คณะผู้บริหาร

kotchakorn

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชกร เจตินัย

ผู้ช่วยอธิการบดี

นายนันทยุทธ์  ละม้ายจีน
ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์