Page 6 - carbooking64
P. 6

5
                   ภาพที่ 7 แสดงหน้าจอการเมนูการเลือกรถที่ต้องการจอง


        6) จากนั้นท าการเลือกประเภทรถ เลือกวันที่เริ่มเดินทาง และวันที่กลับเดินทาง จากนั้นคลิกที่ปุ่มค้นหารถว่าง

        ดังภาพที่ 8 (ใน 1 โครงการสามารถจองรถได้หลายคัน)

        *** หมายเหตุ ไม่สามารถเลือกวันที่ย้อนหลังได้ และกรุณาเลือกวันที่เริ่มต้นก่อนวันที่สิ้นสุด                 ภาพที่ 8 แสดงหน้าจอการค้นหารถที่ว่างตามวันที่ และประเภทรถ
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11