การจัดการองค์ความรู้งานบริการศูนย์คอมพิวเตอร์
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

Untitled 1

ศูนย์คอมพิวเตอร์ สานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มกราคม 2560

1.คู่มือการปฏิบัติงานสารบรรณ

2.คู่มือการใช้งาน UBRURadius

3.คู่มือการ Add Mac Address

4.คู่มือการ Add E-mail นักศึกษา

5.คู่มือปฏิบัติงานการใช้งานระบบกล้อง

6.คู่มือการปฏิบัติงานการเพิ่มโดเมนเนมสาหรับผู้ดูแลระบบ

7.คู่มือการปฏิบัติงานการแก้ไขปัญหาระบบเครือข่ายเบื้องต้น

8.การแก้ปัญหาไม่สามารถ Update โปรแกรม MIS

9.คู่มือการปฏิบัติงาน การกาหนดผู้ใช้งานระบบจองรายวิชาเรียน และระบบจัดการชั้นเรียน (UBRURegister Account)

Download...รวมทั้งหมด.คลิก!!