แบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการศูนย์คอมพิวเตอร์

UBRU Account คือ บัญชีผู้ใช้งานที่ประกอบด้วยชื่อผู้ใช้งาน (Username) และ รหัสผ่าน (Password)

Username และ Password ของนักศึกษา คืออะไร?

1) นักศึกษาที่รหัสขึ้นต้นด้วย 60, 61, 62 และ 63
 ให้ใช้รูปแบบการ Login เข้าใช้งาน Internet ดังนี้

    ð  Username : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ยกตัวอย่างเช่นThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

          Password : เลขที่บัตรประชาชน

      2) นักศึกษาที่รหัสขึ้นต้นด้วย 59 ให้ใช้รูปแบบการ Login เข้าใช้งาน Internet ดังนี้

    ð  Username : รหัสประจำตัวนักศึกษา   ยกตัวอย่างเช่น  59111111111

          Password : เลขที่บัตรประชาชน

      3) นักศึกษาที่รหัสขึ้นต้นด้วย 58 และน้อยกว่า 58 ลงไป ให้ใช้รูปแบบการ Login เข้าใช้งาน Internet ดังนี้

    ð  Username : ชื่อภาษาอังกฤษของนักศึกษา.อักษรตัวแรกของนามสกุล.รหัสย่อของคณะ.ปีที่เข้าศึกษา@ubru.ac.th ยกตัวอย่าง เช่นThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    

          Password : เลขที่บัตรประชาชน

 8

              

ตารางกำหนดอักษรย่อของคณะเพื่อใช้กับการ Login เข้าใช้งาน Internet ของมหาวิทยาลัย

ชื่อคณะ อักษรย่อ
คณะเกษตรศาสตร์ ag
คณะครุศาสตร์ ed
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม it
คณะนิติศาสตร์ la
คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ ma
คณะพยาบาลศาสตร์ nu
คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก tm
คณะมนุษยศาสตร์เเละสังคมศาสตร์ hu
คณะวิทยาศาสตร์ sc
คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ cs
คณะสาธารสุขศาสตร์ ph

*** การเปลี่ยนรหัสผ่านระบบ Login การใช้งาน Internet นักศึกษาสามารถเปลี่ยนได้ที่ Website http://accounts.ubru.ac.th/ ***บริการสำหรับนักศึกษา : มี 3 ประเภท ดังนี้

 
1. บริการ E-mail
 ภายใต้โดเมน @ubru.c.th นักศึกษาที่เป็นนักศึกษาใหม่สามารถตรวจสอบ e-mail ได้ในระบบจองรายวิชา reg.ubru.ac.th ซึ่งจะปรากฏชื่อ e-mail ของนักศึกษาที่ด้านบนมุมขวามือในระบบจองรายวิชา บริการที่นักศึกษาจะได้รับจาก e-mail ภายใต้ @ubru.ac.th คือ

Google Drive พื้นที่จัดเก็บข้อมูลแบบไม่จำกัด

Google Gmail

Google Docs.

Google Classroom

Google Slide

Google Calendar

นักศึกษาที่ยังไม่เคยเข้าใช้งานระบบ e-mail ของมหาวิทยาลัย จะต้องทำการเปิดใช้งาน Account 1 ครั้ง เพื่อเปิดสิทธิ์การใช้งาน e-mail ในฐานะนักศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยเข้าไปที่http://mail.ubru.ac.th สำหรับ password ในการเข้าใช้งานครั้งแรกของระบบ e-mail ที่นักศึกษาได้รับก็คือ รหัสบัตรประชาชน ซึ่งนักศึกษาสามารถเข้าไปเปลี่ยน password ได้ในระบบหลังจากเข้าไปเปิดใช้งาน account แล้ว คู่มือการใช้งาน apps. ต่างๆ ของ google สามารถดูได้ที่ http://google.ubru.ac.th 

2. บริการระบบ Login เข้าใช้งาน Internet ของมหาวิทยาลัย นักศึกษาสามารถเชื่อมต่อระบบเครือข่ายได้ 2 เส้นทาง คือ ระบบเครือข่ายแบบสายและระบบเครือข่ายแบบไร้สายหรือ UBRUWIFI user name ในการ Login เข้าใช้งานระบบเครือข่าย คือ E-mail นักศึกษา และ password คือ รหัสบัตรประชาชน คู่มือการใช้งานระบบนักศึกษาสามารถดูได้จากหน้า Login เข้าใช้งาน Internet 

3. บริการระบบสารสนเทศการเรียนสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ (smart phone/tablet) แอปพลิเคชั่น UBRU ได้จัดทำขึ้นสำหรับอาจารย์และนักศึกษาเพื่อให้ได้ใช้งานได้เร็วขึ้นและเพิ่มความสะดวกสบายให้แก่นักศึกษาและอาจารย์ได้ทุกสถานที่ แอปพลิเคชั่นนี้สามารถดูผลการเรียนได้ในแต่ละปีการศึกษา และคะแนนเฉลี่ยสะสม เพื่อคอยติดตามผลการเรียนได้ตลอดเวลา นักศึกษาสามารถโหลดใช้บริการได้ทาง App Store” สำหรับ ios หรือ “play store” สำหรับแอนดรอยด์ สำหรับ user name และ password ใช้ตัวเดียวกับการเข้าใช้งานระบบจองรายวิชาเรียนของนักศึกษา

 

 

ติดต่อ : ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เบอร์โทรศัพท์ 045-352000-29 ต่อ 3200, e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.