Page 7 - 2.patcharapong-64
P. 7

- 6 -


      แล้วคลิกตรงวันที่ ก็จะเกิด วันที่ขึ้นมาให้เลือกว่าจะดูย้อนหลังไปวันที่เท่าไร  และการก าหนดเวลาที่จะดูนั้นก็

      ให้ท าแบบเดียวกับการเลือกวันที่ เดือน ปี           5. การขยายภาพในแต่ละกล้องนั้น เราสามารถดับเบิลคลิกที่กล้องแต่ละตัวได้เลย ภาพก็จะขยาย

      ขึ้นมา และเมื่อจะไห้ภาพกลับไปเหมือนเดิม ก็ให้ดับเบิลคลิกเหมือนแบบเดิมกับการขยายภาพ
                      คู่มือการใช้งาน ระบบกล้องวงจรปิด : พัชรพงษ์ สุดถนอม [ปรับปรุง มีนาคม 2564]
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12