Page 3 - 5.network_2
P. 3

- 120 -      ปัญหาที่พบจากการใช้งานระบบเครือข่ายพื้นฐาน

           1. เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานไม่ได้เชื่อมต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ต เช่น เมื่อเข้าเว็บไซต์
      www.ubru.ac.th จะขึ้นหน้าจอ ดังภาพ
            วิธีการตรวจสอบและแก้ไขปัญหา ด าเนินการตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้
            1.1 ตรวจสอบการเช ื่อมต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ตของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งาน โดยการคลิกที่

      icon Windows ที่ขอบล่างสุดซ้ายมือเพื่อเข้าสู่หน้าจอ Network and Sharing ตามขั้นตอนดังนี้ Start >
      Control Panel Center หรือคลิกที่ icon Control Panel บนหน้าจอ ดังภาพ
         ตัวอย่าง Icon Control Panel
                               คู่มือการใช้งาน การแก้ไขปัญหาระบบเครือข่าย : เอกภพ
   1   2   3   4   5   6   7   8