Page 10 - 2.Google-Meet-001
P. 10

คู่มือการใช้ Google Meet  9            การเปลี่ยนรูปแบบ Layout
               คลิกปุ่มเมนูตัวเลือก แล้วเลือกรายการ Change layout

               ก าหนดรูปแบบจากการเลือกจากรายการโต้ตอบที่ปรากฏขึ้น
               ขนาดของภาพผู้เข้าร่วมประชุมจะมีขนาดเปลี่ยนแปลงตามจ านวนของผู้ร่วมประชุมที่มีใน
            ขณะนั้น ตัวอย่างเช่น

                                  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกรินทร์ วทัญญูเลิศสกุล
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15