สถิติการใช้งานระบบ

ระบบเครือข่ายไร้สาย

     มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้จัดทำระบบตรวจสอบยืนยันตัวตนในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อให้สามารถรองรับการใช้งาน Internet จากเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สื่อสาร ทุกประเภท รวมทั้งสามารถจัดเก็บข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์ได้ตามข้อกำหนดในพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับ พรบ.คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และ พรบ.คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 ดังนั้น นักศึกษาที่ต้องการใช้งาน Internet จะต้องทำการ Login เข้าใช้งาน Internet ก่อนทุกครั้งโดยใช้ UBRU Account ของนักศึกษา เพื่อยืนยันตัวตนในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย
    ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยมีจุดเชื่อมต่อระบบเครือข่ายไร้สาย (Access Point) บริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยประมาณ 965 จุด ดูแลโดยศูนย์คอมพิวเตอร์ และจุดที่ติดตั้งเองโดยการดูแลของส่วนงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย ซึ่วนักศึกษาสามารถเชื่อมต่อสมาร์ทโฟน แท็ปแลต หรือคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค เข้ากับจุดเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สาย จากนั้น ทำการ Login เข้าใช้งาน้วยบัญชีของนักศึกษาเอง (UBRU Account) 

 

 

ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

Computer Center 2016 - 2021
( ชั้น 1 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ อาคาร 30 ) เลขที่ 2 ถนนราชธานี ตำบล ในเมือง อำเภอ เมือง จังหวัด อุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34000
โทรศัพท์ : 045-352000 ต่อ 3200    Email : ccubru@ubru.ac.th

Facebook Fanpage

ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี