Page 8 - 5.network_2
P. 8

- 125 -                                            1                                             2

                                             3


                                             4         ค าอธิบาย
              หมายเลข 1 IP Address ของเครื่องคอมพิวเตอร์

              หมายเลข 2 Subnet Mask
              หมายเลข 3 Default Gateway

              หมายเลข 4 DNS Servers

              หลังจากตรวจสอบการได้รับ IP Address เรียบร้อยแล้ว รูปแบบ IP Address ที่ถูกต้อง มีดังนี้
              IP Address    : 172.18.X.X

              Subnet Mask   : 255.255.255.0

              Default Gateway : 172.18.X.254
              โดยค่าของ X คือค่าของตัวเลขตั้งแต่ 1-253 ตัวอย่างเช่น

              IP Address    : 172.18.200.209

              Subnet Mask   : 255.255.255.0
              Default Gateway : 172.18.200.254

              ส่วน DNS Servers คือ
              DNS Servers   : 203.158.177.9

               : 203.158.178.11

               : 203.158.178.12
              ในกรณีที่ด าเนินการตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ยังไม่สามารถใช้งานระบบเครือข่ายอินเตอร์ได้

         ให้ติดต่อเจ้าที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ที่หมายเลขโทรศัพท์ 3209 และ 3210 เพื่อแก้ไขปัญหาให้                                  คู่มือการใช้งาน การแก้ไขปัญหาระบบเครือข่าย : เอกภพ
   3   4   5   6   7   8   9   10   11