ขั้นตอนการใช้งานระบบ Wireless Lan ด้วย UBRUWIFI


สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์

1. เลือก Network คลิกขวาเลือก properties เพื่อปิดหน้าต่าง Network and Sharing Center เลือก Change adapter setting แล้วเลือก Wi-Fi  คลิกขวาเลือก Connect เพื่อเปิดใช้งาน Wi-Fi หรือ Disconnect เพื่อปิดการใช้งาน Wi-Fi

 

2

 

           ให้สังเกตที่มุมขวาล่างในจอคอมพิวเตอร์เพื่อดูสถานการณ์เปิด-ปิด ใช้งาน Wi-Fi

           - แสดงสถานปิดการใช้งาน Wi-Fi   3

           - แสดงสถานการเปิดใช้งาน Wi-Fi  4

2. เมื่อเปิดใช้งาน Wi-Fi ได้แล้ว จะปรากฏสัญญาณ Wi-Fi ที่เครื่องคอมพิวเตอร์รับสัญญาณได้ ให้คลิกเลือก UBRUWIFI  แล้วกดปุ่ม Connect

 5

3. เมื่อทำการเชื่อมต่อสำเร็จแล้ว จะต้องทำการ Login เข้าระบบก่อน จึงจะสามารถใช้งานเครือข่าย หรือ Internet ได้ โดยเปิดโปรแกรม web browser เช่น Internet Explorer, Mozilla Firefox แล้วป้อนเวบไซต์ที่ต้องการเฉพาะเว็บไซต์ภายนอกเช่น http://google.co.th จะปรากฏหน้าจอให้ Login เพื่อเข้าใช้งานระบบ ให้ใส่ Username และ Password เดียวกันกับการเข้าใช้งานระบบ e-mail ของมหาวิทยาลัยแล้วคลิกปุ่ม OK

 6

เมื่อใส่ Username , Password ถูกต้องแล้วก็จะสามารถใช้งานเครือข่าย หรือ Internet ได้ทันที โดยจะต้องทำการ Login เข้าระบบทุกครั้งที่เชื่อมต่อกับระบบ UBRUWIFI หรือหากนักศึกษาไม่ต้องการที่จะ Login ทุกครั้งที่ใช้งานสามารถติดต่อขอลงทะเบียน Mac Address ได้ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ ชั้น 1 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (อาคาร 30)

 7

เมื่อเชื่อมต่อระบบเครือข่ายหรือ Internet ได้แล้ว ระบบจะเด้งกล่องโต้ตอบว่าจะให้เครื่องคอมพิวเตอร์จดจำ Username และ Password ไว้หรือไม่ แนะนำให้เลือก “ไม่จดจำรหัสผ่านสำหรับไซต์นี้เสมอ” เพื่อความปลอดภัยของ Username ของนักศึกษาเอง และเพื่อป้องกันการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง


 

เงื่อนไขการใช้งาน

1) นักศึกษาที่รหัสขึ้นต้นด้วย 60 ให้ใช้รูปแบบการ Login เข้าใช้งาน Internet ดังนี้

    ð  Username : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ยกตัวอย่างเช่น This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

          Password : เลขที่บัตรประชาชน

2) นักศึกษาที่รหัสขึ้นต้นด้วย 59 ให้ใช้รูปแบบการ Login เข้าใช้งาน Internet ดังนี้

    ð  Username : รหัสประจำตัวนักศึกษา   ยกตัวอย่างเช่น  59111111111

          Password : เลขที่บัตรประชาชน

3) นักศึกษาที่รหัสขึ้นต้นด้วย 58 และน้อยกว่า 58 ลงไป ให้ใช้รูปแบบการ Login เข้าใช้งาน Internet ดังนี้

    ð  Username : ชื่อภาษาอังกฤษของนักศึกษา.อักษรตัวแรกของนามสกุล.รหัสย่อของคณะ.ปีที่เข้าศึกษา@ubru.ac.th ยกตัวอย่าง เช่น This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    

          Password : เลขที่บัตรประชาชน

 8

 

              

ตารางกำหนดอักษรย่อของคณะเพื่อใช้กับการ Login เข้าใช้งาน Internet ของมหาวิทยาลัย

ชื่อคณะ อักษรย่อ
คณะเกษตรศาสตร์ ag
คณะครุศาสตร์ ed
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม it
คณะนิติศาสตร์ la
คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ ma
คณะพยาบาลศาสตร์ nu
คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก tm
คณะมนุษยศาสตร์เเละสังคมศาสตร์ hu
คณะวิทยาศาสตร์ sc
คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ cs
คณะสาธารสุขศาสตร์ ph

*** การเปลี่ยนรหัสผ่านระบบ Login การใช้งาน Internet นักศึกษาสามารถเปลี่ยนได้ที่ Website http://accounts.ubru.ac.th/ ***

 


 

ขั้นตอนการใช้งานระบบ Wireless Lan ด้วย UBRUWIFI

 

สำหรับโทรศัพท์มือถือ (Android / iOS)

1. เลือกเข้า ตั้งค่า หรือ Setting ของมือถือ                            

 9

 

 

  2. เลือก Wi-Fi เพื่อเปิดการเชื่อมต่อผ่านระบบ Wi-Fi

 10

 

3. เลือก Wi-Fi settings เพื่อเลือกเครือข่าย Wi-Fi ที่ต้องการเชื่อมต่อ

   เลือก UBRUWIFI เพื่อเชื่อมต่อ

 11      12

 

4. เมื่อทำการเชื่อมต่อสำเร็จแล้ว จะต้องทำการ Login เข้าระบบก่อน จึงจะสามารถใช้งานเครือข่าย หรือ Internet ได้ โดยเปิดโปรแกรม web browser บนมือถือ แล้วป้อนเวบไซต์ที่ต้องการเฉพาะเว็บไซต์ภายนอกเช่น http://google.co.th จะปรากฏหน้าจอให้ Login เพื่อเข้าใช้งานระบบ ให้ใส่ Username และ Password เดียวกันกับการเข้าใช้งานระบบ e-mail ของมหาวิทยาลัยแล้วคลิกปุ่ม OK

13       14

 

เมื่อใส่ Username , Password ถูกต้องแล้วก็จะสามารถใช้งานเครือข่าย หรือ Internet ได้ทันที โดยจะต้องทำการ Login เข้าระบบทุกครั้งที่เชื่อมต่อกับระบบ UBRUWIFI หรือหากนักศึกษาไม่ต้องการที่จะ Login ทุกครั้งที่ใช้งานสามารถติดต่อขอลงทะเบียน Mac Address ได้ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ ชั้น 1 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (อาคาร 30)

** สำหรับเงื่อนไขการใช้งานและข้อกำหนดอื่นๆ เช่นเดียวกับการใช้งานในเครื่องคอมพิวเตอร์ **