บันทึกข้อความ ขอแจ้งปิดปรับปรุงระบบเครือข่ายและระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย