒนานักศึกษา (สำนักงานอธิการบดี) 1017 1016
950 รุ่งทิพย์ หอมขจร กองพัฒนานักศึกษา (สำนักงานอธิการบดี) 1017 1020
951 วรรณพร กานารักษ์ กองพัฒนานักศึกษา (สำนักงานอธิการบดี) 1017
952 กรรณิการ์ สมเสียง กองพัฒนานักศึกษา (สำนักงานอธิการบดี) 1017 1020
953 ชาญชัย คุณมี กองพัฒนานักศึกษา (สำนักงานอธิการบดี) 1017
954 การะเกด เพชรพิพัฒน์ กองพัฒนานักศึกษา (สำนักงานอธิการบดี) 1017 1020
955 พชร ทองอินทร์ กองพัฒนานักศึกษา (สำนักงานอธิการบดี) 1017 1010
956 ปนัดดา นนทะการ กองพัฒนานักศึกษา (สำนักงานอธิการบดี) 1017 1029
957 เมืองแมน (วัฒนชัย) ศิริญาณ กองพัฒนานักศึกษา (สำนักงานอธิการบดี) 1017 2170/1020
958 ปราโมชย์ นามวงศ์ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1314
959 หทัยรัตน์ ควรรู้ดี คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1323/1311
960 อรศรี ล้อมไธสง คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 -
961 ประไพ ใจเพียร คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 2074
962 พิศมัย หลักรัตน์ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 -
963 อังคาร ดอนใหญ่ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 -
964 นรีนุช ยุวดีนิเวศ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1301
965 นิธิกร บริพันธ์ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1341
966 บุญแตง ศิลาอ่อน คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1327
967 พิไลวรรณ ดอนเตาเหล็ก คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1344
968 รัชนิกร วรรณสถิตย์ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1323
969 เฉลิม พูลเพิ่ม คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1316
970 มาลิณี ศรีไมตรี คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1317
971 อมรรัตน์ พรประเสริฐ (ธีโรภาส) คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 2075
972 บดินทร์ภัทร์ สุนบุญรัตน์ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1304
973 นิภา ชุณหภิญโญกุล คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1328
974 ปิยกนิฏฐ์ โชติวนิช คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1335
975 นลินี ทองประเสริฐ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1333
976 ธนศิตา (ส่งศรี) ลี้หิรัญญพงศ์ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1314
977 วิลารักข์ อ่อนสีบุตร คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1337
978 สุนิดา เกิดหนุนวงศ์ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1347
979 นวลปราง ขันเงิน คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1302
980 วิชุดา สวัสดี สังข์ทองหลาง คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1308
981 ประนอม คำผา คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1320
982 บุษยมาส ชื่นเย็น คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1302
983 สุจิตตรา หงษ์ยนต์ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1323
984 รัตติยา พื้นนวล คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1321
985 วิกานดา เกษตรเอี่ยม คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1309
986 ประยูร ล้อมไธสง คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 -
987 ประกายดาว เศวตนนท์(สาริกบุตร) คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1308
988 ไมตรี ริมทอง คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1314
989 ยุภา จำปี คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 2074
990 วิรัญญา สุทธิกุล คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1323
991 กฤตยกมล ธานิสพงศ์ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1323
992 วรนุช กุอุทา คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1323
993 ขนิษฐา ศิลาโชติ(คนกล้า) คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1314
994 รติ ท่าโพธิ์ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1314
995 ศิริมล เข็มพงษ์ (แสนสุข) คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1323
996 ธัชสินี กำแมด คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1300
997 อรพินท์ วงศ์ก่อ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1323
998 ศุภเทพ สติมั่น คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1314
999 ปณิสญา อธิจิตตา คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 10-308
1000 พงษ์ศิริ ลาฤทธิ์ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1318
1001 กนกกาญจน์ คำมงคล คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1318
1002 ภิมภ์วิมล ปรมัตถ์วรโชติ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 2075
1003 อุมารินทร์ ราตรี คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1302
1004 ก้องเกียรติ สหายรักษ์ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1323
1005 วิไล สายแวว คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 -
1006 ฐิติพร อุ่นใจ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 2075
1007 พัชราวดี กุลบุญญา คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1337
1008 มัลลิกา บุตรทองทิม คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1337
1009 อโนชา สุวรรณสาร คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1323
1010 เอมีลี่ (วรลักษณ์) เวสท์บรุค (อ่อน ณ นัยน์) คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1308
1011 สิริภาพรรณ ลี้ภัยเจริญ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 -
1012 ศิโรรัตน์ พลไชย คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1308
1013 เบญจมาภรณ์ ถวิลไพร คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1310
1014 โชฒกามาศ พลศรี คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1317
1015 วิไลวรรณ รัตนวรรณ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1300
1016 เกรียงศักดิ์ รักภักดี คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1314
1017 ภราดา บุญรมย์ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 2075
1018 บัวสอน คำงาม คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1343
1019 ศุภกัญญา เกษมสุข คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1317
1020 อัยรดา พรเจริญ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1339
1021 จตุรงค์ ศรีวงษ์วรรณะ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1309
1022 วรรณณา ปิยะรัตน์มานนท์ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1322
1023 ประไพพิศ เลียบสื่อตระกูล คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1323
1024 อดุลยเดช ตันแก้ว คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1317
1025 วลัยพร สุขปลั่ง คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1338
1026 พิมุกต์ สมชอบ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1302
1027 เจริญ โสภา คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 2075
1028 พรชัย วีระนันทาเวทย์ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1334
1029 ดลฤดี พลมิตร(จันทร์แก้ว) คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 2075
1030 สัณชัย ยงกุลวณิช คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1319
1031 รัตนภรณ์ แซ่ลี้ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1302
1032 กิตติมา จึงสุวดี คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1306
1033 วันวิสา มากดี คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 2075
1034 อำไพ ยงกุลวณิช คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1336
1035 ฤติมา มุ่งหมาย คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1323
1036 ศาสตร์ศิลป์ ทองแรง คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1316
1037 ศราวุธ ชินาภาษ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1319
1038 อัญญาณี อดทน คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1317
1039 ปิยนุช วรบุตร คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1314
1040 รวิ กลางประพันธ์ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1323
1041 วาสนา สิทธิผล คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1037
1042 อุทัย หวานใจ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1305
1043 อโณทัย หาระสาร คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 2075
1044 พัฒนศักดิ์ ปทุมวัน คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1314
1045 อนันต์ สุนทราเมธากุล คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1317
1046 อัษฎากรณ์ ลำงาม กองบริหารงานบุคคล (สำนักงานอธิการบดี) 1111
1047 นำชัย คำกุณา กองบริหารงานบุคคล (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1153
1048 บังอร ธรรมสาร กองบริหารงานบุคคล (สำนักงานอธิการบดี) 1111 5122
1049 ศศิกาญจน์ อินทร์สวัสดิ์ กองบริหารงานบุคคล (สำนักงานอธิการบดี) 1111 5124
1050 จินตนา พรมพานิชย์ กองบริหารงานบุคคล (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1152
1051 จันทิมา วงศ์วรรณ กองบริหารงานบุคคล (สำนักงานอธิการบดี) 1111 5120
1052 ขนิษฐา บุ้งทอง กองบริหารงานบุคคล (สำนักงานอธิการบดี) 1111 5126
1053 ศิริพงษ์ บั้งทอง กองบริหารงานบุคคล (สำนักงานอธิการบดี) 1111 5127
1054 อธิราช จันทร์ส่อง กองบริหารงานบุคคล (สำนักงานอธิการบดี) 1111
1055 นฤสรณ์ พื้นผา(โคนะบาล) กองบริหารงานบุคคล (สำนักงานอธิการบดี) 1111
1056 วิษณุ หินผา กองบริหารงานบุคคล (สำนักงานอธิการบดี) 1111 5125
1057 ศันศนีย์ สีโสม กองบริหารงานบุคคล (สำนักงานอธิการบดี) 1111 5122
1058 ชวนนท์ อุทธา กองบริหารงานบุคคล (สำนักงานอธิการบดี) 1111
1059 เมธีภวัต สิทธิกุล กองบริหารงานบุคคล (สำนักงานอธิการบดี) 1111 5121
1060 หทัยทิพย์ ปริปุญโญ บุญสอน กองนโยบายและแผน (สำนักงานอธิการบดี) 5114 5118 (บิว)
1061 ลดาวัลย์ ชุ่มเชื้อ กองนโยบายและแผน (สำนักงานอธิการบดี) 5114 -
1062 จักร ขัมภรัตน์ กองนโยบายและแผน (สำนักงานอธิการบดี) 5114 5109
1063 ศุภิดา มุ่งสูงเนิน กองนโยบายและแผน (สำนักงานอธิการบดี) 5114 5119
1064 ปริยานุช มีอรุณ กองนโยบายและแผน (สำนักงานอธิการบดี) 5114 5110
1065 พิษณุ เมืองนันท์ กองนโยบายและแผน (สำนักงานอธิการบดี) 5114 5117
1066 จุฑารัตน์ ศรีอุไร กองนโยบายและแผน (สำนักงานอธิการบดี) 5114 5113
1067 อุดมลักษณ์ ธุระแพง กองนโยบายและแผน (สำนักงานอธิการบดี) 5114 1172
1068 ศิริชัย บุตรแก้ว กองนโยบายและแผน (สำนักงานอธิการบดี) 5114
1069 ธีระยุทธ์ พั่วพันธ์ กองนโยบายและแผน (สำนักงานอธิการบดี) 5114 5199
1070 นันทิชา วิปุละ กองนโยบายและแผน (สำนักงานอธิการบดี) 5114 5199
1071 อภินันท์ กลิ่นแก้วณรงค์ กองนโยบายและแผน (สำนักงานอธิการบดี) 5114 5155
1072 เสาวลักษณ์ ภูสมสาย กองนโยบายและแผน (สำนักงานอธิการบดี) 5114 5112
1073 รังสรรค์ วงค์สุข กองนโยบายและแผน (สำนักงานอธิการบดี) 5114 2038
1074 กำจอน สืบสนิท กองนโยบายและแผน (สำนักงานอธิการบดี) 5114 5115
1075 สมพักตร์ ดำพะธิก สำนักบริการวิชาการชุมชน 1038 - 9
1076 ทวีชัย กากแก้ว สำนักบริการวิชาการชุมชน
1077 เสถียร ชาลี สำนักบริการวิชาการชุมชน
1078 เจษฎา ชะโกฏ สำนักบริการวิชาการชุมชน 1039
1079 กฤษกร ปรัชญอภิบาล สำนักบริการวิชาการชุมชน 1121
1080 เกียรติชัย ศรีพลาย สำนักบริการวิชาการชุมชน
1081 ยุทธพงษ์ พวงพุฒ สำนักบริการวิชาการชุมชน
1082 บุษราภรณ์ พวงปัญญา สำนักบริการวิชาการชุมชน 1039
1083 สุพรรณษา มาลา สำนักบริการวิชาการชุมชน 1039
1084 พีรเชษฐ์ แรงกล้า สำนักบริการวิชาการชุมชน
1085 นารินทร์ พิจารณ์ สำนักบริการวิชาการชุมชน
1086 ศุภนิดา ไชยชนะ กองสวัสดิการ 1980
1087 ศิวพร สาแดง กองสวัสดิการ 1980 1980
1088 นวพล สีงาม กองสวัสดิการ 1980 2036
1089 ศิริพร หมูทอง กองสวัสดิการ 1980 20365
1090 อรพรรณ หน่อแก้ว กองสวัสดิการ 1980
1091 นัฐกานต์ แก้วสีใส กองสวัสดิการ 1980
1092 ยงยุทธ ทำนุ กองสวัสดิการ 1980 บ้านยางน้อย
1093 พีรดนย์ สายพันธ์ กองสวัสดิการ 1980
1094 นุสรา จันริสา กองสวัสดิการ 1980 1080
1095 ก้องกิดากร ต่ายนิล กองสวัสดิการ 1980
1096 จุฑารัตน์ ธิโกศรี กองสวัสดิการ 1980
1097 วิลัยพร ดอนใหญ่ กองสวัสดิการ 1980
1098 ไพโรจน์ กิ่งวรรณ กองสวัสดิการ 1980
1099 สุวรรณี ล้วนสุข กองสวัสดิการ 1980
1100 พิสมัย ป้องขาว กองสวัสดิการ 1980
1101 วิทวัส เชื้อช้าง กองสวัสดิการ 1980
1102 ช่อผกา สุวรรณกูฎ กองสวัสดิการ 1980
1103 นิธิยา (กรชณัน) ทันเต กองสวัสดิการ 1980 2036
1104 คำแพง คำตา กองสวัสดิการ 1980 1015
1105 จินตนา จุลทัศน์ คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 4300 4303
1106 สุพรรณฉัตร(มุสิกร) หนูสวัสดิ์(ธุศรีวรรณ) คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 4300 4302
1107 โสภา เจดีย์ (โสมสุพรรณ์) คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 4300 4300
1108 คำภารัตนา วงศ์ศรีแก้ว คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 4300 4303
1109 กรรณิการ์ พุ่มทอง คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 4300 4302
1110 ภักศจีภรณ์ (ภัคณาภรณ์) ขันทอง (จันทเพ็ชร) คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 4300 4302
1111 อนัญญา เดชะคำภู คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 4300 4303
1112 มยุรี ทิพย์สมบัติ คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 4300 4303
1113 รัชฏาพร พิสัยพันธุ์ คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 4300 4303
1114 สมเจตน์ คงคอน คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 4300 4303
1115 พิชชานันท์ เธียรทองอินทร์ คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 4300 4303
1116 พนิดา กมุทชาติ คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 4300 -
1117 อุไรวรรณ สืบสี คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 4300 4300
1118 ศักดิ์นรินทร์ อินจำปา คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 4300 4300
1119 พรกรัณย์ สมขาว คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 4300 4309
1120 สุภาวดี นนทพจน์ (อุ่นจิตร) คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 4300 4302
1121 สุภัทรา กลางประพันธ์ คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 4300 ศึกษาต่อ
1122 ปิยะพร ทรจักร์ คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 4300 4303
1123 กัญญารัตน์ เป็งงำเมือง คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 4300 4309
1124 สุภารัตน์ สุขโท คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 4300 4303
1125 วาริณี แสงประไพ(เบิกบาน) คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 4300 4303
1126 กันตยา ส่งเสริม คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 4300 4300
1127 ศรัณย์ ฉวีรักษ์ คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 4300 4303
1128 ปนัดดา ปัญญา คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 4300
1129 ปริยาภัทร สิงห์ทอง คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 4300 4303
1130 ศิริวรรณ วงศ์ทวี คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 4300 4300
1131 ยุทธศักดิ์ ทองแสน คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3300 3325
1132 กรรณิการ์ สายแวว คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3300 3300
1133 พงศ์เลิศ สังกะเพศ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3300 หมายเหตุ ศึกษาต่อ
1134 ลำพูล พุทธาสมศรี คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3300 3309
1135 ชาญศักดิ์ ศรีสวัสดิ์สกุล คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3300 6519
1136 พรพิมล พันธ์เดช คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3300 3304
1137 อติกานต์ กองสำลี คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3300 3317
1138 นิธินันท์ นาครินทร์ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3300 3325
1139 ขนิษฐา อินทะแสง คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3300 6526
1140 ประยงค์ ฐิติธนานนท์ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3300 3319
1141 สุริยนต์ สาระมูล คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3300 3306
1142 ชัดชัย แก้วตา คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3300 6525
1143 ธันญะลักษณ์(วิพาภร) มากดี คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3300
1144 ชณิดาภา บุญประสม คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3300 3323
1145 ชัยวิชิต แก้วกลม คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3300 6516
1146 ณวรา จันทร์ศิริ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3300 3322
1147 ธเนศ ศรพรหม คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3300 3325
1148 สันทนีย์ กิจเพิ่มเกียรติ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3300 6511
1149 ธนรัฐ โชติพันธ์ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3300 3306
1150 ธีรดา โชติพันธ์ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3300 6511
1151 เสาวลักษณ์ ไทยกลาง คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3300 3306
1152 ธีระ สาธุพันธ์ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3300 6502
1153 วีระกัญญา เดชผล คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3300 6516
1154 ธิติพร ชาญศิริวัฒน์ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3300 6505
1155 วรัณศณางค์ บุณฑริก คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3300
1156 วิลาสินี กากแก้ว คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3300 3320
1157 ทมโภลี คุรุพันธ์ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3300 3309
1158 นันท์นภัส ชารีแก้ว คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3300 3316
1159 บุปผาวรรณ เฉลิมวงค์ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3300 3321
1160 สุวัฒน์ บรรลือ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3300
1161 ศิตา ขันติคเชนชาติ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3300 6500
1162 ศุภาวีร์ มากดี คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3300 6501
1163 นันทยุทธ์ ละม้ายจีน คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3300 3201
1164 ชัชวาล ขันติคเชนชาติ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3300 6514
ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

Computer Center 2016 - 2021
( ชั้น 1 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ อาคาร 30 ) เลขที่ 2 ถนนราชธานี ตำบล ในเมือง อำเภอ เมือง จังหวัด อุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34000
โทรศัพท์ : 045-352000 ต่อ 3200   Email : ccubru@ubru.ac.th

Facebook Fanpage

ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี