Page 7 - 5.network_2
P. 7

- 124 -
            2.5 เข้าสู่หน้าจอ Local Area Connection Status เรียบร้อยแล้ว ให้คลิก Details… ดังภาพ
            2.6 เมื่อเข้าสู่หน้าจอ Network Connection Details เรียบร้อยแล้วให้ตรวจสอบหมายเลข IP
      Address ที่ได้รับ ดังภาพ ตัวอย่าง


                               คู่มือการใช้งาน การแก้ไขปัญหาระบบเครือข่าย : เอกภพ
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11