เมื่อนักศึกษามีปัญหาการ Login เข้าใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย ให้มาติดต่อที่ศูนย์คอมพิวเตอร์โดยตรง โดยเตรียมบัตรประชาชนหรือบัตรนักศึกษามาด้วยทุกครั้ง และกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มให้ครบถ้วนสมบูรณ์

ตัวอย่างแบบฟอร์มสำหรับนักศึกษา

Picture1

 

 

ขันตอนการติดต่อ

Picture6