การให้บริการของศูนย์คอมพิวเตอร์

  • งานบริการนักศึกษา
  • ติดต่อขอใช้ E-mail คลิก
  • ติดต่อระบบ Login ใช้งาน Internet คลิก
  • ขั้นตอนการติดต่อขอดูกล้องวงจรปิด ของนักศึกษา/บุคลากร/บุคคลภายนอก คลิก
  • งานบริการบุคลากร
  • ขั้นตอนการติดต่อขอใช้ E-mail ของบุคลากรของมหาวิทยาลัย คลิก
  • ขั้นตอนการติดต่อปัญหาการใช้งานระบบ Login เข้าใช้งาน Internet ของบุคลากรของมหาวิทยาลัย คลิก
  • ขั้นตอนการติดต่อขอดูกล้องวงจรปิด ของนักศึกษา/บุคลากร/บุคคลภายนอก คลิก
  • ขั้นตอนการติดต่อซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ IT Clinic ของบุคลากรของมหาวิทยาลัย คลิก
  • ขั้นตอนการติดต่อขอ Microsoft License ของบุคลากรของมหาวิทยาลัย คลิก
ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

Computer Center 2016 - 2021
( ชั้น 1 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ อาคาร 30 ) เลขที่ 2 ถนนราชธานี ตำบล ในเมือง อำเภอ เมือง จังหวัด อุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34000
โทรศัพท์ : 045-352000 ต่อ 3200    Email : ccubru@ubru.ac.th

Facebook Fanpage

ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี