การจัดการองค์ความรู้งานบริการศูนย์คอมพิวเตอร์
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

Untitled 1

ศูนย์คอมพิวเตอร์ สานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มกราคม 2560

1.คู่มือการปฏิบัติงานสารบรรณ

2.คู่มือการใช้งาน UBRURadius

3.คู่มือการ Add Mac Address

4.คู่มือการ Add E-mail นักศึกษา

5.คู่มือปฏิบัติงานการใช้งานระบบกล้อง

6.คู่มือการปฏิบัติงานการเพิ่มโดเมนเนมสาหรับผู้ดูแลระบบ

7.คู่มือการปฏิบัติงานการแก้ไขปัญหาระบบเครือข่ายเบื้องต้น

8.การแก้ปัญหาไม่สามารถ Update โปรแกรม MIS

9.คู่มือการปฏิบัติงาน การกาหนดผู้ใช้งานระบบจองรายวิชาเรียน และระบบจัดการชั้นเรียน (UBRURegister Account)

Download...รวมทั้งหมด.คลิก!!

Download ไฟล์ Image ชุดผลิตภัณฑ์ Microsoft Office 2013/2016 และ Windows 10 Volume License สำหรับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

Micrisoft Office Professional Plus 2013 และ 2016

1.Micrisoft Office Professional Plus 2013 64Bit Build 55297 ISO ภาษาอังกฤษ

2.Micrisoft Office Professional Plus 2013 64Bit Build 55352 ISO ภาษาไทย

3.Micrisoft Office Professional Plus 2016 64Bit Build 42432 ISO ภาษาอังกฤษ

4.Micrisoft Office Professional Plus 2016 64Bit Build 42460 ISO ภาษาไทย

 


Windows 10

1.Windows 10 Enterprise 2015 LTSB 64Bit Build 26562 ISO ภาษาอังกฤษ

2.Windows 10 Enterprise 2016 LTSB 64Bit Build 07421 ISO ภาษาอังกฤษ

3.Windows 10 Enterprise 2015 N LTSB 64Bit Build 26841 ISO ภาษาอังกฤษ

4.Windows 10 Enterprise 2016 N LTSB 64Bit Build 07487 ISO ภาษาอังกฤษ

5.Windows 10 Professional 64Bit Build 47998 ISO ภาษาอังกฤษ

 

**เมื่อทำการติดตังสำเร็จแล้วให้ติดต่อขอรับรหัสผลิตภัณฑ์ได้ที่ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ชั้น 1 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (อาคาร 30) หรือโทร. 3211 **