Page 8 - carbooking64
P. 8

7


        8) เมื่อระบบบันทึกข้อมูลรถที่จองส าเร็จจะแสดงหน้าจอดังภาพที่ 11 (เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนการจองรถ)                  ภาพที่ 11 แสดงหน้าจอผลการบันทึกข้อมูลการจองรถส าเร็จ


        9) หากต้องการดูรายละเอียดข้อมูลการจอง ให้คลิกที่ปุ่มดูข้อมูล ดังภาพที่ 12 ถึง ภาพที่ 14                     ภาพที่ 12 แสดงหน้าจอปุ่มดูข้อมูลการจองรถ
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13