เมื่อนักศึกษาทำการลงทะเบียน Mac Address กับศูนย์คอมพิวเตอร์แล้ว เมื่อต้องการ Login เข้าใช้งานระบบ Internet ของมหาวิทยาลัย ระบบจะทำการตรวจสอบ Mac Address ที่ลงทะเบียนไว้เพื่อยืนยันตัวตน และจะทำการ Login เข้าใช้งานระบบ Internet ให้โดยอัตโนมัติ
   เมื่อนักศึกษาต้องการขอเพิ่ม Mac Address ให้มาติดต่อที่ศูนย์คอมพิวเตอร์โดยนำบัตรประชาชน หรือบัตรนักศึกษามาด้วยทุกครั้ง

ตัวอย่างแบบฟอร์มการขอเพิ่ม Mac Address ของนักศึกษา

Picture10

 

 

ขั้นตอนการติดต่อ

Picture11