การติดต่อขอดูกล้องวงจรปิดที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของศูนย์คอมพิวเตอร์สามารถติดต่อขอดูได้ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ โดยนำสำเนาเอกสารหลักมายื่นดังนี้
   1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
   2.สำเนาใบแจ้งความ

พร้อมกรอกแบบฟอร์มขอดูกล้องวงจรปิดให้ถูกต้องครบถ้วน

ตัวอย่างแบบฟอร์มการขอดูกล้องวงจรปิด

Picture8

 

 

ขั้นตอนการติดต่อ

Picture9