ติดต่อผู้ดูแลระบบ

 

 ผู้ดูแลระบบ

     ชื่อ : นายธนกฤต ผงผ่าน

    ที่อยู่:ศูนย์คอมพิวเตอร์สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี                                                                                       

    เมือง อุบลราชธานี 34000 ไทย     

    045-352000-29 ต่อ 3212                                                                                                                                                          

            โทรศัพท์เคลื่อนที่:

            085-7726280

   http://cc.ubru.ac.th

                                        

 

 ที่อยู่:ชั้น 1 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (อาคาร 30)

             เลขที่ 2 ถนนราชธานี   ตำบล:   ในเมือง

              อำเภอ : เมือง  จังหวัด : อุบลราชธานี

               รหัสไปรษณีย์: 34000

      โทรศัพท์ : 045-352000 ต่อ 3200

        เว็บไซต์ : http://cc.ubru.ac.th

 

ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2539 เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการให้บริการการประสานงาน ให้คำปรึกษา วางแผนและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย พัฒนาระบบอินเตอร์เน็ตและอินทราเน็ต รวมทั้งจัดการอบรมและพัฒนาบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ศูนย์คอมพิวเตอร์จัดตั้งขึ้นตามมติสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 2/2549 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2549 เป็นส่วนงานภายในและมีฐานะเทียบเท่ากองในสังกัดสำนักงานอธิการบดี และแบ่งส่วนงานตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่องการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2553 ออกเป็น 3 งาน คือ 1. งานบริหารทั่วไป 2. งานบริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต 3. งานบริการสารสนเทศ โดยมีนายนันทยุทธ์ ละม้ายจีน เป็นผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2552 จนถึงปัจจุบัน ที่ตั้ง : ชั้น 1 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (อาคาร 30) หน้าที่ : พัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัย ให้สามารถใช้เป็นช่องทางในการสื่อสารข้อมูลและสารสนเทศ เพื่อการบริการและจัดการศึกษา คณาจารย์ พนักงาน เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และประชาชนทั่วไปให้มีความรู้ความสามารถในการนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ปรัชญา

ทันโลก ทันสมัย ด้วยการใช้บริการด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร


วิสัยทัศน์

สร้างและพัฒนาระบบเครือข่ายการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การบริหารและการพัฒนาท้องถิ่น

พันธกิจ

พัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัยฯ ให้สามารถใช้เป็นช่องทางในการสื่อสารข้อมูลและสารสนเทศ เพื่อการบริการและจัดการศึกษา คณาจารย์ พนักงาน เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ให้มีความรู้ ความสามารถในการนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และให้บริการห้องปฏิบัติการกลางคอมพิวเตอร์ เพื่อการอบรมและศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติม ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแก่บุคลากรจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ

วัตถุประสงค์
1.สร้างและบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยฯ ให้สามารถใช้ประโยชน์ในด้านการเรียนการสอน และการบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.ให้บริการดูแล ให้คำปรึกษา แนะนำ สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแก่บุคลากร และหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
3.ส่งเสริมให้มีการนำสื่อคอมพิวเตอร์มาช่วยในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูล เผยแพร่ข้อมูลและค้นหาข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ต ได้โดยผ่านทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยฯ 
4.พัฒนาเครือข่ายข้อมูลของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการศึกษา