ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ

           สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้จัดทำหลักสูตรโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน ICT รองรับ Digital Economy ประจำปี 2561 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ แก่นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมถึงบุคคลทั่วไปในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดไกล้เคียง เพื่อเสริมสร้างความรู้และเพิ่มทักษะด้านเทคโนโลยีแก่ประชาชนและผู้ปฏิบัติงานในสาขาต่าง ๆ และสอดคล้องกับนโยบายด้านเศรษฐกิจดิจิตอลของรัฐบาล ซึ่งมีหลักสูตรการอบรม ดังนี้

 

 กลุ่มหลักสูตรการพัฒนาทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์ระดับต้น

   รหัส    หัวข้ออบรม
ICT61-101 หลักสูตรการตระหนักรู้ ความรู้เท่าทันและความปลอดภัยในการใช้งาน เทคโนโลยีดิจิทัล
ICT61-102 หลักสูตรกฎหมายเบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล
ICT61-103 หลักสูตรการเริ่มต้นใช้งานโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook) เพื่อการสื่อสาร
ICT61-104 หลักสูตรการทำธุรกรรมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (เช่น Internet banking ซื้อสินค้าออนไลน์ จองตั๋ว หรือชำระเงินออนไลน์)
ICT61-105 หลักสูตรการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
ICT61-106 หลักสูตรระบบโปรแกรมสำนักงานเบื้องต้น
ICT61-107 หลักสูตรคอมพิวเตอร์เบื้องต้นสำหรับเยาวชน
ICT61-108 หลักสูตรการสร้างวิดีโอออนไลน์บน Youtube เบื้องต้น
ICT61-109 หลักสูตรการจัดการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเบื้องต้น
ICT61-110 หลักสูตรการใช้งาน Smart Phone ในชีวิตประจำวันสำหรับผู้สูงวัย
ICT61-111 หลักสูตรการเริ่มต้นเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาพสำหรับนักเรียน
ICT61-112 หลักสูตรผู้สูงวัยไทยแลนด์ เรียน App - Chat line
ICT61-113 หลักสูตรชีวิตติด Live ถ่ายทอดสดอย่างง่ายด้วยโทรศัพท์มือถือ
ICT61-114 หลักสูตรจัดการระบบเตรียมประชุมด้วย Google Apps

 

กลุ่มหลักสูตรการพัฒนาทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์ระดับกลาง
   รหัส    หัวข้ออบรม
ICT61-201 หลักสูตรการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลภายใต้ พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิด เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 และการรักษาความปลอดภัย
ICT61-202 หลักสูตรการประยุกต์ใช้โซเซียลมีเดียเพื่อธุรกิจ (Facebook live, Line, Youtube)
ICT61-203 หลักสูตรการใช้งานโปรแกรมสำนักงาน (Office) ระดับกลาง ด้วย G Suite
ICT61-204 หลักสูตรการใช้งานโปรแกรมสำนักงาน (Office) ระดับกลางด้วย Microsoft office
ICT61-205 หลักสูตรการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel
ICT61-206 หลักสูตรการใช้งานโปรแกรม Google sheet
ICT61-207 หลักสูตรการสร้างงานนำเสนอด้วย Google Slide
ICT61-208 หลักสูตรการนำเสนองานด้วย Microsoft PowerPoint
ICT61-209 หลักสูตรการสร้าง QR code และการใช้งาน
ICT61-210 หลักสูตรการสร้างและพัฒนาเว็บไซต์เบื้องต้น
ICT61-211 หลักสูตรการตกแต่งรูปภาพและการตัดต่อวิดิโอ
ICT61-212 หลักสูตรการสร้างแบบสำรวจออนไลน์ (Form)
ICT61-213 หลักสูตรการสร้างเว็บไซด์สำหรับหมู่บ้านต้นแบบสารสนเทศด้วย Google site
ICT61-214 หลักสูตร Profession Presentation
ICT61-215 หลักสูตรการใช้งาน MS Office และ Google Application สำหรับงานธุรการและสารบรรณอย่างมีประสิทธิภาพ
ICT61-216 หลักสูตรการสื่อนำเสนอแบบมัลติมีเดียด้วย infographic
ICT61-217 หลักสูตรการจัดการนัดหมายด้วยปฏิทินออนไลน์
ICT61-218 หลักสูตรการทำงานร่วมกันบนระบบ cloud
ICT61-219 หลักสูตรการใช้งาน Google Drive (My Drives และ Team drives)
ICT61-220 หลักสูตรการจัดระบบประชุมออนไลน์
ICT61-221 หลักสูตรการบริหารจัดการเครือข่ายระดับกลาง

 

กลุ่มหลักสูตรการพัฒนาทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์ระดับสูง
   รหัส    หัวข้ออบรม
ICT61-301 การสร้างเว็บไซต์ขั้นสูง
ICT61-302 การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชั่น
ICT61-303 การใช้โปรแกรม office ระดับสูง
ICT61-304 การบริหารจัดการเครือข่าย ระดับสูง
 
*ทั้งนี้หากประสงค์อบรมหลักสูตรอื่นนอกจากหลักสูตรที่กำหนด สามารถติดต่อได้ที่
คุณสุวิชศรา ศิริวงษ์ โทร 087-4460786
คุณปติญญา ชีกว้าง โทร 06-17798111

สนใจรายละเอียดหลักสูตรต่าง ๆ เพิ่มเติมดูข้อมูลได้ที่

http://www.training.ubu.ac.th/ หรือโทร 0-45-353-104