Page 7 - 4.DNS20
P. 7

- 108 -


         3. ในช่อง Host Name (or IP address) ให้ใส่ชื่อ ns.ubru.ac.th หรือหมายเลข IP 202.29.20.20 ดัง
      รูป (ใส่เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น)                   รูปแสดงการใส่ค่า Host Name ในโปรแกรม Putty


         4. ในช่อง port ให้ใส่ค่า 60000 ดังรูป (เป็น ค่า port ที่ก าหนดขึ้นมาในการ SSH เพื่อเข้าสู่ Server

      DNS)
                    รูปแสดงการใส่ค่า port ในโปรแกรม putty


                                    คู่มือการใช้งาน การเพิ่มโดเมนเนม :เอกภพ
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12