IMG 6205 Information Systems

   มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้จัดทำระบบตรวจสอบยืนยันตัวตนในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อให้สามารถรองรับการใช้งาน Internet จากเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สื่อสาร ทุกประเภท รวมทั้งสามารถจัดเก็บข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์ได้ตามข้อกำหนดในพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
    ดังนั้น นักศึกษาที่ต้องการใช้งาน Internet จะต้องทำการ Login เข้าใช้งาน Internet ก่อนทุกครั้งโดยใช้ UBRU Account ของนักศึกษา เพื่อยืนยันตัวตนในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย
    ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยมีจุดเชื่อมต่อระบบเครือข่ายไร้สาย (Access Point) บริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยประมาณ 60 จุด ดูแลโดยศูนย์คอมพิวเตอร์ และจุดที่ติดตั้งเองโดยการดูแลของส่วนงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย ซึ่วนักศึกษาสามารถเชื่อมต่อสมาร์ทโฟน แท็ปแลต หรือคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค เข้ากับจุดเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สาย จากนั้น ทำการ Login เข้าใช้งาน้วยบัญชีของนักศึกษาเอง (UBRU Account)