เบอร์ติดต่อบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี


ลำดับ ชื่อ - นามสกุล คณะ / สังกัด เบอร์คณะ เบอร์ภายใน
1 อุไรวรรณ กาสา คณะเกษตรศาสตร์ 5700 -
2 ปรีชา ลาภูธร คณะเกษตรศาสตร์ 5700 -
3 ขนิษฐา หวังดี คณะเกษตรศาสตร์ 5700 1609
4 เต็มสิริ ธานี คณะเกษตรศาสตร์ 5700 1616
5 ชนาธิป ชื่นบาน คณะเกษตรศาสตร์ 5700
6 วุฒิชัย ชาลี คณะเกษตรศาสตร์ 5700
7 ธันย์ธนัช(นฤดล) มุงคุณดา คณะเกษตรศาสตร์ 5700 1625/1612
8 ศิวาพร พันธ์สุข คณะเกษตรศาสตร์ 5700 -
9 กิตติศักดิ์ ผุยชา คณะเกษตรศาสตร์ 5700 1622
10 ศศิมล มุ่งหมาย คณะเกษตรศาสตร์ 5700 1617
11 สุนิดา เมืองโคตร คณะเกษตรศาสตร์ 5700 1606
12 วันวิสา แอ่งสุข คณะเกษตรศาสตร์ 5700 1614
13 สุรินทร์ หลวงนา คณะเกษตรศาสตร์ 5700 1607
14 สุชาดา เลาหศิลป์สมจิตร์ คณะเกษตรศาสตร์ 5700 1613
15 กิตติ วิรุณพันธุ์ คณะเกษตรศาสตร์ 5700 1622
16 วลัยพรรณ ชินชัยสิรภัทร คณะเกษตรศาสตร์ 5700 1617
17 วรรษชน สีหบุตร คณะเกษตรศาสตร์ 5700 2093/1609
18 วิหค ถนอมพันธ์ คณะเกษตรศาสตร์ 5700 1614
19 ศิริจิตร มั่นใจ คณะเกษตรศาสตร์ 5700 1600/2088
20 สุภัชญา ธานี คณะเกษตรศาสตร์ 5700 1613
21 ประนอม บุตรบาล คณะเกษตรศาสตร์ 5700 -
22 ณภัทร ศรไชย คณะเกษตรศาสตร์ 5700 1618
23 เปลวทิพย์ นาคา คณะเกษตรศาสตร์ 5700
24 ประวิทย์ กุแก้ว คณะเกษตรศาสตร์ 5700 -
25 กิตติพร สุพรรณผิว คณะเกษตรศาสตร์ 5700 1609
26 รังสี บุญเจือ คณะเกษตรศาสตร์ 5700
27 อนัญญา วรรณา คณะเกษตรศาสตร์ 5700 1623
28 เสกสรร ชินวัง คณะเกษตรศาสตร์ 5700 1622
29 คำ ลาภูธร คณะเกษตรศาสตร์ 5700 -
30 นงลักษณ์ พยัคฆศิรินาวิน คณะเกษตรศาสตร์ 5700 1603
31 รัชตาภรณ์ ลุนสิน คณะเกษตรศาสตร์ 5700 1608
32 จิราภา มานพ คณะเกษตรศาสตร์ 5700 1624
33 ดรุณี วงค์สุข คณะเกษตรศาสตร์ 5700 1620
34 ราเชนทร์ ดวงศรี คณะเกษตรศาสตร์ 5700 1613/1619
35 วิรญา (วิชชยา) ครองยุติ คณะเกษตรศาสตร์ 5700 1607
36 อุไรวรรณ กุแก้ว คณะเกษตรศาสตร์ 5700 -
37 จารุบุตร สมรักษ์ คณะเกษตรศาสตร์ 5700 -
38 จุฑามาศ สิทธิวงศ์ คณะเกษตรศาสตร์ 5700 1608
39 ดำรงชัย โสกัณทัต คณะเกษตรศาสตร์ 5700 1629
40 สังวาล สมบูรณ์ คณะเกษตรศาสตร์ 5700 1619
41 จงรัก เอกรักษา คณะเกษตรศาสตร์ 5700
42 สุกัลยา นันตา คณะเกษตรศาสตร์ 5700 1623
43 วิภา มะลา คณะเกษตรศาสตร์ 5700 1610
44 รัชดา อุยยืนยงค์ คณะเกษตรศาสตร์ 5700 1617
45 กฤษฎา บูรณารมย์ คณะเกษตรศาสตร์ 5700 1600
46 ธิดารัตน์ จันทุมา คณะเกษตรศาสตร์ 5700 5700/2088
47 ประภัสสร สมบัติศรี (น้อยทรง) คณะเกษตรศาสตร์ 5700 1603
48 ธรรมรักษ์ ละอองนวล คณะเกษตรศาสตร์ 5700 1600
49 นิราศ กิ่งวาที คณะเกษตรศาสตร์ 5700 1610/1619
50 สุจิตรา สืบนุการณ์ คณะเกษตรศาสตร์ 5700 1603
51 สมพร แซ่จ้อง คณะเกษตรศาสตร์ 5700 1142
52 ภาสกร นันทพานิช คณะเกษตรศาสตร์ 5700 1610/5199
53 พิศาล มนัส คณะเกษตรศาสตร์ 5700
54 กิตธวัช บุญทวี คณะเกษตรศาสตร์ 5700 1623
55 สุรีรัตน์ บุตรพรหม คณะเกษตรศาสตร์ 5700 5144
56 อนุธิดา ผายพันธ์ คณะเกษตรศาสตร์ 5700 1606
57 สุกัญญา นุตโร (วัฒนวิเชียร) คณะครุศาสตร์ 1200 1238
58 ชูชีพ ประทุมเวียง คณะครุศาสตร์ 1200 1217
59 ปรีดา กังแฮ คณะครุศาสตร์ 1200 1229
60 โสภณ ยศรักษา คณะครุศาสตร์ 1200 -
61 ถิรนันท์ สวัสดี คณะครุศาสตร์ 1200
62 อรรถพร วรรณทอง คณะครุศาสตร์ 1200 1229
63 ปริญา ปริพุฒ คณะครุศาสตร์ 1200 3001
64 อดินันท์ แก้วนิล คณะครุศาสตร์ 1200 ไปสังกัดครุศาสตร์ 1/
65 มนทยา ศีรษะภูมิ คณะครุศาสตร์ 1200 1225
66 รัตนะ ปัญญาภา คณะครุศาสตร์ 1200 1509
67 สุเนตร ชัยป่ายาง คณะครุศาสตร์ 1200 1509
68 ไพวุฒิ ลังกา คณะครุศาสตร์ 1200 1234
69 เกริกไกร แก้วล้วน คณะครุศาสตร์ 1200 2123
70 WILLIAM JOSEPH JOSLIN คณะครุศาสตร์ 1200
71 อัจฉรีย์ พิมพิมูล คณะครุศาสตร์ 1200 1701
72 นวลจันทร์ กาฬสุวรรณ คณะครุศาสตร์ 1200 1213
73 สุจินตนา จันทร์สมัคร คณะครุศาสตร์ 1200
74 สุมลมาลย์ มุสิกสาร คณะครุศาสตร์ 1200 -
75 รสวลีย์ อักษรวงศ์ คณะครุศาสตร์ 1200 ผศ.ดร.
76 ณรัช ไชยชนะ คณะครุศาสตร์ 1200 1240
77 ธีรดิตถ์ จำปาขันธ์ คณะครุศาสตร์ 1200 3001
78 ภาณุพงศ์ บุญรมย์ คณะครุศาสตร์ 1200 1229
79 ขรรค์เพชร คำสัตย์ คณะครุศาสตร์ 1200 ไปสังกัดคณะครุศาสตร์
80 อรวรรณ ภาคแก้ว คณะครุศาสตร์ 1200 -
81 วชิระ โมราชาติ คณะครุศาสตร์ 1200 1203
82 นิรมิต ชาวระนอง คณะครุศาสตร์ 1200 1218
83 นลินญา (มัลลิกา) ทำบุญ (พงษ์พานิช) คณะครุศาสตร์ 1200 3009
84 ภาสกร นิลแสง คณะครุศาสตร์ 1200 1226
85 ณัฏฐา ศรีธรรม คณะครุศาสตร์ 1200 1230
86 วยุภา สุขอู๊ด คณะครุศาสตร์ 1200 -
87 จิรพงศ์ โกศัลวิตร์ คณะครุศาสตร์ 1200
88 ผกาวรรณ ทีทอง คณะครุศาสตร์ 1200 1213
89 พงษ์ธร สิงห์พันธ์ คณะครุศาสตร์ 1200 1234
90 สมฤทัย ประสานพิมพ์ คณะครุศาสตร์ 1200 1234
91 อธิป เกตุสิริ คณะครุศาสตร์ 1200 1203
92 วรชิต พรหมน้อย คณะครุศาสตร์ 1200 1207
93 ชยพล อุนาภาค คณะครุศาสตร์ 1200 1223
94 ดิศพล บุปผาชาติ คณะครุศาสตร์ 1200 1240
95 สุวิมล โพธิ์กลิ่น คณะครุศาสตร์ 1200 1213
96 วรารัตน์ ธุมาลา คณะครุศาสตร์ 1200 1208
97 กชกร ธิปัตดี คณะครุศาสตร์ 1200 3001
98 วิไลวรรณ พรมสีใหม่ คณะครุศาสตร์ 1200 1238
99 วรรณภา โคตรพันธ์ คณะครุศาสตร์ 1200 1214
100 ณรงค์ฤทธิ์ อินทนาม คณะครุศาสตร์ 1200 3011
101 วัฒนา อุทธา คณะครุศาสตร์ 1200 1209/1119
102 นเรศ ขันธะรี คณะครุศาสตร์ 1200 1234
103 ธรชญา (วรรณิกา) ภูมิจิโรจ (นาโสก) คณะครุศาสตร์ 1200
104 ชวนคิด มะเสนะ คณะครุศาสตร์ 1200 1234
105 ประภัสสร กองสุข คณะครุศาสตร์ 1200 1200
106 เศวตาภรณ์ ตั้งวันเจริญ คณะครุศาสตร์ 1200 1224
107 ทิพวรรณ สายป้อง คณะครุศาสตร์ 1200
108 อุดร ผิวทอง คณะครุศาสตร์ 1200
109 กฤษฎา สารการ คณะครุศาสตร์ 1200 -
110 สิริสุดา ทองเฉลิม คณะครุศาสตร์ 1200 1225
111 ณัฐฐิตาภรณ์ ชาตรี คณะครุศาสตร์ 1200 1214
112 อุดมเดช ทาระหอม คณะครุศาสตร์ 1200 6514
113 อภิรักษ์ คำเสนาะ คณะครุศาสตร์ 1200
114 วัฒนา สุตาสุข คณะครุศาสตร์ 1200
115 สุจิตรา ธรรมชอบ คณะครุศาสตร์ 1200 1213
116 ทวีศักดิ์ บุญพั่ว คณะครุศาสตร์ 1200 1200
117 ปภาดา (บัวลา) จันทร์แรม (แก้วใส) คณะครุศาสตร์ 1200 1221
118 สมสนิท วงษาพรหม คณะครุศาสตร์ 1200
119 ประนอม หินผา คณะครุศาสตร์ 1200
120 กาญจนา สุจีนะพงษ์ คณะครุศาสตร์ 1200 1218
121 ภูมิพงศ์ จอมหงษ์พิพัฒน์ คณะครุศาสตร์ 1200 3001
122 ชุติมันต์ (นุชนาถ) อัครสินธีรโชค(ขาว) คณะครุศาสตร์ 1200 1213
123 ชนารักษ์ เวชสวัสดิ์ คณะครุศาสตร์ 1200 1214
124 สุวิมล นามสิงห์ คณะครุศาสตร์ 1200 1232
125 สมัย ทวีสุข คณะครุศาสตร์ 1200 -
126 มนฤดี ทรัพย์ลาภ คณะครุศาสตร์ 1200 1213
127 สุมลรัตน์ ไกรสรสวัสดิ์ คณะครุศาสตร์ 1200 1222
128 ทิพากร บุญยกุลศรีรุ่ง คณะครุศาสตร์ 1200 1208
129 ปิยาภรณ์ พิชญาภิรัตน์ (พุ่มแก้ว) คณะครุศาสตร์ 1200 3001
130 มาลีรัตน์ ขจิตเนติธรรม คณะครุศาสตร์ 1200 3011
131 สิรายุทธ พับเพลิง คณะครุศาสตร์ 1200 1207
132 ธิดารัตน์ จันทะหิน คณะครุศาสตร์ 1200 1208
133 พิทักษ์ สุรินทร์วัฒนกุล คณะครุศาสตร์ 1200 1229
134 ณัฐกิตติ์ สวัสดิ์ไธสง คณะครุศาสตร์ 1200 1214
135 วัชรินกร เมฆลา คณะครุศาสตร์ 1200 1421
136 ธรรฒน์ศฤณ อินทนาม คณะครุศาสตร์ 1200 1219
137 ปณิชา วงษ์ฐราภัทร คณะครุศาสตร์ 1200 1240
138 เริงชล พุฒกลาง คณะครุศาสตร์ 1200 1229
139 นงนุช เพชรบุญวัฒน์ คณะครุศาสตร์ 1200 1229
140 เกริกศักดิ์ เบญจรัฐพงศ์ คณะครุศาสตร์ 1200 1203
141 อัญชลี แสงทอง คณะครุศาสตร์ 1200
142 พัฒนพร โพธิปัตย์ คณะครุศาสตร์ 1200
143 ศิฐกร จำปาทิพย์ คณะครุศาสตร์ 1200 -
144 ยุทธการณ์ ฝอยทอง คณะครุศาสตร์ 1200 1223
145 ธีรวุฒิ เอกะกุล คณะครุศาสตร์ 1200 3011
146 พัศมณฉัตร ปาคุต คณะครุศาสตร์ 1200
147 ปุญชิดา สอนวงค์ คณะครุศาสตร์ 1200
148 ชนากร ปรีชา คณะครุศาสตร์ 1200
149 สุภาพร บุตรศรี คณะครุศาสตร์ 1200 3011
150 อาคม มูลโพนงาม คณะครุศาสตร์ 1200
151 อรุณโรจน์ อุ่นใจ คณะครุศาสตร์ 1200
152 วิรัตน์ สุริเย คณะครุศาสตร์ 1200 1240
153 วิลาสินี จันทร์วัติ คณะครุศาสตร์ 1200 1240
154 พณณกร การินทร์ คณะครุศาสตร์ 1200 -
155 อภิญญา สุขช่วย คณะครุศาสตร์ 1200
156 อพันตรี แก่นการ คณะครุศาสตร์ 1200 1213
157 ประภัสสร ผิวอ่อน คณะครุศาสตร์ 1200
158 ลลิตพรรณ กลมเกลี้ยง คณะครุศาสตร์ 1200
159 วิศรุต (ณัฐวุฒิ) วิลัยพุด คณะครุศาสตร์ 1200 1213
160 ปริญพร พิมพ์วงค์ คณะครุศาสตร์ 1200
161 วีรยา ตุมกา (โพธิ์ดี) คณะครุศาสตร์ 1200 1239
162 อุทัย หอมจันทร์ คณะครุศาสตร์ 1200
163 ฐานิยา ทองไทย คณะครุศาสตร์ 1200 1225
164 อัญชลี โพทวี คณะครุศาสตร์ 1200
165 สุรัติ จีระพงษ์ คณะครุศาสตร์ 1200 1219
166 ต้นสัก หารวย คณะครุศาสตร์ 1200
167 พัชราภรณ์ วรรณพราหมณ์(จิตต์บรรเทิง) คณะครุศาสตร์ 1200 1213
168 ปวีณา จันทาทอง คณะครุศาสตร์ 1200 -
169 วีระศักดิ์ แก่นอ้วน คณะครุศาสตร์ 1200
170 ธีรนัย ชิณกะธรรม คณะครุศาสตร์ 1200
171 ขจรศักดิ์ แฝงโกฎิ คณะครุศาสตร์ 1200 1213
172 รัชฎาพรรณ แก้วดี คณะครุศาสตร์ 1200 1213
173 อุไรวรรณ กะนะหาวงศ์ คณะครุศาสตร์ 1200 1213
174 ศศิธร บุญไพโรจน์ (ชมภูเกษ) คณะครุศาสตร์ 1200 1240
175 สุพัตรา โคตะวงค์ คณะครุศาสตร์ 1200 1229
176 ชื่นใจ คล่องแคล่ว คณะครุศาสตร์ 1200 1239
177 โสภา สีหาพงษ์ คณะครุศาสตร์ 1200 1213
178 เกษศิริ ทองเฉลิม (การะเกษ) คณะครุศาสตร์ 1200 1201
179 ปิยาพัชญ์ นิธิศอัครานนท์ คณะครุศาสตร์ 1200 1238
180 อุไร จงอุตส่าห์(ดอกคำ) คณะครุศาสตร์ 1200 1240
181 จันทิมา เคลือบสำราญ คณะครุศาสตร์ 1200 1208
182 ชัยวัฒน์ พนาจันทร์ คณะครุศาสตร์ 1200
183 กฤษณพงศ์ โฉมดี คณะครุศาสตร์ 1200
184 วันเฉลิม ยอดสิงห์ คณะครุศาสตร์ 1200 1240
185 สุภาพร ดวนใหญ่ คณะครุศาสตร์ 1200 1213
186 จีรภัทร์ ปะตาทะยัง คณะครุศาสตร์ 1200
187 กฤษชัย คำผง คณะครุศาสตร์ 1200 -
188 มนตรี แว่นแคว้น คณะครุศาสตร์ 1200 1223
189 อรนุช ตามสีวัน คณะครุศาสตร์ 1200 3001
190 สาวิตรี เถาว์โท คณะครุศาสตร์ 1200 3001
191 ศริญญาภัทร พับเพลิง(ห่อสี) คณะครุศาสตร์ 1200
192 วัชรพล ศิริปี คณะครุศาสตร์ 1200 1240
193 อรุณรัตน์ เดชสุวรรณ คณะครุศาสตร์ 1200 1229
194 อัสนี อำนวย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 -
195 วรัญญู ทิพย์โพธิ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1725
196 วนษา สินจังหรีด คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 -
197 ณัฐวุฒิ ภูงามเงิน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1714
198 ชานนท์ จังกาจิตต์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1738
199 ดุสิต ไชยโย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 -
200 เฉลิมเกียรติ สุตาชา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1738
201 ปิยะวัฒน์ อัฒจักร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 -
202 ภัทรกิติ ไชยสิงห์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 -
203 ฐิติอาภรณ์ หวังดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1700
204 กษมา ดอกดวง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700
205 จริยา พันธา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 -
206 ปฐมพงศ์ เศวตศิริ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700
207 มริษา สุดอุดม (แขค้างพลู) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1714
208 ศิริภิญญา อาสา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 -
209 อัจฉรา เชยเชิงวิทย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 -
210 สุระเจตน์ อ่อนฤทธิ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1749
211 ภัทระ เกิดอินทร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1719
212 บริบูรณ์ ดีกา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1712
213 วีรวัตร คำภู คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1714
214 ปิยวิทย์ เอี่ยมพริ้ง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 2085
215 กชกร เจตินัย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1106
216 ศักดิ์ทนงค์ วงศ์เจริญ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 -
217 วัชระชัย บุญสุวีรดิษฐ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1704
218 สุทิพย์ เป้งทอง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1728
219 สุขศิริ ผามวย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700
220 ประมาณ สุทธิเวสน์วรากุล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1713
221 ธัญลักษม์ ดีกา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700
222 เกียรติศักดิ์ พระเนตร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1725
223 สุพรรณี ธงสันเทียะ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1700
224 กิตติพงษ์ พันธุ์ทอง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1742
225 จุมพลภัทร์ สีทากุลเศรษฐ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1715
226 ฐชาดา โคตมงคล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700
227 ชาญชัย นามพล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1714
228 รุ่งวิชา ไชยยศ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1715
229 แก่น วงศ์โหง่น คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700
230 ทศพล วงษาบุตร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700
231 ธงชัย (วีระชัย) หอมจันทร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700
232 รัตน์ชฎาพร ศรีสุระ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1726
233 อรอุมา เนียมหอม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1726
234 ปนัดดา พันธุ์ทอง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1700
235 กนกวรรณ สุภักดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1705
236 สุรศักดิ์ นิยมพานิชพัฒนา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 -
237 ชัยรัตน์ พิมพบุตร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1704
238 สุเทพ นระมาตย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1713
239 ดำรงค์ฤทธิ์ วิบูลกิจธนากร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700
240 ณัฐภัค พละพันธุ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1725
241 ณัฐวัตร คมเฉียบ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1726
242 กมลทิพย์ ดวงมาลา (สุขไชย) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1700
243 กิติกรณ์ ทาระธรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1701
244 จักรกฤช เหล่าสาย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 -
245 อชินี พลสวัสดิ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1713
246 พชร วารินสิทธิกุล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1725
247 ยุทธศักดิ์ สัณฑมาศ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1704
248 ณัฐพร พันธุ์เพ็ง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1715
249 อโศก ศรีทองธรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1715
250 ดนุ วิโรจน์อุไรเรือง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1714
251 ปกรณ์ กัลปดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700
252 ภีม พรประเสริฐ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 -
253 เชษฐ์ ศรีไมตรี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1725
254 ชัยวุฒิ วุทธิสิทธิ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1726
255 ปิยภัทร โกษาพันธุ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1726
256 ณชลนิภา นามลาย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700
257 นิรันดร์ พันคะชะ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700
258 คลอเคลีย วจนะวิชากร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1705/6901
259 เอกรินทร์ วทัญญูเลิศสกุล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 -
260 วจิราภรณ์ ประชุมรักษ์ (บุญใหญ่) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1738
261 วิรงรอง แสงเดือน (ประสานวงศ์) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1715
262 นพพร อำนาจบุดดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1718
263 อัจฉริยา เหล่าศิริ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1737
264 นริศรา สารีบุตร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1704
265 ปานจิต ศรีสวัสดิ์ (แก้วคำแพง) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 -
266 พัฒนา ศรีชาลี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1735
267 ปวิณญดา บุญรมย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700
268 คณาธิศ เนียมหอม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1704
269 รณฤทธิ์ ทามณี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 -
270 ประภาพร เชิดชู(กิติศรีวรพันธุ์) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1701
271 วรารัตน์ บุญทศ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 -
272 เจษฎา สายสุข คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1704
273 กันยากร บุพะกิจ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1717
274 กันย์สินี (จิระภา) จาฏุพจน์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1718
275 ปริญญา ทุมมาลา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 -
276 นัทธพงศ์ นันทสำเริง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1723
277 นิกร เห็นงาม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1711
278 ธนกฤต(พรพิทักษ์) สายยศ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700
279 ดวงตา ยุตวัน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 2109
280 อรทัย ปัญญามี (วงเขียว) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1700
281 พิรุณฤทธิ์ (จิระศักดิ์) วินสนธิ (คำบุญ) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1742
282 นงลักษณ์ บุญมา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1722
283 ภัทรา สวนโสกเชือก คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1714
284 เอกราช ธรรมษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700
285 สนธยา เกาะสมบัติ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1107/1715
286 กติยาภรณ์ เรืองสถาน (ทองแก้ว) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1700
287 วิเชียร โสมณวัฒน์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1718
288 อุทัย ใจทอง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1715
289 วรัชยา พรหมน้อย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1700
290 สรายุทธ พรเจริญ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1701
291 เมธาสิทธิ์ โชคฤทัย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1700 1715
292 เมธาวรินทร์ จำนงค์ธรรม คณะนิติศาสตร์ 2400 2406
293 อภิภัสร์ ปาสานะเก คณะนิติศาสตร์ 2400 2406
294 วรัฏฐยา สัมพะวงศ์ คณะนิติศาสตร์ 2400
295 ไวกูณฐ์ ครองยุทธ คณะนิติศาสตร์ 2400 2407/5126
296 ทิวาวรรณ อายุวัฒน์ คณะนิติศาสตร์ 2400 2403
297 ชาญชัย พีระภาณุรักษ์ คณะนิติศาสตร์ 2400 2405
298 จันนา อินทร์เลิศ คณะนิติศาสตร์ 2400 2400
299 วัลลภ ประเสริฐ คณะนิติศาสตร์ 2400 2406
300 ประพาฬรัตน์ สุขดิษฐ์ คณะนิติศาสตร์ 2400 2404
301 พรพรรษา คงประยูร คณะนิติศาสตร์ 2400 2406
302 ฉัตรวรินท์ ภูวัชร์พิบูล คณะนิติศาสตร์ 2400 2406
303 นิโรธรี จุลเหลา คณะนิติศาสตร์ 2400 2409
304 เลอพร ศุภสร(มหิพันธุ์) คณะนิติศาสตร์ 2400 2409
305 วีระยุทธ ลาสงยาง คณะนิติศาสตร์ 2400 4106
306 เอื้องแก้ว คำถาวร คณะนิติศาสตร์ 2400 2411
307 ธนพร มนัสธรรมกุล คณะนิติศาสตร์ 2400
308 พงศกร ช่างทอง คณะนิติศาสตร์ 2400 2400
309 มาณพ สารธิเสน คณะนิติศาสตร์ 2400 2406
310 ไกรสร พันพงค์แข็ง คณะนิติศาสตร์ 2400 2411
311 ขนิษฐา คำน้อย คณะนิติศาสตร์ 2400 2410
312 จิรภัทร นันทเศรษฐ์ คณะนิติศาสตร์ 2400 2406
313 มานัส สมสวย คณะนิติศาสตร์ 2400 2404
314 เจนณรงค์ โพธิมงคล คณะนิติศาสตร์ 2400
315 พิชยา ศิลาวงษ์ คณะพยาบาลศาสตร์ 4337
316 โชติกา สมสุวรรณ คณะพยาบาลศาสตร์ 4337 4337
317 อภิญญา เยาวบุตร คณะพยาบาลศาสตร์ 4337 4337
318 ชลิตตา เท่าสิงห์ คณะพยาบาลศาสตร์ 4337 4337
319 เดือนเพ็ญ บุญมาชู คณะพยาบาลศาสตร์ 4337
320 พิชชาภรณ์ ยืนยง (เอี้ยวถาวร) คณะพยาบาลศาสตร์ 4337 4337
321 ศรายุทธ จำปี คณะพยาบาลศาสตร์ 4337
322 สุณิสา บุญศักดิ์ คณะพยาบาลศาสตร์ 4337
323 คมกริช สุทธศรี คณะพยาบาลศาสตร์ 4337
324 ภัชราภรณ์ วงศ์อาสา (ไชยรัตน์) คณะพยาบาลศาสตร์ 4337
325 บษพร วิรุณพันธุ์(โตหนึ่ง) คณะพยาบาลศาสตร์ 4337 -
326 ยุทธชัย ไชยสิทธิ์ คณะพยาบาลศาสตร์ 4337 -
327 กชพงศ์ สารการ คณะพยาบาลศาสตร์ 4337 4336
328 มะลิสา งามศรี คณะพยาบาลศาสตร์ 4337
329 หงษ์ บรรเทิงสุข คณะพยาบาลศาสตร์ 4337 4337
330 ปรัชญา เงาสวรรค์ คณะพยาบาลศาสตร์ 4337
331 จิรนันท์ จินดาชาติ คณะพยาบาลศาสตร์ 4337 4336
332 ชลลดา ไชยกุลวัฒนา คณะพยาบาลศาสตร์ 4337
333 ปิยะนันท์ นามกุล คณะพยาบาลศาสตร์ 4337 4338
334 สุทินี เสาร์แก้ว คณะพยาบาลศาสตร์ 4337 4338
335 ทัศน์วรรณ ศิระพรหม คณะพยาบาลศาสตร์ 4337 4337
336 วิลาวัณย์ อาธิเวช คณะพยาบาลศาสตร์ 4337
337 วราทิพย์ แก่นการ คณะพยาบาลศาสตร์ 4337 4336
338 ขวัญประภัสร จันทร์บุลวัชร์ คณะพยาบาลศาสตร์ 4337 4437
339 ดรุณี ใจสว่าง คณะพยาบาลศาสตร์ 4337 4338
340 แพรวทิพฑ์ สุธีรประเสริฐ คณะพยาบาลศาสตร์ 4337
341 เพ็ญศรี จิตต์จันทร์ คณะพยาบาลศาสตร์ 4337
342 ณัฐธยาน์ วิสารพันธ์ คณะพยาบาลศาสตร์ 4337
343 สิริมาดา โมราชาติ คณะพยาบาลศาสตร์ 4337
344 อินทนิล เชื้อบุญชัย คณะพยาบาลศาสตร์ 4337 4338
345 มยุรา เรืองเสรี คณะพยาบาลศาสตร์ 4337
346 ประกายรุ่ง จวนสาง คณะพยาบาลศาสตร์ 4337
347 เสาวนีย์ โสบุญ คณะพยาบาลศาสตร์ 4337
348 ปาริชาต รัตนราช คณะพยาบาลศาสตร์ 4337 4336
349 สุมาลี ถาใจ คณะพยาบาลศาสตร์ 4337 4337
350 ไพรวัลย์ โคตรตะ คณะพยาบาลศาสตร์ 4337 4336
351 จริยา กฤติยาวรรณ คณะพยาบาลศาสตร์ 4337
352 วิริศรา คำงาม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500
353 วรนุช ศรีพลัง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1503
354 Robert Dennis Kloer คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500
355 ยุทธยา ทองพิทักษ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500
356 นันทิพา หนูพัฒน์ (สันทัดการ) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1552
357 กาญจนา ชินนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1512
358 KEVIN NEAL BACHMAN คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500
359 ประกาศิต เศวตธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1526
360 ชญาดา ดานุวงศ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1504
361 ยุทธชัย บุ้งทอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1551
362 ปิ่นมณี สาระมัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1508
363 อนันต์ แม้นพยัคฆ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1512
364 วรางคณา วุฒิช่วย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1508
365 สริยกานต์ ยี่เก็งเอี่ยม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1543
366 พัทธนันท์ (ปาณิศา) สุจริตจันทร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1501
367 ณัฐธิดา สุจริตจันทร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1551
368 ภาณุเดช เพียรความสุข คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1512
369 สุเชาวน์ มีหนองหว้า คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 4408
370 บุญมี โททำ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1523
371 จิดาภา โชคหิรัญนาคิน (ศรียะวงษ์) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1551
372 จักรพงษ์ ทองผาย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1551
373 สุรพล ซาเสน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1520
374 ดอกรัก เชี่ยวชาญ (แท่นศิลา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1500
375 เพียงพล เจริญพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 -
376 สุมาลินี ไชยศรีสุข คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1552
377 ดิฐพงษ์ อุเทศธำรง (อุเทศ) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1516
378 สุชาดา แม้นพยัคฆ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1512
379 นิศานาจ โสภาพล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1543/3016
380 กฤษณะ ทิพย์อักษร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1516
381 มาลี ไชยเสนา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1104
382 สุชาดา ชัยวิวัฒน์ตระกูล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1552
383 จุฑามณี ทิพราช คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1547
384 วรวรรณ บูรณะกิจภิญโญ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1551
385 ชนันรัตน์ (วิมานพร) รูปใหญ่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1503
386 นุชประภา กงเพชร เดนนิส คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500
387 วิโรจน์ เซมรัมย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500
388 เนียนนิภา สำเนียงเสนาะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1529
389 จตุพล รักเปี่ยม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1507
390 ชัยโรจน์ ธนสันติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500
391 ประกายวรรณ จันทร์ปุ่ม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1500
392 พายุ นาวาคูระ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 -
393 ปัทมา จรัสรุ่งรวีวร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1503
394 สรรพสิริ ส่งสุขรุจิโรจน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500
395 ศรัณย์ ศรีพุทธรินทร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1516
396 พิกุล กุลสว่าง(สายดวง) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1504
397 กัญญา พรรณภพ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1549
398 สมศักดิ์ ผามวย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1516
399 ศุทธินี พลหาญ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1551
400 อาจารีย์ ศรีหล้า คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1511
401 จิตรกร โพธิ์งาม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1533
402 จักรวาล วงศ์มณี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1529
403 วันชนะ บุญชม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1550/1505
404 อุทร บุญมั่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1507
405 กันต์ชิมา คำตา (เวียงคำ) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1500
406 จุฑามาส ชมผา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1526
407 รติรส พิพิธภักดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1552/1547
408 อาภารัตน์ ประทีปะเสน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1564
409 กุลวดี ละม้ายจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1529
410 ธิดารัตน์ ดวงสินธุ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1509
411 จารุณี อนุพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1500
412 อานันท์ ทาปทา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 2065/1512
413 วิลาสินี คำห่อ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1549
414 จันทรา พุกชัยวานิชย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500
415 ประวิตร ศิลธรรมพานิช คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500
416 รฐา จันทวารา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1510
417 มนูญ เงาวรรณ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1552
418 ภิชญาพร อยู่คล้ำ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1502
419 ศักดา บุญยืด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1103
420 กนกศักดิ์ ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1527/2065
421 สุทธิพงษ์ สุทธิลักษมุนีกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1043 (1040)
422 ปรีดี ทุมเมฆ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1520
423 กอบชัย รัฐอุบล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1559
424 สุนทร วรหาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1527
425 ถวัลย์ บุญภักดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500
426 ธิดารัตน์ เขียวสวัสดิ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1501
427 สาคร ฉลวยศรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1559
428 ชญาณ์นันท์ ปิติกรพวงเพชร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1551
429 กันทิยา ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1527
430 ประยุทธ สารัง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1522
431 ไพศาล พากเพียร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1520
432 ประสิทธิ์ กุลบุญญา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1116
433 กนิษฐา จัตุพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1504/1552/2065
434 พรหมมินทร์ กองแก้ว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1504/1505
435 วิจิตร อินทนาม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 2065
436 นันท์นภัส อยู่ประยงค์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1549
437 ศศิธร อดิศรเมธากุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1526
438 เชี่ยวชาญ ศิริศักดิ์เสนา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500
439 อมราลักษณ์ คลธา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500
440 ชัชฎาภรณ์ ไชยสัตย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1520
441 ณณฐ (อดิศักดิ์) วิโย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1516
442 กรรณิดา ทาระหอม (ภาชู) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1505/1549
443 กรรณิกา นาคพันธ์ แก้วสมุทร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500
444 สุพัตรา โพธิสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1505-1552
445 ปรียาพรรณ ละอองนวล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1539
446 กัญญารัตน์ ศรีสวัสดิ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500
447 สิริวรัญญา (อรปรียา) เลิศสกุลรุ่งเรือง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1520
448 แวว ดอกดวง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 -
449 บังอร ผาดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1547
450 ปริเทพ โคตรคำ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1504
451 น้อม แก่นจันทร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 2065
452 วราภรณ์ ศิรินัย(ศรีทะลับ) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1524
453 ชลชญา (รัตนาภรณ์) ศรไชย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1550/1505
454 สมัย นนทการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1500
455 เสงี่ยม ศรีธรรมมา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1502
456 กิตต์กวินเดชน์ วงศ์หมั่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500
457 สุชาติ บุษย์ชญานนท์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1509
458 ประณต พลอาษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1500
459 อรทัย เลียงจินดาถาวร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1526
460 วิชัย ลุนสอน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1526/1035
461 บุรินทร์ ศิริเนตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1510
462 ขวัญสุปาณัฏฐ์ พันธ์เกษม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1512
463 นิติรัตน์ อุทธชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1547
464 สิริลักษณ์ พลนอก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500
465 ขวัญสุดา เพียรความสุข คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 2037
466 สุปิยา ทาปทา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1514/2094
467 กิติรัตน์ สีหบัณฑ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500
468 ภูษิต ฉัตรวิริยาวงศ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 2077-1513
469 วาสนา ขาวผ่อง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1504
470 ศิริวรรณ ประสพสุข คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1502
471 นิสิต ภาคบุบผา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1516 (สาขาวิชาดนตรี)
472 พลวัฒน์ โตสารเดช คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1508
473 กนกวรรณ วงศ์ทอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1504
474 วีรวัฒน์ ทองสุทธิ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500
475 กุสุมา ศักดิ์ศินานนท์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1531
476 สุมิตรชา ซาเสน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1500
477 มานิตย์ โศกค้อ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1559
478 ศิวัชญา (รวีวรรณ) ธงศรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1531/1535
479 ธนาวัฒน์ พละวงษ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1521
480 ธนินท์รัฐ คำมาธีรวิทย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500
481 มณีกาญจน เขียวรัตน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1510
482 สถาพร ยังประยูร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1510
483 วิสุดา แก้วหยด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1511
484 สุทธิดา จารุแพทย์ จินาพร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1552
485 สันติ หวังชื่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1507/1522
486 ชญาพร ตั้งวันเจริญ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 -
487 จุฬาลักษณ์ วารินสิทธิกุล (ชอบงาม) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1511
488 ณัฐสุดา ภาระพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1502
489 เกษมศิริ วัฒโน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1549
490 ณัชชา ฉันทรุจิกพงศ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1549/1552/1504
491 เนตรน้ำทิพย์ บุดดาวงศ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1511
492 รังสรรค์ นัยพรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1559
493 พันธ์ทิพย์ ศรีธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 -
494 พุทธพร โคตรภัทร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1529
495 สหรัฐ อำนวย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 2065
496 ภัทรขวัญ ลาสงยาง (ทองเถาว์) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1502
497 วิราณี แว่นทอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1508
498 พีริยา ขอสุข (เพียรทำ) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500
499 วัชราภรณ์ จันทนุกูล (ทวีกุล) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1520
500 ชวฤทธิ์ ใจงาม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500
501 บัวบาน กองสุข คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1500
502 สุนันทา ผาสมวงค์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1507
503 วัชรินทร์ สินไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1552
504 ภูวดล งามมาก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 2036
505 อุษาวดี วรรณประภา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1502
506 กิติราช พงษ์เฉลียว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 1527
507 ANTHONY PETER GOLDSMITH คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500
508 XUE KUN คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500 -
509 บุญนริน อินราช คณะวิทยาศาสตร์ 2135 2069
510 สโรชา อยู่ยงสินธุ์ คณะวิทยาศาสตร์ 2135 1400
511 วารีรัตน์ แสนมาโนช คณะวิทยาศาสตร์ 2135 1407
512 นวลใย ญารักษา คณะวิทยาศาสตร์ 2135 1405
513 ลัดดา ศรีมะณี คณะวิทยาศาสตร์ 2135
514 วิภา ราศิวงค์ คณะวิทยาศาสตร์ 2135 1600
515 อัจฉริยา นิลสระคู (นามไพร) คณะวิทยาศาสตร์ 2135 1440
516 สืบพงศ์ เจริญพร คณะวิทยาศาสตร์ 2135
517 ญาณศรณ์(เกสร) พูลเพิ่ม คณะวิทยาศาสตร์ 2135
518 นิภาพร พูลเพิ่ม คณะวิทยาศาสตร์ 2135
519 ณัฎฐกานต์ วงศ์พุทธะ คณะวิทยาศาสตร์ 2135 1400
520 คัชรินทร์ เวชชากุล คณะวิทยาศาสตร์ 2135
521 กิดาการ แสงเดือน คณะวิทยาศาสตร์ 2135
522 สุกัญญา อุปนิสากร คณะวิทยาศาสตร์ 2135 1408
523 ธีร์ธานิศ(ภาคภูมิ) พันธ์นิกุล คณะวิทยาศาสตร์ 2135 -
524 สุมีนา บุญประสม คณะวิทยาศาสตร์ 2135
525 นฤพล ไพเราะ คณะวิทยาศาสตร์ 2135
526 กฤตมุข หล่าบรรเทา คณะวิทยาศาสตร์ 2135 1400
527 บุญเย็น ทองคำ คณะวิทยาศาสตร์ 2135
528 กันญา เทียบมา คณะวิทยาศาสตร์ 2135 2069
529 พักพล มุ่งลือ คณะวิทยาศาสตร์ 2135 1442
530 ไชยวัฒน์ นามบุญลือ คณะวิทยาศาสตร์ 2135 ไปสังกัดคณะวิทย์ฯ 1/
531 จิตติมา ใจสุข คณะวิทยาศาสตร์ 2135 1300
532 ศุภมิตร พิมพ์ศรี คณะวิทยาศาสตร์ 2135
533 ขจิตา สมเนตร(มัชฌิมา) คณะวิทยาศาสตร์ 2135
534 อ๊อด ศรีมะณี คณะวิทยาศาสตร์ 2135
535 ณัฐพงศ์ วงษ์ชุ่ม คณะวิทยาศาสตร์ 2135
536 บุญมี นากรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ 2135
537 ถนัด ธนะฉัตรชัยรัตนะ คณะวิทยาศาสตร์ 2135
538 สุพรรณี อะโอกิ คณะวิทยาศาสตร์ 2135
539 พรรณี ชารีแก้ว คณะวิทยาศาสตร์ 2135
540 ภควัฒน์ วงศ์วรรณวัฒนา คณะวิทยาศาสตร์ 2135
541 เสริฐ เขียนนอก คณะวิทยาศาสตร์ 2135
542 สิรินันท์ วิริยะสุนทร คณะวิทยาศาสตร์ 2135
543 พัฒนสุข ชำนินอก คณะวิทยาศาสตร์ 2135
544 ขจรพงศ์ ดาศรี คณะวิทยาศาสตร์ 2135
545 กัญญา สิริลาภโภคิน (เกิดศิริ) คณะวิทยาศาสตร์ 2135
546 ชาญชัย สุกใส คณะวิทยาศาสตร์ 2135
547 ธนัสนี สมบูรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ 2135
548 อนุวัฒน์ ยินดีสุข คณะวิทยาศาสตร์ 2135
549 รัชฎาภรณ์ ถนอมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ 2135
550 สายสมร ทาศิริ คณะวิทยาศาสตร์ 2135
551 ปริญญา มูลสิน คณะวิทยาศาสตร์ 2135
552 ปรีชา มูลสิน คณะวิทยาศาสตร์ 2135
553 สงวนศักดิ์ นาครินทร์ คณะวิทยาศาสตร์ 2135 1415
554 จิรัญญา ฤกษ์พิบูลย์(สุราวุธ) คณะวิทยาศาสตร์ 2135
555 สมถวิล ขันเขตต์ คณะวิทยาศาสตร์ 2135
556 ขวัญเดือน รัตนา คณะวิทยาศาสตร์ 2135 1442
557 ธานินท์ บัวทอง คณะวิทยาศาสตร์ 2135
558 ศิวพร หอมหวล คณะวิทยาศาสตร์ 2135 1406
559 อรุณ จันทร์คำ คณะวิทยาศาสตร์ 2135 1404
560 ยุภาพร อำนาจ คณะวิทยาศาสตร์ 2135
561 สุดาพร ธรรมสาร คณะวิทยาศาสตร์ 2135
562 มาฆบดี รวยทรัพย์ คณะวิทยาศาสตร์ 2135 1404
563 เยาวรักษ์ ทองพุ่ม คณะวิทยาศาสตร์ 2135
564 วัฒนาชัย มาลัย คณะวิทยาศาสตร์ 2135 1413
565 เกษา แสงพุฒ คณะวิทยาศาสตร์ 2135
566 สมใจ โพธิปัตย์ คณะวิทยาศาสตร์ 2135
567 จาณียา ขันชะลี คณะวิทยาศาสตร์ 2135
568 จาตุรงค์ จงจีน คณะวิทยาศาสตร์ 2135 1441
569 เผ่าไทย วงศ์เหลา คณะวิทยาศาสตร์ 2135 1430
570 กฤติเดช จันทวารา คณะวิทยาศาสตร์ 2135
571 สุนิดา ทองโท (เถาว์โท) คณะวิทยาศาสตร์ 2135
572 สุพรรณี ไขแสง คณะวิทยาศาสตร์ 2135 1421
573 จักรพงค์ แท่งทอง คณะวิทยาศาสตร์ 2135 1438
574 เจนจิรา มาหา คณะวิทยาศาสตร์ 2135 1429
575 เอกชัย ปัทมะ คณะวิทยาศาสตร์ 2135
576 วรพล สุรพัฒน์ คณะวิทยาศาสตร์ 2135
577 สัมฤทธิ์ ประวิทย์ธนา คณะวิทยาศาสตร์ 2135
578 ตระหนัก สมเนตร คณะวิทยาศาสตร์ 2135
579 นิสากร พละศักดิ์ คณะวิทยาศาสตร์ 2135
580 ศิริภา วงศ์พุทธะ คณะวิทยาศาสตร์ 2135
581 หทัยชนก นันทพานิช คณะวิทยาศาสตร์ 2135 1405
582 รมย์ธีรา เชื้อโชติ คณะวิทยาศาสตร์ 2135
583 สุดาพร ตังควนิช คณะวิทยาศาสตร์ 2135 1425
584 ศุภาวีร์ แสงจันทร์จิรเดช คณะวิทยาศาสตร์ 2135 1442
585 วรรณา สายแก้ว คณะวิทยาศาสตร์ 2135
586 อมรรัตน์ วงษ์กลม คณะวิทยาศาสตร์ 2135
587 นงเยาว์ มุสิกสาร คณะวิทยาศาสตร์ 2135 1409
588 หนูเพียร แสงกล้า คณะวิทยาศาสตร์ 2135
589 ปริญ(ภูดิท) สิริลาภโภคิน(เกิดศิริ) คณะวิทยาศาสตร์ 2135
590 ศศิธร ธงชัย คณะวิทยาศาสตร์ 2135
591 ฐิติพงษ์ อุ่นใจ คณะวิทยาศาสตร์ 2135
592 ปิยวงค์ ภูปัญญา คณะวิทยาศาสตร์ 2135
593 ประกิต สมัครค้า คณะวิทยาศาสตร์ 2135
594 เกศินี จันทรโสภณ คณะวิทยาศาสตร์ 2135
595 ศิริพร ร่วมสุข คณะวิทยาศาสตร์ 2135 1400
596 สงวนศักดิ์ ศรีพลัง คณะวิทยาศาสตร์ 2135
597 ประวีรณ์ สุพรรณอ่วม คณะวิทยาศาสตร์ 2135 1406
598 นันทพร สุทธิประภา (มณีรัตน์) คณะวิทยาศาสตร์ 2135 1415
599 อนุชา เพียรชนะ คณะวิทยาศาสตร์ 2135
600 เสรี จันทรโสภณ คณะวิทยาศาสตร์ 2135
601 ศศิวิมล พรประไพ คณะวิทยาศาสตร์ 2135
602 กุลวรรณ โสรัจจ์ คณะวิทยาศาสตร์ 2135 1412
603 ธีรวรรณ บุญโทแสง คณะวิทยาศาสตร์ 2135
604 รณฤทธิ์ นาโควงศ์ คณะวิทยาศาสตร์ 2135 1421
605 กิตติชัย โสพันนา คณะวิทยาศาสตร์ 2135 1411
606 ทัศนัย รังผึ้ง คณะวิทยาศาสตร์ 2135 1440
607 ธนกร สุทธิสนธ์ คณะวิทยาศาสตร์ 2135
608 อรทัย สายสะอาด คณะวิทยาศาสตร์ 2135
609 จำลอง วงษ์ประเสริฐ คณะวิทยาศาสตร์ 2135 1430
610 สมพร เทพฉิม คณะวิทยาศาสตร์ 2135
611 ประพันธ์ ไตรยสุทธิ์ คณะวิทยาศาสตร์ 2135 1429
612 พรทิพย์ ธรรมรักษ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 4366 4366
613 เพ็ญมาศ สุคนธจิตต์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 4366
614 เด่นพงษ์ วงศ์วิจิตร คณะสาธารณสุขศาสตร์ 4366
615 ภัทรภร เจริญบุตร คณะสาธารณสุขศาสตร์ 4366
616 คมสันต์ ธงชัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ 4366 4363
617 กุลชญา ลอยหา คณะสาธารณสุขศาสตร์ 4366
618 สุรัตน์ หารวย คณะสาธารณสุขศาสตร์ 4366
619 ชนฎ์พงศ์ (ณัฐพงค์) เคลือศิริ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 4366
620 เด่นดวงดี ศรีสุระ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 4366
621 เนตรทราย ทองคำ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 4366 4367
622 ชัยกฤต ยกพลชนชัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ 4366
623 นพรัตน์ ส่งเสริม คณะสาธารณสุขศาสตร์ 4366 4363
624 สุมาพร ทองปรุง คณะสาธารณสุขศาสตร์ 4366 4370
625 สุภาพร ใจการุณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 4366
626 ปัทมา ล้อพงค์พานิชย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 4366
627 ญาณิฐา แพงประโคน คณะสาธารณสุขศาสตร์ 4366
628 มณฑิชา รักศิลป์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 4366 4368
629 สุจิตรา แสงบุญเรือง คณะสาธารณสุขศาสตร์ 4366
630 วิลาวัณย์ ชาดา คณะสาธารณสุขศาสตร์ 4366
631 น้ำพริก ไตรยสุทธิ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 4366 4361
632 ณัฐวดี สงวนล้ำ(สมสี) คณะสาธารณสุขศาสตร์ 4366 -
633 กรวิกา หาระสาร คณะสาธารณสุขศาสตร์ 4366 -
634 ปิยะพร เฉลิมรัตน์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 4366
635 กีรติ อุปนิสากร คณะสาธารณสุขศาสตร์ 4366
636 ศิรินภา เชื้อท้าว คณะสาธารณสุขศาสตร์ 4366
637 รัชนี จูมจี คณะสาธารณสุขศาสตร์ 4366
638 จารุพร ดวงศรี คณะสาธารณสุขศาสตร์ 4366
639 ชยากร แก่นจักร คณะสาธารณสุขศาสตร์ 4366
640 ปณิดา ธรรมวงค์ บัณฑิตวิทยาลัย 3016
641 วิชญา ทองกลม บัณฑิตวิทยาลัย 3016
642 ชลญา สังข์ทรัพย์ บัณฑิตวิทยาลัย 3016
643 ศุภศิลป์ พันธ์งาม บัณฑิตวิทยาลัย 3016 3016
644 นงลักษณ์ คำเติม บัณฑิตวิทยาลัย 3016 3016
645 บัวทอง บุตรทองพิมพ์ บัณฑิตวิทยาลัย 3016 -
646 คำพรรณ์ จำปา บัณฑิตวิทยาลัย 3016
647 ธาร ปัญญามี กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1012
648 มยุเรศ พันทะ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
649 สายัณห์ น้อยวังคลัง กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 อั๋น
650 สิริพร พันธ์เหนือ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
651 คำปน มหุนี กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1030
652 ณิษฐา(ณิชนันท์) จุทะแสง(พันธุ์บุตร) กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1114
653 ณัฐวุฒิ สินศิริ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 บ้านยางน้อย
654 ทนงศักดิ์ พวงพุฒ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
655 สุพจี ศรีพลาย กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
656 วรจิตร ศรีพลาย กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1010
657 สงัด กำทรัพย์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1030
658 นิรุทธ เกตุสิริ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
659 ศุภฤกษ์ กาญจนพันธ์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1030
660 วิสิทธิ์ โอภาพ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
661 ชัชญา กลิ่นสุวรรณ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1023
662 วิสันต์ บุตรสิงห์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
663 นิกร พิลาศาสตร์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
664 มัทธนา พันธะนู กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1010
665 วิสรรณ บุญล้อม กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
666 กิติศักดิ์ ขันอาสา กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 บ้านยางน้อย
667 เกียรติศักดิ์ สายมา กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
668 สำราญ สิงห์แก้ว กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
669 สำรวย สิงห์แก้ว กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
670 โสภณ มุนมินท์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
671 นเรศ วงศาโรจน์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
672 นพดล เลขะวัฒนะ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1005
673 วารุณี วรรณรัตน์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
674 คทา อินธิรัตน์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1023
675 นวมินทร์ ลาภสาร กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
676 พิศมัย สมไชย กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
677 จิตรพล รักเปี่ยม กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1023
678 ปราโมทย์ ปรัสพันธ์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1012
679 อดิฐชัย ประสานเสียง กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1012
680 เพ็ญภรณ์ ตรีภพ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1113
681 เวียงทอง ประดา กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 บ้านยางน้อย
682 สุรณี โสวรรณี กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 5102
683 นครินทร์ สนุกพันธ์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1023
684 ทรงภูมิ กลมเกลี้ยง กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1030
685 สุวรรณ รันคำภา กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
686 สัญชัย หมอนิล กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1012
687 ไชยา สุภกรรม กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
688 ประทีป สุขกวี กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
689 สุริยา รัตนิล กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
690 ชัยณรงค์ รัตนวงษ์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 -
691 วรารัตน์ อารียะธนวัลย์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 5105
692 วันชัย เดชผล กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 5105
693 ผัน อ่อนผิว กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1030
694 ณัฐธวัช จันทะเวช กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
695 นรินทร์ คงศรี กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 4337
696 พรรณี เงาเพ็ชร กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1017
697 ทรงกรต เอกพันธ์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1838
698 ชำนาญ แสงกล้า กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
699 นันทชิต แสงกล้า กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1010
700 สมยศ โคตะรักษ์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1012
701 อุทัย พันธะนู กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
702 มนตรี ธิโกศรี กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
703 หนูเวียง โชคดี กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
704 วิทยา พรมพานิชย์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1010
705 สาริศา นันธะศัย กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1111
706 อนิรุทย์ แดนสีแก้ว กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1022
707 วิสูตร จันทร์สว่าง กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
708 ชัชวาล ประสานวงศ์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1030
709 ปริญา บุตรดาโจม กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1012
710 อนิรุทธ์ หลุมทอง กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1010
711 ณรงค์เดช วิลามาศ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1022
712 วนิดา โพธิ์ศิริ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
713 อุรา จันใด กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
714 ประคอง ผิวอ่อน กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1020
715 มานิต ผิวอ่อน กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1012
716 สุรศักดิ์ พิมพ์พัฒน์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
717 เอื้อมพร พวังคาม กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1010
718 พงพิทักษ์ อุปไชย กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1007
719 ชาคริต บำรุงสานต์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1012
720 สมศักดิ์ บรรมณี กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1030/1802
721 ไพจิตร นักรำ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 0/1006
722 ธนชาติ บุญเต็ม กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1111
723 สถิต วงศ์พุทธะ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
724 วีระชัย บุญธรรม กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1010
725 เอกชัย ต้นโพธิ์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 6905
726 สุพัตรา นามรมย์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 5111,1101
727 นภาพร สัมพะวงศ์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
728 ประสิทธิ์ ผุดผ่อง กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1400
729 คำพอง สบายใจ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1010
730 ชาญณรงค์ เพชรฤทธิ์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
731 สมพงษ์ เพชรฤทธิ์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
732 วิวรรณ หินผา กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
733 ปราณี สำราญวงศ์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
734 สงคราม บุอ่อน กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
735 บุษบา การุณย์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
736 จิตติคม สิมมา กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 -
737 วรลักษณ์ ชาลี กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
738 วัลลภา ศรีพลาย กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
739 สมศักดิ์ ศรีพลาย กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
740 สุรสิทธิ์ มนัส กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
741 สุลักคณา บุญประสิทธิ์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1010
742 สุภาพร มนัส กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
743 ธีระชัย มนัส กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1010
744 พรประเสริฐ มนัส กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 บ้านยางน้อย
745 รฐา อักษรศรี กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1010
746 จิราพัชร พันธ์กว้าง กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1010
747 ทองเบิ้ม ถนอมพันธ์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1600
748 อนงค์รักษ์ ขาววงษ์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1010
749 หนูจันทร์ ดอนใหญ่ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 2036
750 พุดชา ถนอมพันธ์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 5105
751 มงกุฎ ไชยสัตย์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
752 รุ่งเจริญ สวัสดี กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
753 ชลกานต์ อ่อนคำ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
754 บัณฑิตย์ บุญสิงห์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
755 สมจิตร์ บุญพั่ว กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 สาธาฯ
756 บุญมี อยู่สุข กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1010
757 สมศรี สุภนิกร กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
758 บุญมี สุภนิกร กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
759 สมพร ผิวทอง กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
760 จรรยา ศรีสวัสดิ์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
761 จันมะณี มุสิกวัน กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
762 สุวิภา กาญจนารักษ์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
763 คำหม่อน นุ่มนวล กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
764 อรุณี ไชยชนะ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 บ้านยางน้อย
765 ยุทธนา อุกาพรหม กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1012
766 สง่า ส่งเสริม กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 4300
767 จันทร สัตย์ธรรม กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
768 ณะรินทร์ศาล ศิริผล กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
769 สุภาคภูมิ ดอกรักษ์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
770 จันทร์มอญ สินป้อง กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
771 ปรีญา ธรรมสาร กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
772 บังอร เชิดชู กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
773 สุพรรณิการ์ ทาศิริ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
774 สมัย สารทอง กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1012
775 ไพโรจน์ วรรณรัตน์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 3309
776 พรรณรัตน์ สัตย์ธรรม กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
777 นงคราญ ธรรมสัตย์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
778 ณรงค์ แก่นการ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1010
779 ธนวรรต โพธิ์แก้ว กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1010
780 รุ่งทิพย์ บุญจำรูญ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1112
781 ธงชัย ภคสมิทธิ์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1030
782 รจนา สินสมุทร กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1111
783 วัชรินทร์ โพธิ์ศิริ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 3300
784 จันทรินทร์ อินทอร กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1010
785 สิทธิเดช อุดมศรี กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
786 ธวัช สืบจันทา กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
787 รุ่งทิวา นะราวัง กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
788 เทวัญ มณีปกร กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1023
789 ศักรินทร์ บริคุต กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
790 ณัฎฐ์พัชร์ พันธ์มุก กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1005
791 ชยพล วุฒิช่วย กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
792 ทรงวุฒิ มีธรรม กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
793 เฉลิมชัย ชมภูพื้น กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1010
794 ณัฏฐธิดา รัตนวงษ์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1010
795 สัญญา อุดาหน กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1010
796 บุญล้อม อินทอร กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1010
797 สุชีราวรรณ สีทากุลเศรษฐ์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1010
798 องอาจ บุอ่อน กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
799 วีระชัย ศรไชย กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
800 จิราวรรณ แสงไชย กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
801 วิชุดา กาญจนารักษ์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 -
802 วรนิษฐา ธรรมานุชิต กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
803 นราธิป โพธิ์สมบูรณ์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1010
804 อาคม บุญยอ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1010
805 สรัญญา พิลาศาสตร์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
806 อัจฉราวดี ตละทา กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
807 จุติภูมิ บุญจริง กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
808 ชัชวาล พวงจันทร์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
809 จักรตุพล พงษ์ด้วง กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
810 ศรราม ศิริวงค์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1010
811 ฐิตวัฒน์ แก้วกิ่ง กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
812 ธิดารัตน์ กอมะณี กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
813 ภาสวัชร์ พงษ์แสนพันธ์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 -
814 พรพิมล แสงสว่าง กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
815 วิศวกร ผิวทอง กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1010
816 ณรงค์ ปานะศรี กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
817 อัครพล พันธุ์วงศ์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 -
818 รัชวุฒิ รักษ์มณี กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 -
819 ศรัทธา ปากวิเศษ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
820 สิริวิมล บุญตา กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1010 ( ฝ้าย)
821 ปวิตา วงศาสนธิ์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1110
822 สุขสันต์ มาลัย กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1412
823 ธนายุทธ์ สวัสดิ์มงคล กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
824 วินัย มะปรางก่ำ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
825 ขวัญชัย ทองถม กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1022
826 ขนิษฐา ชาลี กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
827 วุฒิพงษ์ สุภาพงษ์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1012
828 กิตติสุดา ศรีสาร กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
829 เอกชัย อ่อนผิว กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1010
830 ถิตย์ธิศักดิ์ คำวัน กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1023
831 สุเทพ มีมานะ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
832 อนันต์ชนา มากดี กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
833 เจษฎากร คณะพันธ์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 5110
834 สุดารัตน์ ธรรมสัตย์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
835 แสงอาทิตย์ อินโสม กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1010
836 จีระศักดิ์ เกษหอม กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
837 รภัสพล สดชื่น กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 บ้านยางน้อย
838 ชัยชุมพล ภาชนะพูล กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
839 ชาญชัย ประทัด กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 บ้านยางน้อย
840 ธีระพันธ์ หลุมทอง กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1010
841 วรพล พวังคาม กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1008
842 ชลวัฒน์ พวังคาม กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
843 ณัฐพงษ์ ต้นคำ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 -
844 ยุวรี คงศรี กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
845 เอกลักษณ์ จันทพรม กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1012
846 วรรณกิจ จานเขื่อง กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
847 บรรจง สบายใจ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
848 วุฒิศักดิ์ จารุแพทย์ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1010
849 กรรณิกา ศิลาโชติ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 1111
850 นภาพร ธรรมสาร กองคลัง (สำนักงานอธิการบดี) 5160 1131
851 สุพัตรา พงษ์ด้วง กองคลัง (สำนักงานอธิการบดี) 5160 1130
852 กัญจิญา(ปราวีณา) จิรกาลสิริ(เข็มคุณ) กองคลัง (สำนักงานอธิการบดี) 5160
853 สุนันทา ผาลา(พาลี) กองคลัง (สำนักงานอธิการบดี) 5160 5132
854 สายใจ ผกาลา กองคลัง (สำนักงานอธิการบดี) 5160 1131
855 อรทัย อภิบาล กองคลัง (สำนักงานอธิการบดี) 5160 5132
856 อมรพรรณ จิตเสนาะ กองคลัง (สำนักงานอธิการบดี) 5160 1131
857 กมลทิพย์ พันธ์โชติ กองคลัง (สำนักงานอธิการบดี) 5160 5130
858 ณฤณัฐ จิรกาลสิริ กองคลัง (สำนักงานอธิการบดี) 5160
859 ธันย์ชนก วงษ์เตียวตระกูล กองคลัง (สำนักงานอธิการบดี) 5160
860 ธัญวรัตน์ นาเวียง กองคลัง (สำนักงานอธิการบดี) 5160
861 กฤษณา เทศธรรม กองคลัง (สำนักงานอธิการบดี) 5160 1024
862 ณรัญญา ประเสริฐศรี กองคลัง (สำนักงานอธิการบดี) 5160 1130
863 สุปราณี สุขโท กองคลัง (สำนักงานอธิการบดี) 5160 5133
864 ธัญนันท์ ผาติทองอินทร์ กองคลัง (สำนักงานอธิการบดี) 5160 1132
865 อภิชาติ สาธุจรัญ กองคลัง (สำนักงานอธิการบดี) 5160 5136
866 วัชรพงษ์ เวชพันธ์ กองคลัง (สำนักงานอธิการบดี) 5160 5134
867 คำแพง เขียวขำ กองคลัง (สำนักงานอธิการบดี) 5160 5131
868 นิภาพร เขียวขำ กองคลัง (สำนักงานอธิการบดี) 5160
869 นภัทร(ธันยาภักค์) พิมพบุตร กองคลัง (สำนักงานอธิการบดี) 5160 1132
870 พงศ์สุริยา ดำพะธิก กองคลัง (สำนักงานอธิการบดี) 5160 5135
871 สิริศักดิ์ สารส กองคลัง (สำนักงานอธิการบดี) 5160 5133
872 ปาจารีย์ ผงผ่าน (กิตติคุณเมธา) กองคลัง (สำนักงานอธิการบดี) 5160 1133
873 ภุชงค์ พรหมลาศ ศูนย์คอมพิวเตอร์ (สำนักงานอธิการบดี) 3200 3204
874 ธนกฤต ผงผ่าน ศูนย์คอมพิวเตอร์ (สำนักงานอธิการบดี) 3200 3211
875 วันเฉลิม พรจันทร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ (สำนักงานอธิการบดี) 3200 3209
876 มะลิวรรณ นาคำมูล ศูนย์คอมพิวเตอร์ (สำนักงานอธิการบดี) 3200 3200
877 เอกภพ บุตรศรี ศูนย์คอมพิวเตอร์ (สำนักงานอธิการบดี) 3200 3200
878 พัชรพงษ์ สุดถนอม ศูนย์คอมพิวเตอร์ (สำนักงานอธิการบดี) 3200 3208
879 จักรพงศ์ หอมเย็น ศูนย์คอมพิวเตอร์ (สำนักงานอธิการบดี) 3200
880 พิษณุ อุตราศรี ศูนย์คอมพิวเตอร์ (สำนักงานอธิการบดี) 3200 3200
881 วีระพล สายบัว ศูนย์คอมพิวเตอร์ (สำนักงานอธิการบดี) 3200
882 นิชาภา ทาระหอม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2056 6904
883 เพียงกมล บุตรแก้ว สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2056
884 ยุพดี ดวงพิทักษ์พงศ์ (แพงทรัพย์) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2056 6906
885 ภาวิณี ปุราชะนัย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2056
886 กุลธิดา ทาระหอม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2056 6904
887 มะลิวัลย์ แผ่นทอง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2056 6906
888 อรทัย ทองอินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2056 -
889 วิลาวรรณ ศรีสมุทร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2056 6905
890 วทัญญู หินผา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2056 6906
891 ประกรณ์ อินทพันธ์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2056 6912
892 วิรัตน์ รูปแข็ง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2056 6914
893 สุมิตย์ อินปาว สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2056 6914/6904
894 อธิกา พรพรหม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2056 6913
895 อนุชิต สินทรัพย์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2056 6907
896 ทนัศมน กาญจนภักดิ์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2056
897 กมลพักตร์ โสภา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2056 6906
898 เอกชัย เจริญราษฎร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2056 6905
899 กัญญาณี แก้วพิกุล สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2056 6906
900 สาริกา แสงสุวรรณ์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2056 6905
901 จุรีพร ศรีธัญรัตน์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2056 6906
902 หนูเพียร สัตย์ธรรม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2056 6908
903 จี ทัศบุตร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2056 6908
904 เมธา พิมพะกรรณ์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2056 6912
905 คณิต มณีเนตร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2056 6912
906 สมพร สุชาตะประคัลภ์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2056 6909/6910
907 ทองเสี่ยน จันทร์พูล สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2056 2056
908 สุภัตรา เสพสวัสดิ์ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 1141 1145
909 รยาพร สู่สุข สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 1141
910 พัชรินทร์ ไชยธรรม สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 1141 1146
911 ศิริรักษ์ รัตนศรี สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 1141 1111
912 ปัญชลี จันทร์แรม สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 1141 1147
913 เบญจะ ศิริแก้ว สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 1141 1146
914 ประภัทร พยุงวงษ์ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 1141 1142
915 ดวงจันทร์ อุตมังค์ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 1141 1141
916 สมปอง อินปาว สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 1141 1145
917 วสันต์ ผิวทอง สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 1141 5602
918 สุริยา แก้วใส สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 1141 5600
919 เกษจิดาภา สินศิริ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 1141 1144
920 สดใส ไพฑูรย์ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 1141 1144
921 ภานุวัฒน์ สมภาวะ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 1141 1141
922 สุขสันต์ สวัสดิ์ไชย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 1141
923 ณรงค์ชัย อุณาวงค์ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 1141 5601
924 ปิยดา บั้งทอง (มีอรุณ) สำนักงานตรวจสอบภายใน 5155 5155
925 จริยา ทองแสง สำนักงานตรวจสอบภายใน 5155
926 อัจฉราพรรณ สีหะบัณฑ์ สำนักงานตรวจสอบภายใน 5155
927 สุจิตรา ศิริวรรณ สำนักงานตรวจสอบภายใน 5155
928 อนุรักษ์ สายแวว สำนักงานตรวจสอบภายใน 5155 5155
929 นริสรา เจริญผล(พุ่มจันทร์) สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 1040 1040
930 ดาริน ศิริคูณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 1040 1034
931 รัตนภรณ์ ภาเรือง สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 1040 1040
932 ศุภกิตติ์ สุขทอง สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 1040
933 ปัฐมาภรณ์ บุญประครอง (คงมั่น) สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 1040 1040
934 วารุณี สุกใส สถาบันวิจัยและพัฒนา
935 เกศรา แก้วดี สถาบันวิจัยและพัฒนา 5141
936 ภูวไนย ใจหาญ สถาบันวิจัยและพัฒนา
937 มาลัย สุวรรณผา สถาบันวิจัยและพัฒนา 5145
938 สุภารัตน์ ผัดโพธิ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา 5141
939 เจริญ ด้วงทอง กองพัฒนานักศึกษา (สำนักงานอธิการบดี) 1017 1118
940 นาคิน กากแก้ว กองพัฒนานักศึกษา (สำนักงานอธิการบดี) 1017 1020 /4391
941 ภัทร์นรินทร์ ประกอบแสง กองพัฒนานักศึกษา (สำนักงานอธิการบดี) 1017
942 เกียรติศักดิ์ รัตนบำรุง กองพัฒนานักศึกษา (สำนักงานอธิการบดี) 1017 1017
943 หทัยกาญจน์ พลโกษฐ์ กองพัฒนานักศึกษา (สำนักงานอธิการบดี) 1017 1032
944 อาคม สวัสดิ์มงคล กองพัฒนานักศึกษา (สำนักงานอธิการบดี) 1017 2099
945 อัศวิน บุญมั่น กองพัฒนานักศึกษา (สำนักงานอธิการบดี) 1017 2109
946 ธีรยุทธ พิมพ์กิจ กองพัฒนานักศึกษา (สำนักงานอธิการบดี) 1017 1017
947 สิรภัทร เจริญราช (ไชยอุไร) กองพัฒนานักศึกษา (สำนักงานอธิการบดี) 1017
948 ชลธิชา ศรีสว่าง กองพัฒนานักศึกษา (สำนักงานอธิการบดี) 1017 1016
949 รุ่งทิพย์ หอมขจร กองพัฒนานักศึกษา (สำนักงานอธิการบดี) 1017 1020
950 วรรณพร กานารักษ์ กองพัฒนานักศึกษา (สำนักงานอธิการบดี) 1017
951 กรรณิการ์ สมเสียง กองพัฒนานักศึกษา (สำนักงานอธิการบดี) 1017 1020
952 ชาญชัย คุณมี กองพัฒนานักศึกษา (สำนักงานอธิการบดี) 1017
953 การะเกด เพชรพิพัฒน์ กองพัฒนานักศึกษา (สำนักงานอธิการบดี) 1017 1020
954 พชร ทองอินทร์ กองพัฒนานักศึกษา (สำนักงานอธิการบดี) 1017 1010
955 ปนัดดา นนทะการ กองพัฒนานักศึกษา (สำนักงานอธิการบดี) 1017 1029
956 เมืองแมน (วัฒนชัย) ศิริญาณ กองพัฒนานักศึกษา (สำนักงานอธิการบดี) 1017 2170/1020
957 ปราโมชย์ นามวงศ์ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1314
958 หทัยรัตน์ ควรรู้ดี คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1323/1311
959 อรศรี ล้อมไธสง คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 -
960 ประไพ ใจเพียร คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 2074
961 พิศมัย หลักรัตน์ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 -
962 อังคาร ดอนใหญ่ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 -
963 นรีนุช ยุวดีนิเวศ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1301
964 นิธิกร บริพันธ์ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1341
965 บุญแตง ศิลาอ่อน คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1327
966 พิไลวรรณ ดอนเตาเหล็ก คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1344
967 รัชนิกร วรรณสถิตย์ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1323
968 เฉลิม พูลเพิ่ม คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1316
969 มาลิณี ศรีไมตรี คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1317
970 อมรรัตน์ พรประเสริฐ (ธีโรภาส) คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 2075
971 บดินทร์ภัทร์ สุนบุญรัตน์ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1304
972 นิภา ชุณหภิญโญกุล คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1328
973 ปิยกนิฏฐ์ โชติวนิช คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1335
974 นลินี ทองประเสริฐ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1333
975 ธนศิตา (ส่งศรี) ลี้หิรัญญพงศ์ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1314
976 วิลารักข์ อ่อนสีบุตร คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1337
977 สุนิดา เกิดหนุนวงศ์ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1347
978 นวลปราง ขันเงิน คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1302
979 วิชุดา สวัสดี สังข์ทองหลาง คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1308
980 ประนอม คำผา คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1320
981 บุษยมาส ชื่นเย็น คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1302
982 สุจิตตรา หงษ์ยนต์ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1323
983 รัตติยา พื้นนวล คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1321
984 วิกานดา เกษตรเอี่ยม คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1309
985 ประยูร ล้อมไธสง คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 -
986 ประกายดาว เศวตนนท์(สาริกบุตร) คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1308
987 ไมตรี ริมทอง คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1314
988 ยุภา จำปี คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 2074
989 วิรัญญา สุทธิกุล คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1323
990 กฤตยกมล ธานิสพงศ์ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1323
991 วรนุช กุอุทา คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1323
992 ขนิษฐา ศิลาโชติ(คนกล้า) คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1314
993 รติ ท่าโพธิ์ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1314
994 ศิริมล เข็มพงษ์ (แสนสุข) คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1323
995 ธัชสินี กำแมด คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1300
996 อรพินท์ วงศ์ก่อ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1323
997 ศุภเทพ สติมั่น คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1314
998 ปณิสญา อธิจิตตา คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 10-308
999 พงษ์ศิริ ลาฤทธิ์ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1318
1000 กนกกาญจน์ คำมงคล คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1318
1001 ภิมภ์วิมล ปรมัตถ์วรโชติ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 2075
1002 ก้องเกียรติ สหายรักษ์ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1323
1003 วิไล สายแวว คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 -
1004 อุมารินทร์ ราตรี คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1302
1005 อโนชา สุวรรณสาร คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1323
1006 เอมีลี่ (วรลักษณ์) เวสท์บรุค (อ่อน ณ นัยน์) คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1308
1007 สิริภาพรรณ ลี้ภัยเจริญ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 -
1008 พัชราวดี กุลบุญญา คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1337
1009 มัลลิกา บุตรทองทิม คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1337
1010 ศิโรรัตน์ พลไชย คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1308
1011 เบญจมาภรณ์ ถวิลไพร คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1310
1012 โชฒกามาศ พลศรี คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1317
1013 วิไลวรรณ รัตนวรรณ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1300
1014 ฐิติพร อุ่นใจ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 2075
1015 เกรียงศักดิ์ รักภักดี คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1314
1016 อัยรดา พรเจริญ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1339
1017 ศุภกัญญา เกษมสุข คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1317
1018 ภราดา บุญรมย์ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 2075
1019 บัวสอน คำงาม คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1343
1020 จตุรงค์ ศรีวงษ์วรรณะ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1309
1021 วรรณณา ปิยะรัตน์มานนท์ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1322
1022 ประไพพิศ เลียบสื่อตระกูล คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1323
1023 อดุลยเดช ตันแก้ว คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1317
1024 วลัยพร สุขปลั่ง คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1338
1025 พิมุกต์ สมชอบ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1302
1026 เจริญ โสภา คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 2075
1027 พรชัย วีระนันทาเวทย์ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1334
1028 ดลฤดี พลมิตร(จันทร์แก้ว) คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 2075
1029 สัณชัย ยงกุลวณิช คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1319
1030 รัตนภรณ์ แซ่ลี้ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1302
1031 กิตติมา จึงสุวดี คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1306
1032 วันวิสา มากดี คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 2075
1033 อำไพ ยงกุลวณิช คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1336
1034 ฤติมา มุ่งหมาย คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1323
1035 ศาสตร์ศิลป์ ทองแรง คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1316
1036 ศราวุธ ชินาภาษ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1319
1037 อัญญาณี อดทน คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1317
1038 ปิยนุช วรบุตร คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1314
1039 รวิ กลางประพันธ์ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1323
1040 วาสนา สิทธิผล คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1037
1041 อุทัย หวานใจ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1305
1042 อโณทัย หาระสาร คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 2075
1043 พัฒนศักดิ์ ปทุมวัน คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1314
1044 อนันต์ สุนทราเมธากุล คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 1300 1317
1045 อัษฎากรณ์ ลำงาม กองบริหารงานบุคคล (สำนักงานอธิการบดี) 1111
1046 นำชัย คำกุณา กองบริหารงานบุคคล (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1153
1047 บังอร ธรรมสาร กองบริหารงานบุคคล (สำนักงานอธิการบดี) 1111 5122
1048 ศศิกาญจน์ อินทร์สวัสดิ์ กองบริหารงานบุคคล (สำนักงานอธิการบดี) 1111 5124
1049 จินตนา พรมพานิชย์ กองบริหารงานบุคคล (สำนักงานอธิการบดี) 1111 1152
1050 จันทิมา วงศ์วรรณ กองบริหารงานบุคคล (สำนักงานอธิการบดี) 1111 5120
1051 ขนิษฐา บุ้งทอง กองบริหารงานบุคคล (สำนักงานอธิการบดี) 1111 5126
1052 ศิริพงษ์ บั้งทอง กองบริหารงานบุคคล (สำนักงานอธิการบดี) 1111 5127
1053 อธิราช จันทร์ส่อง กองบริหารงานบุคคล (สำนักงานอธิการบดี) 1111
1054 นฤสรณ์ พื้นผา(โคนะบาล) กองบริหารงานบุคคล (สำนักงานอธิการบดี) 1111
1055 วิษณุ หินผา กองบริหารงานบุคคล (สำนักงานอธิการบดี) 1111 5125
1056 ศันศนีย์ สีโสม กองบริหารงานบุคคล (สำนักงานอธิการบดี) 1111 5122
1057 ชวนนท์ อุทธา กองบริหารงานบุคคล (สำนักงานอธิการบดี) 1111
1058 เมธีภวัต สิทธิกุล กองบริหารงานบุคคล (สำนักงานอธิการบดี) 1111 5121
1059 หทัยทิพย์ ปริปุญโญ บุญสอน กองนโยบายและแผน (สำนักงานอธิการบดี) 5114 5118 (บิว)
1060 ลดาวัลย์ ชุ่มเชื้อ กองนโยบายและแผน (สำนักงานอธิการบดี) 5114 -
1061 จักร ขัมภรัตน์ กองนโยบายและแผน (สำนักงานอธิการบดี) 5114 5109
1062 ศุภิดา มุ่งสูงเนิน กองนโยบายและแผน (สำนักงานอธิการบดี) 5114 5119
1063 ปริยานุช มีอรุณ กองนโยบายและแผน (สำนักงานอธิการบดี) 5114 5110
1064 พิษณุ เมืองนันท์ กองนโยบายและแผน (สำนักงานอธิการบดี) 5114 5117
1065 จุฑารัตน์ ศรีอุไร กองนโยบายและแผน (สำนักงานอธิการบดี) 5114 5113
1066 อุดมลักษณ์ ธุระแพง กองนโยบายและแผน (สำนักงานอธิการบดี) 5114 1172
1067 ศิริชัย บุตรแก้ว กองนโยบายและแผน (สำนักงานอธิการบดี) 5114
1068 นันทิชา วิปุละ กองนโยบายและแผน (สำนักงานอธิการบดี) 5114 5199
1069 ธีระยุทธ์ พั่วพันธ์ กองนโยบายและแผน (สำนักงานอธิการบดี) 5114 5199
1070 อภินันท์ กลิ่นแก้วณรงค์ กองนโยบายและแผน (สำนักงานอธิการบดี) 5114 5155
1071 เสาวลักษณ์ ภูสมสาย กองนโยบายและแผน (สำนักงานอธิการบดี) 5114 5112
1072 รังสรรค์ วงค์สุข กองนโยบายและแผน (สำนักงานอธิการบดี) 5114 2038
1073 กำจอน สืบสนิท กองนโยบายและแผน (สำนักงานอธิการบดี) 5114 5115
1074 สมพักตร์ ดำพะธิก สำนักบริการวิชาการชุมชน 1038 - 9
1075 ทวีชัย กากแก้ว สำนักบริการวิชาการชุมชน
1076 เสถียร ชาลี สำนักบริการวิชาการชุมชน
1077 เจษฎา ชะโกฏ สำนักบริการวิชาการชุมชน 1039
1078 กฤษกร ปรัชญอภิบาล สำนักบริการวิชาการชุมชน 1121
1079 เกียรติชัย ศรีพลาย สำนักบริการวิชาการชุมชน
1080 ยุทธพงษ์ พวงพุฒ สำนักบริการวิชาการชุมชน
1081 บุษราภรณ์ พวงปัญญา สำนักบริการวิชาการชุมชน 1039
1082 สุพรรณษา มาลา สำนักบริการวิชาการชุมชน 1039
1083 พีรเชษฐ์ แรงกล้า สำนักบริการวิชาการชุมชน
1084 นารินทร์ พิจารณ์ สำนักบริการวิชาการชุมชน
1085 ศุภนิดา ไชยชนะ กองสวัสดิการ 1980
1086 ศิวพร สาแดง กองสวัสดิการ 1980 1980
1087 นวพล สีงาม กองสวัสดิการ 1980 2036
1088 ศิริพร หมูทอง กองสวัสดิการ 1980 20365
1089 อรพรรณ หน่อแก้ว กองสวัสดิการ 1980
1090 นัฐกานต์ แก้วสีใส กองสวัสดิการ 1980
1091 ยงยุทธ ทำนุ กองสวัสดิการ 1980 บ้านยางน้อย
1092 พีรดนย์ สายพันธ์ กองสวัสดิการ 1980
1093 นุสรา จันริสา กองสวัสดิการ 1980 1080
1094 ก้องกิดากร ต่ายนิล กองสวัสดิการ 1980
1095 จุฑารัตน์ ธิโกศรี กองสวัสดิการ 1980
1096 วิลัยพร ดอนใหญ่ กองสวัสดิการ 1980
1097 ไพโรจน์ กิ่งวรรณ กองสวัสดิการ 1980
1098 สุวรรณี ล้วนสุข กองสวัสดิการ 1980
1099 พิสมัย ป้องขาว กองสวัสดิการ 1980
1100 วิทวัส เชื้อช้าง กองสวัสดิการ 1980
1101 ช่อผกา สุวรรณกูฎ กองสวัสดิการ 1980
1102 นิธิยา (กรชณัน) ทันเต กองสวัสดิการ 1980 2036
1103 คำแพง คำตา กองสวัสดิการ 1980 1015
1104 จินตนา จุลทัศน์ คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 4300 4303
1105 สุพรรณฉัตร(มุสิกร) หนูสวัสดิ์(ธุศรีวรรณ) คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 4300 4302
1106 โสภา เจดีย์ (โสมสุพรรณ์) คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 4300 4300
1107 คำภารัตนา วงศ์ศรีแก้ว คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 4300 4303
1108 กรรณิการ์ พุ่มทอง คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 4300 4302
1109 ภักศจีภรณ์ (ภัคณาภรณ์) ขันทอง (จันทเพ็ชร) คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 4300 4302
1110 อนัญญา เดชะคำภู คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 4300 4303
1111 มยุรี ทิพย์สมบัติ คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 4300 4303
1112 รัชฏาพร พิสัยพันธุ์ คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 4300 4303
1113 สมเจตน์ คงคอน คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 4300 4303
1114 พิชชานันท์ เธียรทองอินทร์ คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 4300 4303
1115 พนิดา กมุทชาติ คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 4300 -
1116 อุไรวรรณ สืบสี คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 4300 4300
1117 ศักดิ์นรินทร์ อินจำปา คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 4300 4300
1118 พรกรัณย์ สมขาว คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 4300 4309
1119 สุภาวดี นนทพจน์ (อุ่นจิตร) คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 4300 4302
1120 สุภัทรา กลางประพันธ์ คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 4300 ศึกษาต่อ
1121 ปิยะพร ทรจักร์ คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 4300 4303
1122 กัญญารัตน์ เป็งงำเมือง คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 4300 4309
1123 สุภารัตน์ สุขโท คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 4300 4303
1124 วาริณี แสงประไพ(เบิกบาน) คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 4300 4303
1125 กันตยา ส่งเสริม คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 4300 4300
1126 ศรัณย์ ฉวีรักษ์ คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 4300 4303
1127 ปนัดดา ปัญญา คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 4300
1128 ปริยาภัทร สิงห์ทอง คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 4300 4303
1129 ศิริวรรณ วงศ์ทวี คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 4300 4300
1130 ยุทธศักดิ์ ทองแสน คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3300 3325
1131 กรรณิการ์ สายแวว คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3300 3300
1132 พงศ์เลิศ สังกะเพศ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3300 หมายเหตุ ศึกษาต่อ
1133 ลำพูล พุทธาสมศรี คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3300 3309
1134 ชาญศักดิ์ ศรีสวัสดิ์สกุล คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3300 6519
1135 พรพิมล พันธ์เดช คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3300 3304
1136 อติกานต์ กองสำลี คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3300 3317
1137 นิธินันท์ นาครินทร์ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3300 3325
1138 ขนิษฐา อินทะแสง คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3300 6526
1139 ประยงค์ ฐิติธนานนท์ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3300 3319
1140 ชัดชัย แก้วตา คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3300 6525
1141 ธันญะลักษณ์(วิพาภร) มากดี คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3300
1142 สุริยนต์ สาระมูล คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3300 3306
1143 ชณิดาภา บุญประสม คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3300 3323
1144 ธเนศ ศรพรหม คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3300 3325
1145 ณวรา จันทร์ศิริ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3300 3322
1146 ชัยวิชิต แก้วกลม คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3300 6516
1147 สันทนีย์ กิจเพิ่มเกียรติ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3300 6511
1148 เสาวลักษณ์ ไทยกลาง คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3300 3306
1149 ธนรัฐ โชติพันธ์ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3300 3306
1150 ธีรดา โชติพันธ์ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3300 6511
1151 ธีระ สาธุพันธ์ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3300 6502
1152 วีระกัญญา เดชผล คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3300 6516
1153 ธิติพร ชาญศิริวัฒน์ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3300 6505
1154 วรัณศณางค์ บุณฑริก คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3300
1155 วิลาสินี กากแก้ว คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3300 3320
1156 ทมโภลี คุรุพันธ์ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3300 3309
1157 นันท์นภัส ชารีแก้ว คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3300 3316
1158 บุปผาวรรณ เฉลิมวงค์ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3300 3321
1159 สุวัฒน์ บรรลือ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3300
1160 ศิตา ขันติคเชนชาติ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3300 6500
1161 ศุภาวีร์ มากดี คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3300 6501
1162 นันทยุทธ์ ละม้ายจีน คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3300 3201
1163 ชัชวาล ขันติคเชนชาติ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3300 6514
ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

Computer Center 2016 - 2021
( ชั้น 1 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ อาคาร 30 ) เลขที่ 2 ถนนราชธานี ตำบล ในเมือง อำเภอ เมือง จังหวัด อุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34000
โทรศัพท์ : 045-352000 ต่อ 3200   Email : ccubru@ubru.ac.th

Facebook Fanpage

ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี