เมื่อคอมพิวเตอร์ของบุคลากรหรือคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยชำรุดหรือใช้งานไม่ได้ สามารถนำมาติดต่อขอใช้บริการ IT Clinic ของศูนย์คอมพิวเตอร์ได้โดยกรอกแบบฟอร์มแล้วยื่นกับเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ทั้งนี้ เครื่องคอมพิวเตอร์ที่นำมาใช้บริการ เจ้าของเครื่องต้องสำรองข้อมูลให้เรียบร้อย เมื่อข้อมูลสูญหายศูนย์คอมพิวเตอร์จะไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีใดๆ และขอสงวนสิทธิ์การให้บริการเฉพาะหน่วยงาน สังกัดสำนักงานอธิการบดีเท่านั้น

ตัวอย่างแบบฟอร์มขอใช้บริการ IT Clinic

Picture14

 

ขั้นตอนการติดต่อ

Picture15