นายนันทยุทธ์  ละม้ายจีน ผอ.ศูนย์คอมพิวเตอร์ แจ้งว่า ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้จัดทำโครงการอบรมการใช้งาน Google Apps. For Education สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้งานระบบสารสนเทศในการเรียนมากขึ้นและเพื่อให้นักศึกษาได้รับทราบเทคนิคและวิธีการใช้งาน Google Apps for Education มาปรับใช้ในการเรียน มีกำหนดการอบรมช่วงเดือนมกราคม - มีนาคม 2560 ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 30.209 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ เวลา 13.00-16.30 น. นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ท่านใดที่สนใจเข้าร่วมโครงการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ โทร. 3200 >>ตารางและกำหนดการอบรม