ระบบสารสนเทศ MIS

Account
ระบบบัญชี

ประเภท : Windows App.
กลุ่มผู้ใช้งาน : หน่วยงานเทียบเท่าคณะ

ผู้ดูแลระบบ : นายภุชงค์ พรหมลาศ
หมายเลขโทรศัพท์ : 045-352000 ต่อ 3204

BudgetReport
ระบบรายงานผลภาพรวมมหาวิทยาลัย

ประเภท : Windows App.
กลุ่มผู้ใช้งาน : กองนโยบายและแผน

ผู้ดูแลระบบ : นายภุชงค์ พรหมลาศ
หมายเลขโทรศัพท์ : 045-352000 ต่อ 3204

KPI
ระบบติดตามผลการดำเนินงาน

ประเภท : Windows App.
กลุ่มผู้ใช้งาน : ทุกศูนย์ต้นทุน

ผู้ดูแลระบบ : นายภุชงค์ พรหมลาศ
หมายเลขโทรศัพท์ : 045-352000 ต่อ 3204

Finance
ระบบการเงิน

ประเภท : Windows App.
กลุ่มผู้ใช้งาน : หน่วยงานเทียบเท่าคณะ

ผู้ดูแลระบบ : นายภุชงค์ พรหมลาศ
หมายเลขโทรศัพท์ : 045-352000 ต่อ 3204

Inventory
ระบบครุภัณฑ์

ประเภท : Windows App.
กลุ่มผู้ใช้งาน : ทุกศูนย์ต้นทุน

ผู้ดูแลระบบ : นายภุชงค์ พรหมลาศ
หมายเลขโทรศัพท์ : 045-352000 ต่อ 3204

Plan
ระบบแผน

ประเภท : Windows App.
กลุ่มผู้ใช้งาน : กองนโยบายและแผน

ผู้ดูแลระบบ : นายภุชงค์ พรหมลาศ
หมายเลขโทรศัพท์ : 045-352000 ต่อ 3204

Department
ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ประเภท : Windows App.
กลุ่มผู้ใช้งาน : ทุกศูนย์ต้นทุน

ผู้ดูแลระบบ : นายภุชงค์ พรหมลาศ
หมายเลขโทรศัพท์ : 045-352000 ต่อ 3204

StdLoan
ระบบฐานข้อมูลเงินทุนและเงินกู้ยืม

ประเภท : Windows App.
กลุ่มผู้ใช้งาน : กองพัฒนานักศึกษา

ผู้ดูแลระบบ : นายภุชงค์ พรหมลาศ
หมายเลขโทรศัพท์ : 045-352000 ต่อ 3204

cms.ubru.ac.th
ระบบจัดการชั้นเรียน

ประเภท : Web App.
กลุ่มผู้ใช้งาน : อาจารย์

ผู้ดูแลระบบ : นายพิษณุ อุตราศรี
หมายเลขโทรศัพท์ : 045-352000 ต่อ 3202

assess.ubru.ac.th
ระบบประเมินการเรียนการสอน

ประเภท : Web App.
กลุ่มผู้ใช้งาน : อาจารย์และนักศึกษา

ผู้ดูแลระบบ : นายพิษณุ อุตราศรี
หมายเลขโทรศัพท์ : 045-352000 ต่อ 3202

UBRU TCAS
ระบบรับสมัครบุคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

ประเภท : Windows App.
กลุ่มผู้ใช้งาน : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ผู้ดูแลระบบ : นายพิษณุ อุตราศรี
หมายเลขโทรศัพท์ : 045-352000 ต่อ 3202

admission.ubru.ac.th
ระบบรับสมัครบุคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

ประเภท : Web App.
กลุ่มผู้ใช้งาน : บุคคลภายนอก, สำนักส่งเสริมวิชาการฯ

ผู้ดูแลระบบ : นายพิษณุ อุตราศรี
หมายเลขโทรศัพท์ : 045-352000 ต่อ 3202

HRM2020
ระบบฐานข้อมูลบุคลากร

ประเภท : Windows App.
กลุ่มผู้ใช้งาน : กองบริหารงานบุคคล

ผู้ดูแลระบบ : นายพิษณุ อุตราศรี
หมายเลขโทรศัพท์ : 045-352000 ต่อ 3202

pws.ubru.ac.th
ระบบประเมินการปฏิบัติราชการและภาระงาน

ประเภท : Web App.
กลุ่มผู้ใช้งาน : อาจารย์และเจ้าหน้าที่

ผู้ดูแลระบบ : นายพิษณุ อุตราศรี
หมายเลขโทรศัพท์ : 045-352000 ต่อ 3202

REGUBRU
ระบบฐานข้อมูลการจองรายวิชาและลงทะเบียน

ประเภท : Windows App.
กลุ่มผู้ใช้งาน : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ผู้ดูแลระบบ : นายจักรพงศ์ หอมเย็น
หมายเลขโทรศัพท์ : 045-352000 ต่อ 3203

reg.ubru.ac.th
ระบบจองรายวิชาเรียนออนไลน์

ประเภท : Web App.
กลุ่มผู้ใช้งาน : นักศึกษา

ผู้ดูแลระบบ : นายจักรพงศ์ หอมเย็น
หมายเลขโทรศัพท์ : 045-352000 ต่อ 3203

reg_report
ระบบรายงานการจองรายวิชาและลงทะเบียน

ประเภท : Windows App.
กลุ่มผู้ใช้งาน : ผู้บริหารมหาวิทยาลัย

ผู้ดูแลระบบ : นายจักรพงศ์ หอมเย็น
หมายเลขโทรศัพท์ : 045-352000 ต่อ 3203

regreport.ubru.ac.th
ระบบรายงานการจองรายวิชาและลงทะเบียน

ประเภท : Web App.
กลุ่มผู้ใช้งาน : ผู้บริหารมหาวิทยาลัย

ผู้ดูแลระบบ : นายจักรพงศ์ หอมเย็น
หมายเลขโทรศัพท์ : 045-352000 ต่อ 3203

job.ubru.ac.th
ระบบฐานข้อมูลภาวะผู้มีงานทำ

ประเภท : Web App.
กลุ่มผู้ใช้งาน : นักศึกษา, คณะ, งานประกันคุณภาพ

ผู้ดูแลระบบ : นายจักรพงศ์ หอมเย็น
หมายเลขโทรศัพท์ : 045-352000 ต่อ 3203

carbooking.ubru.ac.th
ระบบจองยานพาหนะ

ประเภท : Web App.
กลุ่มผู้ใช้งาน : ฝ่ายยานพาหนะ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

ผู้ดูแลระบบ : นายจักรพงศ์ หอมเย็น
หมายเลขโทรศัพท์ : 045-352000 ต่อ 3203

ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

Computer Center 2016 - 2021
( ชั้น 1 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ อาคาร 30 ) เลขที่ 2 ถนนราชธานี ตำบล ในเมือง อำเภอ เมือง จังหวัด อุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34000
โทรศัพท์ : 045-352000 ต่อ 3200    Email : ccubru@ubru.ac.th

Facebook Fanpage

ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี