ข้อมูลบุคลากร

ผศ.ดร.กชกร เจตินัย

เบอร์ติดต่อ : 045-352000 ต่อ 5154
Email : kotchakorn.j@ubru.ac.th

นายนันทยุทธ์ ละม้ายจีน

เบอร์ติดต่อ : 045-352000 ต่อ 3201
Email : nantayut.l@ubru.ac.th

นางสาวมะลิวรรณ นาคำมูล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เบอร์ติดต่อ : 045-352000 ต่อ 3200
Email : maliwan.n@ubru.ac.th

นายพัชรพงษ์ สุดถนอม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เบอร์ติดต่อ : 045-352000 ต่อ 3208
Email : patcharapong.s@ubru.ac.th

นายวันเฉลิม พรจันทร์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เบอร์ติดต่อ : 045-352000 ต่อ 3209
Email : air@ubru.ac.th

นายเอกภพ บุตรศรี
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
เบอร์ติดต่อ : 045-352000 ต่อ 3210
Email : akapop@ubru.ac.th

นายภุชงค์ พรหมลาศ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
เบอร์ติดต่อ : 045-352000 ต่อ 3204
Email : puchong.p@ubru.ac.th

นายธนกฤต ผงผ่าน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
เบอร์ติดต่อ : 045-352000 ต่อ 3211
Email : thanakrit.p@ubru.ac.th

นายพิษณุ อุตราศรี
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
เบอร์ติดต่อ : 045-352000 ต่อ 3202
Email : pitsasnu.u@ubru.ac.th

นายจักรพงศ์ หอมเย็น
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
เบอร์ติดต่อ : 045-352000 ต่อ 3203
Email : chakkaphong.h@ubru.ac.th

นายวีระพล สายบัว
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
เบอร์ติดต่อ : 045-352000 ต่อ 3212
Email : weeraphon.s@ubru.ac.th

ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

Computer Center 2016 - 2021
( ชั้น 1 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ อาคาร 30 ) เลขที่ 2 ถนนราชธานี ตำบล ในเมือง อำเภอ เมือง จังหวัด อุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34000
โทรศัพท์ : 045-352000 ต่อ 3200    Email : ccubru@ubru.ac.th

Facebook Fanpage

ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี