การให้บริการของศูนย์คอมพิวเตอร์

งานบริการนักศึกษา งานบริการบุคลากร
ติดต่อขอใช้ E-mail ติดต่อขอใช้ E-mail
ติดต่อระบบ Login ใช้งาน Internet ติดต่อระบบ Login ใช้งาน Internet
ติดต่อขอดูกล้องวงจรปิด ติดต่อขอดูกล้องวงจรปิด
ทดสอบ Login เข้าใช้งาน E-mail
IT Clinic ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์
  ระบบสารสนเทศ MIS
  ขอใช้งาน Microsoft License