Page 8 - 4.DNS20
P. 8

- 109 -


            5. แถบ Connection type ให้เลือกการเชื่อมต่อแบบ SSH ดังรูป


                  รูปแสดงการเลือกรูปแบบการเชื่อมต่อแบบ SSH ในโปรแกรม putty


              6. เมื่อใส่ค่าในโปรแกรม putty ครบแล้ว ให้ผู้ดูแลระบบ กดปุ่ม Open เพื่อเชื่อมต่อ ดังรูป

             รูปแสดงการเริ่มต้นการเชื่อมต่อกับระบบ โดเมนเนม โดยกดปุ่ม Open ในโปรแกรม Putty

              7. เมื่อกดปุ่ม Open ในโปรแกรม Putty แล้วจะปรากฏหน้าต่างเชื่อมต่อดังรูป                                       คู่มือการใช้งาน การเพิ่มโดเมนเนม :เอกภพ
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13