ที่อยู่:ชั้น 1 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (อาคาร 30)

             เลขที่ 2 ถนนราชธานี   ตำบล:   ในเมือง

              อำเภอ : เมือง  จังหวัด : อุบลราชธานี

               รหัสไปรษณีย์: 34000

      โทรศัพท์ : 045-352000 ต่อ 3200

        เว็บไซต์ : http://cc.ubru.ac.th