Page 5 - carbooking64
P. 5

4


        4) เมนูข้อมูลการจองรถ จะแสดงหน้าจอดังภาพที่ 5                     ภาพที่ 5 แสดงหน้าจอข้อมูลการจองรถทั้งหมด


        5) การจองรถ ให้เลือกโครงการที่ต้องการแล้วคลิกที่ปุ่มดูข้อมูล จะแสดงหน้าจอดังภาพที่ 6 หลังจากนั้นก็คลิก

        ที่ปุ่ม จองรถ ดังภาพที่ 7                       ภาพที่ 6 แสดงหน้าจอเมนูปุ่มดูข้อมูล
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10