ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ

           สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้จัดทำหลักสูตรโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน ICT รองรับ Digital Economy ประจำปี 2561 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ แก่นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมถึงบุคคลทั่วไปในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดไกล้เคียง เพื่อเสริมสร้างความรู้และเพิ่มทักษะด้านเทคโนโลยีแก่ประชาชนและผู้ปฏิบัติงานในสาขาต่าง ๆ และสอดคล้องกับนโยบายด้านเศรษฐกิจดิจิตอลของรัฐบาล ซึ่งมีหลักสูตรการอบรม ดังนี้

 

 กลุ่มหลักสูตรการพัฒนาทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์ระดับต้น

   รหัส    หัวข้ออบรม
ICT61-101 หลักสูตรการตระหนักรู้ ความรู้เท่าทันและความปลอดภัยในการใช้งาน เทคโนโลยีดิจิทัล
ICT61-102 หลักสูตรกฎหมายเบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล
ICT61-103 หลักสูตรการเริ่มต้นใช้งานโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook) เพื่อการสื่อสาร
ICT61-104 หลักสูตรการทำธุรกรรมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (เช่น Internet banking ซื้อสินค้าออนไลน์ จองตั๋ว หรือชำระเงินออนไลน์)
ICT61-105 หลักสูตรการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
ICT61-106 หลักสูตรระบบโปรแกรมสำนักงานเบื้องต้น
ICT61-107 หลักสูตรคอมพิวเตอร์เบื้องต้นสำหรับเยาวชน
ICT61-108 หลักสูตรการสร้างวิดีโอออนไลน์บน Youtube เบื้องต้น
ICT61-109 หลักสูตรการจัดการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเบื้องต้น
ICT61-110 หลักสูตรการใช้งาน Smart Phone ในชีวิตประจำวันสำหรับผู้สูงวัย
ICT61-111 หลักสูตรการเริ่มต้นเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาพสำหรับนักเรียน
ICT61-112 หลักสูตรผู้สูงวัยไทยแลนด์ เรียน App - Chat line
ICT61-113 หลักสูตรชีวิตติด Live ถ่ายทอดสดอย่างง่ายด้วยโทรศัพท์มือถือ
ICT61-114 หลักสูตรจัดการระบบเตรียมประชุมด้วย Google Apps

 

กลุ่มหลักสูตรการพัฒนาทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์ระดับกลาง
   รหัส    หัวข้ออบรม
ICT61-201 หลักสูตรการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลภายใต้ พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิด เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 และการรักษาความปลอดภัย
ICT61-202 หลักสูตรการประยุกต์ใช้โซเซียลมีเดียเพื่อธุรกิจ (Facebook live, Line, Youtube)
ICT61-203 หลักสูตรการใช้งานโปรแกรมสำนักงาน (Office) ระดับกลาง ด้วย G Suite
ICT61-204 หลักสูตรการใช้งานโปรแกรมสำนักงาน (Office) ระดับกลางด้วย Microsoft office
ICT61-205 หลักสูตรการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel
ICT61-206 หลักสูตรการใช้งานโปรแกรม Google sheet
ICT61-207 หลักสูตรการสร้างงานนำเสนอด้วย Google Slide
ICT61-208 หลักสูตรการนำเสนองานด้วย Microsoft PowerPoint
ICT61-209 หลักสูตรการสร้าง QR code และการใช้งาน
ICT61-210 หลักสูตรการสร้างและพัฒนาเว็บไซต์เบื้องต้น
ICT61-211 หลักสูตรการตกแต่งรูปภาพและการตัดต่อวิดิโอ
ICT61-212 หลักสูตรการสร้างแบบสำรวจออนไลน์ (Form)
ICT61-213 หลักสูตรการสร้างเว็บไซด์สำหรับหมู่บ้านต้นแบบสารสนเทศด้วย Google site
ICT61-214 หลักสูตร Profession Presentation
ICT61-215 หลักสูตรการใช้งาน MS Office และ Google Application สำหรับงานธุรการและสารบรรณอย่างมีประสิทธิภาพ
ICT61-216 หลักสูตรการสื่อนำเสนอแบบมัลติมีเดียด้วย infographic
ICT61-217 หลักสูตรการจัดการนัดหมายด้วยปฏิทินออนไลน์
ICT61-218 หลักสูตรการทำงานร่วมกันบนระบบ cloud
ICT61-219 หลักสูตรการใช้งาน Google Drive (My Drives และ Team drives)
ICT61-220 หลักสูตรการจัดระบบประชุมออนไลน์
ICT61-221 หลักสูตรการบริหารจัดการเครือข่ายระดับกลาง

 

กลุ่มหลักสูตรการพัฒนาทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์ระดับสูง
   รหัส    หัวข้ออบรม
ICT61-301 การสร้างเว็บไซต์ขั้นสูง
ICT61-302 การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชั่น
ICT61-303 การใช้โปรแกรม office ระดับสูง
ICT61-304 การบริหารจัดการเครือข่าย ระดับสูง
 
*ทั้งนี้หากประสงค์อบรมหลักสูตรอื่นนอกจากหลักสูตรที่กำหนด สามารถติดต่อได้ที่
คุณสุวิชศรา ศิริวงษ์ โทร 087-4460786
คุณปติญญา ชีกว้าง โทร 06-17798111

สนใจรายละเอียดหลักสูตรต่าง ๆ เพิ่มเติมดูข้อมูลได้ที่

http://www.training.ubu.ac.th/ หรือโทร 0-45-353-104

การจัดการองค์ความรู้งานบริการศูนย์คอมพิวเตอร์
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

Untitled 1

ศูนย์คอมพิวเตอร์ สานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มกราคม 2560

1.คู่มือการปฏิบัติงานสารบรรณ

2.คู่มือการใช้งาน UBRURadius

3.คู่มือการ Add Mac Address

4.คู่มือการ Add E-mail นักศึกษา

5.คู่มือปฏิบัติงานการใช้งานระบบกล้อง

6.คู่มือการปฏิบัติงานการเพิ่มโดเมนเนมสาหรับผู้ดูแลระบบ

7.คู่มือการปฏิบัติงานการแก้ไขปัญหาระบบเครือข่ายเบื้องต้น

8.การแก้ปัญหาไม่สามารถ Update โปรแกรม MIS

9.คู่มือการปฏิบัติงาน การกาหนดผู้ใช้งานระบบจองรายวิชาเรียน และระบบจัดการชั้นเรียน (UBRURegister Account)

Download...รวมทั้งหมด.คลิก!!

Download ไฟล์ Image ชุดผลิตภัณฑ์ Microsoft Office 2013/2016 และ Windows 10 Volume License สำหรับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

Micrisoft Office Professional Plus 2013 และ 2016

1.Micrisoft Office Professional Plus 2013 64Bit Build 55297 ISO ภาษาอังกฤษ

2.Micrisoft Office Professional Plus 2013 64Bit Build 55352 ISO ภาษาไทย

3.Micrisoft Office Professional Plus 2016 64Bit Build 42432 ISO ภาษาอังกฤษ

4.Micrisoft Office Professional Plus 2016 64Bit Build 42460 ISO ภาษาไทย

 


Windows 10

1.Windows 10 Enterprise 2015 LTSB 64Bit Build 26562 ISO ภาษาอังกฤษ

2.Windows 10 Enterprise 2016 LTSB 64Bit Build 07421 ISO ภาษาอังกฤษ

3.Windows 10 Enterprise 2015 N LTSB 64Bit Build 26841 ISO ภาษาอังกฤษ

4.Windows 10 Enterprise 2016 N LTSB 64Bit Build 07487 ISO ภาษาอังกฤษ

5.Windows 10 Professional 64Bit Build 47998 ISO ภาษาอังกฤษ

 

**เมื่อทำการติดตังสำเร็จแล้วให้ติดต่อขอรับรหัสผลิตภัณฑ์ได้ที่ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ชั้น 1 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (อาคาร 30) หรือโทร. 3211 **